(HBDT) – Nhửng ngươ̒i lỉnh kư̭w xa̭ Bắc Xơn (Kim Bôi) khâw khi fṷc viên, xwất ngṷ tlớ wê̒l bắt thăi baw fát chiến kinh tể, chung khức xâi zư̭ng za di̒nh ẩm ro, kwê hương zâ̒w dḙp. Dă̭c biḙ̂t khi̒ đeẻnh ni, dâ̒n tôi ka̭ng fṷc khi̒ tinh thâ̒n tương chơ̭, do̒n kết zúp khad ká wê̒l vâ̭t chất, khức lư̭c, tinh thâ̒n ku̒ng vươn lêênh ta̭w zư̭ng kuô̭c khôổng dối thăi.


Dỏ la̒ hô̭i viên Bu̒i Văn Xư̭, Bu̒i Kwang Xwiên thuô̭c Chi hô̭i Kư̭w chiển binh (KCB) xỏm Kâ̒w kỏ za kắnh khỏ khăn nhê̒w năm. Năm 2018, vởi xư̭ zúp dơ̭ thiết thư̭c, kṷ thế bă̒ng ngă̒i kôông tlôông kâl ăn tlải, fát kó, chăm xóc vươ̒n, chiê xé ki̭ thwâ̭t kuố hô̭i viên tloong chi hô̭i, bớ rỉ 2 za di̒nh hô̭i viên ản kôông nhâ̭n thwát nge̒w, kỏ kinh tể ốn di̭nh bớ wiḙ̂c xán xwất kâl mâ̒w, tlôông kâl ăn tlải za̭n, bưới. Dó la̒ foong tla̒w "Ngă̒i vi̒ dôô̒ng dô̭i” ớ chi hô̭i KCB xỏm Khá Tlêênh ản zwi chi̒ dê̒w dă̭n. Tloong nhửng khảng dâ̒w năm 2019, thôông kwa fát dôô̭ng da̒ zúp kôông bỏ nê̒n, dố châ̒n, thư̭c hiḙ̂n xwả nha̒ ta̭m cho 3 hô̭ hô̭i viên la̒ Bu̒i Văn Tảm, Bu̒i Văn Tha̒nh va̒ Bu̒i Dức Kim. Nhửng hô̭i viên KCB tloong chi hô̭i ko̒n hổ chơ̭ kha̒ ngă̒i kôông xâi zư̭ng nha̒ tiêw hơ̭p vḙ̂ xinh, la̒ kôông chi̒nh tươ̒ng baw thew tiêw chỉ Chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za xâi zưng NTM.


 

Ôông Bu̒i Dức Zán, Chi hô̭i KCB xỏm Kâ̒w, xa̭ Bắc Xơn chăm xoóc vươ̒n za̭n hơn 100 kô̭

Chi hô̭i KCB xỏm Kâ̒w kỏ 52 hô̭i viên, la̒ 1 tloong 3 chi hô̭i kỏ xổ hô̭i viên d nhất tloong to̒n Hô̭i. Ni la̒ chi hô̭i tiêw biếw, diếm tlqngr kuố foong tla̒w "Ngă̒i vi̒ dôô̒ng dô̭i”. Ku̒ng xinh hwa̭t tloong chi hô̭i, ủn eenh hô̭i viên da̒ tương chơ̭ tloong fát chiến kinh tể, xâi zư̭ng nguô̒n kwi̭ hô̭i,hi̒nh thă̒nh kác mô hi̒nh zo KCB la̒ noo̒ng kốt. Vởi ngê̒ nôông la̒ chú iểw, hô̭i viên tâ̭p chung fát chién meḙnh wê̒l tlôông kâl ăn tlải (za̭n, bưới), chăn ruôi kủi, za kâ̒m. Mói khảng chi ho̭i lêênh kể hwă̭ch zúp dơ̭ 10 KCB bă̒ng ngă̒i kôông. Wiḙ̂c zúp dơ̭ thew hi̒nh thức lwân fiên, 52/52 hô̭i viên dê̒w tham za foong tla̒w. Bớ ni tinh thâ̒n dôô̒ng dô̭i ản fát hwi, hô̭i viên hăng hải thi duô law dôô̭ng, xán xwất va̒ la̒ zâ̒w. Diến hi̒nh tloong ri kỏ hô̭i viên thương binh KCB Bu̒i Dức Zán mô hi̒nh 100 kâl bưới, za̭n, zwi chi̒ chăn ruôi tlêênh 200 kon ngan hơn 10 kon kủi kải va̒ kủi thi̭t. Hô̭i viên Bu̒i Văn Ni̭ kỏ khân 3 ha bưới, za̭n kết hô̭ chăn ruôi dê, kả. Hô̭i viên Bu̒i Văn Hiển kỏ 1,2 bưới kết hơ̭p chăn ruôi za kâ̒m, thwí kâ̒m... Kác hô̭ tiêw biếw dê̒w da̭t bi̒nh kwân thu nhâ̭p dâwg ngươ̒i ha̒ng tlăm tliḙ̂w dôô̒ng/năm.

Thew dôô̒ng chỉ Bă̭ch Viḙ̂t Kuốc, Chủ ti̭ch Hô̭i CCB xa̭ Bắc Xơn, to̒n hô̭i kỏ 206 hô̭i viên tham za xih hwa̭t ớ 6 chi hô̭i. Foong tla̒w "Ngă̒i vi̒ dôô̒ng dô̭i” da̒ ản zwi chi̒ bớ năm 2011 dêểnh ka̭ ni̒, thu hút 100% hô̭i viên tham za. Foong tla̒w "Ngă̒i vi̒ dôô̒ng dô̭i” da̒ ản zwi chi̒ bớ năm 2011 dêểnh ka̭ ni̒, thu hút 100% hô̭i viên tham za. Foong tla̒w chăng kế bă̒ng thiê̒n ma̒ bă̒ng ngă̒i kôông law dôô̭ng vởi hi̒nh thức zúp kha̒ lwân fiên, ta̭w nê̒ nếp, thỏi kwen dỏi vởi hô̭i viên ớ kác chi hô̭i... Hô̭i dôửng tha tỉn chấp cho ha̒ng tlam hô̭ hô̭i viên wăl thiê̒n Ngân ha̒ng chỉnh sắch xa̭ hô̭i, mức wăl kaw nhất 30 tliḙ̂w dôô̒ng/hô̭ hô̭i viên, tôống zư nơ̭ tỉnh dêểnh thơ̒i diếm hiḙ̂n ta̭i 1,9 tí dôô̒ng.

Kwa hơn 8 năm thư̭c hiḙ̂n, foong tla̒w "Ngă̒i vi̒ dôô̒ng dô̭i” da̒ ta̭w khức lam twá, kóp fâ̒n kwan thúc dấi, dôô̭ng viên hô̭ to̒n xa̭ fát chiến kinh tể, kỏ dơ̒i khôổng thu nhâ̭p ngă̒i ka̭ng khẩm khả. Dảng kế, to̒n Hô̭i ka̭ ni̒ ó kỏ hô̭i viên nge̒w. Dêểnh năm 2018 ko̒n 8 hô̭ kâ̭n nge̒w. Hô̭i dang kỏ kể hwă̭ch zúp dơ̭, dấi meḙnh foong tla̒w "Ngă̒i vi̒ dôô̒ng dô̭i” thôông kwa chơ̭ zúp wê̒l zôổng vổn, ngă̒i kôông dớ dêểnh hết năm 2019, 100% xổ hô̭i viên kỏ mức khôổng tlung bi̒nh tlớ lêênh. Chanh thú kác nguô̒n hổ chơ̭ khác dớ xwả nha̒ ta̭m cho za di̒nh hô̭i viên Bu̒i Kuốc Fo̒ng, Chi hô̭i xỏm Khá Miḙ̂w dớ tloong năm 100 hô̭i viên KCB ó ko̒n nha̒ ta̭m.


Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Thúc dấi xán xwất xán fấm chú lư̭c tloong lỉnh vư̭c tlôô̒ng tlo̭t

(HBDT) – Ngă̒i 13/6/2014, BTV Tính wí ban ha̒nh Ngi̭kwiết (NQ) xổ 10-NQ/TU wê̒l fát chiến xám xwất môô̭ch xổ xán fấm tlôô̒ng tlo̭t tlêênh diḙ̂ ba̒n tính zai dwa̭n 2014 – 2020. Tlêênh kơ xớ NQ, Ban kản xư̭ Dáng UBND tính da̒ lảnh da̭w UBND tính chí da̭w kác kơ kwan chwiên môn kṷ thế hwả kác nô̭i zung NQ, ban ha̒nh chỉnh xách hổ chơ̭ fát chiến môô̭ch xổ xán fấm tlôô̒ng tlo̭t chú lư̭c. Kác diḙ̂ fương xăiư̭ng chương chi̒nh, kể hwa̭ch kṷ thế fu̒ hơ̭p vởi tư̒ng dă̭c diếm, lơ̭i thể kuố tư̒ng vu̒ng dớ thư̭c hiḙ̂n.

Tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ “Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó” thi̭ chẩn Bo

(HBDT) – Hô̭i LHPN thi̭ chẩn Bo (Kim Bôi) vươ̒ tố chức tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ (KLB) "Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó” vởi 28 tha̒nh viên la̒ ủn ma̭ng zwanh ngiḙ̂p, buôn baảnh nhó tlêênh diḙ̂ ba̒n thi̭ chẩn.

Rẩw ẩn 10 Chương chi̒nh “Dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa”

(HBDT) – 10 năm hướng ửng, thư̭c hiḙ̂n kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Mo̭l Viḙ̂t Nam ưw tiên zu̒ng ha̒ng Viḙ̂t Nam” tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ha da̒ ta̭w nhê̒w nét riên, la̒ kâ̒w nổl kwan tloo̭ng dươ xán fấm ha̒ng Viḙt tiếp kâ̭n khânh hơn dêểnh ngươ̒i zân vu̒ng nôông thôn, vu̒ng xâw, vu̒ng xa, nơi diê̒w kiḙ̂n kinh tể ko̒n khỏ khăn, zaw th chăng thwâ̭n lơ̭i.

Chú dôô̭ng foo̒ng chư̒ ốc bươw wa̒ng ngăi tloong kaw diếm kẩl lo̭ vṷ muô̒

(HBDT) – Ôốc bươw wa̒ng (OBW) dang kỏ mâ̭t dô̭ fố biển 1 – 3 kon/m2, dươ̭c kaw 7 – 10 kon/m2. Kan kử ti̒nh hi̒nh chi̒ ni̒, Chi kṷc TT&BVTV zư̭ bảw dổi tươ̭ng ni̒ kỏ xu hưởng tăng meḙnh ká wê̒l mâ̭t dô̭ va̒ ziḙ̂n fân bổ, kaw diếm nhất la̒ thơ̒i zan bớ ka̭ ni̒ cho dêênh dâ̒w khảng 8/2019, gâi ha̭i nhê̒w va nă̭ng nhất tlêênh ziḙ̂n tích lo̭ mởi kẩl – dé nhảnh hwă̭c ziḙ̂n zew xj, nhiê̒w na̒ xḙ fái kẩl ză̭m, kẩl la̭i nểw chăng ngăn chă̭n hiḙ̂w kwá OBW

Diếm nhẩn kinh tể- xa̭ hô̭i 6 khảng dâ̒w năm 2019

(HBDT) – 6 dâ̒w năm 2019 tiếp tṷc gi nhâ̭n xư̭ fẩn dâ̒w kuố to̒n Dáng bô̭ va̒ nhân zân tloong tính tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭, da̭t ản nhê̒w kết kwá tlêênh lác lỉnh vư̭c, ta̭w tiê̒n dê̒ kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i kác nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH năm 2019