(HBDT) – Thew zư̭ bảw, vṷ dôông xwân 2018 – 2019 ớ miê̒n Bắc la̒ vṷ tlơ̒i ẩm, thơ̒i tiết kỏ thế ziḙ̂n biển fức ta̭p, kỏ niếw hiḙ̂n kư̭c dwan. Dớ dám báw thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i xán xwất, Xớ NN&PTNT da̒ kỏ văn bán dê̒ ngi̭ kác diḙ̂ fương tâ̭p chung chí da̭w tốt xán xwất dổi vởi kâl tlôô̒ng vṷ xwân 2019.


Dổi vởi ziḙ̂n tích lo̭ cha̒ khởm va̒ chỉnh vṷ: Tăng kươ̒n kiếm tla dôô̒ng na̒, chăm xoóc, la̒ kó, bỏn thúc dâ̒i dú, kân dổi thew kwi chi̒nh ki̭ thwâ̭t, dám báw cho kâl lo̭ xinh tlướng fát chiến khwé. Ziḙ̂n tích cha̒ muô̭n ka̒n zư̭ lớp dác raal tlêênh mă̭t na̒, zúp kâl bẻn rḙt hô̒i xeenh.

Hưởng zâ̭n nôông zân xứ lỉ kjip thơ̒i kác ziḙ̂n tích lo̭ kỏ bếw hiḙ̂n wa̒ng lả, ngḙt rḙt bă̒ng kác biḙ̂n fáp nh diê̒w tiết dác, la̒ kó, xuvj bu̒n, tâ̭p chung bỏn bố xung fân lân supe hwă̭c lân hư̭w kơ khwảng, kết hô̭ fân vi lươ̭ng va̒ fân bỏn lả. Tăng kươ̒ng kiếm tla dôô̒ng ruô̭ng dớ fát hiḙ̂n khởm kác ố zi̭ch ha̭i xứ lỉ ki̭p thơ̒i thew hưởng zâ̭n kuố kác kơ kwan chwiên môn.

Vởi kâl mâ̒w vṷ xwân: Tâ̭p chung chí da̭w dấi meḙnh tiển dô̭ la̒ dất, zew tlôô̒ng kâl mâ̒w vṷ xwân tloong khung thơ̒i vṷ, fẩn dẩw xoong tlước ngă̒i 5/3/2019. Ziḙ̂n tích dất tlôông tlêênh dất 1 vṷ lo̭ kâ̒n kỏ khung thơ̒i vṷ va̒ kâl tlôô̒ng fud hơ̭p dám báw thu hwă̭ch khởm zái foỏng dất zew kẩl lo̭ vṷ muô̒. Tiển hă̒nh chăm xoóc, tiế ză̭m, bỏn fân dâ̒i dú, kân dổi thew iêw kâ̒w kuố tư̒ng nhỏm kâl mâ̒w zúp xinh tlươ̒ng, fát chiến tốt.

- Với ziḙ̂n tích kâl ăn tlải: Tâ̭p chung chăm xoóc cho kâl fát chiến lôô̭c xwân, tha hwa, dâ̭w tlải va̒ fát chiến tlải non. Áp zṷng tốt kác biḙ̂n fáp chăm xoóc, bỏn dâ̒i dú, kân dổi zươ̭ kác lo̭i fân, dám báw dú lươ̭ng fân hư̭w kơ thew kwi chi̒nh ki̭ thwâ̭t. Chăng xứ zṷng fân bỏn, thuốc báw vḙ̂ thư̭c vâ̭t ó ro̭ nguô̒n kốc, xwất xử, wa̒i zanh mṷc ản xứ zṷng ớ Viḙ̂t Nam

Ziḙ̂n tích thơ̒i ki̒ kâ̒n dấi meḙnh chửng nhâ̭n VietGAP cho kác ziḙ̂n tích tlôông tâ̭p chung, tloong kwi hwă̭c da̒ ản UBND tính fê zwiḙ̂t. Tăng kươ̒ng liên kết xán xwất va̒ tiêw thṷ xán fấm. Áp zṷng kác biḙ̂n fáp thâm kănh bê̒n vưng, thư̭c hiḙ̂n tốt kác kwi di̭nh wê̒l môi tlươ̒ng tloong xứ zṷng fân bỏn, hwả chất va̒ xứ lỉ chất thái nông nghiḙ̂p.

Dấi leenh tiển dô̭ tlôông ziḙ̂n tich miể mởi thew kể hwă̭ch. Kâl miể tỉm vớ rôô̭ng ziḙ̂n tích tlôông mởi, xứ zṷng zôổng bă̒ng fương fáp ruôi kẩl mô. Ó xứ zṷng zôổng bớ kác roo̭ng miể bi̭ bêḙ̂nh tlến ngo̭n non, rj miể xinh tlướng kẻm, bi̭ rḙ̂p ha̭i nă̭ng.

Kác diḙ̂ fương chú dôô̭ng lôô̒ng gép kác chương chi̒nh, zư̭ ản, kinh fỉ hổ chơ̭ na̭w vét kêênh, mương, tu bố hô̒ dâ̭p tích dác, tâ̭p hwẩn ki̭ thwâ̭t chăm xooc, foo̒ng chư̒ khu, bêḙ̂nh... Khwiển khích nôông zân chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng tlêênh ziḙ̂n tích dất lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá. Tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ chất lươ̭ng vâ̭t tư nôông ngiḙ̂p thew kwi di̭nh hiḙ̂n hă̒nh. Tloog tlươ̒ng hơ̭p khu, bêḙ̂nh kỏ ngwi kơ bu̒ng fát thee̒nh zi̭ch ka̒n hwi dôô̭ng nguô̒n nhân lư̭c ta̭i chô̭, hổ chơ̭ vâ̭t tư, fương tiḙ̂n dớ tố chức zâ̭p thắt zi̭ch ki̭p thơ̒i, ó lâi lan rôô̭ng.


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n La̭c Thwí kwan tâm thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm

(HBĐT) - Nhă̒m chiến khai dôô̒ng bô̭ kác zái fáp, hwi dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c xa̭ hô̭i dớ thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấn (OCOP) zai dwa̭n 2019 – 2020, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá nhỏm tiêw hcỉ kinh tể va̒ tố chức xán xwất tloong Bô̭ tiêw chỉ kuốc za wê̒l nôông thôn mởi, hwiḙ̂n La̭c thwí da̒ xâi zư̭ng kể hwă̭ch chiến khai Chương chi̒nh OCOP zai dwa̭n 2019 – 2020 xát vởi ti̒nh hi̒nh thư̭c tể diḙ̂ fương.

Khấp khấl kâ̒w tlew xỏm Ba Zang

(HBDT) – Ản xư̭ kwan tâm kuố Nha̒ nước, năm 2009, kâ̒w bắc kwa khôông Bôi nổl liê̒n xỏm Ba Zang vởi xỏm Mi va̒ kác xỏm lân kâ̭n thuô̭c xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi) chỉnh thức hwa̒n thă̒nh va̒ dươ baw xứ zṷng. Ni hwiết meḙch zaw thôông kwan tloong fṷc vṷ wiḙ̂c di la̭i zân xinh kuố ngươ̒i zân va̒ hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n

Tha̒nh fổ hwa̒ Bi̒nh da̒ xwất hiḙ̂n 3 ố zi̭ch tá kủi châw Fi

(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/5, Dwa̒n kôông tác kuố Xớ NN&PTNT da̒ kiếm tla thư̭c tể, nẳm bắt ti̒nh hi̒nh va̒ dôn dôốc kôông tác foo̒ng – chôổng zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF) tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh.

Báw dám an twa̒n zaw thôông muô̒ mươ lṷ

(HBDT) – Xớ Zaw thông vân tái (ZTVT) dang tâ̭p chung kiếm tla kác fương ản foo̒ng, chôổng thiên tai va̒ thi̒m kiểm, kửw na̭n (FCTT&TKKN) thew fương châm "4 ta̭i chô̭”, nẳm chắc ti̒nh hi̒nh, nơng kaw năng lư̭c xứ lỉ, khác fṷc xư̭ kổ, ách tắc, dám báw zaw thôông an twa̒n va̒ thôông xuốt tloong xuốt muô̒ mươ năm 2019.