(HBDT) – Kác khu kôông ngiḙ̂p (KKN) tlêênh diḙ̂ ba̒n tính chi̒ ni̒ kỏ 102 zư̭ ản dâ̒w tư da̒ ản kấp fép; tloong rỉ kỏ 27 zư̭ ản dâ̒w tư chư̭c tiếp nước wa̒i kỏ tôống xổ vổn dăng kỉ 527,35 tliḙ̂w USD va̒ 75 zư̭ ản dâ̒w tư tloong nước, tôống vổn dâ̒w tư dăng kỉ tlêênh 10.838 tí dôô̒ng.Kôông ti CNHH ngiên kửw ki̭ thwâ̭t R Viḙ̂t Nam (Khu kôông ngiḙ̂p bơ̒ tlải khôông Da̒) zái lkwiết wiḙ̂c la̒ cho hơn 600 law dôô̭ng kỏ thu nhâ̭p ốn di̭nh

6 khaảng dâ̭w năm năi, zwănh thu bớ hwa̭t dôô̭ng xán xwất, kinh zwănh kuố kác zwănh ngiḙ̂p tloong KKN ước da̭t 8.154 tí dôô̒ng, tăng 2,4% xo ku̒ng ki̒ năm tlước, da̭t 51,6% xo kôông kể hwă̭ch, zái kwiết wiḙ̂c la̒ mởi cho khwáng 500 law dôô̭ng. nhă̒m dấi meḙnh thu hút dâ̒w tư, UBNZ tính kwiết liḙ̂t chí da̭w tâ̭p chung fát chiến kết kẩw ha̭ thơơ̒ng khu, kṷm kôông ngiḙ̂p, vớ rôô̭ng hi̒nh htức hwi dôô̭ng va̒ xứ zuṷng kác nguô̒n vổn dâ̒w tư fát chiến kiết kẩw ha̭ thơơ̒ng; tâ̭p chung zái foỏng mă̭t bă̒ng kác KKN bơ̒ tlải khôông Da̒, iên Kwang, Môông Hwả. Dôô̒ng thơ̒ kwan tâ, hổ chơk nha̒ dâ̒w tư hwa̒n thiḙ̂n ha̭ thơơ̒ng kác kṷm kôông ngiḙ̂p vổn kỏ, dang hwa̭ô̭nn, ti̒nh tlaa̭ng zái foỏng mă̭t bă̒ng châ̭m dớ dấi meḙnh thu hút dâ̒w tư...


KÁC TIN KHÁC


7 khaảng, kỏ tlêênh 280 zwănh ngiḙ̂p thă̒nh lâ̭p mởi

(HBDT) – Nhửng năm khânh ni, zwănh ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n tính fát chiến ká wê̒l xổ lươ̭ng va̒ chất lươ̭ng. Xổ lươ̭ng zwănh ngiḙ̂p dăng kỉ thă̒nh lâpk haa̒ng năm kỏ chiê̒w hưởng za tăng.

Tòn tính ước kỏ 260 zwănh ngiḙ̂p dăng kỉ thă̒nh lâ̭p mởi

(HBDT) - Bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, UBNZ tính da̒ chí da̭w kác xớ, ngă̒nh chức năng, UBVNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tiếp tṷc dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng xúc tiển dâ̒w tư; dôô̒ng thơ̒i, tăng kươ̒ng kôông tác fổi hơ̭p tloong kwả chi̒nh zái kwiết kác thú tṷc hă̒nh chỉnh, thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh va̒ hổ chơ̭ thảw gơ̭ khỏ khăn cho zwănh ngiḙ̂p, nha̒ dâ̒w tư.

Tlêênh 18.260 tí dôô̒ng dăng kỉ dâ̒w tư baw hwiḙ̂n

(HBDT) - Tloong rỉ kỏ 30 zư̭ ản daang di baw xán xwất, kinh zwănh, chiể, 51,7% tôống xổ zư̭ ản; kác zư̭ ản ko̒n la̭i dang hwa̒n thiḙ̂n thú tṷc dâ̒w tư, la̒ thú tṷc thê dất, thu hô̒i dất, zái foỏng mă̭t bă̒ng, dâ̒w tư xâi zư̭ng ha̭ thơơ̒ng… dám báw thew tiển dô̭ zư̭ kiển

Ta̭w bước chiến thư̭c hiḙ̂n kác zư̭ ản dâ̒w tư tlêênh diḙ̂ ba̒n tính

(HBDT) – Thew deẻnh zả kuố kác chwiên za kinh tể, vởi vi̭ chỉ kwan tloo̭ng tiếp záp thú dô Ha̒ Nô̭i, kướ ngo̭ khu vư̭c Tâi Bắc, kỏ tiê̒m năng rất lởn wê̒l fát chiến zu li̭ch.

Chiến dối tlêênh 1.500ha dất tlôông lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá

(HBDT) – Thơ̒i zan vươ̒ rô̒i, ngă̒nh NN&FCNT da̒ dôn dôốc kác diḙ̂ fương tích kư̭c thư̭c hiḙ̂n kôông tác zô̒n diê̒n, dối thướ dớ nơơng kaw hiḙ̂w kwá xán xwất. Tloong zai dwa̭n 2018 - 2020, to̒n tính da̒ zô̒n dối ản 2.057,5 ha, bước dâ̒w khắc fṷc ản tính tlaa̭ng mănh mủn wê̒l dôô̒ng na̒ kuố kác hô̭i viên.