(HBDT) – Khởm 28/3, Foo̒ng Thương ma̭i va̒ Kôông ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam (VCCI) ku̒ng Kơ kwan Fát chiến Kuốc tể Hwa Ki̒ (USAID) tố chức Lḙ̂ kôông bổ Chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp tính (PCI) năm 2018


 Kwang kắnh  Lḙ̂ kôông bổ Chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp tính (PCI) năm 2018

Ni la̒ năm thử 14 liên tiếp VCCI va̒ USAID kôông bổ bô̭ chí xổ ni̒. Bảw kảw CPI năm 2018 la̒ "tâ̭p hơ̭p thiểng khể” kuố dôông zwanh ngiḙ̂p tloong va̒ wa̒i nước wê̒l chất lươ̭ng die̒w hă̒nh va̒ môi tlươ̒ng kinh zwanh ta̭i kác tính, thă̒nh fổ ká nước. Bảw cảw ản xâi zư̭ng zươ̭ tlêênh thôông tin fán hô̒i pớ hơn 12.000 zwanh ngiḙ̂p, tloong rỉ khânh 11.000 zwanh ngiḙ̂p zân zwanh dang hwa̭t dôô̭ng ta̭i 63 tín, thă̒nh va̒ tlêênh 1.500 zwanh ngiḙ̂p kỏ vổn dâ̒w tư nước wa̒i (FDI) dang hwa̭t dôô̭ng ta̭i 20 diê fương, da̒ kung kấp góc nhi̒n da za̭ng wê̒l chất lươ̭ng zái kwiết thú tṷc hă̒nh chỉnh, nguô̒n lư̭c va̒ kơ xớ ha̭ thơ̒ng ta̭i Viḙ̂t Nam.

PCI ản xâi zư̭ng nhă̒m deẻnh zả wê̒l môi tlươ̒ng kinh zwanh, chất lươ̭ng diê̒w hă̒nh kinh tể va̒ kái kắch hă̒nh chỉnh kuố chỉnh kwiê̒n kác tính, kwa rỉ thúc dấi xư̭ fát chiến kuố khu vư̭c kinh tể tư nhân tloong nước.

Kết kwâ cho thẩi, tính Kwáng Ninh tiếp tṷc dửng dâ̒w báng xếp ha̭ng CPI năm 2018 vởi 70,36 diếm/100 diếm.Xếp thử 2 la̒ tính Dô̒ng Tháp ản 70,19 diếm, tính Long An xếp thử 3vởi 68,09 diếm, tính Bên Tle xếp thứ 4 ản 67,67 diếm.

Ớ kuổi báng la̒ tính Dắk Nông ản 58,16 diếm; tính Lai Châw ản 58,33 diếm xếp thử 62 va̒ tính Bi̒nh Fước ản 60,02 diếm xếp thử 61.

Tloong báng ni̒, tính Hwa̒ Bi̒nh ản 61,73 diếm, dửng thử 48. Như vâ̭i khâw 2 năm liên tiếp xếp thử 52 (2016 , 2017) , năm 2018, chí xổ PCI kuố tính da̒ tăng 4 bơ̭c.

Thew VCCI, kết kwá diê̒w tla PCI năm 2018 cho thẩi mức dô̭ la̭c kwan kuố kác zwanh ngiḙ̂p wê̒l chiến voo̭ng linh zwanh thơ̒i zan dêểnh ớ mức dô̭ tương dổi kaw, 49% zwanh ngiḙ̂p zân zwanh va̒ 58% zwanh ngiḙ̂p FDI cho mắt xḙ vớ rôô̭ng kwi mô kinh zwanh tloong 2 năm dêểnh. Twi nhiên, diê̒w tla năm 2018 cho thẩi zẩw hiḙ̂w  za tăng tí lḙ̂ zwanh ngiḙ̂p dang kă̭p khỏ khăn tloong hwa̭t dôô̭ng, tloong rỉ fâ̒n lởn la̒ kác zwanh ngiḙ̂p tư nhân nhó va̒ xiêw nhó. Tloong kwả chi̒nh ni̒, vai tlo̒ kuố kác chỉnh kwiê̒n kấp tính dang ka̭ng ngă̒i kwan tloo̭ng hơn khi̒ no̒.

                                                                                           HN

KÁC TIN KHÁC


Lâm Xơn vu̒ng kwê zâ̒w kỏ

(HBDT) – Lâm xơn ản cho̭n la̒ 1 tloong 5 xa̭ tloo̭ng diếm tloong kể hwă̭ch nơơng kấp dô thi̭ kuố hwiḙ̂n. Nhê̒w năm kwa, zưởi xư̭ lẳnh da̭w, chí da̭w kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n ku̒ng xư̭ do̒n kết, xảng ta̭w kuố nhân zân, xa̭ da̒ khắ fṷc khỏ khăn, fát hwi lơ̭i thể, fẩn dẩw da̭t nhửng kết kwá dảng tư̭ ha̒w wê̒l mo̭i mă̭t. Xư̭ fát chiếntích kư̭c va̒ to̒n ziḙ̂n da̒ fúc lêênh Lâm Xơn môô̭ch bô̭ mă̭t mởi, tkớ thee̒nh vu̒ng kwê chu̒ fủ.

Kôông nhâ̭n hwiḙ̂n Lương Xơn da̭t chwấn nôông thôn mởi

(HBDT) – Ngă̒I 14/7/2020, Fỏ Thú tưởng Tli̭nh Di̒nh Zủng da̒ kỉ kwiết di̭nh xổ 1018/QĐ-TTg kôông nhâ̭n hwiḙ̂n Lương Xơn, tính Hwa̒ Bi̒nh da̭t chấn nôông thôn mởi (NTM) năm 2019.