(HBDT) – Khởm 28/3, Foo̒ng Thương ma̭i va̒ Kôông ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam (VCCI) ku̒ng Kơ kwan Fát chiến Kuốc tể Hwa Ki̒ (USAID) tố chức Lḙ̂ kôông bổ Chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp tính (PCI) năm 2018


 Kwang kắnh  Lḙ̂ kôông bổ Chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp tính (PCI) năm 2018

Ni la̒ năm thử 14 liên tiếp VCCI va̒ USAID kôông bổ bô̭ chí xổ ni̒. Bảw kảw CPI năm 2018 la̒ "tâ̭p hơ̭p thiểng khể” kuố dôông zwanh ngiḙ̂p tloong va̒ wa̒i nước wê̒l chất lươ̭ng die̒w hă̒nh va̒ môi tlươ̒ng kinh zwanh ta̭i kác tính, thă̒nh fổ ká nước. Bảw cảw ản xâi zư̭ng zươ̭ tlêênh thôông tin fán hô̒i pớ hơn 12.000 zwanh ngiḙ̂p, tloong rỉ khânh 11.000 zwanh ngiḙ̂p zân zwanh dang hwa̭t dôô̭ng ta̭i 63 tín, thă̒nh va̒ tlêênh 1.500 zwanh ngiḙ̂p kỏ vổn dâ̒w tư nước wa̒i (FDI) dang hwa̭t dôô̭ng ta̭i 20 diê fương, da̒ kung kấp góc nhi̒n da za̭ng wê̒l chất lươ̭ng zái kwiết thú tṷc hă̒nh chỉnh, nguô̒n lư̭c va̒ kơ xớ ha̭ thơ̒ng ta̭i Viḙ̂t Nam.

PCI ản xâi zư̭ng nhă̒m deẻnh zả wê̒l môi tlươ̒ng kinh zwanh, chất lươ̭ng diê̒w hă̒nh kinh tể va̒ kái kắch hă̒nh chỉnh kuố chỉnh kwiê̒n kác tính, kwa rỉ thúc dấi xư̭ fát chiến kuố khu vư̭c kinh tể tư nhân tloong nước.

Kết kwâ cho thẩi, tính Kwáng Ninh tiếp tṷc dửng dâ̒w báng xếp ha̭ng CPI năm 2018 vởi 70,36 diếm/100 diếm.Xếp thử 2 la̒ tính Dô̒ng Tháp ản 70,19 diếm, tính Long An xếp thử 3vởi 68,09 diếm, tính Bên Tle xếp thứ 4 ản 67,67 diếm.

Ớ kuổi báng la̒ tính Dắk Nông ản 58,16 diếm; tính Lai Châw ản 58,33 diếm xếp thử 62 va̒ tính Bi̒nh Fước ản 60,02 diếm xếp thử 61.

Tloong báng ni̒, tính Hwa̒ Bi̒nh ản 61,73 diếm, dửng thử 48. Như vâ̭i khâw 2 năm liên tiếp xếp thử 52 (2016 , 2017) , năm 2018, chí xổ PCI kuố tính da̒ tăng 4 bơ̭c.

Thew VCCI, kết kwá diê̒w tla PCI năm 2018 cho thẩi mức dô̭ la̭c kwan kuố kác zwanh ngiḙ̂p wê̒l chiến voo̭ng linh zwanh thơ̒i zan dêểnh ớ mức dô̭ tương dổi kaw, 49% zwanh ngiḙ̂p zân zwanh va̒ 58% zwanh ngiḙ̂p FDI cho mắt xḙ vớ rôô̭ng kwi mô kinh zwanh tloong 2 năm dêểnh. Twi nhiên, diê̒w tla năm 2018 cho thẩi zẩw hiḙ̂w  za tăng tí lḙ̂ zwanh ngiḙ̂p dang kă̭p khỏ khăn tloong hwa̭t dôô̭ng, tloong rỉ fâ̒n lởn la̒ kác zwanh ngiḙ̂p tư nhân nhó va̒ xiêw nhó. Tloong kwả chi̒nh ni̒, vai tlo̒ kuố kác chỉnh kwiê̒n kấp tính dang ka̭ng ngă̒i kwan tloo̭ng hơn khi̒ no̒.

                                                                                           HN

KÁC TIN KHÁC


Khấp khấl kâ̒w tlew xỏm Ba Zang

(HBDT) – Ản xư̭ kwan tâm kuố Nha̒ nước, năm 2009, kâ̒w bắc kwa khôông Bôi nổl liê̒n xỏm Ba Zang vởi xỏm Mi va̒ kác xỏm lân kâ̭n thuô̭c xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi) chỉnh thức hwa̒n thă̒nh va̒ dươ baw xứ zṷng. Ni hwiết meḙch zaw thôông kwan tloong fṷc vṷ wiḙ̂c di la̭i zân xinh kuố ngươ̒i zân va̒ hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n

Tha̒nh fổ hwa̒ Bi̒nh da̒ xwất hiḙ̂n 3 ố zi̭ch tá kủi châw Fi

(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/5, Dwa̒n kôông tác kuố Xớ NN&PTNT da̒ kiếm tla thư̭c tể, nẳm bắt ti̒nh hi̒nh va̒ dôn dôốc kôông tác foo̒ng – chôổng zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF) tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh.

Báw dám an twa̒n zaw thôông muô̒ mươ lṷ

(HBDT) – Xớ Zaw thông vân tái (ZTVT) dang tâ̭p chung kiếm tla kác fương ản foo̒ng, chôổng thiên tai va̒ thi̒m kiểm, kửw na̭n (FCTT&TKKN) thew fương châm "4 ta̭i chô̭”, nẳm chắc ti̒nh hi̒nh, nơng kaw năng lư̭c xứ lỉ, khác fṷc xư̭ kổ, ách tắc, dám báw zaw thôông an twa̒n va̒ thôông xuốt tloong xuốt muô̒ mươ năm 2019.