(HBDT) – Kuổi khảng 7, kác xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Iên Thwí xôi nối tham za hô̭i thi khu zân kư (KZK) kiếw mâ̭w va̒ xa̭ da̭t chấn NTM nơơng kaw lâ̒n thử I, zo UB MTTK hwiḙ̂n fổi hơ̭p vởi kác do̒n thế CT-XH tố chức. Kác hwiḙ̂n tloong tính ku̒ng tố chức hô̭i thi thew kể hwă̭ch, hưởng zâ̭n kuố UN MTTK tính. Thôông kwa hô̭i thi tiên chiê̒n kác chú chương, chỉnh xắch wê̒l xâi zư̭ng NTM va̒ NTM mởi nơơng kaw. Dă̭c biḙ̂t la̒ nối bâ̭t xư̭ tham za doỏng kóp kuố hḙ̂ thôổng MTTK, kác dwa̒n thế, hô̭i viên, dwa̒n viên, nhân zân.

 

Nhân zân tố 13, fươ̒ng Zân chú (TFHB) tham za mô hi̒nh "Twiê̒n fổ văn minh, khu zân kư ó kỏ rác”

Fỏ Chú ti̭ch MTTK tính Dă̭ng Thi̭ Ngo̭c Bích cho mắt: Hô̭i thi kóp fâ̒n thúc dấi nơơng kaw hiḙ̂w kwá kuô̭c vâ̭n dôô̭ng (KVD) ""o̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng NTM, dô thi văn minh" zo MTTK chú chi̒. La̒ môô̭ch tlong nhửng KVD lởn. Ngă̒i 8/4/2016 Tính wí da̒ na hă̒nh Chí thi̭ xổ 13-CT/TU wê̒l tăng kươ̒ng xư̭ lẳnh da̭w kuố Dáng dổi vởi KVD. MTTK va̒ kác dwa̒n thế CH-XH tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng to̒n zân hướng ửng, tham za, nhẩn meḙnh ngươ̒i zân chính la̒ chú thế xâi zư̭ng NTM, dô thi̭ văn minh. Chí khi̒ no̒ ngươ̒i zân hiếw ro̭, tham za mḙ̂ thư̭c xư̭ hiḙ̂w kwá.

MTTK kác dwa̒n thế tâ̭p chung tiên chiê̒n kản bô̭, nhân zân thư̭c hiḙ̂n nếp khôổng văn hwả, ửng xứ văn minh, ba̒i chư̒ hú tṷc la̭c hâ̭w, mê tỉn zi̭ dwan, zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả zân tôô̭c. Fát dôô̭ng va̒ zwi chi̒ kác foong tla̒w báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, xâi zư̭ng KZK ""khảng -–xeenh -–kheḙch - dḙp". Tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zân tham za fát hiḙ̂n, tố zác thô̭i fa̭m, fổi hơ̭p ra̒ xwát, lâ̭p zănh xắch dổi tươ̭ng vắc tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i... To̒n tính kỏ 3.531 mô hi̒nh tư̭ kwán, hwa̭t dôô̭ng nê̒ nếp, fát hwi ti̒nh do̒n kết, zúp dơ̭ kha̒ fát chiến kinh tể, dám báw ANCT...

Kác nô̭i zung, van bán wê̒l KVD fố biển dêểnh 1.482 KZK tloong tính. Ha̒ng năm MTTK kác kấp fổi hơ̭p tố chức cho kản bô̭, KZK dang kỉ, bi̒nh xét thi duô thư̭c hiḙ̂n KVD, khơi zâ̭l vai tlo̒, chắch nhiḙ̂m, ỉ thức kuố mối ngươ̒i zân, za di̒nh. Dôô̒ng thơ̒i lể fiểw deẻnh zả xư̭ ha̒i loo̒ng kuố ngươ̒i zân ta̭i kác xa̭ dê̒ ngi̭ dat chấn NTM.

Kỏ xư̭ baw kuô̭c kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ va̒ nhân zân, ziḙ̂n ma̭w nôông thôn va̒ dô thi̭ tloong tính kỏ nhê̒w khới xắc. Khi̒ da̒ thôông hiếw, nhân zân tích kư̭c doỏng kóp ngă̒i kôông, thiê̒n, hiển dất xâi zư̭ng ha̭ thơơ̒ng kơ xớ. 10 năm xâi zư̭ng NTM, nhân zân da̒ doỏng kóp 109,72 tí dôô̒ng, tlêênh 2,4 tliḙ̂w ngă̒i kôông law dôô̭ng, hiển tlêênh 979.000 m2 dất va̒ kóp vâ̭t tư, vâ̭t liḙ̂w, mẳi moóc tli̭ zả tlêênh 2.306 tí dôô̒ng.

Tính da̒ hi̒nh thă̒nh kác vu̒ng xán xwất tâ̭p chung kwi mô lởn thew hưởng ha̒ng hwả ngă̒i ka̭ng khắng di̭nh thương hiḙ̂w nhơ: miể tỉm Hwa̒ Bi̒nh, kam Kaw Foong, bưới dó Tân La̭c, zan Xơn Thwí, kả khôông Da̒, de La̭c Thwí... To̒n tính kỏ 22 zư̭ ản liên kết xán xwất thew chuô̭i zả tli̭ va̒ 500 mô hi̒nh xán xwất... Dêểnh khảng 6/2020 kỏ 53 xa̭ da̭t chấn NTM, 39 KZK NTM kiêw mâ̭w. Hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ wê̒l dích NTM, thi̭ chẩn Lương Xơn va̒ khṷ vư̭c vớ rôô̭ng da̭t tiêw chỉ dô thi̭ lo̭i IV.

Dớ nơơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá KVD, MTTK, kác dwa̒n thế tiếp tṷc dấi meḙnh tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng khu rôô̭ng dớ nhân zân hiếw ro̭ mṷc dích, ỉ ngiḙ̂, tâ̒m kwan tloo̭ng kuố KVD, la̒ cho mo̭i ngươ̒i, mo̭i KZK, za di̒nh fẩn dẩw thư̭c hiḙ̂n tốt 5 nô̭i zung, tiêw chấn kơ bán kuố kvd. Kwa rỉ fát chiến kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i, fát hwi nô̭i lư̭c khức zân tham za xâi zư̭ng NTM, tố chức thee̒nh kôông hô̭i thi kấp tính KZK kiế mâ̭w va̒ xa̭ da̭t chấnNTM nơơng kaw lâ̒n thử I.

Kấm Lḙ̂

 


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Kaw Xơn fát chiến tlôông rư̒ng

(HBDT) – Nhửng năm kwa, tâ̭n zṷng tiê̒m năng, thể meḙnh wê̒l ziḙ̂n tích dất dô̒l rôô̭ng, ngươ̒i zân xa̭ Kaw Xơn (Da̒ Bắc) tâ̭p chung fát chiến tlôông rư̒ng. Hưởng di ni̒ zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể khả, zúp ba̒ kon nơơng haw thu nhâ̭p va̒ kóp fâ̒n fú xeenh dất dá ró, dô̒l lo̭l.

Ửng zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong kwán lỉ diê̒w hă̒nh va̒ záng ră̭i

(HBDT) – Năm ho̭c 2019 – 2020, ngă̒nh ZZ&DT tính hwa̒n thă̒nh xwất xắc nhiḙ̂m vṷ wê̒l kôông ngḙ̂ thôông tin (KNTT). Diếm nối bâ̭t tloong năm ho̭c la̒ da̒ thư̭c hiḙ̂n chiến khai chái ngiḙ̂m xảng ta̭w khwa hoo̭c kôông ngḙ̂ tlêênh nê̒n táng Micro:bit va̒ zảw zṷc STEM dêểnh 47 tlươ̒ng tiếw hoo̭c, THKX, TH&THKX. Da̒ kỏ nhê̒w xán fấm xảng ta̭w tham za kác kuô̭c thi, kỏ 1 xán fấm da̭t zái khwiển khích kuô̭c thi xảng ta̭w khwa hoo̭c cho thănh, thiểw niên to̒n kwuốc

Xa̭ Tứ Nê Fát chiến tlôông rư̒ng kâl to

(HBDT) - Xa̭ Tứ Nê (Tân La̭c) kỏ 669 ha rư̒ng xán xwất va̒ 146 ha rư̒ng foo̒ng hô̭. Mă̭c zu̒ ziḙ̂n tích rư̒ng kuố xa̭ ó nhê̒w, ngươ̒i zân tloong xa̭ luôn chú dôô̭ng fát hwi hiḙ̂w kwá bớ tlôông rư̒ng, tích kư̭c báw vḙ̂ rư̒ng. Thew chú chương kuố kác kấp, ngă̒nh, nhửng năm khânh ni, ngươ̒i zân xa̭ Tứ Nê kỏ ỉ thức kẻw za̒i chu ki̒ xán xwất, chwiến hwả rư̒ng tlôông kâl kon la̭i kinh zwănh kâl to.

Nôông zân xa̭ An Bi̒nh thi duô xán xwất, kinh zwănh zói

(HBDT) – Thơ̒i zan kwa, khỉ thể xán xwất ta̭i xa̭ An Bi̒nh (La̭c Thwí) ziḙ̂n tha xôi nối, foong tla̒w thi duô "Nôông zân xán xwất, kinh zwănh (XX-KZ) zói” da̭t nhê̒w kết kwá tích kư̭c, khai thác tiê̒m năng kuố diḙ̂ fương, xwất hiḙ̂n nhê̒w kương fát chiến kinh tể nối bâ̭t, vươn l la̒ zâ̒w.