(HBDT) – Nhửng ngươ̒i lỉnh kư̭w xa̭ Bắc Xơn (Kim Bôi) khâw khi fṷc viên, xwất ngṷ tlớ wê̒l bắt thăi baw fát chiến kinh tể, chung khức xâi zư̭ng za di̒nh ẩm ro, kwê hương zâ̒w dḙp. Dă̭c biḙ̂t khi̒ đeẻnh ni, dâ̒n tôi ka̭ng fṷc khi̒ tinh thâ̒n tương chơ̭, do̒n kết zúp khad ká wê̒l vâ̭t chất, khức lư̭c, tinh thâ̒n ku̒ng vươn lêênh ta̭w zư̭ng kuô̭c khôổng dối thăi.


Dỏ la̒ hô̭i viên Bu̒i Văn Xư̭, Bu̒i Kwang Xwiên thuô̭c Chi hô̭i Kư̭w chiển binh (KCB) xỏm Kâ̒w kỏ za kắnh khỏ khăn nhê̒w năm. Năm 2018, vởi xư̭ zúp dơ̭ thiết thư̭c, kṷ thế bă̒ng ngă̒i kôông tlôông kâl ăn tlải, fát kó, chăm xóc vươ̒n, chiê xé ki̭ thwâ̭t kuố hô̭i viên tloong chi hô̭i, bớ rỉ 2 za di̒nh hô̭i viên ản kôông nhâ̭n thwát nge̒w, kỏ kinh tể ốn di̭nh bớ wiḙ̂c xán xwất kâl mâ̒w, tlôông kâl ăn tlải za̭n, bưới. Dó la̒ foong tla̒w "Ngă̒i vi̒ dôô̒ng dô̭i” ớ chi hô̭i KCB xỏm Khá Tlêênh ản zwi chi̒ dê̒w dă̭n. Tloong nhửng khảng dâ̒w năm 2019, thôông kwa fát dôô̭ng da̒ zúp kôông bỏ nê̒n, dố châ̒n, thư̭c hiḙ̂n xwả nha̒ ta̭m cho 3 hô̭ hô̭i viên la̒ Bu̒i Văn Tảm, Bu̒i Văn Tha̒nh va̒ Bu̒i Dức Kim. Nhửng hô̭i viên KCB tloong chi hô̭i ko̒n hổ chơ̭ kha̒ ngă̒i kôông xâi zư̭ng nha̒ tiêw hơ̭p vḙ̂ xinh, la̒ kôông chi̒nh tươ̒ng baw thew tiêw chỉ Chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za xâi zưng NTM.


 

Ôông Bu̒i Dức Zán, Chi hô̭i KCB xỏm Kâ̒w, xa̭ Bắc Xơn chăm xoóc vươ̒n za̭n hơn 100 kô̭

Chi hô̭i KCB xỏm Kâ̒w kỏ 52 hô̭i viên, la̒ 1 tloong 3 chi hô̭i kỏ xổ hô̭i viên d nhất tloong to̒n Hô̭i. Ni la̒ chi hô̭i tiêw biếw, diếm tlqngr kuố foong tla̒w "Ngă̒i vi̒ dôô̒ng dô̭i”. Ku̒ng xinh hwa̭t tloong chi hô̭i, ủn eenh hô̭i viên da̒ tương chơ̭ tloong fát chiến kinh tể, xâi zư̭ng nguô̒n kwi̭ hô̭i,hi̒nh thă̒nh kác mô hi̒nh zo KCB la̒ noo̒ng kốt. Vởi ngê̒ nôông la̒ chú iểw, hô̭i viên tâ̭p chung fát chién meḙnh wê̒l tlôông kâl ăn tlải (za̭n, bưới), chăn ruôi kủi, za kâ̒m. Mói khảng chi ho̭i lêênh kể hwă̭ch zúp dơ̭ 10 KCB bă̒ng ngă̒i kôông. Wiḙ̂c zúp dơ̭ thew hi̒nh thức lwân fiên, 52/52 hô̭i viên dê̒w tham za foong tla̒w. Bớ ni tinh thâ̒n dôô̒ng dô̭i ản fát hwi, hô̭i viên hăng hải thi duô law dôô̭ng, xán xwất va̒ la̒ zâ̒w. Diến hi̒nh tloong ri kỏ hô̭i viên thương binh KCB Bu̒i Dức Zán mô hi̒nh 100 kâl bưới, za̭n, zwi chi̒ chăn ruôi tlêênh 200 kon ngan hơn 10 kon kủi kải va̒ kủi thi̭t. Hô̭i viên Bu̒i Văn Ni̭ kỏ khân 3 ha bưới, za̭n kết hô̭ chăn ruôi dê, kả. Hô̭i viên Bu̒i Văn Hiển kỏ 1,2 bưới kết hơ̭p chăn ruôi za kâ̒m, thwí kâ̒m... Kác hô̭ tiêw biếw dê̒w da̭t bi̒nh kwân thu nhâ̭p dâwg ngươ̒i ha̒ng tlăm tliḙ̂w dôô̒ng/năm.

Thew dôô̒ng chỉ Bă̭ch Viḙ̂t Kuốc, Chủ ti̭ch Hô̭i CCB xa̭ Bắc Xơn, to̒n hô̭i kỏ 206 hô̭i viên tham za xih hwa̭t ớ 6 chi hô̭i. Foong tla̒w "Ngă̒i vi̒ dôô̒ng dô̭i” da̒ ản zwi chi̒ bớ năm 2011 dêểnh ka̭ ni̒, thu hút 100% hô̭i viên tham za. Foong tla̒w "Ngă̒i vi̒ dôô̒ng dô̭i” da̒ ản zwi chi̒ bớ năm 2011 dêểnh ka̭ ni̒, thu hút 100% hô̭i viên tham za. Foong tla̒w chăng kế bă̒ng thiê̒n ma̒ bă̒ng ngă̒i kôông law dôô̭ng vởi hi̒nh thức zúp kha̒ lwân fiên, ta̭w nê̒ nếp, thỏi kwen dỏi vởi hô̭i viên ớ kác chi hô̭i... Hô̭i dôửng tha tỉn chấp cho ha̒ng tlam hô̭ hô̭i viên wăl thiê̒n Ngân ha̒ng chỉnh sắch xa̭ hô̭i, mức wăl kaw nhất 30 tliḙ̂w dôô̒ng/hô̭ hô̭i viên, tôống zư nơ̭ tỉnh dêểnh thơ̒i diếm hiḙ̂n ta̭i 1,9 tí dôô̒ng.

Kwa hơn 8 năm thư̭c hiḙ̂n, foong tla̒w "Ngă̒i vi̒ dôô̒ng dô̭i” da̒ ta̭w khức lam twá, kóp fâ̒n kwan thúc dấi, dôô̭ng viên hô̭ to̒n xa̭ fát chiến kinh tể, kỏ dơ̒i khôổng thu nhâ̭p ngă̒i ka̭ng khẩm khả. Dảng kế, to̒n Hô̭i ka̭ ni̒ ó kỏ hô̭i viên nge̒w. Dêểnh năm 2018 ko̒n 8 hô̭ kâ̭n nge̒w. Hô̭i dang kỏ kể hwă̭ch zúp dơ̭, dấi meḙnh foong tla̒w "Ngă̒i vi̒ dôô̒ng dô̭i” thôông kwa chơ̭ zúp wê̒l zôổng vổn, ngă̒i kôông dớ dêểnh hết năm 2019, 100% xổ hô̭i viên kỏ mức khôổng tlung bi̒nh tlớ lêênh. Chanh thú kác nguô̒n hổ chơ̭ khác dớ xwả nha̒ ta̭m cho za di̒nh hô̭i viên Bu̒i Kuốc Fo̒ng, Chi hô̭i xỏm Khá Miḙ̂w dớ tloong năm 100 hô̭i viên KCB ó ko̒n nha̒ ta̭m.


Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Khấp khấl kâ̒w tlew xỏm Ba Zang

(HBDT) – Ản xư̭ kwan tâm kuố Nha̒ nước, năm 2009, kâ̒w bắc kwa khôông Bôi nổl liê̒n xỏm Ba Zang vởi xỏm Mi va̒ kác xỏm lân kâ̭n thuô̭c xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi) chỉnh thức hwa̒n thă̒nh va̒ dươ baw xứ zṷng. Ni hwiết meḙch zaw thôông kwan tloong fṷc vṷ wiḙ̂c di la̭i zân xinh kuố ngươ̒i zân va̒ hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n

Tha̒nh fổ hwa̒ Bi̒nh da̒ xwất hiḙ̂n 3 ố zi̭ch tá kủi châw Fi

(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/5, Dwa̒n kôông tác kuố Xớ NN&PTNT da̒ kiếm tla thư̭c tể, nẳm bắt ti̒nh hi̒nh va̒ dôn dôốc kôông tác foo̒ng – chôổng zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF) tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh.

Báw dám an twa̒n zaw thôông muô̒ mươ lṷ

(HBDT) – Xớ Zaw thông vân tái (ZTVT) dang tâ̭p chung kiếm tla kác fương ản foo̒ng, chôổng thiên tai va̒ thi̒m kiểm, kửw na̭n (FCTT&TKKN) thew fương châm "4 ta̭i chô̭”, nẳm chắc ti̒nh hi̒nh, nơng kaw năng lư̭c xứ lỉ, khác fṷc xư̭ kổ, ách tắc, dám báw zaw thôông an twa̒n va̒ thôông xuốt tloong xuốt muô̒ mươ năm 2019.