(WBDT) – Tloong 5 năm la̠i ni, xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi) dấi me̠nh chiến dối kơ kẩw kinh tể, dă̠c biê̠t tlôông kâl kỏ mủi. Dêểnh ni bước dâ̒w hiḙ̂w kwá zoong la̭i rất khá kwan, tlớ the̒nh hưởng dối dơ̒i kuố ba̒ kon nơi ni̒.


Dêểnh vṷ thử 5, wâ̒n kam khai lỉu tlải, hưở hḙn zoong la̭i nguô̒n thu nhâ̭p lởn cho za di̒nh ông Vủ Xwân Dáng, xỏm Dong Ha̒, xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi)

Theo dô̒ng chỉ Ha̒ Kông Tiển, Fỏ Chú ti̭ch UBND xa̭ cho mắt: Mi̭ Hwa̒ tiếp záp mân Nông tlươ̒ng Thanh Ha̒ tlước ni da̒ khả nối thiểng mân kâl kam. Khâw ni̒ khi̒ nông tlươ̒ng zái thế, kâl kam ó ko̒n, thăi baw rỉ ba̒ kon tlôông miể, rố xen vṷ hiḙ̂w kwá bấp bêênh. Da̒ kỏ nhê̒w thơ̒i diếm, ba̒ kon chiến dối tlôông lo̭i kâl khác nhơ bái thiê̒w Lṷc Nga̭n (Bắc Zang), zan lôô̒ng Hưng Iên, mê dê̒w thất ba̭i, fâ̒n vi̒ kỉ thwâ̭t ko̒n ha̭n chể, fâ̒n vi̒ xán xwất manh mủn cho rêênh dâ̒w tha rất khỏ khăn. Ản kwi wa̭ch baw vu̒ng tlôông kâl kỏ mủi, năm 2013, kâl kam, kâl bưới nhơ "khôổng la̭i” tlêênh dôô̒ng dất Mi̭ Hwa̒. Dêểnh chi̒ ni̒ tôống ziḙ̂n tích tlôông kâl kỏ mủi kuố Mi̭ Hwa̒ 197 ha, tloong rỉ kam 122 ha, ko̒n la̭i bưới da xenh mân bưới dó. Thố nhươ̭ng fu̒ hơ̭p, mo̭l ớ ni i khă̒n, ham ho̭c hói cho rêênh khâw 5 năm, kam, bưới da̒ zoong la̭i kết kwá xửng dảng cho law dôô̭ng kuố ngươ̒i nông zân.

Nông zân kỏ dất, zwanh ngiḙ̂p mân tư nhân kỏ zôổng, vổn, kỉ thwâ̭t mân kinh ngiḙ̂m kanh tác, thew kông thức rỉ ớ xỏm Dông Ha̒ xư̭ liên kết 50/50 zươ̭ ba̒ kon mân zwanh ngiḙ̂p dang zoong la̭i nhửng hiḙ̂w kwá thiết thư̭c. Wơ̒l Dông Ha̒, mṷ tôi bất ngơ̒ thẩi nhửng wâ̒n kam xenh mướt, mới 5 năm kâl no̒ i khai líu tlải. Dươ dâ̒n tôi di tham ngỏ wâ̒n kam tloong xỏm, Tlướng xỏm Chu Văn Dương cho máwt: Xỏm kỏ 40/46 hô̭ tlôông kam, hâ̒w hết kác vươ̒n dê̒w da̭t 4 – 5 thuối. Nawm vươ̒ rô̒i nhê̒w wâ̒n da̒ cho thu bỏl, năm năi 30 hô̭ bắt dâ̒w cho thu chỉnh. Xỏm kỏ lơ̭i thể dất rôô̭ng, bă̒ng fắng, tlung bi̒nh mối hô̭ kỏ 1 ha dất. Thêm nươ̭ da xổ kác hô̭ tloong xỏm dê̒w la̒ kông nhân ớ Nông tlươ̒ng Thanh Ha̒ tlước ni rêênh ít nhê̒w kỏ kinh ngiḙ̂m tlôông kam. Dêểnh thơ̒i diếm ni̒, dâ̒w tha thwâ̭n lơ̭i, thương lải dêểnh hói muô liên tṷc, kỏ ngươ̒i hói muô ká wâ̒n. Nawm hơ zả kam Kanh 20.000 dô̒ng/1kg, năm năi tăng lêênh 30.000đ/kg; kam V2 i tăng lêênh 35 – 40.000 dô̒ng/kg (vṷ tlước 30.000 dô̒ng/kg)

Tlôông kâl da̒ dêểnh ngă̒i lể tlải, ku̒ng nhơ nhê̒w hô̭ khác tloong xỏm Dông Ha̒, khấp khơl chơl mơ̒ng tlol ro̭ tlêênh khuôn mă̭t kuố ông Vủ Xwân Dảng. Tlêênh ziḙ̂n tích 1,6ha, 5 năm tlước za di̒nh ông da̒ liên kết mân tư nhân dớ tlôông kam. Vṷ năm hơ za di̒nh ông thu bỏl tlêênh 20 tẩn kam Kanh mân kam V2. Vṷ ni̒ kam khai hơn hắn, nhê̒w kâl kam ản 50 – 70 kg tlải. "Fẩn khới za̒, kam fát chiến tốt, nhê̒w ngươ̒i baw thăm wâ̒n ó tin wâ̒n kam mới chí 5 thuối vi̒ kâl to nhơ da̒ 8 – 10 thuối. Nỏi chung kứ tlôông miể, tlôông rố nhơ tlước ni kinh tể bấp bêênh lấm. Ka̒ ni̒ tâ̭p chung baw to̒n kâl kam, bước dâ̒w thẩi thwâ̭n lơ̭i rêênh rỉ mṷ tôi rất mơ̒ng”, ông Dáng tâm xư̭.

Vởi tốc dô̭ fát chiến nhơ chi̒ ni̒, kâl kam, kâl bưới dang "khôổng la̭i” rất mḙnh tlêênh dất Mi̭ Hwa̒. Dớ ma̒ lô za̒i fát chiến bê̒n vưng, ba̒ kon nơi ni̒u kâ̒n xư̭ tiếp khức kuố kác kơ kwan chức năng. Dô̒ng chỉ Ha̒ Kông Tiển, Fỏ Chú ti̭ch UBND xa̭ bă̒i tó: Dớ ma̒ xâi zư̭ng ản thương hiḙ̂w, kỏ xán fấm xa̭ch dươ tha thi̭ tlươ̒ng, ba̒ kon mong mỏnh kác kơ kwan chức năng tiếp tṷc hổ chơ̭ KH-KT, thi̒m dâ̒w tha ốn di̭nh, lô za̒i. Hiḙ̂n năi Mi̭ Hwa̒ ko̒n khwáng 100 ha dôô̒ng dất kỏ vi̭ chỉ thwâ̭n lơ̭i dớ chiến dối tlôông kâl kỏ mủi. Nểw kỏ ản dâ̒w tha ốn di̭nh, ni thư̭c xư̭ la̒ hưởng fát chiến zoong la̭i hiḙ̂w kwá kaw cho ba̒ kon


KÁC TIN KHÁC


Khai ma̭c Fiên chơ̭ dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa xa̭ Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Thổl ngă̒i 10/8 ta̭i xa̭ Pa̒ Ko̒, fiên chơ̭ dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa dâ̒w tiên tloong năm 2018 da̒ khai ma̭c. Fiên chơ zo Tlung tâm xúc tiển dâ̒w tư thương ma̭i va̒ zu li̭ch tính fổi hơ̭p pơ̭i UBND wiḙ̂n Mai Châw tố chức.

Zư nơ̭ tỉn zṷng lác tố chức tỉn zṷng tlêênh diḙ̂ ba̒n da̭t 19.594 tí dôô̒ng

(HBDT) – Thew NNHNN Chi nhảnh tính, tỉnh dêểnh khảng 7/2018, tôống nguô̒n vổn hwa̭t dôô̭ng kuố kác Ngân ha̒ng (NH), tố chức tỉn zṷng (TCTZ) tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n tính ước da̭t 21.840 tí dôô̒ng, tăng khânh 9% xo ku̒ng kuổi năm 2017. Tloong dỏ vổn hwi dôô̭ng kuố kác toố chức kinh tể va̒ zân kư da̭t khânh 14.367 tí dôô̒ng.

Zả tli̭ xwất khấw zwanh ngiḙ̂p khu kôông ngiḙ̂p da̭t 267 tliḙ̂w USD

(HBDT) – Bớ dâ̒w năm dêểnh ka̭ ni̒, Ban kwán lỉ kác khu kôông ngiḙ̂p (KKN) tính da̒ kấp mởi zẩi chửng nhâ̭n dâ̒w tư 12 zư ản, tloong ri kỏ 11 zư̭ ản FDI, 11 zư̭ ản DDI, kấp diê̒w chính cho 12 zư̭ ản.

Xa̭ Tha̒nh Lâ̭p wiḙ̂n Lương Xơn: Zư̭ noỏng” foong tla̒w nôông zân xán xwất, kinh zwanh zói

(HBDT) – Tỉn chấp pơ̭i ngan ha̒ng, chanh thú kác chương chi̒nh, zư̭ ản cho nôông zân wăl vổn, fổi hơ̭p tâ̭p hwẩn, chiến zaw KH-KT, thi̒m dâ̒w tha cho nôông xán,... Dỏ la̒ nhửng fâ̒n wiḙ̂c Hô̭i Nôông zân xa̭ Tha̒nh Lâ̭p, wiḙ̂n Lương Xơn chủ tâm thư̭c hiḙ̂n nhê̒w năm năi. Kwa rỉ thu hút tlêênh 97% nôông zân tham za tố chức Hô̭i, luôn zwi chi̒ "zư̭ noỏng” foong tla̒w "Nôông zân xán xwất – kinh zwanh zói”

Dôô̒ng ha̒nh ku̒ng hô̭i viên fát chiến kinh tể

(HBDT) – Thew thôổng kê năm 2017, thu nhâ̭p bi̒nh kwân hô̭i viên nôông zân xa̭ Kim Chwi (Kim Bôi) da̭t 17 tliḙ̂w dôô̒ng, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w chiểm 26,53%. Tlước kon xổ tlêênh, Hô̭i nôông zân xa̭ Kim Chwi da̒ fát hwi tinh thâ̒n do̒n kết, vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên năm dôô̭ng, xảng ta̭w, xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh kinh tể tiêw biếw. Kwa rỉ kái thiḙ̂n thu nhâ̭p cho hô̭i viên, kóp fâ̒n thúc dấi fát chiến KT-XH diḙ̂ fương.

6 khảng, zả tli̭ xwất khấw da̭t 308 tliḙ̂w USD

(HBDT) – 6 khảng dâ̒w năm, zả tli̭ xwất khấw tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ước da̭t 308,175 tliḙ̂w USD, tăng 31% xo ku̒ng ki̒ năm tlước, bă̒ng 50,52% kể hwă̭ch năm.