(HBDT) – Khởm 28/3, Foo̒ng Thương ma̭i va̒ Kôông ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam (VCCI) ku̒ng Kơ kwan Fát chiến Kuốc tể Hwa Ki̒ (USAID) tố chức Lḙ̂ kôông bổ Chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp tính (PCI) năm 2018


 Kwang kắnh  Lḙ̂ kôông bổ Chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp tính (PCI) năm 2018

Ni la̒ năm thử 14 liên tiếp VCCI va̒ USAID kôông bổ bô̭ chí xổ ni̒. Bảw kảw CPI năm 2018 la̒ "tâ̭p hơ̭p thiểng khể” kuố dôông zwanh ngiḙ̂p tloong va̒ wa̒i nước wê̒l chất lươ̭ng die̒w hă̒nh va̒ môi tlươ̒ng kinh zwanh ta̭i kác tính, thă̒nh fổ ká nước. Bảw cảw ản xâi zư̭ng zươ̭ tlêênh thôông tin fán hô̒i pớ hơn 12.000 zwanh ngiḙ̂p, tloong rỉ khânh 11.000 zwanh ngiḙ̂p zân zwanh dang hwa̭t dôô̭ng ta̭i 63 tín, thă̒nh va̒ tlêênh 1.500 zwanh ngiḙ̂p kỏ vổn dâ̒w tư nước wa̒i (FDI) dang hwa̭t dôô̭ng ta̭i 20 diê fương, da̒ kung kấp góc nhi̒n da za̭ng wê̒l chất lươ̭ng zái kwiết thú tṷc hă̒nh chỉnh, nguô̒n lư̭c va̒ kơ xớ ha̭ thơ̒ng ta̭i Viḙ̂t Nam.

PCI ản xâi zư̭ng nhă̒m deẻnh zả wê̒l môi tlươ̒ng kinh zwanh, chất lươ̭ng diê̒w hă̒nh kinh tể va̒ kái kắch hă̒nh chỉnh kuố chỉnh kwiê̒n kác tính, kwa rỉ thúc dấi xư̭ fát chiến kuố khu vư̭c kinh tể tư nhân tloong nước.

Kết kwâ cho thẩi, tính Kwáng Ninh tiếp tṷc dửng dâ̒w báng xếp ha̭ng CPI năm 2018 vởi 70,36 diếm/100 diếm.Xếp thử 2 la̒ tính Dô̒ng Tháp ản 70,19 diếm, tính Long An xếp thử 3vởi 68,09 diếm, tính Bên Tle xếp thứ 4 ản 67,67 diếm.

Ớ kuổi báng la̒ tính Dắk Nông ản 58,16 diếm; tính Lai Châw ản 58,33 diếm xếp thử 62 va̒ tính Bi̒nh Fước ản 60,02 diếm xếp thử 61.

Tloong báng ni̒, tính Hwa̒ Bi̒nh ản 61,73 diếm, dửng thử 48. Như vâ̭i khâw 2 năm liên tiếp xếp thử 52 (2016 , 2017) , năm 2018, chí xổ PCI kuố tính da̒ tăng 4 bơ̭c.

Thew VCCI, kết kwá diê̒w tla PCI năm 2018 cho thẩi mức dô̭ la̭c kwan kuố kác zwanh ngiḙ̂p wê̒l chiến voo̭ng linh zwanh thơ̒i zan dêểnh ớ mức dô̭ tương dổi kaw, 49% zwanh ngiḙ̂p zân zwanh va̒ 58% zwanh ngiḙ̂p FDI cho mắt xḙ vớ rôô̭ng kwi mô kinh zwanh tloong 2 năm dêểnh. Twi nhiên, diê̒w tla năm 2018 cho thẩi zẩw hiḙ̂w  za tăng tí lḙ̂ zwanh ngiḙ̂p dang kă̭p khỏ khăn tloong hwa̭t dôô̭ng, tloong rỉ fâ̒n lởn la̒ kác zwanh ngiḙ̂p tư nhân nhó va̒ xiêw nhó. Tloong kwả chi̒nh ni̒, vai tlo̒ kuố kác chỉnh kwiê̒n kấp tính dang ka̭ng ngă̒i kwan tloo̭ng hơn khi̒ no̒.

                                                                                           HN

KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Xâi zư̭ng va̒ zwi chi̒ kác diếm baảnh haa̒ng Viḙ̂t Nam

Ngă̒i 25/3/2016, UBNZ tính ban hă̒nh Kể hwă̭ch xổ 29/KH-UBNZ wê̒l kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản fát chiến thi̭ tlươ̒ng tloong nước gẳn vởi Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Ngươ̒i Viḙ̂t Nam ưw tiên zu̒ng ha̒ng Viḙ̂t Nam” zai dwa̭n 2016 – 2020. Kwa rỉ zúp ngươ̒i tiêw zu̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính nhâ̭n thức xâw xắc, dủng wê̒l khá năng xán xwất kuố zwanh ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam, chất lươ̭ng kuố xán fấm, ha̒ng hwả zi̭ch vṷ Viḙ̂t Nam, xâi zư̭ng văn hwả tiêw zu̒ng zươ̭ tlêênh tinh thâ̒n iêw nước, ỉ chỉ tư̭ lư̭c, tư̭ tôn zân tôô̭c. Dôô̒ng thơ̒i, fát chiến hḙ̂t hôổng fân fổi, xâi zư̭ng mô hi̒nh kác chuô̭i liên kết, fân fổi, tiêw zu̒ng nhă̒m ta̭w thi̭ tlươ̒ng, ta̭w diê̒w kiḙ̂n dươ ha̒ng hwả thiết iểw, ha̒ng Viḙ̂t Nam kỏ thể meḙnh dêểnh thăi ngươ̒i tiêw zu̒ng, nơng kaw khức muô, bi̒nh ốn thi̭ tlươ̒ng, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng nhân zân.

Bó fiểw xét kôông nhâ̭n 11 xa̭ da̭t chấn NTM va̒ thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm NTM tính.

(HBDT) – Khởm ngă̒u 23/9, UBNZ tính tố chức Hô̭i ngi̭ tháw lwâ̭n, bó fiểw xét, kôông nhâ̭n xa̭ da̭t chấn NTM năm 2019 va̒ ho̭p Ban tố chức thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng NTM. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zṷng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ hô̭i ngi̭

Hơ̭p tác xa̭ Zương Nam fát chiến bê̒n vưng kâl ăn tlải kỏ mủi

(HBDT) – Thơ̒i diếm ni̒, kacs tha̒nh viên Hơ̭p tác xa̭ zi̭ch vṷ nôông, lâm ngiḙ̂p Zương Nam (HTX Zương Nam), xa̭ Fủ Tha̒nh, hwiḙ̂n La̭c Thwí dang zô̒n khức chăm xoóc kam tloong thơ̒i ki̒ kinh zwanh, hưở hḙn môô̭ch muô̒ vṷ thă̒ng lơ̭i. Bớ xán fấm xă̭ch, kỏ mu̒i hơm, dô̭ dâ̭m, ngoo̭ch dă̭c tlưng, nhửng năm kwa, xán fấm kam tlải kuố HTX Zương Nam râ̒n khắng di̭nh chô̭ dửng tlêênh thi̭ tlươ̒ng.

Hwiḙ̂n Iên Thwí da za̭ng hwa̭t dôô̭ng zúp ngươ̒i zân zám nge̒w

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 7 zân tôô̭c dê̒w chung khôổng, tloong ri zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX) 49.239 ngươ̒i, chiểm 69,53% zân xổ to̒n hwiḙ̂n. Hwiḙ̂n kỏ 6/13 xa̭, thi̭ chẩn khu vư̭c 3, 3 xa̭ khu vư̭c II. Nhửng năm kwa Iên Thwí luôn dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n kác chương chi̒nh, zư̭ ản, chỉnh xắch dổi vởi vu̒ng ZTTX; hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c dâ̒w tư fát chiến KT-XH, tloong rỉ chủ tloo̭ng dâ̒w tư vu̒ng ZTTX. Nhơ̒ thể zai dwa̭n 2014 – 2019 hwiḙ̂n da̭t ản nhửng kết kwá tích kư̭c tloong kôông kuô̭c xwả dỏl, zám nge̒w, fát chiến KT-XH vu̒ng dôô̒ng ba̒w ZTTX.