(HBDT) – Thew zư̭ bảw, vṷ dôông xwân 2018 – 2019 ớ miê̒n Bắc la̒ vṷ tlơ̒i ẩm, thơ̒i tiết kỏ thế ziḙ̂n biển fức ta̭p, kỏ niếw hiḙ̂n kư̭c dwan. Dớ dám báw thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i xán xwất, Xớ NN&PTNT da̒ kỏ văn bán dê̒ ngi̭ kác diḙ̂ fương tâ̭p chung chí da̭w tốt xán xwất dổi vởi kâl tlôô̒ng vṷ xwân 2019.


Dổi vởi ziḙ̂n tích lo̭ cha̒ khởm va̒ chỉnh vṷ: Tăng kươ̒n kiếm tla dôô̒ng na̒, chăm xoóc, la̒ kó, bỏn thúc dâ̒i dú, kân dổi thew kwi chi̒nh ki̭ thwâ̭t, dám báw cho kâl lo̭ xinh tlướng fát chiến khwé. Ziḙ̂n tích cha̒ muô̭n ka̒n zư̭ lớp dác raal tlêênh mă̭t na̒, zúp kâl bẻn rḙt hô̒i xeenh.

Hưởng zâ̭n nôông zân xứ lỉ kjip thơ̒i kác ziḙ̂n tích lo̭ kỏ bếw hiḙ̂n wa̒ng lả, ngḙt rḙt bă̒ng kác biḙ̂n fáp nh diê̒w tiết dác, la̒ kó, xuvj bu̒n, tâ̭p chung bỏn bố xung fân lân supe hwă̭c lân hư̭w kơ khwảng, kết hô̭ fân vi lươ̭ng va̒ fân bỏn lả. Tăng kươ̒ng kiếm tla dôô̒ng ruô̭ng dớ fát hiḙ̂n khởm kác ố zi̭ch ha̭i xứ lỉ ki̭p thơ̒i thew hưởng zâ̭n kuố kác kơ kwan chwiên môn.

Vởi kâl mâ̒w vṷ xwân: Tâ̭p chung chí da̭w dấi meḙnh tiển dô̭ la̒ dất, zew tlôô̒ng kâl mâ̒w vṷ xwân tloong khung thơ̒i vṷ, fẩn dẩw xoong tlước ngă̒i 5/3/2019. Ziḙ̂n tích dất tlôông tlêênh dất 1 vṷ lo̭ kâ̒n kỏ khung thơ̒i vṷ va̒ kâl tlôô̒ng fud hơ̭p dám báw thu hwă̭ch khởm zái foỏng dất zew kẩl lo̭ vṷ muô̒. Tiển hă̒nh chăm xoóc, tiế ză̭m, bỏn fân dâ̒i dú, kân dổi thew iêw kâ̒w kuố tư̒ng nhỏm kâl mâ̒w zúp xinh tlươ̒ng, fát chiến tốt.

- Với ziḙ̂n tích kâl ăn tlải: Tâ̭p chung chăm xoóc cho kâl fát chiến lôô̭c xwân, tha hwa, dâ̭w tlải va̒ fát chiến tlải non. Áp zṷng tốt kác biḙ̂n fáp chăm xoóc, bỏn dâ̒i dú, kân dổi zươ̭ kác lo̭i fân, dám báw dú lươ̭ng fân hư̭w kơ thew kwi chi̒nh ki̭ thwâ̭t. Chăng xứ zṷng fân bỏn, thuốc báw vḙ̂ thư̭c vâ̭t ó ro̭ nguô̒n kốc, xwất xử, wa̒i zanh mṷc ản xứ zṷng ớ Viḙ̂t Nam

Ziḙ̂n tích thơ̒i ki̒ kâ̒n dấi meḙnh chửng nhâ̭n VietGAP cho kác ziḙ̂n tích tlôông tâ̭p chung, tloong kwi hwă̭c da̒ ản UBND tính fê zwiḙ̂t. Tăng kươ̒ng liên kết xán xwất va̒ tiêw thṷ xán fấm. Áp zṷng kác biḙ̂n fáp thâm kănh bê̒n vưng, thư̭c hiḙ̂n tốt kác kwi di̭nh wê̒l môi tlươ̒ng tloong xứ zṷng fân bỏn, hwả chất va̒ xứ lỉ chất thái nông nghiḙ̂p.

Dấi leenh tiển dô̭ tlôông ziḙ̂n tich miể mởi thew kể hwă̭ch. Kâl miể tỉm vớ rôô̭ng ziḙ̂n tích tlôông mởi, xứ zṷng zôổng bă̒ng fương fáp ruôi kẩl mô. Ó xứ zṷng zôổng bớ kác roo̭ng miể bi̭ bêḙ̂nh tlến ngo̭n non, rj miể xinh tlướng kẻm, bi̭ rḙ̂p ha̭i nă̭ng.

Kác diḙ̂ fương chú dôô̭ng lôô̒ng gép kác chương chi̒nh, zư̭ ản, kinh fỉ hổ chơ̭ na̭w vét kêênh, mương, tu bố hô̒ dâ̭p tích dác, tâ̭p hwẩn ki̭ thwâ̭t chăm xooc, foo̒ng chư̒ khu, bêḙ̂nh... Khwiển khích nôông zân chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng tlêênh ziḙ̂n tích dất lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá. Tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ chất lươ̭ng vâ̭t tư nôông ngiḙ̂p thew kwi di̭nh hiḙ̂n hă̒nh. Tloog tlươ̒ng hơ̭p khu, bêḙ̂nh kỏ ngwi kơ bu̒ng fát thee̒nh zi̭ch ka̒n hwi dôô̭ng nguô̒n nhân lư̭c ta̭i chô̭, hổ chơ̭ vâ̭t tư, fương tiḙ̂n dớ tố chức zâ̭p thắt zi̭ch ki̭p thơ̒i, ó lâi lan rôô̭ng.


KÁC TIN KHÁC


Ruôi kả lôô̒ng ta̭w khức hút dớ zu li̭ch ho̒ Hwa̒ Bi̒nh fát chiến

(HBDT) – Hô̒ Hwa̒Bi̒nh la̒ hô̒ nhân ta̭w lởn nhất Dôông Nam Ả, kỏ chiê̒w za̒i 70km, 17 xa̭ thuô̭c 5 hwiḙ̂n tha̒nh fổ záp hô̒. Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ản vỉ nhơ vi̭nh Ha̭ Long tlêênh khṷ kỏ kánh kwan thiên nhiên hwang xơ, hu̒ng vi̭. Hô̒ ko̒n la̒ môi tlươ̒ng tloong kheḙch, nguô̒n thwí xinh foong fủ, thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến ngê̒ ruôi kả lôô̒ng, kỏ nhê̒w lo̭i kả kwỉ hiẻm, kỏ zả tli̭ kinh tể kaw. Nhă̒m khai thác tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch loo̒ng hô̒, kác siḙ̂ fương thuô̭c Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tâ̭p chung dâ̒w tư fát chiến ruôi kả lôô̒ng, dớ kác lo̭i kả kwỉ tlớ thee̒nh xán fấm zu li̭ch fṷc vṷ nhu kâ̒w kuố zu kheéch, nhất la̒ kheéch nước wa̒i.

Xa̭ Vṷ Lâm vớ rôô̭ng ziḙ̂n tích tlôông kó vô̭ bẻw da̒n za xúc

(HBDT) – Dấi meḙnh chăn ruôi za xúc thew hưởng xán xwất ha̒ng hwả, nhửng năm kwa mô hi̒nh tl kó ruôi bo̒ ớ xa̭ Vṷ Lâm (La̭c Xơn) da̒ zoong la̭i nhửng hiḙ̂w kwá kinh tể ro̭ nét, zúp xwả dỏl, zám nge̒w, nơng kaw thu nhâơ̭ cho ba̒ kon nơi ni̒.

Hwiḙ̂n Mai Châw tôống kết 10 năm xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Ngă̒i 14/8, UBNZ hwiḙ̂n Mai châw tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) zai dwa̭n 2010 - 2020

Hwiḙ̂n Kaw Fong: Foo̒ng tlư̒ zi̭ch bêḙ̂nh wa̒ng lả tlêênh kâl kam

(HBDT) – Dâ̒n tôi thi̒m dêểnh wâ̒n kam kuố hô̭ enh Ngwiḙ̂n Xwân Chươ̒ng ớ xa̭ Thu Fong, hwiḙ̂n Kaw Fong, môô̭ch nôông zân kỏ thâm niên tlôông kâl kam tlêênh diḙ̂ ba̒n. Eenh Chươ̒ng cho mắt: Nha̒ tôi kỏ hơn 200 kô̭ kam năm thử 6. Bớ dâ̒w năm tôi thẩi kỏ hiḙ̂n tươ̭ng wa̒ng lả, mắt la̒ kâl kỏ ngwi kơ bi̭ bêḙ̂nh, cho rêênh tôi xứ zṷng nhê̒w thuốc dớ chươ̭. Kam Kanh, am V2, kam Malaixia kơ bán chươ ản, riêng zôổng kam loo̒ng wa̒ng rất khỏ chươ, zo nhiḙ̂m vu rút. Dêểnh ka̭ ni̒ hơn 40 kô̭ kâl kam loo̒ng wa̒ng bi̭ hoóng zo bêḙ̂nh wa̒ng lả gân xeenh. Vṷ kam năm hơ, hơn 40 kâl cho năng xwất khwáng 1 tẩn, năm năi chươ chắc ản va̒i ta̭. Eenh Chươ̒ng cho mắt thêm hâ̒w hết kác hô̭ tlôông kam dê̒w bi̭ bêḙ̂nh wa̒ng lả, hổi rḙt. Twi̒ tư̒ng diê̒w kiḙ̂n chăm xoóc, chon zôổng... ma̒ tí lḙ̂ bi̭ bêḙ̂nh khác kha̒. Kỏ hô̭ kâl bi̭ chiểm dêểnh 70% xổ lươ̭ng kâl.

Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh khấn chương khắc fṷc hâ̭w kwá ba̭w xổ 3

(HBDT) – Ziển biển fức ta̭p kuố hwa̒n lưw ba̭w xổ 3 tloong 3 ngă̒i 3 – 5/8 vươ̒ kwa da̒ gâi ánh hướng dảng kế dêểnh lửởi fân fổi diḙ̂n kuố nga̒nh Diḙ̂n. Kác diḙ̂ fương thiḙ̂t ha̭i gô̒m: La̭c Xơn, Da̒ Bắc, Kaw Fong, Lương Xơn, Kim Bôi, Mai Châw va̒ Ki̒ Xơn. Kṷ thế, kỏ 8 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ lé, tlôốc, 23 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ ngiêng, 2 xử bi̭ hoóng, 3 tla̭m biển áp (TBA) bi̭ hoóng, fái xướ chươ̭, thăi thể, 100 mét râi ha̭ áp va̒ 7/25 thu̒ng kôông tơ bi̭ hoóng.