(HBDT) – Khởm ngă̒i 29/6, Ban Da̭i ziḙ̂n Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối (NKT) wiḙ̂n Lương Xơn tố chức Hô̭i ngi̭ biếw zương NKT xán xwất kinh zwanh zói zai dwa̭n 2008 – 2018Lảnh da̭wUBND wiḙ̂n Lương Xơn tlaw zẩi khen cho kác tâ̭p thế, hô̭ za di̒nh tiêw biếw tloong foong tla̒w trao giấy khen cho các tập thể, hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào " Ngươ̒i kaw thuối xán xwất kinh zwanh zói” zai dwa̭n 2008 – 2018Lảnh da̭w Hô̭i Khwiển hoo̭c wiḙ̂n tă̭ng zẩi khen cho kác tâ̭p thế kỏ tha̒nh tích xwất xăcs tloong kôông tác khwiển hoo̭c – Khwiển ta̒i.

Hướng ửng foong tla̒w "Thuối kaw kương tlảng’’ zo Tlung ương Hô̭i fát dôô̭ng, tloong nhửng năm kwa, Ban da̭i ziḙ̂n Hô̭i NKT wiḙ̂n Lương Xơn da̒ tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên tích kư̭c tham za fát chiến kinh tể, xwả dỏl, zám nge̒w bên vưng. Vởi wi tỉn kaw, ngiḙ̂p vṷ foong fủ, ngươ̒i kaw thuối wiḙ̂n Lương Xơn da̒ da za̭ng hwả nga̒nh ngê̒, chiến dối kơ kẩw kinh tể, ửng zṷng khwa ho̭c, kỉ thwâ̭t baw xán xwất, kinh zwanh, kóp fâ̒n la̒ zâ̒w cho za di̒nh va̒ xa̭ hô̭i. To̒n wiḙ̂n Lương Xơn kỏ tlêênh 10 ngi̒n hô̭i viên NKT, tloong dỏ 179 ngươ̒i da̭t tiêw chỉ xán xwất, kinh zwanh zói tlêênh kác lỉnh vư̭c nôông – lâm ngiḙ̂p – thwí xán, kôông ngiḙ̂p, thương ma̭i, zi̭ch vṷ kỏ mức thu nhâ̭p ha̒ng năm bớ 200 tliḙ̂w dôô̒ng tlớ lêênh, da̒ kóp fa̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho ha̒ng tlăm law dôô̭ng diḙ̂ fương. Tloong dỏ 14 hô̭i viên da̭t zanh hiḙ̂w xán xwất kinh zwanh zói kấp wiḙ̂n kỏ zwanh thu bớ 500 tliḙ̂w dôô̒ng tlớ lêênh; 01 hô̭ da̭t zanh hiḙ̂w kấp tính kỏ zwanh thu khânh 2 tí dôô̒ng/năm. Tiêw biếw nhơ za di̒nh ba̒ Châ̒n Thi̭ Ân ớ thôn Tla̭i 6, xa̭ Nhwâ̭n Chă̭ch fát chiến chăn ruôi bo̒ xươ̭ kỏ mức thu nhâ̭p 1,8 tí dôô̒ng/ năm; ba̒ Bu̒i Thi̭ Minh Thức ớ Tiếw khu 12, thi̭ chẩn Lương Xơn vớ xướng thêw, kinh zwanh toóng hơ̭p, ră̭i ngê̒ va̒ ta̭w wiḙ̂c la̒ cho ngươ̒i khwiết tâ̭t; ba̒ Bu̒i Thi̭ Khuôn ớ thôn Chơ̭ Bển, xa̭ Kaw Thẳng ha̒nh ngê̒ dôông i va̒ kinh zwanh í hơ̭p kỏ mức zwanh thu ha̒ng năm 800 tliḙ̂w dôô̒ng...

Ta̭i hô̭i ngi̭ UBND wiḙ̂n Lương Xơn da̒ tă̭ng zẩi khen va̒ tiê̒n thướng cho 10 tâ̭p thế kỏ tha̒nh tích xwát xắc tloong kôông tác chí da̭w kôông tác chí da̭w thi duô "Ngươ̒i kaw thuối xán xwất kinh zwanh zói” zai dwa̭n 2008 – 2018; 14 hô̭ za di̒nh NKT ản tă̭ng zẩi khen duô "Ngươ̒i kaw thuối xán xwất kinh zwanh zói” zai dwa̭n 2008 – 2018. Ban Da̭i ziḙ̂n Hô̭i NKT Lương Xơn tă̭ng zẩi khen ku̒ng fâ̒n thướng cho 7 tâ̭p thế kỏ nhê̒w kổ gẳng tloong kôông tác chí da̭w thư̭c hiḙ̂n foong tlaw thi duôi "Ngươ̒i kaw thuối xán xwất kinh zwanh zói”. Hô̭i Khwiển hoo̭c wiḙ̂n tă̭ng zẩi khen cho 6 tâ̭p thế kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong kôông tác khwiển hoo̭c khwiển ta̒i ớ diḙ̂ fương.


Thanh Hwa̒n

(Văn foo̒ng UBND wiḙ̂n Lương Xơn)


KÁC TIN KHÁC


Khai ma̭c Fiên chơ̭ dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa xa̭ Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Thổl ngă̒i 10/8 ta̭i xa̭ Pa̒ Ko̒, fiên chơ̭ dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa dâ̒w tiên tloong năm 2018 da̒ khai ma̭c. Fiên chơ zo Tlung tâm xúc tiển dâ̒w tư thương ma̭i va̒ zu li̭ch tính fổi hơ̭p pơ̭i UBND wiḙ̂n Mai Châw tố chức.

Zư nơ̭ tỉn zṷng lác tố chức tỉn zṷng tlêênh diḙ̂ ba̒n da̭t 19.594 tí dôô̒ng

(HBDT) – Thew NNHNN Chi nhảnh tính, tỉnh dêểnh khảng 7/2018, tôống nguô̒n vổn hwa̭t dôô̭ng kuố kác Ngân ha̒ng (NH), tố chức tỉn zṷng (TCTZ) tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n tính ước da̭t 21.840 tí dôô̒ng, tăng khânh 9% xo ku̒ng kuổi năm 2017. Tloong dỏ vổn hwi dôô̭ng kuố kác toố chức kinh tể va̒ zân kư da̭t khânh 14.367 tí dôô̒ng.

Zả tli̭ xwất khấw zwanh ngiḙ̂p khu kôông ngiḙ̂p da̭t 267 tliḙ̂w USD

(HBDT) – Bớ dâ̒w năm dêểnh ka̭ ni̒, Ban kwán lỉ kác khu kôông ngiḙ̂p (KKN) tính da̒ kấp mởi zẩi chửng nhâ̭n dâ̒w tư 12 zư ản, tloong ri kỏ 11 zư̭ ản FDI, 11 zư̭ ản DDI, kấp diê̒w chính cho 12 zư̭ ản.

Xa̭ Tha̒nh Lâ̭p wiḙ̂n Lương Xơn: Zư̭ noỏng” foong tla̒w nôông zân xán xwất, kinh zwanh zói

(HBDT) – Tỉn chấp pơ̭i ngan ha̒ng, chanh thú kác chương chi̒nh, zư̭ ản cho nôông zân wăl vổn, fổi hơ̭p tâ̭p hwẩn, chiến zaw KH-KT, thi̒m dâ̒w tha cho nôông xán,... Dỏ la̒ nhửng fâ̒n wiḙ̂c Hô̭i Nôông zân xa̭ Tha̒nh Lâ̭p, wiḙ̂n Lương Xơn chủ tâm thư̭c hiḙ̂n nhê̒w năm năi. Kwa rỉ thu hút tlêênh 97% nôông zân tham za tố chức Hô̭i, luôn zwi chi̒ "zư̭ noỏng” foong tla̒w "Nôông zân xán xwất – kinh zwanh zói”

Dôô̒ng ha̒nh ku̒ng hô̭i viên fát chiến kinh tể

(HBDT) – Thew thôổng kê năm 2017, thu nhâ̭p bi̒nh kwân hô̭i viên nôông zân xa̭ Kim Chwi (Kim Bôi) da̭t 17 tliḙ̂w dôô̒ng, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w chiểm 26,53%. Tlước kon xổ tlêênh, Hô̭i nôông zân xa̭ Kim Chwi da̒ fát hwi tinh thâ̒n do̒n kết, vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên năm dôô̭ng, xảng ta̭w, xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh kinh tể tiêw biếw. Kwa rỉ kái thiḙ̂n thu nhâ̭p cho hô̭i viên, kóp fâ̒n thúc dấi fát chiến KT-XH diḙ̂ fương.

6 khảng, zả tli̭ xwất khấw da̭t 308 tliḙ̂w USD

(HBDT) – 6 khảng dâ̒w năm, zả tli̭ xwất khấw tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ước da̭t 308,175 tliḙ̂w USD, tăng 31% xo ku̒ng ki̒ năm tlước, bă̒ng 50,52% kể hwă̭ch năm.