(HBDT) – Foong tla̒w fṷ nư̭ xảng ta̭w khới ngiḙ̂p, fát chiến kinh tể ản Hô̭i LHFN hwiḙ̂n Da̒ Bắc chiến khai thư̭c hiḙ̂n thôông kwa Dê̒ ản 939 “Hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p xảng ta̭w” zai dwa̭n 2018 – 2025, va̒ môô̭ch xổ nhiḙ̂m vṷ hổ chơ̭ fṷ nư̭ fát chiến kinh tể tloo̭ng tâm, da̒ fát hwi tích kư̭c niê̒m tin, xư̭ hửng khơid tl hwa̭t dôô̭ng Hô̭i, hổ chơ̭ zúp dơ̭ chi̭ em fṷ nư̭ fát chiến kinh kinh tể, thu nhâ̭p ốn di̭nh va̒ la̒ zâ̒w.


Ỉ tướng khới ngiḙ̂p kuố chi̭ Chi̭nh Thi̭ Thanh Hwa̒, thuô̭c HTX zi̭ch vṷ nôông ngiḙ̂p Hwa̒ Bi̒nh tlôông va̒ xán xwất zâ̒w zinh zươ̭ng Sachi Omega 3.6.9 ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc ản cho̭n tham za "Ngă̒i hô̭i khới ngiḙ̂p” zo TƯ Hô̭i fát dôô̭ng năm 2020


Dôô̒ng chỉ Dinh Thi̭ Hái Iển, Chú ti̭ch Hô̭i LHFN hwiḙ̂n Da̒ Bắc cho mắt: Bớ nhu kâ̒w thư̭c tể kuố hô̭i viên, kác kơ xớ Hô̭i LHFN ớ hwiḙ̂n da̒ kỏ xư̭ hổ chơ̭ fu̒ hơ̭p. Tlước hết Hô̭i chiến khai kác hwa̭t dôô̭ng tloo̭ng tâm, mui nhoo̭nh nhơ: Thư̭c hiḙ̂n kể hwă̭ch "Ngă̒i fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p xảng ta̭w” thi kấp TƯ, kấp tính. Hwa̭t dôô̭ng ni̒ thúc dấi, kố vṷ fṷ nư̭ hăng hải thi duô fát chiến kinh tể hô̭ za di̒nh. Hô̭i ku̒ng tích kư̭c tiên chiê̒n thôông kwa ta̒i liḙ̂w hưởng zâ̭n, kớ kản bô̭ tham za kác lớp tâph hwẩn wê̒l khới ngiḙ̂p, tham za hô̭i thaw "Kết nổl thi̭ tlươ̒ng tiêw thu xán fấm”, kác kuô̭c chiê̒n thôông chú dê̒ "Fiên chơ̭ chiê̒n thôông – kâw chiḙ̂n khới ngiḙ̂p”


Dă̭c biḙ̂t, tloong thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w "Fṷ nư̭ zúp kha̒ fát chiến kinh tể za di̒nh”, Hô̭i LHFN kác kấp tloong hwiḙ̂n da̒ kỏ nhê̒w hi̒nh thức chiến khai foong tla̒w tích kư̭c nhơ: Vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên tiết kiḙ̂m ta̭i chi hô̭i. Mối hô̭i viên ha̒ng khảng tiết kiḙ̂m 5.000 dôô̒ng, 1 năm 60 ngi̒n dôô̒ng. Xố tiết kiḙ̂m ản lwân chiến zúp hô̭i viên khỏ khăn fát chiến kinh tể za di̒nh. Ka̭ ni̒ to̒n hwiḙ̂n kỏ 9.926 hô̭i viên ớ 127 chi hô̭i, tiết kiḙ̂m ản 3 tí dôô̒ng, hổ chơ̭ 1.884 hô̭i viên wăl fát chiến kinh tể, tư̒ng bước zám nge̒w ta̭i diḙ̂ fương. Hô̭i hổ chơ̭ wăl vổn thôông kwa thwá thwâ̭n hơ̭p tác ku̒ng Ngân ha̒ng CXXH. Tôống xổ vổn zo kấp Hô̭i nhâ̭n wí thác dêểnh chi̒ ni̒ hơn 82 tí dôô̒ng, cho 2.223 hô̭, ớ 55 tố wăl vổn. Wa̒i tha, kác kấp Hô̭ii chủ tloo̭ng wiḙ̂c thă̒nh lâ̭p mô hi̒nh kinh tể tâ̭p thế, tố liên kết, hơ̭p tác xa̭. Ka̭ ni̒ to̒n hwiḙ̂n kỏ 91 zwănh ngiḙ̂p, 26 HTX, 2 tố hơ̭p tác, fâ̒n da dê̒w kỏ fṷ nư̭ tham za kwán lỉ.


Hô̭i LHFN ku̒ng tích kư̭c fổi hơ̭p kôô̒ng kác foo̒ng, ban, ngă̒nh dwa̒n thế thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 1956 wê̒l "Da̒w ta̭w ngê̒ cho law dôô̭ng nôông thôn"” tố chức kác lớp ră̭i ngê̒, chiến zaw KHKT, chiến dối kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi... ta̭i 20 xa̭, thi̭ chẩn; kỏ 2.730 chi tham za. Tư vẩn, tố chức hô̭i tháw va̒ deẻnh zả cho tlêênh 25.860 lươ̭t mo̭l tham za. Thăm za zaw zi̭ch wiḙ̂c la̒ lưw dôô̭ng kuố 6 kôông ti, dơn vi̭ nhơ: Tlươ̒ng Kaw Dắng ngê̒ Sông Da̒, Kôông ti TNHH Sumide Viḙ̂t Nam....


Chú ti̭ch Hô̭i LHFN hwiḙ̂n Da̒ Bắc cho mắt thêm: Thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 939, Hô̭i LHFN hwiḙ̂n fổi hơ̭p ku̒ng Hô̭i LHFN tính vớ lớp tâ̭p hwẩn cho 63 kản bô̭, hô̭i viên la̒ kinh tể zói nhửng kiển thức kơ bán wêl khới ngiḙ̂p; hổ chơ̭ xâi zư̭ng hảnh hiḙ̂w OCOP, zởi thiḙ̂w kết nổl thi̭ tlươ̒ng ta̭i diḙ̂ fương. Cho̭n kớ 4 hô̭i viên fṷ nư̭ tham za tâ̭p hwẩn ỉ tướng khới ngiḙ̂p zo tính Hôi tố chức. Ir tướng kuố hội viên Lí Xaw Mai, xa̭ Kaw Xơn vởi xán fấm chè Shan tuyết tại hội ngị kết nổl thi̭ tlươ̒ng kuố tính. Tloong khảng 3/2020. Ỉ tướng khới ngiḙ̂p kuố chi̭ Chi̭nh Thi̭ Thanh Ha̒, HTX zi̭ch vṷ nôông ngiḙ̂p Hwa̒ Bi̒nh ta̭i thôn Mu, thi̭ chẩn Da̒ Bắc wê̒l mô hi̒nh tlôông va̒ xán xwất zâ̒w zinh zươ̭ng Sachi Omega 3.6.9 ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc, ỉ tướng tlôông thâw kheéch kuố chi̭ Ngwiḙ̂n Thi̭ Thwí tố hơ̭p tác tlôông thâw kheḙch thôn Kim Lỉ, thi̭ chẩn Da̒ Bắc, ản Hô̭i LHFN tính cho̭n tham za ngă̒i hô̭i khới ngiḙ̂p zo TƯ Hô̭i fát dôô̭ng năm 2020.


Hô̒ng Zwiên KÁC TIN KHÁC


Zư̭ ốn di̭nh thi̭ tlươ̒ng thơ̒i zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Tloong thơ̒i zan kwa, thư̭c hiḙ̂n chí da̭w kuố Tôống kṷc kwán lỉ thi̭ tlươ̒ng (KWLTTL) va̒ UBNZ tính, Kṷc KWLTTL tính da̒ tăng kươ̒ng kiếm tla, kiếm xwát thi̭ tlươ̒ng, chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá kể hwă̭ch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19. Nhơ̒ thể da̒ kóp fâ̒n zư̭ cho thi̭ thươ̒ng kơ bán ốn di̭nh, ó dớ xắi tha nhửng biển dôô̭ng lởn

Kư̭w chiển binh thi̭ chẩn Bo thi duô la̒ kinh tể zói

(HBDT) – Hô̭i Kư̭w chiển binh (KCB) thi̭ chẩn Bo (Kim Bôi) kỏ 751 hô̭i viên, xinh hwa̭t ta̭i 16 chi hô̭i. Năm 2019, thu nhâ̭p bi̒nh kwân hô̭i viên da̭t 32 tliḙ̂w dôô̒ng, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w ko̒n 1,9%. Dớ kỏ kết kwá tlêênh, kác kấp Hô̭i KCB thi̭ chẩn da̒ xảng ta̭w, fát chiến hiḙ̂w kwá kác mô hi̒nh kinh tể. Kwa rỉ tư̒ng bước nơơng kaw thu nhâ̭p, kái thiḙ̂n chất lươ̭ng kuô̭c khôổng, dôô̒ng thơ̒i khắng di̭nh la̒ lư̭c lươ̭ng tiêng foong, gương mâ̭w tloong fát chiến KT-XH kuố diḙ̂ fương.

Thúc dấi xán xwất nôông ngiḙ̂p tloong diê̒w kiḙ̂n zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Ngă̒i 30/3, UBNZ tính ban hă̒nh Kôông văn xổ 466/UBND-NNNT wê̒l wiḙ̂c thúc dấi fát chiến xán xwất nôông ngiḙ̂p tloong diê̒w kiḙ̂n zi̭ch Covid-19. UBNZ tính iêw kâ̒w xớ NN&FCNT, UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chí da̭w thư̭c hiḙ̂n môô̭ch xổ nô̭i zung khâw:

Kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 2 dươ baw xứ zṷng tloong năm 2021

(HBDT) – Zư̭ ản kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 2 la̒ zư̭ ản diếm kwan tloo̭ng kuố tính, kỏ ỉ ngiḙ̂ dă̭c biḙ̂t tloong fát chiến KT-XH, vớ tha khôông zan fát chiến dô thi̭, zi̭ch vṷ kuố thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, nă̒m tloong zănh mṷc kác kôông chi̒nh cha̒w mư̒ng Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII. Vởi ỉ ngiḙ̂ hết khức kwan tloo̭ng rỉ, Tính wí, UBNZ tính chú chương kân dổi kác nguô̒n lư̭c, bổ chỉ dú vổn dớ tâ̭p chung chí da̭w hwa̒n thă̒nh kác ha̭ng mṷc chỉnh kuố zư̭ ản baw năm 2020 dươ baw khai thác năm 20201.