(HBDT) – Bớ dươ̭c tí lḙ̂ rái ngân vổn dâ̒w tư kôông (RNVDTK) khả ít, dêểnh hết khaảng 9, tí lḙ̂ rái ngânvổn dâ̒w tư kôông da̒ ản 62%, da̭t mṷc tiêw Thú tưởng Chỉnh fú (TTCF) iêw kâ̒w dêểnh ngă̒i 30/9/2021, rái ngân tổi thiếw fát da̭t 60% kể hwă̭ch vổn (KHV) TTCF zaw dâ̒w năm.


Ản ki̭p thơ̒i bổ chỉ vổn dâ̒w tư, zư̭ ản dươ̒ng kết nổl kwuốc lô̭ 6 kôô̒ng dươ̒ng Chi Lăng (TF Hwa̒ Bi̒nh) da̒ dươ baw xứ zuṷng thew kể hwă̭ch.

Kể hwă̭ch DTC vổn NXNN năm 2021 kuố tính ản TTCF zaw 3.781 tí dôô̒ng. Xổ kể hwă̭ch ản HDNZ tính thôông kwa 4.086 tí dôô̒ng. Tỉnh dêểnh ngă̒i 30/9, UBNZ da̒ fân bố, zaw chi tiết kể hwă̭ch VDTK cho kác zư̭ ản la̒ 4.033,3 tí dôô̒ng, da̭t 107 KHV TTCF zaw, da̭t 99% KHV HDNZ tính thôông kwa.

Vởi xứ chí da̭w rảw riết, linh hwa̭t kuố Tính wí, UBNZ tính, xư̭ baw kuô̭c kỏ chách nhiḙ̂m kuố KDT, tỉnh dêểnh ngă̒i 30/9, vởi khu vư̭c KHV DTK năm 2021, tống xổ vổm da̒ rái ngân ản 2.335 tí dôô̒ng, da̭t 62% kể hwă̭ch TTCF zaw, da̭t 58% KHV ản UBNZ tính zaw chi tiết cho kác zư̭ ản. Kṷ thế, vổn dâ̒w tư tloong kân dổi ngăn xắch tính zái ngân 1.617,7 tí dôô̒ng, da̭t 75% KHV TTCF zaw, da̭t 66% KHV ản UBNZ tính zaw. Vổn ODA rái ngân 255,3 tí dôô̒ng, da̭t 35% KHV zaw

Dă̭c biḙ̂t, kỏ 14 CDT tí lḙ̂ rái ngân bă̒ng hwă̭c kaw hơn kam kết. Diến hi̒nh nhơ UBNZ hwiḙ̂n Da̒ Bắc, tí lḙ̂ rái ngân dêểnh ngă̒i 30/9 da̭t 100%. UBNZ hwiḙ̂n Lương Xơn rái ngân da̭t 93%, kam kết 87%. UBNZ hwiḙ̂n Iên Thwí rái ngân da̭t 100%, kam kết 96%. BKL kác zư̭ ản kác kôông chi̒nh zaw thôông rái ngân da̭t 89%, kam kết 84%. Xớ ZTVT rái ngân da̭t 99%, kam kết 94%. Twi nhiên i kỏ 3 CDT tí lḙ̂ rái ngân chăng da̭t thew kam kết la̒: UBNZ hwiḙ̂n Kaw Foong, Xớ NN&FCNT, Xớ ZZ&DT

Deẻnh zả wê̒l kôông tác RNVDTK, Chú ti̭ch UBNZ Bu̒i Văn Khẳnh nhẩn mḙnh: Ti̒nh dêểnh ngă̒i 30/9, tính nă̒m tloong tóp 11 diḙ̂ fương tlêênh ká nước kỏ tí lḙ̂ rái ngân tốt. Twi nhiên nhiḙ̂m vṷ 3 khaảng kuổi năm ko̒n khả nă̭ng nê̒, kâ̒n xư̭ nổ lư̭c hơn nươ̭ mởi kỏ thế hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ.

Kác ngă̒nh chức năng diḙ̂ fương kâ̒n nẳm ti̒nh hi̒nh, bảm xát thư̭c tể, dấi meḙnh kôông tác zảm xát, kiếm tla, dôn dôốc, chí da̭w xứ lỉ ki̭p thơ̒i khỏ khăn, vưởng vắc, bất kâ̭p tloong RNVDTK.KÁC TIN KHÁC


Chiến voo̭ng xwất khấw miể

(HBDT) - Nổl tiếp nhưửng chiển miể da̒ xwất khấw thee̒nh kôông xang thi̭ tlươ̒ng Nhâ̭t Bán tloomg năm 2019. Mă̭c zu̒ zi̭ch Covid-19 ziển biển fức ta̭p, dâ̒w khảng 11 vươ̒ kwa chiển miể thươi ản bớ Hwa̒ Bi̒nh ản xwất khấw la̭i Dức tôống khổi lươ̭ng 10 tẩn. Ni la̒ tỉn hiḙ̂w daảng mơơ̒ng, la̒ kơ hô̭i vớ tha hưởng fát chiến cho kâl miể Hwa̒ Bi̒nh tloong thơ̒i zan dêểnh

Thuổng fổ chơ̭ fiên: Kết nổl muôn nơi - baảnh ha̒ng khắp chổn

(HBDT) - Khởm ngă̒i 28/11, ta̭i 81 Ngwiḙ̂n Thải hoo̭c, Liên minh HTX tính Hwa̒ Bii̒nh fổi hơ̭p kôô̒ng Kôông ti chiê̒n thôông ABHUD, Kôông ti̭ xư̭ kiḙ̂n Ngoo̭c Tuu̒ng event, Kôông ti cha̒ KIC Viḙ̂t Nam và Da̒i chwiê̒n hi̒nh Ha̒ Nô̭i tố chức chương chi̒nh "Thuổng fổ chơ̭ fiên: Kết nổl muôn nơi - baảnh ha̒ng khắp chổn". Tham za fiên chợ gồm 15 HTX thă̒nh viên kuố Liên minh HTX tính. Chương chi̒nh zư̭ kiển ziện tha tloong 6 ngă̒i bớ 28/11 - 3/12 năm 2021

Hwiḙ̂n Tân La̭c: Dấi meḙnh Chương chi̒nh OCOP nhă̒m nơơng kaw zả tli̭ nôông xán

(HBDT) - Tlước nhửng zả tli̭, lơ̭i ích Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP) zoong la̭i, thơ̒i zan kwa, kác diḙ̂ fương tleenh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c fẩn dẩw xâi zưư̭ng xán fấm da̭t chấn OCOP. Dêểnh chi̒ ni̒ kỏ 5 hwiḙ̂n da̭t chấn OCOP va̒ môô̭ch xổ xán fấm daang tlêênh hă̒nh chi̒nh cha̭m dích

Thúc dấi hơ̭p tác dâ̒w tư nước wa̒i

(HBDT) - Hơn 2 năm kwa, thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ -NQ/TW, ngă̒i 20/8/2019 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l di̭nh hưởng hwa̒n thiḙ̂n thế chể ,chỉnh xắch, nơơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá hơ̭p tác dâ̒w tư nước wa̒i dêểnh năm 2030, tính da̒ xâi zưư̭ng kể hwă̭ch chiến khai kṷ thế, chủ tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác ngwa̭i zaw kinh tể, nhă̒m thúc dấi thu hút dâ̒w tư nước wa̒i, ta̭w dôô̭ng lư̭c fát chiến.

Thi̒m kiểm vớ rôô̭ng thi̭ tlươ̒ng xwất khấw nôông xán

(HBDT) - Dâ̒w khaảng 11 ni̒, tin bui lởn dêểnh kôô̒ng ngă̒nh nôông ngiḙ̂p kuố tính, khi lâ̒n dâ̒w tiên Hwa̒ Bi̒nh xwất khấw ản 10 tẩn miể thươi xaang Dức, môô̭ch thi̭ tlươ̒ng khỏ tỉnh kuố châw Âw, do̒i hói tiêw chấn, chất lươ̭ng xán fấm rất cao, kwi chi̒nh kiếm di̭nh ngiêm ngă̭t, khắt khe.