(HBDT) – Khởm 28/3, Foo̒ng Thương ma̭i va̒ Kôông ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam (VCCI) ku̒ng Kơ kwan Fát chiến Kuốc tể Hwa Ki̒ (USAID) tố chức Lḙ̂ kôông bổ Chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp tính (PCI) năm 2018


 Kwang kắnh  Lḙ̂ kôông bổ Chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp tính (PCI) năm 2018

Ni la̒ năm thử 14 liên tiếp VCCI va̒ USAID kôông bổ bô̭ chí xổ ni̒. Bảw kảw CPI năm 2018 la̒ "tâ̭p hơ̭p thiểng khể” kuố dôông zwanh ngiḙ̂p tloong va̒ wa̒i nước wê̒l chất lươ̭ng die̒w hă̒nh va̒ môi tlươ̒ng kinh zwanh ta̭i kác tính, thă̒nh fổ ká nước. Bảw cảw ản xâi zư̭ng zươ̭ tlêênh thôông tin fán hô̒i pớ hơn 12.000 zwanh ngiḙ̂p, tloong rỉ khânh 11.000 zwanh ngiḙ̂p zân zwanh dang hwa̭t dôô̭ng ta̭i 63 tín, thă̒nh va̒ tlêênh 1.500 zwanh ngiḙ̂p kỏ vổn dâ̒w tư nước wa̒i (FDI) dang hwa̭t dôô̭ng ta̭i 20 diê fương, da̒ kung kấp góc nhi̒n da za̭ng wê̒l chất lươ̭ng zái kwiết thú tṷc hă̒nh chỉnh, nguô̒n lư̭c va̒ kơ xớ ha̭ thơ̒ng ta̭i Viḙ̂t Nam.

PCI ản xâi zư̭ng nhă̒m deẻnh zả wê̒l môi tlươ̒ng kinh zwanh, chất lươ̭ng diê̒w hă̒nh kinh tể va̒ kái kắch hă̒nh chỉnh kuố chỉnh kwiê̒n kác tính, kwa rỉ thúc dấi xư̭ fát chiến kuố khu vư̭c kinh tể tư nhân tloong nước.

Kết kwâ cho thẩi, tính Kwáng Ninh tiếp tṷc dửng dâ̒w báng xếp ha̭ng CPI năm 2018 vởi 70,36 diếm/100 diếm.Xếp thử 2 la̒ tính Dô̒ng Tháp ản 70,19 diếm, tính Long An xếp thử 3vởi 68,09 diếm, tính Bên Tle xếp thứ 4 ản 67,67 diếm.

Ớ kuổi báng la̒ tính Dắk Nông ản 58,16 diếm; tính Lai Châw ản 58,33 diếm xếp thử 62 va̒ tính Bi̒nh Fước ản 60,02 diếm xếp thử 61.

Tloong báng ni̒, tính Hwa̒ Bi̒nh ản 61,73 diếm, dửng thử 48. Như vâ̭i khâw 2 năm liên tiếp xếp thử 52 (2016 , 2017) , năm 2018, chí xổ PCI kuố tính da̒ tăng 4 bơ̭c.

Thew VCCI, kết kwá diê̒w tla PCI năm 2018 cho thẩi mức dô̭ la̭c kwan kuố kác zwanh ngiḙ̂p wê̒l chiến voo̭ng linh zwanh thơ̒i zan dêểnh ớ mức dô̭ tương dổi kaw, 49% zwanh ngiḙ̂p zân zwanh va̒ 58% zwanh ngiḙ̂p FDI cho mắt xḙ vớ rôô̭ng kwi mô kinh zwanh tloong 2 năm dêểnh. Twi nhiên, diê̒w tla năm 2018 cho thẩi zẩw hiḙ̂w  za tăng tí lḙ̂ zwanh ngiḙ̂p dang kă̭p khỏ khăn tloong hwa̭t dôô̭ng, tloong rỉ fâ̒n lởn la̒ kác zwanh ngiḙ̂p tư nhân nhó va̒ xiêw nhó. Tloong kwả chi̒nh ni̒, vai tlo̒ kuố kác chỉnh kwiê̒n kấp tính dang ka̭ng ngă̒i kwan tloo̭ng hơn khi̒ no̒.

                                                                                           HN

KÁC TIN KHÁC


Thúc dấi xán xwất xán fấm chú lư̭c tloong lỉnh vư̭c tlôô̒ng tlo̭t

(HBDT) – Ngă̒i 13/6/2014, BTV Tính wí ban ha̒nh Ngi̭kwiết (NQ) xổ 10-NQ/TU wê̒l fát chiến xám xwất môô̭ch xổ xán fấm tlôô̒ng tlo̭t tlêênh diḙ̂ ba̒n tính zai dwa̭n 2014 – 2020. Tlêênh kơ xớ NQ, Ban kản xư̭ Dáng UBND tính da̒ lảnh da̭w UBND tính chí da̭w kác kơ kwan chwiên môn kṷ thế hwả kác nô̭i zung NQ, ban ha̒nh chỉnh xách hổ chơ̭ fát chiến môô̭ch xổ xán fấm tlôô̒ng tlo̭t chú lư̭c. Kác diḙ̂ fương xăiư̭ng chương chi̒nh, kể hwa̭ch kṷ thế fu̒ hơ̭p vởi tư̒ng dă̭c diếm, lơ̭i thể kuố tư̒ng vu̒ng dớ thư̭c hiḙ̂n.

Tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ “Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó” thi̭ chẩn Bo

(HBDT) – Hô̭i LHPN thi̭ chẩn Bo (Kim Bôi) vươ̒ tố chức tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ (KLB) "Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó” vởi 28 tha̒nh viên la̒ ủn ma̭ng zwanh ngiḙ̂p, buôn baảnh nhó tlêênh diḙ̂ ba̒n thi̭ chẩn.

Rẩw ẩn 10 Chương chi̒nh “Dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa”

(HBDT) – 10 năm hướng ửng, thư̭c hiḙ̂n kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Mo̭l Viḙ̂t Nam ưw tiên zu̒ng ha̒ng Viḙ̂t Nam” tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ha da̒ ta̭w nhê̒w nét riên, la̒ kâ̒w nổl kwan tloo̭ng dươ xán fấm ha̒ng Viḙt tiếp kâ̭n khânh hơn dêểnh ngươ̒i zân vu̒ng nôông thôn, vu̒ng xâw, vu̒ng xa, nơi diê̒w kiḙ̂n kinh tể ko̒n khỏ khăn, zaw th chăng thwâ̭n lơ̭i.

Chú dôô̭ng foo̒ng chư̒ ốc bươw wa̒ng ngăi tloong kaw diếm kẩl lo̭ vṷ muô̒

(HBDT) – Ôốc bươw wa̒ng (OBW) dang kỏ mâ̭t dô̭ fố biển 1 – 3 kon/m2, dươ̭c kaw 7 – 10 kon/m2. Kan kử ti̒nh hi̒nh chi̒ ni̒, Chi kṷc TT&BVTV zư̭ bảw dổi tươ̭ng ni̒ kỏ xu hưởng tăng meḙnh ká wê̒l mâ̭t dô̭ va̒ ziḙ̂n fân bổ, kaw diếm nhất la̒ thơ̒i zan bớ ka̭ ni̒ cho dêênh dâ̒w khảng 8/2019, gâi ha̭i nhê̒w va nă̭ng nhất tlêênh ziḙ̂n tích lo̭ mởi kẩl – dé nhảnh hwă̭c ziḙ̂n zew xj, nhiê̒w na̒ xḙ fái kẩl ză̭m, kẩl la̭i nểw chăng ngăn chă̭n hiḙ̂w kwá OBW

Diếm nhẩn kinh tể- xa̭ hô̭i 6 khảng dâ̒w năm 2019

(HBDT) – 6 dâ̒w năm 2019 tiếp tṷc gi nhâ̭n xư̭ fẩn dâ̒w kuố to̒n Dáng bô̭ va̒ nhân zân tloong tính tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭, da̭t ản nhê̒w kết kwá tlêênh lác lỉnh vư̭c, ta̭w tiê̒n dê̒ kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i kác nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH năm 2019