(HBDT) – 9 khảng năm 2018, kác kấp Hô̭i Nôông zân tloong tính da̒ hưởng zâ̭n tha̒nh lâ̭p ản 42 mô hi̒nh kinh tể tâ̭p thế hwa̭t dôô̭ng kỏ hiḙ̂w kwá. Tloong rỉ kác mô hi̒nh tlôông kâl kỏ mủi, tố hơ̭p tác chăn ruôi, kác liên nhỏm xán xwất ản nhân rôô̭ng, zwi chi̒.



Liên nhỏm hửw kơ xa̭ Tân Vinh (Lương Xơn) twân thú kwi chi̒nh xán xwất dắc dám báw an twa̒n thư̭c fấm

Diến hi̒nh la̒ hwa̭t dôô̭ng kuố Liên nhỏm xán xwất dắc hửw kơ Lương Xơn, mô hi̒nh tlôông bưới dó Tân La̭c, chăn ruôi dê ớ La̭c thwí. Dă̭c biḙ̂t xán fấm kam Kaw Fong, dắc hửw kơ Lương Xơn, za̭n Xơn Thwí (Kim Bôi) ản Tlung ương Hô̭i Nôông zân Viḙ̂t Nam tôn vin xán fấm nôông ngiḙ̂p tiêw biếw.

Hô̭i Nôông zân tính dang chiến khai Zư̭ ản "Hổ chơ̭ Hơ̭p tác xa̭ thúc dấi liên kết thew chuô̭i zả tli̭ gẳn xán xwất pơ̭i tiêw htṷ xán fấm ” ta̭i hwiḙ̂n Tân La̭c. Xâi zư̭ng mô hi̒nh ửng zṷng chể fấm vi xinh tloong xán xwất kam Kaw Fong ta̭i xa̭ Nam Fong, hwiḙ̂n Kaw Fong thew hưởng an twa̒n xinh ho̭c

Xem bản dịch

Thu Hă̒ng


KÁC TIN KHÁC


Khấp khấl kâ̒w tlew xỏm Ba Zang

(HBDT) – Ản xư̭ kwan tâm kuố Nha̒ nước, năm 2009, kâ̒w bắc kwa khôông Bôi nổl liê̒n xỏm Ba Zang vởi xỏm Mi va̒ kác xỏm lân kâ̭n thuô̭c xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi) chỉnh thức hwa̒n thă̒nh va̒ dươ baw xứ zṷng. Ni hwiết meḙch zaw thôông kwan tloong fṷc vṷ wiḙ̂c di la̭i zân xinh kuố ngươ̒i zân va̒ hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n

Tha̒nh fổ hwa̒ Bi̒nh da̒ xwất hiḙ̂n 3 ố zi̭ch tá kủi châw Fi

(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/5, Dwa̒n kôông tác kuố Xớ NN&PTNT da̒ kiếm tla thư̭c tể, nẳm bắt ti̒nh hi̒nh va̒ dôn dôốc kôông tác foo̒ng – chôổng zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF) tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh.

Báw dám an twa̒n zaw thôông muô̒ mươ lṷ

(HBDT) – Xớ Zaw thông vân tái (ZTVT) dang tâ̭p chung kiếm tla kác fương ản foo̒ng, chôổng thiên tai va̒ thi̒m kiểm, kửw na̭n (FCTT&TKKN) thew fương châm "4 ta̭i chô̭”, nẳm chắc ti̒nh hi̒nh, nơng kaw năng lư̭c xứ lỉ, khác fṷc xư̭ kổ, ách tắc, dám báw zaw thôông an twa̒n va̒ thôông xuốt tloong xuốt muô̒ mươ năm 2019.