(HBDT) – Thử tlướng Bô̭ Zaw thôông Vân tái (ZTVT) Ngwiḙ̂n Ngoo̭c Dôông vươ̒ kỉ Kwiết di̭nh xổ 1708/QĐ-BGTVT fê zwiḙ̂t chú chương dâ̒w tư zư̭ ản kái ta̭w nơơng kấp Kwuốc lô̭ 6, do̭n tleẻnh thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh.

 
Khả nổl Kwuốc lô̭ 6 kôô̒ng dươ̒ng Chi Lăng dươ baw khai thác kóp fâ̒n fát chiến dô thi̭, zi̭ch vṷ cho thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Zư̭ ản kỏ diếm dâ̒w ta̭i Km73+500- Kwuốc lô̭ 6 kết nổl kôô̒ng zư̭ ản "Kết nổl zaw thôông va̒ thwí lơ̭ tính Hwa̒ Bi̒nh kôô̒ng hḙ̂ thôổng ha̭ thơơ̒ng zaw thôông kwuốc za”, diếm kuổi ta̭i Km73+500- Kwuốc lô̭ 6 ta̭i nút zaw thôông kôô̒ng dươ̒ng An Zương Vương, fươ̒ng Thải Bi̒nh, thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh. Tôống chiê̒w za̒i zư̭ ản la̒ 4,8km, chăng baw gô̒m kác haa̭ng mṷc da̒ ản dâ̒w tư tloong zư̭ ản WRAMP (zư̭ ản kwán lỉ dươ̒ng bô̭) tlước rỉ. Zư̭ ản xâi ziư̭ng thew tiêw chấn dươ̒ng ô tô kấp 3 dôô̒ng bă̒ng 4 la̒n ze; biê̒l rôô̒ng nê̒n ảng khả 20,5m; tôốc dô̭ thiết kể 80km/h. Hươngqr tiển kơ bán bảm thew hưởng tiển Kwuốc lô̭ 6 chi̒ ni̒, dám báw kác iêw kâ̒w ki̭ thwâ̭t thew kấp dươ̒ng. Zư̭ kiển tôống mức dâ̒w tư zư̭ ản hơn 516 tí dôô̒ng bớ nguô̒n Ngân xắch Nha̒ nước tloong kể hwă̭ch dâ̒w tư kôông tluung ha̭n zai dwa̭n 2021 -–2025. Thơ̒i zan hwa̒n thă̒nh zư̭ ản baw năm 2024.

Bô̭ ZTVT zaw Ban Kwán lỉ zư̭ ản 6 chi̭w chắch nhiḙ̂m chú chi̒, fổi hơ̭p kôô̒ng kác kơ kwan liên kwan khấn chương lâ̭p, chi̒nh Bô̭ ZTVT fê zwiḙ̂t zư̭ ản thew kwi di̭nh. Kuu̒ng thew rỉ, thôông nhất kôô̒ng diḙ̂ fương wê̒l thă̒nh fâ̒n mă̭t kắch ngaang dớ zám chi fỉ dâ̒w tư, zái foỏng mă̭t bă̒ng, fu̒ hơ̭pp tiêw chấn TCVN4054-2005.

Zư ản kái ta̭w, nơơng kấp kwuốc lô̭ 6 do̭n tleẻnh thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh xḙ kóp fâ̒n hwa̒n thiḙ̂n tiển Kwuốc lô̭ 6 do̭n tleẻnh thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh xḙ kóp fâ̒n hwa̒n thiḙ̂n kwuốc lô̭ 6 thew kwi hwă̭ch; hi̒nh thă̒nh tiển vă̒nh dai wa̒i kuố thă̒nh fổ Hwa̒ bi̒nh, kóp fâ̒n fát chiến khôông zan dô thi̭, dôô̒ng thơ̒i tăng kươ̒ng kết nổl zươ̭ ti̒nh kôô̒ng thú dô Ha̒ Bô̭i, fát chiến KT-XH diḙ̂ fương.KÁC TIN KHÁC


Chiến voo̭ng xwất khấw miể

(HBDT) - Nổl tiếp nhưửng chiển miể da̒ xwất khấw thee̒nh kôông xang thi̭ tlươ̒ng Nhâ̭t Bán tloomg năm 2019. Mă̭c zu̒ zi̭ch Covid-19 ziển biển fức ta̭p, dâ̒w khảng 11 vươ̒ kwa chiển miể thươi ản bớ Hwa̒ Bi̒nh ản xwất khấw la̭i Dức tôống khổi lươ̭ng 10 tẩn. Ni la̒ tỉn hiḙ̂w daảng mơơ̒ng, la̒ kơ hô̭i vớ tha hưởng fát chiến cho kâl miể Hwa̒ Bi̒nh tloong thơ̒i zan dêểnh

Thuổng fổ chơ̭ fiên: Kết nổl muôn nơi - baảnh ha̒ng khắp chổn

(HBDT) - Khởm ngă̒i 28/11, ta̭i 81 Ngwiḙ̂n Thải hoo̭c, Liên minh HTX tính Hwa̒ Bii̒nh fổi hơ̭p kôô̒ng Kôông ti chiê̒n thôông ABHUD, Kôông ti̭ xư̭ kiḙ̂n Ngoo̭c Tuu̒ng event, Kôông ti cha̒ KIC Viḙ̂t Nam và Da̒i chwiê̒n hi̒nh Ha̒ Nô̭i tố chức chương chi̒nh "Thuổng fổ chơ̭ fiên: Kết nổl muôn nơi - baảnh ha̒ng khắp chổn". Tham za fiên chợ gồm 15 HTX thă̒nh viên kuố Liên minh HTX tính. Chương chi̒nh zư̭ kiển ziện tha tloong 6 ngă̒i bớ 28/11 - 3/12 năm 2021

Hwiḙ̂n Tân La̭c: Dấi meḙnh Chương chi̒nh OCOP nhă̒m nơơng kaw zả tli̭ nôông xán

(HBDT) - Tlước nhửng zả tli̭, lơ̭i ích Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP) zoong la̭i, thơ̒i zan kwa, kác diḙ̂ fương tleenh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c fẩn dẩw xâi zưư̭ng xán fấm da̭t chấn OCOP. Dêểnh chi̒ ni̒ kỏ 5 hwiḙ̂n da̭t chấn OCOP va̒ môô̭ch xổ xán fấm daang tlêênh hă̒nh chi̒nh cha̭m dích

Thúc dấi hơ̭p tác dâ̒w tư nước wa̒i

(HBDT) - Hơn 2 năm kwa, thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ -NQ/TW, ngă̒i 20/8/2019 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l di̭nh hưởng hwa̒n thiḙ̂n thế chể ,chỉnh xắch, nơơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá hơ̭p tác dâ̒w tư nước wa̒i dêểnh năm 2030, tính da̒ xâi zưư̭ng kể hwă̭ch chiến khai kṷ thế, chủ tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác ngwa̭i zaw kinh tể, nhă̒m thúc dấi thu hút dâ̒w tư nước wa̒i, ta̭w dôô̭ng lư̭c fát chiến.

Thi̒m kiểm vớ rôô̭ng thi̭ tlươ̒ng xwất khấw nôông xán

(HBDT) - Dâ̒w khaảng 11 ni̒, tin bui lởn dêểnh kôô̒ng ngă̒nh nôông ngiḙ̂p kuố tính, khi lâ̒n dâ̒w tiên Hwa̒ Bi̒nh xwất khấw ản 10 tẩn miể thươi xaang Dức, môô̭ch thi̭ tlươ̒ng khỏ tỉnh kuố châw Âw, do̒i hói tiêw chấn, chất lươ̭ng xán fấm rất cao, kwi chi̒nh kiếm di̭nh ngiêm ngă̭t, khắt khe.