(WBDT) – Ngă̒i 6/12, ta̭i thi̭ chẩn Bo, wiḙ̂n Kim Bôi da̒ tố chức khai chương kướ ha̒ng zởi thiḙ̂w nâm baảnh xán fấm thư̭c fấm an twa̒n. Wiḙ̂c khai chương kướ ha̒ng da̒ thu hút xư̭ kwan tâm kuố ngươ̒i tiêw zu̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n.


Da̭i biếw tính, wiḙ̂n mân dơn vi̭ chú kướ ha̒ng kách băng khai chương kướ ha̒ng zởi thiḙ̂w va̒ baảnh thư̭c fấm an twa̒n wiḙ̂n Kim Bôi

Dơn vi̭ ản zaw la̒ HTX Chăn ruôi va̒ zi̭ch vṷ tôống hơ̭p Hơ̭p Kim chwiên xán xwất va̒ kung ửng kác xán fấm dám báw an twa̒n thư̭c fấm thew tiêw chấn VietGAP, kướ ha̒ng la̒ diḙ̂ chí kung kấp kác mă̭t ha̒ng nông xán, thư̭c fấm nă̒m tloong chuô̭i nông xán zả tli̭ kuố tính nhơ xâwhửw kơ Lương Xơn, bưới dó Tân La̭c. Dă̭c biḙ̂t kỏ xán fấm thi̭t kủi mân kác xán fấm chể biển bớ thi̭t nhơ xúc xích, zo̒, chá zo chỉnh HTX Chăn ruôi va̒ Zi̭ch vṷ tôống hơ̭p Hơ̭p Kim xán xwất, xơ chể, kấp dôông, báw kwán dáp ửng chất lươ̭ng ATTP

Dôô̒ng thơ̒i ni la̒ mô hi̒nh xán xwất – tiêw thṷ thư̭c fấn an twa̒n theo chuô̭i liên kết, chwi xwất nguô̒n kốc ro̭ ra̒ng vi̒ mṷc dích zoong la̭i khức khwé cho kác za di̒nh Viḙ̂t. Ta̭i lḙ̂ khai chương, nhê̒w dơn vi̭ nha̒ ha̒ng, khéch xa̭n tloong mân wa̒i wiḙ̂n nhơ Xuổi Khwảng Kim Bôi, Serena, V’Resort Vỉnh Tiển, nha̒ ha̒ng Bếp Mươ̒ng… da̒ kỉ biên bán mân HTX Chăn ruôi va̒ Zi̭ch vṷ tôống hơ̭p Hơ̭p Kim. Ha̒ng tlăm mo̭l tiêw zu̒ng da̒ dêểnh thawm kwan, muô khẳm ta̭i kướ ha̒ng                                                    Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Wiḙ̂n Kim Bôi wi dôô̭ng nguô̒n lư̭c zám nge̒w bê̒n vưng

WBDT) - năm 2017, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kuố wiḙ̂n Kim Bôi chiểm tlêênh 25%. Năm năi, wiḙ̂n da̭ch mṷc tiêw zám tí lḙ̂ hô̭ nge̒w ko̒n tlêênh 20%. Dớ thư̭c hiḙ̂n ản mṷc tiêw da̭ch tha, ngăi bớ dâ̒w năm, Ban chí da̭w (BCD) zám nge̒w wiḙ̂n da̒ xâi zư̭ng kể wa̭ch, kác văn bán hưởng zâ̭n chí da̭w thư̭c hiḙ̂n kác chương chi̒nh, zư̭ ản zám nge̒w dêểnh kác xa̭, thi̭ chẩn.

Wiḙ̂n Da̒ Bắc fát chiến 1.125 lôô̒ng kả

(WBDT) – Tâ̭n zṷng lơ̭i thể khă̭n kỏ kuố diḙ̂ fương kỏ tlêênh 6.000 ha mă̭t dác ớ kác xa̭ ven hô̒ khôông Da̒, tloong nhưngx năm khânh ni, ản xư̭ kwan tâm kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, xư̭ dâ̒w tư kuố mô̭ch xổ chương chi̒nh, zư̭ ản, cho rêênh ngê̒ ruôi kả lôô̒ng kuố wiḙ̂ Da̒ Bắc da̒ fát chiến ká wơ̒l xổ lươ̭ng, chúng lo̭i va̒ chất lươ̭ng xán fấm.

Kiếm tla kác zư̭ ản liên kết xán xwất thew chuô̭i zả tli̭ ta̭i wiḙ̂n Mai Châw

(WBDT) – Ngă̒I 16/6, do̒n kôông tác kuố Xớ NN&PTNN da̒ la̒ wiḙ̂c mân UBND wiḙ̂n Mai Châw kiếm tka tiển dô̭, kết kwá thư̭c hiḙ̂n kác zư̭ ản liên kết xán xwất thew chuô̭i zả tli̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n.

Thu ngân xách Nha̒ nước ước da̭t 502 tí dôô̒ng

(WBDT) – Năm 2018 tính ha da̭ch mṷc tiêw thu ngân xách Nha nước 3.325 tí dôô̒ng. Tloong khảng 2, thu ngân xách Nha̒ nước tlêênh diḙ̂ ba̒n da̭t 215 tí dôô̒ng. Lwi̭ kể 2 khảng dâ̒w năm ước da̭t 501,7 tí dôô̒ng, bă̒ng 18% zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú va̒ 15% chí tiêw Ngi̭ kwiết HĐND tính; thu xwất, nhâ̭p khấw da̭t 7,5 tí dôô̒ng

Tlớ the̒nh tliḙ̂w fủ nhơ̒ ruôi kủi rư̒ng

(WBDT) - Tloong khi̒ zả thi̭t tlêênh thi̭ tlươ̒ng zám khu, dâ̒w tha bấp bêênh la̒ cho nhê̒w hô̭ nôông zân lo lẳng thi̒ nhửng kon kủi rư̒ng kuố eenh Bu̒i Văn Thwâ̭n, xỏm Kwê Xṷ, xa̭ Kaw Răm (Lương Xơn) vẩn xwất chuô̒ng dê̒w dă̭n. Chă̒ng nhửng ó thuổng zả, mô hi̒nh ruôi kủi rư̒ng zoong la̭i cho eenh Thwâ̭n thu nhâ̭p bớ 500 – 600 tliḙ̂w dôô̒ng/năm

Wiḙ̂n La̭c Thwí thu hút dâ̒w tư baw chăn ruôi an twa̒n

(WBDT) – Wa̒i ha̒ng tlăm tla̭i chăn ruôi za di̒nh, wiḙ̂n La̭c Thwí hiḙ̂n dửng dâ̒w tính vởi 18 tlang tla̭i chăn ruôi da̭t tiêw chỉ ản kấp zẩi chửng nhâ̭n. Kác tlang tla̭i dê̒w tố chức xăn xwất, chăn ruôi thew hưởng an twa̒n zi̭ch bêḙ̂nh, an twa̒n thư̭c fấm. Kết kwá tlêênh kỏ xư̭ doỏng kóp kwan tloo̭ng kuố wiêch thu hút kác tố chức, kả nhân dâ̒w tư baw lỉnh vư̭c chăn ruôi tlêênh diḙ̂ ba̒n.