(HBDT) – Xác di̭nh kâl miể la̒ môô̭ch tloong nhửng kâl tlôông chú lư̭c kuố tính tloong fát chiến kinh tể, tăng thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân, tính ha da̒ xâi zư̭ng, fát chiến vu̒ng ngwiên liḙ̂w miể dươ̒ng. Mṷc dích hưởng dêểnh xán xwất bên vưng, ó chí la̒ vẩn dê̒ vớ rôô̭ng kwi mô ziḙ̂n tích ma̒ ko̒n fái thăi thể zôổng miể ku bă̒ng zôổng mởi kỏ năng xwất kaw hơn, dấi meḙnh kơ zởi hwả dớ ta̭w tha xán fấm kỏ tỉnh kă̭nh chănh kaw. Twi nhiên ka̭ nf, wiḙ̂c fát chiến vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w tlêênh diḙ̂ ba̒n tính kỏ ngwi kơ tiếp tṷc ó da̭t kể hwă̭ch khâw nhê̒w năm khỏ khăn.

Thư̭c tla̭ng xán xwất miể ngwiên liḙ̂w

Ziḙ̂n tích, năng xwất, xán lươ̭ng miể ngwiên liḙ̂w kuố tính zai dwa̭n 2011 – 2018 ó ốn di̭nh di̭nh va̒ kỏ xu hưởng zám. Năm 2018, ziḙ̂n tích miể ngwiên liḙ̂w chí ko̒n khwáng khânh 1.300 ha, năng xwất bi̒nh kwân 56,8 tẩn/ha, xán lươ̭ng miể ngwiên liḙ̂w zám ko̒n khwáng 69.000 tẩn, ánh hướng ngiêm tloo̭ng dêểnh hwa̭t dôô̭ng xán xwất dươ̒ng kuố Kôông ti kố fâ̒n miể dươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh.

 

Ngwiên nhân ziḙ̂n tích miể ngwiên liḙ̂w nhê̒w năm ó da̭t kể hwă̭ch zo thu nhâ̭p bớ kâl miể thấp hơn xo kơ̒ng nhê̒w lo̭i kâl tlôô̒ng khác.. Kwa tỉnh tỏn, thu nhâ̭p bi̒nh kwân kuố ngươ̒i tlôông miể khwáng bớ 55 – 60 tliḙ̂w/ha, chi fỉ khác khwáng 35 tliḙ̂w dôông/ha, lơ̭i nhwâ̭n khwáng bớ 20 – 25 tliḙ̂w/ha. Xo ku̒ng miể ăn thươi va̒ kác kâl tlôô̒ng khác, mức lơ̭i nhwâ̭n ni̒ thấp, cho rêênh hiḙ̂n tươ̭ng ngươ̒i zân dá tlôông miể ngwiên liḙ̂w da̒ xắi tha. Xu hưởng kâl miể bi̭ kâl ăn tlải lẩn át tloong thơ̒i zan dêểnh la̒ vẩn dê̒ kâ̒n fái kwan tâm dớ ốn di̭nh ziḙ̂n tích tlôông miể, nhất la̒ miể ngwiên liḙ̂w.

Xư̭ thiểw hṷt law dôô̭ng tloong xán xwất i la̒ ngwiên nhân la̒ cho ziḙ̂n tích miể zám meḙnh. Kác năm khânh ni kác khu kôông ngiḙ̂p fát chiến da̒ thu hút lươ̭ng lởn law dôô̭ng bớ nôông giḙ̂p chiến la̭i kôông ngiḙ̂p, zẩn dêểnh thiểw hṷt law dôô̭ng, nhất la̒ thơ̒i vṷ tlôông va̒ thu hwăch miể. Thiểw law dôô̭ng la̒ ch chi fỉ thê nhân kôông tăng. Ớ kác diḙ̂ fương, chi fỉ chă̭ch miể, la̒ kó miể ka̭ ni̒ bớ 150.000 – 180.000 dôô̒ng/ buối, tăng 20 – 25% xo ku̒ng năm 2016. Chi fỉ chiểm 30% tlớ lêênh tôống thu nhâ̭p tlôông miể, la̒ cho nhê̒w hô̭ za di̒nh tlôông miể tlôông miể chăng kỏ la̭i, hwă̭c kỏ rất thấp.

 

 


Xa̭ Thươ̭ng Kốc (La̭c Xơn) tiếp tṷc fát chiến vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w

Xán xwất nhó lé, ziḙ̂n tích manh mủn, chú iểw xán xwất kwi mô hô̭ za di̒nh, wiḙ̂c thă̒nh lâ̭p kác hơ̭p tác xa̭ liên kết tlôông miể ha̭n chể, kôông tác kung ửng miể zôổng, zám xát chất lươ̭ng miể zôổng ha̭n chể...

Môô̭ch xổ ngwiên khác nhơ wiḙ̂c dươ kơ zởi hwả baw xán xwất mới chí ửng zṷng ản tloong khâw la̒ dất, vâ̭n chiến. Thơ̒i tiết ziḙ̂n biển fức ta̭p ánh hướng dêểnh xinh tlươ̒ng kâl miể, nhe̒w ziḙ̂n tích miể kanh tác nhê̒w năm chươ ản lwân kanh la̒ za tăng khu bêḙ̂nh, zám năng xwất miể ngwiên liḙ̂w, chu ki̒ thu hwă̭ch miể zám la̒ tăng chi fỉ tlôông la̭i...

Nhửng năm khânh ni, zo xứ zṷng zôổng mởi, áp zṷng tiển bô̭ KHKT cho rêênh chư̭ dơ̒ng kuố kác vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w kỏ tăng, ó nhê̒w. Chư̭ dươ̒ng bi̒nh kwân da̭t bớ 10CCS (bi̒nh kwân chung kuố ká nước la̒ 9,9CCS), hiḙ̂w xwất chể biển dươ̒ng da̭t mức 10 tẩn miể ngwiên liḙ̂w/1 tẩn dươ̒ng, dáp ửng ản iêw kâ̒w chể biển dươ̒ng kôông ngiḙ̂p. Khá năng dáp ửng vu̒ng ngwiên liḙ̂w cho kôông ti miể dươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh chí dáp ửng ản khwáng 60% kôông xwất thiêt kể (KXTK). Zo vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w chươ ốn di̭nh, năm 2018 zả tli̭ xán xwất miể ngwiên liḙ̂w la̒ 69.087 tliḙ̂w dôô̒ng, chí chiểm khwáng 5% tôống zả tli̭ xán xwất miể.

Lơ̒i zái tăng năng xwất, chất lươ̭ng

Thư̭c tể cho thẩi, ziḙ̂n tích tlôông miể ngwiên liḙ̂w nhó, lé, fân tản, chươ ản dâ̒w tư tương xửng vởi iêw kâ̒w xán xwất ha̒ng hwả tâ̭p chung, kỏ tỉnh kôông ngiḙ̂p. Năng xwất miể bi̒nh kwân rất thấp, hiḙ̂w xwất thu hô̒i dươ̒ng ít, kwi mô, kôông xwất nha̒ mẳi dươ̒ng nhó, chi fỉ xán xwất dươ̒ng kaw,... zẩn dêểnh zả thă̒nh kaw, khá năng kă̭nh chănh thấp, ngươ̒i nôông zân chươ iên tâm xán xwất. Chươ kỏ kơ chể hổ chơ̭ nôông zân ốn di̭nh xán xwất miể. Wiḙ̂c bổ chỉ vu̒ng ngwiên liḙ̂w chươ hơ̭p lỉ la̒ cho chi fỉ vâ̭n chiến môô̭ch xổ vu̒ng ngwiên liḙ̂w dêểnh nha̒ mẳi tương dổi kaw.

Thảw gơ̭ khỏ khăn tloong vớ rôô̭ng ziḙ̂n tích, nơng kaw năng xwất, chất lươ̭ng miể ngwiên liḙ̂w la̒ lơ̒i zái thiết thư̭c, hiḙ̂w kwá nhất cho ngă̒nh miể dươ̒ng. Ka̭ ni̒, Kôông ti KP Miể dươ̒ng da̒ chiến khai kác mô hi̒nh thâm kănh miể ngwiên liḙ̂w, diê̒w chính kơ kẩw bô̭ zôổng kỏ năng xwất, chất lươ̭ng kaw, tiếp tṷc kháw ngiḙ̂m kác zôổng miể dớ thew ro̭i, deẻnh zả khá năng thích dất dai, khỉ hâ̭w, khá năng foo̒ng chổng chi̭w khu bêḙ̂nh va̒ cho năng xwất . Ni la̒ kác lươ̭ cho̭n bô̭ zôổng tốt, fṷc vṷ cho xư̭ fát chiến vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w kuố tính.

Tính dang kwi hwă̭ch fát chiến miể ngwiên liḙ̂w zai dwa̭n 2018 – 2021 va̒ di̭nh hưởng fát chiến dêểnh năm 2030 vởi nhê̒w chỉnh xắch, zái fáp kwan tloo̭ng. Zai dwa̭n 2018 – 2020 vổn dâ̒w tư cho xán xwất miể rhew Zư̭ ản xâi zư̭ng vu̒ng xán xwất miể ngwiên liḙ̂w tâ̭p chung ta̭i kác hwiḙ̂n La̭c Xơn, Tân La̭c, iên Thwí kỏ tôống ziḙ̂n tích khwáng1.740 ha, tloong rỉ hwiḙ̂n Tân La̭c 340 ha, La̭c Xơn 700 ha, Iên Thwí 400 ha. Vổn hổ chơ̭ ước tỉnh khwáng 26.100 tiḙ̂w dôô̒ng. Kôông Ti KF Miể dươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh kỏ vai tlo̒ chú da̭w tloong wiḙ̂c xâi zư̭ng vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w.

Thew zư̭ kiển dêển năm 2030, tôống ziḙ̂n tích tlôông miể ngwiên liḙ̂w la̒ 3.500 ha, năng xwất mể bi̒nh kwân khwáng 95 tẩn/ha, chư̭ dươ̒ng bi̒nh kwân 12 – 13 CCS, xán lươ̭ng mỉe khwáng 332.500 tẩn (nhu kâ̒w khwáng 300.000 tẩn/năm)

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zủng, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính cho mắt: Xán xwất miể ngwiên liḙ̂w da̒ zúp cho ngươ̒i nôông zân khai hwang, fṷc hwả, chiến zi̭ch kơ kẩw kâl tlôông, zái kwiết wiḙ̂c la̒. Zo rỉ, dớ tăng năng xwất, chất lươ̭ng miể kâ̒n thư̭c hiḙ̂n dô̒ng bô̭ kác zái fáp wê̒l tiêw thṷ va̒ tố chức laix án xwất dổi vởi miể ngwiên liḙ̂w. Kôông ti KF Miể dươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh va̒ kác kôông ti miể khu vư̭c lân kâ̭n thu muô xán fấm cho ngươ̒i nôông zân thôông kwa hơ̭p dôô̒ng kung kấp ngwiên liḙ̂w vởi zả hơ̭p lỉ. Ngă̒nh NN&PTNT fổi hơ̭p vởi kác diḙ̂ fương thă̒nh lâ̭p nhỏm, tố hơ̭p tác xán xwất miể ta̭i kác xa̭ dớ ta̭w tha khu vư̭c kẳnh dôô̒ng lởn, áp zṷng dô̒ng bô̭ kơ zởi hwả va̒ kác biḙ̂n fáp ki̭ thwâ̭t thâm kănh tăng năng xwất, chất lươ̭g xán fấm, tăng kươ̒ng mổi kwan hḙ̂ tloong xán xwất, tiêw thṷ miể ngwiên liḙ̂w. Dôô̒ng thơ̒i xác di̭nh ro̭ chắch nhiḙ̂m, xư̭ fổi hơ̭p va̒ hổ chơ̭ kha̒ zươ̭ Kôông ti KF Miể dươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh, kác diḙ̂ fương va̒ ngơ̒i tlôông miể, dám báw fát chiến xán xwất ốn di̭nh, lô za̒i.

Dinh Thẳng

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân, do̒n nuô̒ng zúp nôông zân thwát nge̒w

(HBDT) – La̒ môô̭ch tloong nhửng nguô̒n tỉn zṷng hổ chơ̭ zúp nôông zân fát chiến xán xwất, nơơng kaw thu nhâ̭p. Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân (HCNZ) ản kác kấp Hô̭i Nôông zân chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá, xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh xán xwất bê̒n vưng, kóp fâ̒n zám nge̒w ớ diḙ̂ fương.

Chắp keẻnh cho hô̭t tlói băl xa

(HBDT) – Baw dơ̒i kwa, hô̭t tlói la̒ dă̭c xán tư̭ ha̒w kuố vu̒ng dất La̭c Xơn. Ớ ni nha̒ no̒ ki kỏ kâl tlói, hô̭t tlói la̒ za vi̭ ăn kweenh năm. Dớ dươ hô̭t tlói dêểnh ngươ̒i tiêw zu̒ng tiḙ̂n lơ̭i, an twa̒n, chi̭ bu̒i thi̭ Lơ̭i ớ xỏm Be tlêênh, xa̭ Chỉ Da̭w da̒ tứ ngiḙ̂m, chể biển thee̒nh xán fấm za vi̭ vỏi tlói Mươ̒ng Be.

Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p hổ chơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưng

(HBDT) – Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Én, Chú ti̭c Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p (La̭c Xơn) cho mắt: Hô̭i LHFN xa̭ chi̒ ni̒ kỏ 1.358 hô̭i viên, xinh hwa̭t ớ 14 chi hô̭i. Tloong nhửng năm kwa, Hô̭i LHFN xa̭ luôn xác di̭nh wiḙ̂c hổ chơ̭, zúp dơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám bê̒n vưng la̒ môô̭ch tloong nhửng nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm. Kwa rỉ, tư̒ng bước kóp fâ̒n nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n hô̭i viên, dôô̒ng thơ̒i, khắng di̭nh vai tlo̒, vi̭ chỉ kuố tố chức Hô̭i tloong kác foong tla̒w kuố diḙ̂ fương.