(HBDT) - Nhă̒m dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh "Mối xa̭ mô̭ch xán fấm" (OCOP), bớ năm 2019 dêểnh chi̒ ni̒, kác kấp, kác ngă̒nh tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Foong da̒ tích kư̭c tiên chiê̒n, chiến khai thư̭c hiḙ̂n xâi zưư̭ng, hwa̒n htiḙ̂n hô̒ xơ va̒ tố chức deẻnh zả, xếp lo̭i xán fấm OCOP kấp hwiḙ̂n, lươ̭ cho̭n xán fấm zư̭ thi, deẻnh zả, xếp ha̭ng xán fấm kấp tính. Kwa rỉ, kóp fâ̒n nơơng kaw zả tli̭ xán xwất.


Xán fấm OCOP kam kwa̒ tă̭ng kaw kấp kuố HTX 3T nôông xán Kaw Foong ản chưửng nhâ̭n 4 khaw.

Ka̭ ni̒, hwiḙ̂n da̒ kỏ 8 xán fấm OCOP. tloong rỉ, xná fấm dác kam thươi lêênh men, kam tlải kuố HTX Ha̒ Foong, kam kwa̒ tă̭g kaw kấp 3T Farm da̭t 4 khaw, xán fấm mứt kam, dác cốt kam, cha̒ chănh da̒w mâ̭ch oong, ra̭w kam (HTX Ha̒ Foong); hô̭t tlói Thă̭ch Iên dạt 3 khă. Kác xán fấm OCOP kuố hwiḙ̂n da̭t chất lươ̭ng tốt, hi̒nh thức, mâ̭w ma̭ dḙp, kỏ khức kă̭nh chănh

Xán fấm kam tlải thươi áp zuṷng kwi chi̒nh xán xwất tiên tiển, chất lươ̭ng VietGAP. Chi̭ Vṷ Thi̭ Lḙ̂ Thwí, Zảm dôốc HTX 3T nôông xán Kaw Foong chiê xé: 100% ziḙ̂n tích kam xán xwất va̒ thu hwă̭ch ản chưửng nhâ̭n tiêw chwấn ViḙtGAP bớ chăm xoóc dêểnh thu hwă̭ch dê̒w twân thú kác kwi di̭nh ngiêm ngă̭t. Vởi moong muổn kỏ mô̭ch mă̭t haa̒ng kam tlải chất lươ̭ng dă̭c biḙ̂t dớ za tăng zả tli̭ cho xán fấm kam, dâ̒n tôi dươ xán fấm OCOP kam kwa̒ tă̭ng kaw kấp kôô̒ng chuô̭i xán xwất thew hưởng hư̭w kơ vi̒ môi tlươ̒ng xeenh, Xán fấm ản chửng nhâ̭n 3 khaw năm 2019, năm 2020 ản chưửng nhâ̭n 4 khaw

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Zán, Tlướng Foo̒ng NN&FCNT hwiḙ̂n cho mắt: Dêểnh chi̒ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n kỏ 2 HTX kỏ xán fấm tham za deẻnh zả va̒ fân haa̭ng la̒ HTX Ha̒ Foong va̒ HTX 3T nôông xán Kaw Foong da̒ kỏ 7/8 xán fấm OCOP kuố to̒n hwiḙ̂n. Wiḙ̂c ni̒ thế hiḙ̂n vai tlo̒ kuố HTX tloong chương chi̒nh OCOP ta̭i hwiḙ̂n, fu̒ hơ̭p kôông mṷc tiêw kwan tloo̭ng thử nhất Chương chi̒nh OCOP la̒ fát chiến kác hi̒nh thức tố chức xán xwất kinh zwănh. Kác HTX kỏ xán fấm ản kôông nhâ̭n dê̒w la̒ kác xán fấm dă̭c chưng, tiêw biếw da̭i ziḙ̂n cho văn hwả, tâ̭p kwản, thể meḙnh kuố mối vuu̒ng, diḙ̂ fương kuố hwiḙ̂n Kaw Foong.

Ka̭ ni̒, UBNZ hwiḙ̂n da̒ xâi zưư̭ng kể hwă̭ch fát chiến xán fấm OCOP zai dwa̭n 2021 - 2025, zư̭ kiển tloong thơ̒i zan dêểnh chí fát chiến 1 - 2 xán fấm mởi, chú iểw tâ̭p chuung nguô̒n lư̭c hổ chơ̭ cho nơơng kaw chi̒nh dô̭ xán xwất, cất lươ̭ng xán fấm, dáp ưửng tiêw chấn ki̭ thwâ̭t, hwa̒n thiḙ̂n wê̒l bao bi̒ xán fấm... Bớ rỉ hwiḙ̂n tâ̭p chuung baw kwáng bả, xúc tiển thương ma̭i cho kác xán fấm OCOP, dấi meḙnh ma̭ng lưởi kết nổl xán fấm OCOP kấp vuu̒ng va̒ kấp kwuốc za.


KÁC TIN KHÁC


Thu ngân xắch Nha̒ nước da̭t 124,3% zư̭ twản Chỉnh fú zaw

(HBDT) - Khởm 5/1, Kṷc Thể tính tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác thể năm 2021chiến khai nhiḙ̂m vṷ, zái fáp năm 2022. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Kwắch Tất Liêm, Fó Chú ti̭ch UBNZ tính; Dă̭ng Ngoo̭c Minh, Fỏ Tôống kư̭c tlướng Tôống kṷc Thwể.

Wê̒l Iên Thwí muô̒ bưới chỉn

(HBDT) - Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, to̒n hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 880 ha bưới, ziḙ̂n tích daang cho thu hwă̭ch 415ha; hi̒nh thă̒nh kác vuu̒ng kâl xán xwất kỏ mủi an twa̒n tâ̭p chuung nhơ xỏm Da̭i Dôô̒ng (xa̭ Ngo̭c Lương), xỏm Dô̭i 2 (xa̭ Báw Hiḙ̂w), khu nôông tlươ̒ng thi̭ chẩn Haa̒ng Tla̭m. Thu nhâ̭p bi̒nh kwân bớ kâl bưới Ziḙ̂n da̭t 300 - 400 tliḙ̂w dôô̒ng/ha/năm. To̒n hwiḙ̂n kỏ khânh 120 ha bưới ta̭i kác xa̭: Ngoo̭c Lương, Hư̭w Lơ̭i, Báw hiḙ̂w, thi̭ chẩn Haa̒ng Tla̭m xán xwất thew tiêw chấn VietGAP, hư̭w kơ.

Kôông ngḙ̂ xổ tloong xán xwất nôông ngiḙ̂p

(HBDT) - Chiến dối xổ (CDX) tloong lỉnh vư̭c nôông ngiḙ̂p bớ lô da̒ thee̒nh zái fáp kwan tloo̭ng dớ nơơng kaw zả tli̭ nôông xán. Nhưửng năm kwa wiḙ̂c ửng zuṷng kôông ngḙ̂ thôông tin (KNTT) baw xán xwất nôông ngiḙ̂p, tiêw thṷ nông xán (TTNX) (TTNX) zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c.

Nơơng kaw hiḙ̂w kwá thu hút dâ̒w tư

(HBDT) - Năm 2021, tloong năm diê̒w kiḙ̂n nhê̒w khỏ khăn, xoong la̒ năm kỏ xổ zư̭ ản dăng kỉ dâ̒w tư tăng meḙnh wê̒l xổ vổn dăng kỉ. Kác zư̭ ản dâ̒w tư di baw xán xwất, kinh zwănh tăng, zư̭ ản châ̭m tiển dô̭, ản ra̒ xwát, thu hô̒i thew kwi di̭nh. Môi tlươ̒ng dâ̒w tư, kinh zwănh kuố tính ngă̒i kaa̭ng ản kái thiḙ̂n.