(HBDT) – Ngă̒i 29/2, Tlung tâm ră̭i ngê̒ va̒ Hổ chơ̭ Nôông zân (Hô̭i Nôông zân tính) fổi hơ̭p ku̒ng Hwiḙ̂n dwa̒n Lương Xơn tiển hă̒nh ba̒n zaw hơn 100 kâl kâw tử thơ̒i cho xa̭ Kư Iên, hwiḙ̂n Lương Xơn. Ni la̒ môô̭ch tloong nhửng hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c nhă̒m hướng ửng chương chi̒nh mṷc tiêw Kuốc za wê̒l xâi zư̭ng Nôông thôn mởi (NTM) va̒ thư̭c hiḙ̂n kôông chi̒nh dươ̒ng kâl thanh niên nhân zi̭p fát dôô̭ng khảng Thanh niên năm 2019 ta̭i xa̭ Kư Iên.Lẳnh da̭w Tlung tâm Ră̭i ngê̒ va̒ Hổ chơ̭ Nôông zan tính ba̒n zaw kâl zôổng cho Dwa̒n thanh niên xa̭ Kư Iên, hwiḙ̂n Lương Xơn.

To̒n kâl kâw zôổng zo Tlung tâm fổi hơ̭p ươm tlôông dám báw chất lươ̭ng. Ta̭i buối ba̒n zaw kâl, kản bô̭ ki̭ thwâ̭t kuố tlung tâm da̒ hưởng zâ̭n ki̭ thwât tlôông va̒ chăm xoóc kâl cho dwa̒n viên, thanh niên xa̭ Kư Iên. To̒n bô̭ kâl xḙ ản DVTN xa̭ Kư Iên tlôông roo̭c tiển dươ̒ng tlung tâm xa̭ nhă̒m thư̭c hiḙ̂n kôông chi̒nh dươ̒ng kâl thanh niên. Ni la̒ kôông chi̒nh dươ̒ng kâl thanh niên thử 3 ma̒ Dwa̒n Thanh niên xa̭ Kư Iên da̒ thư̭c hiḙ̂n năm 2018 dêểnh ka̭ ni̒.

Tlước rỉ, Tlung tâm ră̭i ngê̒ va̒ Hổ chơ̭ Nôông zân da̒ fổi hơ̭p ku̒ng Foo̒ng NN&PTNT hwiḙ̂n Mai Châw tiển hă̒nh zaw hơn 200 ban zôổng va̒ 300 kâl kew zôổng cho kác hô̭ zân xa̭ Chiê̒ng Châw xâi zư̭ng kắnh kwan zu li̭ch va̒ fát chiến kinh tể xa̭ hô̭i.


KÁC TIN KHÁC


Khấp khấl kâ̒w tlew xỏm Ba Zang

(HBDT) – Ản xư̭ kwan tâm kuố Nha̒ nước, năm 2009, kâ̒w bắc kwa khôông Bôi nổl liê̒n xỏm Ba Zang vởi xỏm Mi va̒ kác xỏm lân kâ̭n thuô̭c xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi) chỉnh thức hwa̒n thă̒nh va̒ dươ baw xứ zṷng. Ni hwiết meḙch zaw thôông kwan tloong fṷc vṷ wiḙ̂c di la̭i zân xinh kuố ngươ̒i zân va̒ hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n

Tha̒nh fổ hwa̒ Bi̒nh da̒ xwất hiḙ̂n 3 ố zi̭ch tá kủi châw Fi

(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/5, Dwa̒n kôông tác kuố Xớ NN&PTNT da̒ kiếm tla thư̭c tể, nẳm bắt ti̒nh hi̒nh va̒ dôn dôốc kôông tác foo̒ng – chôổng zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF) tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh.

Báw dám an twa̒n zaw thôông muô̒ mươ lṷ

(HBDT) – Xớ Zaw thông vân tái (ZTVT) dang tâ̭p chung kiếm tla kác fương ản foo̒ng, chôổng thiên tai va̒ thi̒m kiểm, kửw na̭n (FCTT&TKKN) thew fương châm "4 ta̭i chô̭”, nẳm chắc ti̒nh hi̒nh, nơng kaw năng lư̭c xứ lỉ, khác fṷc xư̭ kổ, ách tắc, dám báw zaw thôông an twa̒n va̒ thôông xuốt tloong xuốt muô̒ mươ năm 2019.