(WBDT) - "Chim la̠c da̒” la̒ thên hôốc khác kuố zôổng da̒ diếw ma̒ hai vơ̠ chôô̒ng enh chi̠ Van Xi̠ Hái va̒ Lê Hái Iển me̠nh za̠n dươ wơ̒l ruôi ta̠i xỏm Mi̠, xa̠ Iên Mông (TP Wa̒ Bi̒nh). Mă̠c zu̒ mổi ngươ̒i dê̒w kỏ kông wiê̠c riêng nhưng vởi chỉ la̒ zâ̒w, ông ba̒ chi̠ Iển da̒ "bẻn ziên” mân lo̠i chim kaw kel ni̒.


Tlang tla̠i da̒ diếw kuố hal ông ba̒ ch Lê Hái Iển, xóm M, x Iên Mông (TP Wa̒ Bnh) to nguô̒n thu n di̠nh bớ 100 – 150 tliê̠wdô̒ng/năm.

Rẳm nghi̠, rẳm la̒ ta̠w rêênh the̒nh kông

Kwa tham kháw va̒ thi̒m hiếw tlêênh ma̠ng wơ̒l lo̠i da̒ diếw, za di̒nh chi̠ Iển ản ngươli kwen ớ wiê̠n Ba Vi̒ - Ha̒ Nô̠i zởi thiê̠w lêể zôổng bớ tính Khảnh Wa̒ wơ̒l ruôi thứ ngiê̠m. Năm 2012, za di̒nh chi̠ Iển lêể 6 kon lo̠i 5 - 7 kg vởi zả 2 tliê̠w dô̒ng/kon. Zo dang ruôi kon rét le̠ chươ thâ̒w ản kwi̠ dất rôô̠ng cho rêênh hal ông ba̒ chi̠ ta̠m ngư̒ng ruôi. Khâw 3 năm, hal ông ba̒ dâ̒w tư 30 tliê̠w dô̒ng thâ̒w hơn 1.000 m2 đất va̒ muô zôổng ruôi la̠i vởi xổ lươ̠ng 30 kon. Thẩi da̒ diếw vát chiến dê̒w, rê̠ ruôi, thích ngi tốt mân diê̒w kiê̠n thơ̒i tiết le̠ ít bê̠nh tâ̠t cho rêênh enh chi̠ tăng râ̒n xổ lươ̠ng bớ 60 - 100 kon, khi̒ kaw diếm lêênh dêểnh 200 kon. Ka̠ ni̒ tlang tla̠i kuố ông ba̒ chi̠ Iển zwi chi̒ khwáng 120 kon thương vấm va̒ 6 kon deé tlởng.

Chi̠ Iển cho mắt: "Za di̒nh tôi chú iểw ruôi da̒ diếw dớ lêể thi̠t, deé tlởng dớ baảnh. Mô̠ch kon kải bớ 18 - 20 khảng thuối kỏ thế dé tlởng nhưng vi̒ chươ kỏ lo̒ ốp, kỉ thwâ̠t ốp tlởng do̒i hói kaw rêênh za di̒nh tôi chươ thêế thư̠c hiê̠n ản. Cho rêênh tôi tâ̠p chung baw ruôi lêể thi̠t” Hiê̠n năi chi̠ baảnh thi̠t da̒ diếw cho kác nha̒ ha̒ng tloong tính va̒ chú iểw baảnh leé ớ chơ̠ Ngiê̠ Vương va̒ Tân Tha̒nh. Zả choóc da̒ diếw baảnh leé bớ 100.000 - 250.000 dô̒ng/kg ti̒ thew lo̠i, 80.000 - 85.000 dô̒ng/kân hơi va̒ 250.000 - 280.000 dô̒ng/kg zo̒. Mổi twâ̒n chi̠ xuất 2 kon baw thử bắi va̒ chú nhâ̠t hoă̠c nhê̒w hơn khi̒ kỏ khéch da̠ch. Kaw diếm baw kác zi̠p lê̠, thết tlang tla̠i kuố chi̠ xuất 4kon/ngă̒i. Vởi zả tha̒nh vái chăng, thi̠t dám báw thươi ngon cho rêênh khéch ha̒ng ươ chuô̠ng

Ruôi da̒ diếw - hưởng di khá kwan cho ngươ̒i nông zân

Khác kác vâ̠t ruôi chiê̒n thôổng nhơ kủi, ka, tlu, bo̒, da̒ diếw kỏ khức khwé tốt, rêê̠ ruôi, ít zi̠ch bê̠nh va̒ kỏ zả tli̠ kinh tể kaw hơn hắn, vu̒ hơ̠p dớ nhân rôô̠ng tloong xa̠ va̒ to̒n tính. Hiê̠n kỏ mô̠ch xổ hô̠ ớ xa̠ Iên Mông va̒ kác wiê̠n Kim Bôi, Tân La̠c dêểnh lêể zôổng da̒ diếw bớ tlang tha̠i kuố enh chi̠ wơ̒l ruôi thứ. Mối bâ̠n mo̠l muô chí lêể khwáng chu̠c kon zôổng vi̒ vổn dâ̒w tư lởn. Dớ ta̠w diê̒w kiê̠n zúp nhân rôô̠ng mô hi̒nh, za di̒nh chi̠ vươ̒ baảnh thi̠t, vươ̒ kung kấp kon zôổng va̒ chi̠w chách nhiê̠m dâ̒w tha cho xán vấm. Chi̠ zúp ngươ̒i mởi ruôi lưw ỉ nhửng diếm nhơ báw vê̠ dôi chân da̒ diếw, tlẻnh va cha̠m me̠nh; ruôi kon rét phái rái kaách lêênh mă̠t dất dớ nỏ ó lơ̠t lớ, kách zư̠ ẩm tloong muô̒ chả, la̒ maách baw muô̒ khốt. Mổi kon zôổng bớ 20 - 30 kg kỏ zả tli̠ 3 tliê̠w dô̒ng, kon rét ủm 1,8 - 2kg kỏ zả 1,6 - 1,8 tliê̠w dô̒ng/kon

Dô̒ng chỉ Ngwiển Xi̠ Linh, Bỉ thư Dáng wí xa̠ Iên Mông cho mắt "Ni la̒ mô hi̒nh chiến dối vâ̠t ruôi mởi ớ xa̠, bước dâ̒w cho thẩi hiê̠w kwá nhất di̠nh. Vi̒ thiể, xa̠ khwiển khích bal kon chiến dối vâ̠t ruôi cho vu̒ hơ̠p vởi diê̒w kiê̠n tư̒ng za di̒nh. Chỉnh kwiê̒n xa̠ xe̠ kỏ dê̒ xuất lêênh kấp tlêênh xem xét ta̠w diê̒w kiê̠n dớ ngươ̒i zân ản wăl vổn nhân rôô̠ng mô hi̒nh ni̒, kóp vâ̒n thúc dấi vát chiến kinh tể kuố diê̠ vương”

 

 

                                                         P.V


KÁC TIN KHÁC


Dỏn nhâ̠n nhản hiê̠w tâ̠p thế “Bưới dó Tân La̠c”

(WBDT) - Ngă̒i 25/11, ta̠i xa̠ Dông Lai, UBND wiê̠n Tân La̠c tố chức lê̠ kôông bổ dỏn nhâ̠n văn bă̒ng báw hô̠ nhản hiê̠w tâ̠p thế "Bưới dó Tân La̠c”

“Dớ the̒nh kôông, thất ba̠i la̒ dê̒w khỏ tleẻnh khói...”

(WBDT) – Rỉ la̒ chiê xé gâi ẩn tươ̠ng me̠nh kuố Bu̒i Văn Hwể, xỏm Dáng1, xa̠ (Chỉ Thiê̠n) ta̠i ziê̠n da̒n thanh niên Wa̒ Bi̒nh xảng ta̠w – khới ngiê̠p zo BTV Tính Dwa̒n tố chức baw khảng 3-2017. Enh Hwể ản mắt dêểnh la̒ ngươ̒i tlái kwa nhê̒w lâ̒n thất ba̠i, xong dêểnh chi̒ ni̒ da̒ thi̒m ản cho mê̒nh hưởng fát chiến kinh tể hiê̠w kwá, da̒ the̒nh tliê̠w fủ khi̒ mởi 26 thuối.

Do̒n kôông tác kuố tính tham zư̠ hô̠i ngi̠ APEC 2017

(WBDT) – Tloong twâ̒n lê̠ kấp kaw ziê̠n da̒n châw Ả - Thải Bi̒nh Zương (APEC) ta̠i tha̒nh vổ Da̒ Nẳng, khai ma̠c bớ ngă̒i 6 dêểnh 11/11/2017, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Chú ti̠ch UBND tính mân do̒n kôông tác kuố tính da̒ tham zư̠ kác wa̠t dôô̠ng tloong hô̠i ngi̠

Tân Lạc baw muô̒ bưới

(WBDT) – Mụ tôi tlớ la̠i Dông Lai – mô̠ch tloong nhửng xa̠ nă̒m tloong vu̒ng tloo̠ng diếm bưới kuố wiê̠n Tân La̠c. Zoong dâ̒n tôi di ngỏ mô̠ch xổ hô̠ tlôông bưới, tlướng xỏm Dô̒ng Tiển, Lê Dức Kánh vẩn khởi cho mắt: Bưới năm năi ản muô̒, tlải khai hơn vu̠ tlước

Ngươ̒i zoong tlải ngo̱ch wơ̒l Dô̒ng Tâm

(WBDT) – Rơ̒i kwê hương Tư̒ Liêm (Hà Nô̱i), ông Ngwiển Hửw Kung dểnh mân ménh dất Dô̒ng Tâm (La̱c Thwí) bớ kuổi năm 1999. Tloong thăi ông khi̒ rỉ chí kỏ zôổng kâl bưới Ziê̱n, dă̱c xán kwê nha̒. Khâw khaanh 20 năm, ó chí kỏ ông Kung ma̒ ko̒n nhê̒w ngươ̒i zân ta̱i Dô̒ng Tâm da̒ khói nge̒w nhơ̒ tlôông bưới Ziê̱n

1.790 hô̱ thwát nge̒w nhơ̒ vổn chỉnh xách

(WBDT) – Khởm 23/9, UBND tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh tố chức hô̱i ngi̱ tôống kết 15 năm thưpc hiê̱n tỉn zu̱ng chỉnh xách xa̱ hô̱i tlêênh diê̱ ba̒n TPHB zai dwa̱n 2002 - 2015