(WBDT) – Ngă̒i 6/12, ta̭i thi̭ chẩn Bo, wiḙ̂n Kim Bôi da̒ tố chức khai chương kướ ha̒ng zởi thiḙ̂w nâm baảnh xán fấm thư̭c fấm an twa̒n. Wiḙ̂c khai chương kướ ha̒ng da̒ thu hút xư̭ kwan tâm kuố ngươ̒i tiêw zu̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n.


Da̭i biếw tính, wiḙ̂n mân dơn vi̭ chú kướ ha̒ng kách băng khai chương kướ ha̒ng zởi thiḙ̂w va̒ baảnh thư̭c fấm an twa̒n wiḙ̂n Kim Bôi

Dơn vi̭ ản zaw la̒ HTX Chăn ruôi va̒ zi̭ch vṷ tôống hơ̭p Hơ̭p Kim chwiên xán xwất va̒ kung ửng kác xán fấm dám báw an twa̒n thư̭c fấm thew tiêw chấn VietGAP, kướ ha̒ng la̒ diḙ̂ chí kung kấp kác mă̭t ha̒ng nông xán, thư̭c fấm nă̒m tloong chuô̭i nông xán zả tli̭ kuố tính nhơ xâwhửw kơ Lương Xơn, bưới dó Tân La̭c. Dă̭c biḙ̂t kỏ xán fấm thi̭t kủi mân kác xán fấm chể biển bớ thi̭t nhơ xúc xích, zo̒, chá zo chỉnh HTX Chăn ruôi va̒ Zi̭ch vṷ tôống hơ̭p Hơ̭p Kim xán xwất, xơ chể, kấp dôông, báw kwán dáp ửng chất lươ̭ng ATTP

Dôô̒ng thơ̒i ni la̒ mô hi̒nh xán xwất – tiêw thṷ thư̭c fấn an twa̒n theo chuô̭i liên kết, chwi xwất nguô̒n kốc ro̭ ra̒ng vi̒ mṷc dích zoong la̭i khức khwé cho kác za di̒nh Viḙ̂t. Ta̭i lḙ̂ khai chương, nhê̒w dơn vi̭ nha̒ ha̒ng, khéch xa̭n tloong mân wa̒i wiḙ̂n nhơ Xuổi Khwảng Kim Bôi, Serena, V’Resort Vỉnh Tiển, nha̒ ha̒ng Bếp Mươ̒ng… da̒ kỉ biên bán mân HTX Chăn ruôi va̒ Zi̭ch vṷ tôống hơ̭p Hơ̭p Kim. Ha̒ng tlăm mo̭l tiêw zu̒ng da̒ dêểnh thawm kwan, muô khẳm ta̭i kướ ha̒ng                                                    Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Tố chức tlôông 2 ha dắc VietGAP

(HBDT) – HTX zi̭ch vṷ va̒ fát chiến Tam Hwa̒, xa̭ Tân Xơn (Mai Châw) ản lươ̭ cho̭n tlôông dắc VietGAP thew zư̭ ản liên kết xán xwất, tiêw thṷ xán fấm dắc an twa̒n kỏ kwi mô 10 ha.

Kô̭ Ngiḙ̂ ngă̒i mởi

(HBDT) – Dêểnh xa̭ Kô̭ Ngiḙ̂ (La̭c Thwí) dâ̒n tôi ó khói la̭ bới xư̭ thăi dối dêểnh la̭ mă̭t khâw 3 năm wê̒l dích NTM. Da̒ng tloong la̒ng, ngo̭ xỏm, kác kôông chi̒nh kôông kôô̭ng ản xâi zư̭ng khang chang, kheḙch dḙp. Kác mô hi̒nh fát chiến xán xwất zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw, zúp ngươ̒i zân ớ ni kỏ wiḙ̂c la̒ ốn di̭nh, nơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng.

Ngê̒ chể tác kâl luô̭, dả kắnh Lâm Xơn

(HBDT) – Dâ̒n tôi kám nhâ̭n xư̭ chiến dối kơ kẩw kinh tể tích kư̭c pớ nôông ngiḙ̂p xang kôông ngiḙ̂p, zi̭ch vṷ khi̒ dêểnh thăm la̒ng ngê̒ kâl luô̭ va̒ dả kắnh Lâm Xơn (Lương Xơn) paw dâ̒w khảng 9. La̒ng ngê̒ ro̭c thew Kuốc lô̭ 6, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Dwa̒n Kết, kách chăng xa chṷ xớ UBND xa̭ Lâm Xơn. Nhê̒w xán fấm dô̒ mi̭ ngḙ̂ thú kôông, dả kắnh dḙp, ẩn tươ̭ng ản tlưng bă̒i ta̭i kác kơ xớ xán xwất. Kác kơ xớ la̒ ngê̒ hwa̭t dôô̭ng khả rô̭. Nhê̒w kheéch ti pô̭, kheéch tham kwan thi̒m hiếw, ngẳm ngỏ xán fấm dô̒ mi̭ ngḙ̂ kuố la̒ng. Kác ngḙ̂ nhân lă̒nh ngê̒ miḙ̂t mai la̒ wiḙ̂c xảng ta̭w nhê̒w xán fấm la̭ va̒ dḙp mă̭t.

Kôông ti CP Nước xă̭ch Hwa̒ Bi̒nh – dám báw an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng vi̒ xư̭ fát chiến kuố zwanh ngiḙ̂p.

(HBDT) – Dôô̒ng chỉ Ngwiển Thi̭ Hwa̒, Tlướng foo̒ng Tôống hơ̭p Kôông ti CP Nước xă̭ch Hwa̒ Bi̒nh cho mắt: Ka̭ ni̒, Kôông ti kỏ 7 dơn vi̭ tlư̭c thuô̭c gô̒m: Xỉ ngiḙ̂p xâi lắp, kác Xỉ ngiḙ̂p xán xwất va̒ kinh zwanh nước xă̭ch TF Hwa̒ Bi̒nh, Lương Xơn – Ki̒ Xơn, Tân La̭c - Mai Châw, La̭c Xơn – Iên Thwí, Kaw Fong – Bải Cha̭w, Kim Bôi – La̭c Thwí, kỏ 190 kản bô̭, kôông nhân. Xác di̭nh la̒ dơn vi̭ xán xwất, kinh zwanh, thơ̒i zan kwa Kôông ti khi̒ no̒ i kwan tâm dêểnh kôông tác an twa̒n law dôô̭ng vi̒ xư̭ fát chiến kuố zwanh ngiḙ̂p.

Kác Ngân ha̒ng, tố chức tỉn zṷng hwi dôô̭ng vổn diḙ̂ fương da̭t 14.815 tí dôô̒ng

(HBDT) – Thew NHNN tính, tôống nguô̒n vổn kuố kác Ngân ha̒ng, tố chức tỉn zṷng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính hết kwi̭ III da̭t khânh 22.450 tí dôô̒ng, tăng 10% xo ku̒ng 31/12/2017. Baw gô̒m, vổn hwi dôô̭ng bớ tố chức kinh tể va̒ kư zân da̭t 14.815 tí dôô̒ng, tăng 1.466 tí dôô̒ng, tương dương 11%, ước thư̭c hiḙ̂n dêểnh 30/9 tăng 12,5% xo pơ̭i kuổi năm 2017, dáp ửng 73,8% tí tloo̭ng vổn dâ̒w tư cho wăl, tloong rỉ vổn hwi dôô̭ng tlêênh 12 khảng chiểm 33% nguô̒n vổn hwi dôô̭ng.

Lương Xơn: Tlaw mẳi nôông ngiḙ̂p cho kác Hơ̭p tác xa̭ va̒ Tố hơ̭p tác nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ

(HBDT) – Ản xư̭ kwan tâm kuố Tlung ương Hô̭i Nôông zân Viḙ̂t Nam, Hiḙ̂p hô̭i nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ Viḙ̂t nam, nhân Ngă̒i hô̭i Hư̭w kơ Viḙ̂t Nam 2018, khuô̭ng 14/9, Hô̭i Nôông zân wiḙ̂n Lương Xơn da̒ tố chức tlaw 5 mẳi nôông ngiḙ̂p cho kác Hơ̭p tác xa̭ va̒ Tố hơ̭p tác nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n gô̒m: TXN nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ Dô̒ng Xương (xa̭ Tha̒nh Lâ̭p), HTX nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ Tla̭i Hwa̒ (xa̭ Hơ̭p Hwa̒) va̒ Tố hơ̭p tác nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ Gươ̒ (xa̭ Kư Iên)