(HBDT) - Ngă̒i 7/6/2007, Thú tưởng Chỉnh fú ban hă̒nh Kwiết di̭nh xổ 718/QĐ-TTg wê̒l wiḙ̂c thă̒nh lâ̭p Ban kwán lỉ (BKL) kác khu kôông ngiḙ̂p (KKN) tính. Khâw thơ̒i zan chấn bi̭, BKL chính thức di baw hwa̭t dôô̭ng bớ khảng 12/2017. Khâw 15 năm xâi zưư̭ng, fatd chiến, Ban da̒ tưư̒ng bước dươ hwa̭t dôô̭ng kwán lỉ Nha̒ nước wê̒l KKN tlêênh diḙ̂ ba̒n tính di baw ốn di̭nh, thu hút đa̒w tư, fát chiến kác KKN va̒ ngă̒nh kôông ngiḙ̂p kuố tính nha̒.


Dôô̒ng chi̒ Chu Văn Thẳng, Tlướng Ban Kwán lỉ kác khu kôông ngiḙ̂p tính kiếm tla ti̒nh hi̒nh xán xwất ta̭i Kôông ti TNHH zḙ̂t kim Hwa̒ Bi̒nh Koyuseni, khu kôông ngiḙ̂p bơ̒ tlải khôông Da̒. 

Kwa 15 năm xâi zưư̭ng va̒ fát chiến, tố chức bô̭ mẳi, chất lươ̭ng dô̭i ngṷ kản bô̭, kôông nhân, viên chức BKL ản kiḙ̂n to̒n, dáp ưửng tốt hơn nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ chức năng kwán lỉ Nha̒ nước dổi vởi kác KKN tlêênh diḙ̂ ba̒n tính nhơ kôông tác kwán lỉ kwi hwă̭ch, dâ̒w tư xâi zưư̭ng, kôông tác xúc tiển dâ̒w tư... Dôô̒n thơ̒i BKL da̒ fổi hơ̭p Kôông an tính, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác dám báw an ninh châ̭t tư̭; tố chức tâ̭p hwẩn ngiḙ̂p vṷ, ziḙ̂n tâ̭p fương ản chươ chẳl cho kác zwănh ngiḙ̂p KKN.

Ngi̭ kwiết, dê̒ ản, chiển lươ̭c fát chiến kôông ngiḙ̂p kuố tính dê̒ tha mṷc tiêw, nhiḙ̂m vṷ kṷ thế la̒ hwi dôô̭ng mo̭i nguô̒n lư̭c â̭p chuung chú iểw baw kác nguô̒n vổn dâ̒w tư wa̒i ngân xắch, xa̭ hô̭i hwả dâ̒w tư dớ fát chiến, hwa̒n thiḙ̂n ha̭ thơơ̒ng KKN, KKN, fẩn dẩw dêểnh năm 2-25, tí tloo̭ng k ngiḙ̂p - xâi zưư̭ng chiểm 54% tloong kơ kẩw kinh tể tính. Ưw tiên dâ̒w tư ha̭ thơơ̒ng ki̭ thwâ̭t kác KKN kỏ diê̒w kiḙ̂n fát chiến nhơ: iên kwang, Môông Hwả, Nam Lương Xơn, La̭c Thi̭nh. Nơơng kaw tí lḙ̂ tí lḙ̂ lấp dâ̒i kác KKN da̒ hi̒nh thă̒nh tlêênh 80%. Fẩn dẩw năm 2025, ziḙ̂n tích dất kác KKN, KKN chiểm khwáng 1% zi̭en tích dât tư̭ nhiên kuố tính, tương dương 4.600 ha...

Bảm xát chí da̭w kuố Tính wí, UBNZ tính, fát hwi thă̒nh tích da̭t ản, tloong 15 năm kwa, dô̭i ngṷ kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng BKL kác KKN tính tiếp tṷc nơơng kaw chi̒nh dô̭ chwiên môn, ngiḙ̂p vṷ, năng lư̭c kwán lỉ, tham mưw, fổi hơ̭ thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp xâi zưư̭ng môi tlươ̒ng dâ̒w tư, kinh zwănh bi̒nh dắng, thôông thwảng va̒ minh bă̭ch; ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i cho kác zwănh ngiḙ̂p hwa̭t dôô̭ng xán xwất, kinh zwănh hiḙ̂w kwá... kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII, xâi zưư̭ng tính ngă̒i ka̭ng fát chiến.

 


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Ưw tiên nguô̒n lư̭c xâi zưư̭ng kết kẩw ha̭ thơơ̒ng dôô̒ng bô̭, tư̒ng bước hiḙ̂n da̭i

(HBDT) - Dỏ la̒ mṷc tiêw kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn fẩn dẩw nhă̒m thúc dấi KT-XH, dáp ưửng nhu kâ̒w vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố nhân zân. Wêl ngwiḙ̂n nhân hḙ̂ thôổng ha̭ thơơ̒ng kuố hwiḙ̂n ko̒n iểw kẻm, la̭c hâ̭w, dôô̒n chỉ Bu̒i Thănh Tuu̒ng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt: Die̒w kiḙ̂n diḙ̂ fương ko̒n khỏ khăn, tloong khi wiḙ̂c dâ̒w tư ha thơơ̒ng do̒i hói nguô̒n kinh fỉ lởn va̒ thư̭c hiḙ̂n tloong suốt thơ̒i zan za̒i.

Hwa̭t dôô̭ng thương ma̭i, zi̭ch bṷ fṷc hô̒i, tăng tlướng

(HBDT) - Zi̭ch Covid-19 ản kiếm xwát, hwa̭t dôô̭ng kinh zwănh, zu li̭ch, nha̒ haa̒ng, khắch xa̭n fṷc hô̒i, tư̒ chương tli̒nh kết nổl kuung kâ̒w, zaw thương ản tố chức tác dôô̭ng tích kư̭c têểnh ngă̒nh zi̭ch bṷ, thương ma̭i. Hwa̭t dôô̭ng lưw chwiến haa̒ng hwả pơ̭i xwất khấw kỏ mức tăng tlướng khả. Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính chăng xắi tha ti̒nh tlaa̭ng thiểw haa̒ng, xốt zả; hḙ̂ thôổng chơ̭, tluung tâm muô xẳm hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá.

Nô̭ lư̭c fṷc hô̒i xán xwất kôông ngiḙ̂p

(HBDT) - Nhơ kác ngă̒nh kinh tể khác, xwất thơ̒i zan za̒i, ngă̒nh kôông ngiḙ̂p kuố tính chi̭w tác dôô̭ng tiêw kư̭c kuố zi̭ch Covid-19. Dă̭c biḙ̂t la̒ tloong năm 2021, kác dơn haa̒ng xṷt zám, ngwiên liḙ̂w dâ̒w paw khỏ khăn, thiểw law dôô̭ng, thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ kỏ thơ̒i diếm di̒nh tlḙ̂…la̒ ta̒n ngwiên nhân chỉnh khiển cho chí tiêw tăng tlướng kuố ngă̒nh chăng da̭t kể hwă̭ch dê̒ tha. Thew kôông bổ xổ liḙ̂w mởi ni nhất kuố HDNZ tính, twi zả tli̭ xán xwất kôông ngiḙ̂p năm tlước da̭t 41.529 tí dôô̒ng, tăng 10,2% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒ năm 2020 kon xổ ni̒ tăng 979 tí dôô̒ng xo pơ̭i xổ ước paw kuổi năm tlước. Xoong, tôốc dô̭ tăng tlướng kuố ngă̒nh la̭i zám 2,49%, éw hơn 15,49 diếm % xo pơ̭i kể hwă̭ch (kể hwă̭ch la̒ 13%).

Hơ̭p tác xa̭ zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng kuố HTX ngă̒i ka̭ng năng dôô̭ng va̒ dối mởi, hưởng baw zi̭ch vṷ hổ chơ̭ thă̒nh viên, nhê̒w mô hi̒nh liên kết zươ̭ HTX kôô̒ng zănh ngiḙ̂p, hô̭ thănhg viên tloong xán xwất, tiêw thṷ xán fấm. Kwa rỉ kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương.