(HBDT) – 9 khảng năm 2018, kác kấp Hô̭i Nôông zân tloong tính da̒ hưởng zâ̭n tha̒nh lâ̭p ản 42 mô hi̒nh kinh tể tâ̭p thế hwa̭t dôô̭ng kỏ hiḙ̂w kwá. Tloong rỉ kác mô hi̒nh tlôông kâl kỏ mủi, tố hơ̭p tác chăn ruôi, kác liên nhỏm xán xwất ản nhân rôô̭ng, zwi chi̒.Liên nhỏm hửw kơ xa̭ Tân Vinh (Lương Xơn) twân thú kwi chi̒nh xán xwất dắc dám báw an twa̒n thư̭c fấm

Diến hi̒nh la̒ hwa̭t dôô̭ng kuố Liên nhỏm xán xwất dắc hửw kơ Lương Xơn, mô hi̒nh tlôông bưới dó Tân La̭c, chăn ruôi dê ớ La̭c thwí. Dă̭c biḙ̂t xán fấm kam Kaw Fong, dắc hửw kơ Lương Xơn, za̭n Xơn Thwí (Kim Bôi) ản Tlung ương Hô̭i Nôông zân Viḙ̂t Nam tôn vin xán fấm nôông ngiḙ̂p tiêw biếw.

Hô̭i Nôông zân tính dang chiến khai Zư̭ ản "Hổ chơ̭ Hơ̭p tác xa̭ thúc dấi liên kết thew chuô̭i zả tli̭ gẳn xán xwất pơ̭i tiêw htṷ xán fấm ” ta̭i hwiḙ̂n Tân La̭c. Xâi zư̭ng mô hi̒nh ửng zṷng chể fấm vi xinh tloong xán xwất kam Kaw Fong ta̭i xa̭ Nam Fong, hwiḙ̂n Kaw Fong thew hưởng an twa̒n xinh ho̭c

Xem bản dịch

Thu Hă̒ng


KÁC TIN KHÁC


Thúc dấi xán xwất xán fấm chú lư̭c tloong lỉnh vư̭c tlôô̒ng tlo̭t

(HBDT) – Ngă̒i 13/6/2014, BTV Tính wí ban ha̒nh Ngi̭kwiết (NQ) xổ 10-NQ/TU wê̒l fát chiến xám xwất môô̭ch xổ xán fấm tlôô̒ng tlo̭t tlêênh diḙ̂ ba̒n tính zai dwa̭n 2014 – 2020. Tlêênh kơ xớ NQ, Ban kản xư̭ Dáng UBND tính da̒ lảnh da̭w UBND tính chí da̭w kác kơ kwan chwiên môn kṷ thế hwả kác nô̭i zung NQ, ban ha̒nh chỉnh xách hổ chơ̭ fát chiến môô̭ch xổ xán fấm tlôô̒ng tlo̭t chú lư̭c. Kác diḙ̂ fương xăiư̭ng chương chi̒nh, kể hwa̭ch kṷ thế fu̒ hơ̭p vởi tư̒ng dă̭c diếm, lơ̭i thể kuố tư̒ng vu̒ng dớ thư̭c hiḙ̂n.

Tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ “Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó” thi̭ chẩn Bo

(HBDT) – Hô̭i LHPN thi̭ chẩn Bo (Kim Bôi) vươ̒ tố chức tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ (KLB) "Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó” vởi 28 tha̒nh viên la̒ ủn ma̭ng zwanh ngiḙ̂p, buôn baảnh nhó tlêênh diḙ̂ ba̒n thi̭ chẩn.

Rẩw ẩn 10 Chương chi̒nh “Dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa”

(HBDT) – 10 năm hướng ửng, thư̭c hiḙ̂n kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Mo̭l Viḙ̂t Nam ưw tiên zu̒ng ha̒ng Viḙ̂t Nam” tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ha da̒ ta̭w nhê̒w nét riên, la̒ kâ̒w nổl kwan tloo̭ng dươ xán fấm ha̒ng Viḙt tiếp kâ̭n khânh hơn dêểnh ngươ̒i zân vu̒ng nôông thôn, vu̒ng xâw, vu̒ng xa, nơi diê̒w kiḙ̂n kinh tể ko̒n khỏ khăn, zaw th chăng thwâ̭n lơ̭i.

Chú dôô̭ng foo̒ng chư̒ ốc bươw wa̒ng ngăi tloong kaw diếm kẩl lo̭ vṷ muô̒

(HBDT) – Ôốc bươw wa̒ng (OBW) dang kỏ mâ̭t dô̭ fố biển 1 – 3 kon/m2, dươ̭c kaw 7 – 10 kon/m2. Kan kử ti̒nh hi̒nh chi̒ ni̒, Chi kṷc TT&BVTV zư̭ bảw dổi tươ̭ng ni̒ kỏ xu hưởng tăng meḙnh ká wê̒l mâ̭t dô̭ va̒ ziḙ̂n fân bổ, kaw diếm nhất la̒ thơ̒i zan bớ ka̭ ni̒ cho dêênh dâ̒w khảng 8/2019, gâi ha̭i nhê̒w va nă̭ng nhất tlêênh ziḙ̂n tích lo̭ mởi kẩl – dé nhảnh hwă̭c ziḙ̂n zew xj, nhiê̒w na̒ xḙ fái kẩl ză̭m, kẩl la̭i nểw chăng ngăn chă̭n hiḙ̂w kwá OBW

Diếm nhẩn kinh tể- xa̭ hô̭i 6 khảng dâ̒w năm 2019

(HBDT) – 6 dâ̒w năm 2019 tiếp tṷc gi nhâ̭n xư̭ fẩn dâ̒w kuố to̒n Dáng bô̭ va̒ nhân zân tloong tính tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭, da̭t ản nhê̒w kết kwá tlêênh lác lỉnh vư̭c, ta̭w tiê̒n dê̒ kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i kác nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH năm 2019