(WBDT) - "Chim la̠c da̒” la̒ thên hôốc khác kuố zôổng da̒ diếw ma̒ hai vơ̠ chôô̒ng enh chi̠ Van Xi̠ Hái va̒ Lê Hái Iển me̠nh za̠n dươ wơ̒l ruôi ta̠i xỏm Mi̠, xa̠ Iên Mông (TP Wa̒ Bi̒nh). Mă̠c zu̒ mổi ngươ̒i dê̒w kỏ kông wiê̠c riêng nhưng vởi chỉ la̒ zâ̒w, ông ba̒ chi̠ Iển da̒ "bẻn ziên” mân lo̠i chim kaw kel ni̒.


Tlang tla̠i da̒ diếw kuố hal ông ba̒ ch Lê Hái Iển, xóm M, x Iên Mông (TP Wa̒ Bnh) to nguô̒n thu n di̠nh bớ 100 – 150 tliê̠wdô̒ng/năm.

Rẳm nghi̠, rẳm la̒ ta̠w rêênh the̒nh kông

Kwa tham kháw va̒ thi̒m hiếw tlêênh ma̠ng wơ̒l lo̠i da̒ diếw, za di̒nh chi̠ Iển ản ngươli kwen ớ wiê̠n Ba Vi̒ - Ha̒ Nô̠i zởi thiê̠w lêể zôổng bớ tính Khảnh Wa̒ wơ̒l ruôi thứ ngiê̠m. Năm 2012, za di̒nh chi̠ Iển lêể 6 kon lo̠i 5 - 7 kg vởi zả 2 tliê̠w dô̒ng/kon. Zo dang ruôi kon rét le̠ chươ thâ̒w ản kwi̠ dất rôô̠ng cho rêênh hal ông ba̒ chi̠ ta̠m ngư̒ng ruôi. Khâw 3 năm, hal ông ba̒ dâ̒w tư 30 tliê̠w dô̒ng thâ̒w hơn 1.000 m2 đất va̒ muô zôổng ruôi la̠i vởi xổ lươ̠ng 30 kon. Thẩi da̒ diếw vát chiến dê̒w, rê̠ ruôi, thích ngi tốt mân diê̒w kiê̠n thơ̒i tiết le̠ ít bê̠nh tâ̠t cho rêênh enh chi̠ tăng râ̒n xổ lươ̠ng bớ 60 - 100 kon, khi̒ kaw diếm lêênh dêểnh 200 kon. Ka̠ ni̒ tlang tla̠i kuố ông ba̒ chi̠ Iển zwi chi̒ khwáng 120 kon thương vấm va̒ 6 kon deé tlởng.

Chi̠ Iển cho mắt: "Za di̒nh tôi chú iểw ruôi da̒ diếw dớ lêể thi̠t, deé tlởng dớ baảnh. Mô̠ch kon kải bớ 18 - 20 khảng thuối kỏ thế dé tlởng nhưng vi̒ chươ kỏ lo̒ ốp, kỉ thwâ̠t ốp tlởng do̒i hói kaw rêênh za di̒nh tôi chươ thêế thư̠c hiê̠n ản. Cho rêênh tôi tâ̠p chung baw ruôi lêể thi̠t” Hiê̠n năi chi̠ baảnh thi̠t da̒ diếw cho kác nha̒ ha̒ng tloong tính va̒ chú iểw baảnh leé ớ chơ̠ Ngiê̠ Vương va̒ Tân Tha̒nh. Zả choóc da̒ diếw baảnh leé bớ 100.000 - 250.000 dô̒ng/kg ti̒ thew lo̠i, 80.000 - 85.000 dô̒ng/kân hơi va̒ 250.000 - 280.000 dô̒ng/kg zo̒. Mổi twâ̒n chi̠ xuất 2 kon baw thử bắi va̒ chú nhâ̠t hoă̠c nhê̒w hơn khi̒ kỏ khéch da̠ch. Kaw diếm baw kác zi̠p lê̠, thết tlang tla̠i kuố chi̠ xuất 4kon/ngă̒i. Vởi zả tha̒nh vái chăng, thi̠t dám báw thươi ngon cho rêênh khéch ha̒ng ươ chuô̠ng

Ruôi da̒ diếw - hưởng di khá kwan cho ngươ̒i nông zân

Khác kác vâ̠t ruôi chiê̒n thôổng nhơ kủi, ka, tlu, bo̒, da̒ diếw kỏ khức khwé tốt, rêê̠ ruôi, ít zi̠ch bê̠nh va̒ kỏ zả tli̠ kinh tể kaw hơn hắn, vu̒ hơ̠p dớ nhân rôô̠ng tloong xa̠ va̒ to̒n tính. Hiê̠n kỏ mô̠ch xổ hô̠ ớ xa̠ Iên Mông va̒ kác wiê̠n Kim Bôi, Tân La̠c dêểnh lêể zôổng da̒ diếw bớ tlang tha̠i kuố enh chi̠ wơ̒l ruôi thứ. Mối bâ̠n mo̠l muô chí lêể khwáng chu̠c kon zôổng vi̒ vổn dâ̒w tư lởn. Dớ ta̠w diê̒w kiê̠n zúp nhân rôô̠ng mô hi̒nh, za di̒nh chi̠ vươ̒ baảnh thi̠t, vươ̒ kung kấp kon zôổng va̒ chi̠w chách nhiê̠m dâ̒w tha cho xán vấm. Chi̠ zúp ngươ̒i mởi ruôi lưw ỉ nhửng diếm nhơ báw vê̠ dôi chân da̒ diếw, tlẻnh va cha̠m me̠nh; ruôi kon rét phái rái kaách lêênh mă̠t dất dớ nỏ ó lơ̠t lớ, kách zư̠ ẩm tloong muô̒ chả, la̒ maách baw muô̒ khốt. Mổi kon zôổng bớ 20 - 30 kg kỏ zả tli̠ 3 tliê̠w dô̒ng, kon rét ủm 1,8 - 2kg kỏ zả 1,6 - 1,8 tliê̠w dô̒ng/kon

Dô̒ng chỉ Ngwiển Xi̠ Linh, Bỉ thư Dáng wí xa̠ Iên Mông cho mắt "Ni la̒ mô hi̒nh chiến dối vâ̠t ruôi mởi ớ xa̠, bước dâ̒w cho thẩi hiê̠w kwá nhất di̠nh. Vi̒ thiể, xa̠ khwiển khích bal kon chiến dối vâ̠t ruôi cho vu̒ hơ̠p vởi diê̒w kiê̠n tư̒ng za di̒nh. Chỉnh kwiê̒n xa̠ xe̠ kỏ dê̒ xuất lêênh kấp tlêênh xem xét ta̠w diê̒w kiê̠n dớ ngươ̒i zân ản wăl vổn nhân rôô̠ng mô hi̒nh ni̒, kóp vâ̒n thúc dấi vát chiến kinh tể kuố diê̠ vương”

 

 

                                                         P.V


KÁC TIN KHÁC


Khới xắc kôông ngiḙ̂p tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Dớ xửng dảng la̒ tlung tâm chỉnh tli̭, ha̒nh chỉnh, kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i kuố tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ dâ̒w tư fát chiến to̒n ziḙ̂n kác lỉnh vư̭c. Tloong dỏ lỉnh vư̭c kôông ngiḙ̂p ản koi tloo̭ng, ta̭w thwâ̭n lơ̭i cho kác zwanh ngiḙ̂p fát chiến xán xwất – kinh zwanh

Ngiê hôi vớ hưởng thwát nge̒w ớ Miê̒n Dô̒l

(HBDT) – Tlước ni khi̒ zắc dêểnh kâl ngiê hôi, ngươ̒i zân xa̭ Miê̒n Dô̒l (La̭c Xơn) ngi̭ dêểnh nhửng bo ngiê hơm fức, vươ̒ la̒ za vi̭ tloong ấm thư̭c vươ̒ la̒ thuốc tli̭ hen cho kon rét. Ko̒n ka̭ ni̒ nhửng zả tli̭ kinh tể zo ngiê hôi zoong la̭i dang vớ khả cho ha̒nh chỉnh xwả dỏl – zám nge̒w ớ nơi vu̒ng kaw ni̒.

Xa̭ Tân Tha̒nh (Lương Xơn): Thiết thư̭c tư vẩn wiḙ̂c la̒, ră̭i ngê̒ cho nôông zân

(HBDT) – Kác năm kwa Hô̭i nôông zân xa̭ Tân Tha̒nh (Lương Xơn) fổi hơ̭p tốt ku̒ng UBND xa̭, Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng, kác nga̒nh, dwa̒n thế, dă̭c biḙ̂t la̒ Hô̭i Nôông zân wiḙ̂n tố chức kác lớp tâ̭p hwẩn ră̭i ngê̒, tư vẩn wiḙ̂c la̒ cho nôông zân. Thew thôổng kê zai dwa̭n 2014 – 2018, Hô̭i da̒ vớ 56 lớp cho 3.560 lươ̭t hô̭i viên nôông zân tham za. Bớ rỉ tí lḙ̂ hô̭i viên nôông zân kỏ wiḙ̂c la̒, tăng thu nhâ̭p, ha̒ng năm zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho khwáng 4.00 law dôô̭ng, bi̒n kwân thu nhâ̭p bớ 4,5 – 5 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/khảng

Xa̭ An La̭c tlôông ớt zoong la̭i “tlải ngo̭ch”

(WBDT) – Vởi hiḙ̂w kwá kâl ớt zoong la̭i, kỏ thế ră̒ng, ngươ̒i zân xa̭ An La̭c (La̭c Thwí) da̒ thi̒m ản lơ̒i zái dáp cho ba̒i twản "tlôông kâl chi, ruôi kon chi”. Kâl ớt zu̒ mởi tlôông da̭i cha̒, da̒ thế hiḙ̂n xư̭ fu̒ hơ̭p cho dôô̒ng dất nơi ni̒, tloong khi rỉ, ba̒i ca muôn thướ kỏ thên "dâ̒w tha xán fấm” ó ko̒n la̒ nổi lo lẳng kuố mo̭l zân An La̭c.

Kôông bổ kwi hwa̭ch chi tiết xâi zư̭ng tí lḙ̂ 1/500 Khu kôông ngiḙ̂p Iên Kwang

(WBDT) – Khởm ngă̒i 4/4, Ban kwán lỉ (BKwL) kác Khu kôông Ngiḙ̂p (KKN) tính fổi hơ̭p ku̒ng UBND wiḙ̂n Ki̒ Xơn va̒ Kôông ti CP An Viḙ̂t Hwa̒ Bi̒nh tố chức kôông bổ kwi hwa̭ch chi tiết xâi zư̭ng tí lḙ̂ 1/500 KKN Iên Kwang, wiḙ̂n Ki̒ Xơn.

Khâw văng dêểnh miển doong Kim Bôi chinh fṷc thi̭ tlươ̒ng

(WBDT) - Khâw xán fấm văng Kim Bôi kỏ thương hiḙ̂w riêng tlêênh thi̭ tlươ̒ng, mởi ni Kôông ti kố fâ̒n (kf) Nôông lâm xán Kim Bôi tiếp tṷc tha̒nh kôông dươ xán fấm miển doong Kim Bôi – mô̭ch xán fấm nôông ngiḙ̂p kỏ chất lươ̭ng tốt, dáp ửng iêw kâ̒w ngă̒i ka̭ng khắt khe kuố thi̭ tlươ̒ng tloong va̒ wa̒i nước.