(HBDT) – Thew zư̭ bảw, vṷ dôông xwân 2018 – 2019 ớ miê̒n Bắc la̒ vṷ tlơ̒i ẩm, thơ̒i tiết kỏ thế ziḙ̂n biển fức ta̭p, kỏ niếw hiḙ̂n kư̭c dwan. Dớ dám báw thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i xán xwất, Xớ NN&PTNT da̒ kỏ văn bán dê̒ ngi̭ kác diḙ̂ fương tâ̭p chung chí da̭w tốt xán xwất dổi vởi kâl tlôô̒ng vṷ xwân 2019.


Dổi vởi ziḙ̂n tích lo̭ cha̒ khởm va̒ chỉnh vṷ: Tăng kươ̒n kiếm tla dôô̒ng na̒, chăm xoóc, la̒ kó, bỏn thúc dâ̒i dú, kân dổi thew kwi chi̒nh ki̭ thwâ̭t, dám báw cho kâl lo̭ xinh tlướng fát chiến khwé. Ziḙ̂n tích cha̒ muô̭n ka̒n zư̭ lớp dác raal tlêênh mă̭t na̒, zúp kâl bẻn rḙt hô̒i xeenh.

Hưởng zâ̭n nôông zân xứ lỉ kjip thơ̒i kác ziḙ̂n tích lo̭ kỏ bếw hiḙ̂n wa̒ng lả, ngḙt rḙt bă̒ng kác biḙ̂n fáp nh diê̒w tiết dác, la̒ kó, xuvj bu̒n, tâ̭p chung bỏn bố xung fân lân supe hwă̭c lân hư̭w kơ khwảng, kết hô̭ fân vi lươ̭ng va̒ fân bỏn lả. Tăng kươ̒ng kiếm tla dôô̒ng ruô̭ng dớ fát hiḙ̂n khởm kác ố zi̭ch ha̭i xứ lỉ ki̭p thơ̒i thew hưởng zâ̭n kuố kác kơ kwan chwiên môn.

Vởi kâl mâ̒w vṷ xwân: Tâ̭p chung chí da̭w dấi meḙnh tiển dô̭ la̒ dất, zew tlôô̒ng kâl mâ̒w vṷ xwân tloong khung thơ̒i vṷ, fẩn dẩw xoong tlước ngă̒i 5/3/2019. Ziḙ̂n tích dất tlôông tlêênh dất 1 vṷ lo̭ kâ̒n kỏ khung thơ̒i vṷ va̒ kâl tlôô̒ng fud hơ̭p dám báw thu hwă̭ch khởm zái foỏng dất zew kẩl lo̭ vṷ muô̒. Tiển hă̒nh chăm xoóc, tiế ză̭m, bỏn fân dâ̒i dú, kân dổi thew iêw kâ̒w kuố tư̒ng nhỏm kâl mâ̒w zúp xinh tlươ̒ng, fát chiến tốt.

- Với ziḙ̂n tích kâl ăn tlải: Tâ̭p chung chăm xoóc cho kâl fát chiến lôô̭c xwân, tha hwa, dâ̭w tlải va̒ fát chiến tlải non. Áp zṷng tốt kác biḙ̂n fáp chăm xoóc, bỏn dâ̒i dú, kân dổi zươ̭ kác lo̭i fân, dám báw dú lươ̭ng fân hư̭w kơ thew kwi chi̒nh ki̭ thwâ̭t. Chăng xứ zṷng fân bỏn, thuốc báw vḙ̂ thư̭c vâ̭t ó ro̭ nguô̒n kốc, xwất xử, wa̒i zanh mṷc ản xứ zṷng ớ Viḙ̂t Nam

Ziḙ̂n tích thơ̒i ki̒ kâ̒n dấi meḙnh chửng nhâ̭n VietGAP cho kác ziḙ̂n tích tlôông tâ̭p chung, tloong kwi hwă̭c da̒ ản UBND tính fê zwiḙ̂t. Tăng kươ̒ng liên kết xán xwất va̒ tiêw thṷ xán fấm. Áp zṷng kác biḙ̂n fáp thâm kănh bê̒n vưng, thư̭c hiḙ̂n tốt kác kwi di̭nh wê̒l môi tlươ̒ng tloong xứ zṷng fân bỏn, hwả chất va̒ xứ lỉ chất thái nông nghiḙ̂p.

Dấi leenh tiển dô̭ tlôông ziḙ̂n tich miể mởi thew kể hwă̭ch. Kâl miể tỉm vớ rôô̭ng ziḙ̂n tích tlôông mởi, xứ zṷng zôổng bă̒ng fương fáp ruôi kẩl mô. Ó xứ zṷng zôổng bớ kác roo̭ng miể bi̭ bêḙ̂nh tlến ngo̭n non, rj miể xinh tlướng kẻm, bi̭ rḙ̂p ha̭i nă̭ng.

Kác diḙ̂ fương chú dôô̭ng lôô̒ng gép kác chương chi̒nh, zư̭ ản, kinh fỉ hổ chơ̭ na̭w vét kêênh, mương, tu bố hô̒ dâ̭p tích dác, tâ̭p hwẩn ki̭ thwâ̭t chăm xooc, foo̒ng chư̒ khu, bêḙ̂nh... Khwiển khích nôông zân chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng tlêênh ziḙ̂n tích dất lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá. Tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ chất lươ̭ng vâ̭t tư nôông ngiḙ̂p thew kwi di̭nh hiḙ̂n hă̒nh. Tloog tlươ̒ng hơ̭p khu, bêḙ̂nh kỏ ngwi kơ bu̒ng fát thee̒nh zi̭ch ka̒n hwi dôô̭ng nguô̒n nhân lư̭c ta̭i chô̭, hổ chơ̭ vâ̭t tư, fương tiḙ̂n dớ tố chức zâ̭p thắt zi̭ch ki̭p thơ̒i, ó lâi lan rôô̭ng.


KÁC TIN KHÁC


Lâm Xơn vu̒ng kwê zâ̒w kỏ

(HBDT) – Lâm xơn ản cho̭n la̒ 1 tloong 5 xa̭ tloo̭ng diếm tloong kể hwă̭ch nơơng kấp dô thi̭ kuố hwiḙ̂n. Nhê̒w năm kwa, zưởi xư̭ lẳnh da̭w, chí da̭w kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n ku̒ng xư̭ do̒n kết, xảng ta̭w kuố nhân zân, xa̭ da̒ khắ fṷc khỏ khăn, fát hwi lơ̭i thể, fẩn dẩw da̭t nhửng kết kwá dảng tư̭ ha̒w wê̒l mo̭i mă̭t. Xư̭ fát chiếntích kư̭c va̒ to̒n ziḙ̂n da̒ fúc lêênh Lâm Xơn môô̭ch bô̭ mă̭t mởi, tkớ thee̒nh vu̒ng kwê chu̒ fủ.

Kôông nhâ̭n hwiḙ̂n Lương Xơn da̭t chwấn nôông thôn mởi

(HBDT) – Ngă̒I 14/7/2020, Fỏ Thú tưởng Tli̭nh Di̒nh Zủng da̒ kỉ kwiết di̭nh xổ 1018/QĐ-TTg kôông nhâ̭n hwiḙ̂n Lương Xơn, tính Hwa̒ Bi̒nh da̭t chấn nôông thôn mởi (NTM) năm 2019.