(HBDT) – Ngă̒I 14/7/2020, Fỏ Thú tưởng Tli̭nh Di̒nh Zủng da̒ kỉ kwiết di̭nh xổ 1018/QĐ-TTg kôông nhâ̭n hwiḙ̂n Lương Xơn, tính Hwa̒ Bi̒nh da̭t chấn nôông thôn mởi (NTM) năm 2019.Dwa̒n kôông tác Booj NN&FCNT kiếm tla, thấm di̭nh hwiḙ̂n Lương Xơn da̭t chwấn nôông thôn mởi

Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú zaw UBNZ tính Hwa̒ Bi̒nh kỏ chắch nhiḙ̂m kôông bổ va̒ khen thướng thew kwi đi̭nh, chí da̭w hwiḙ̂n Lương Xơn tiếp tṷc zwi chi̒ va̒ nơơng kaw chất lươ̭ng kác tiêw chỉ, chủ tloo̭ng tiêw chỉ wê̒l môi tlươ̒ng dớ dám báw tỉnh bê̒n vưng tloong xâi zư̭ng NTM

Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú zaw Bô̭ tlướng, Thútlướng kơ kwan ngang bô̭ thuô̭c Chỉnh fú, thă̒nh viên Ban chí da̭w Tlung ương Chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za xâi zư̭ng NTM zai dwa̭n 2016 -–2018, Chú ti̭ch UBNZ tính Hwa̒ bi̒nh va̒ kác tố chức, kả nhân liên kwan chi̭w chắch nhiḙ̂m thi hă̒ng Kwiết di̭nh ni̒.


P.V(TH)

KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Văn Ngiḙ̂ Kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng nhân zân gẳn kôô̒ng zám nge̒w bê̒n vưng

(HBDT) – Nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho nhân zân, tư̒ng bước xwả dỏl, zám nge̒w, fẩn dẩw dươ kinh tể xa̭ fát chiến ớ mức tlung bi̒nh khả khuố hwiḙ̂n. Ni la̒ chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng tloo̭ng tâm wê̒l fát chiến kinh tể nhiḙ̂m ki̒ 2020 -–2025 da̒ ản Dáng bô̭ xa̭ Văn Ngiḙ̂ (La̭c Xơn) kwản chiḙ̂t khu, rôô̭ng chiến khai dêểnh kác thơơ̒ng lớp nhân zân, kwiết tâm ta̭w xư̭ fát chiến bê̒n vưng cho diḙ̂ fương tloong zai dwa̭n fát chiến mởi.

Hwiḙ̂n Tân La̭c: Chiến voo̭ng bớ mô hi̒nh tlôông rư̒ng kâl to moo̭c leenh

(HBDT) – Năm 2016, Tlung tâm Khwiển nôông tính chiến khai zư̭ ản "xâi zư̭ng va̒ fát chiến mô hi̒nh áp zṷng dôô̒ng bô̭ kác tiển bô̭ ki̭ thwâ̭t tlôông rư̒ng kâl to moo̭c leenh” ta̭i xa̭ Tứ Nê va̒ Fủ Vinh (Tân La̭c). Tôống ziḙ̂n tích zư̭ ản 38 ha, kỏ 20 hô̭ tham za. Khâw 4 năm chiến khai, zư̭ ản deẻnh zả tí lḙ̂ kâl khôổng bớ 95 – 98%, kâl kon xinh tlướng dôô̒ng dê̒w, chiê̒w kaw bút ngo̭n bớ 10 – 12m, dươ̒ng kỉnh kôốc bớ 15 - 20cm.