(HBDT) – Ngăi khi Fa̒ng A Chiê ớ xỏm Kang, xa̭ Pa̒ Ko̒ vươ̒ chă̭ch tlải fép mô̭ch kâl gô̭ thuô̭c Khu báw tô̒n thiên nhiên (KBTN)Hang Kiê – Pa̒ Ko̒ (Mai Châw), thôông tin dax leenh choỏng ản thôông bảw dêểnh UBND xa̭ va̒ kản bô̭ Kiếm lâm diḙ̂ ba̒n. Khâw rỉ lư̭c lươ̭ng chức năng xa̭ va̒ Kiếm lâm diḙ̂ ba̒n khấn chương xác minh, kiếm tla hiḙ̂n tlươ̒ng, thu hô̒i tang vâ̭t dớ zaw kơ kwan chức năng xứ lỉ thew kwi dinh.


Nhân zân paw kuô̭c

Tlêênh ni chí la̒ môô̭ch tloong nhê̒w vṷ wiḙ̂c xâm ha̭i, khai thác lâm xán tlải fép ản ngươ̒i zân fát hiḙ̂n, thôông bảw dêểnh kơ kwan chức năng va̒ chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương dớ dê̒w fổi hơ̭p, xứ lỉ. Tlaw dối mâ̭n dâ̒n tôi, dôô̒ng chỉ Xu̒ng A Xiể, Fỏ Chú ti̭ch UBND xa̭ Pa̒ Ko̒ cho mắt: Xa̭ kỏ nhê̒w xỏm záp rănh vởi KBTTN Hang Kiê – Pa̒ Ko̒, cho rêênh wiḙ̂c xâm ha̭i rư̒ng kuố â̭ bô̭ fâ̭n ngươ̒i zân vấn ko̒n xắi tha, chươ ản zái kwiết chiḙ̂t dế. Tlước ti̒nh hi̒nh rỉ, dớ tăng kươ̒ng, nơng kaw hiḙ̂w kwá kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ rư̒ng (BVR), foo̒ng chẳl, chươ chẳl rư̒ng (FCCCR), UBND xa fổi hơ̭p dơn vi̭ chú rư̒ng la̒ Ban kwán lỉ Khu BTTN Hang Kiê – Pa̒ Ko̒ la̒ tốt kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂, fát chiến rư̒ng; thă̒ng lâ̭p Ban chí hwi kác vẩn dê̒ kấp bắch wê̒l BVR, FCCCR, kiḙ̂n to̒n ha̒ng ăm. Ngăi pớ dâ̒w năm, Ban chí hwi kác vẩn dê̒ kấp bắch wê̒l BVR xâi zư̭ng kể hwă̭ch, fổi hơ̭p kác lư̭c ươ̭ng thươ̒ng xwiên tố chức twâ̒n tla, kiếm xwát rư̒ng thuô̭c di̭e ba̒n kwán lỉ thew kwi di̭nh


Kảm bô̭ kiếm lâm diḙ̂ ba̒n Ban Kwán lỉ KBTTN Hang Kiê – Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) thươ̒ng xwiên tlaw dối, nẳm bắt thôông tin wê̒l kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ rư̒ng vởi lẳnh da̭w xa̭ Pa̒ Ko̒.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Ngo̭c Khảnh, kản bô̭ Kiếm lâm diḙ̂ ba̒n – Ban Kwán lỉ KBTTN Hang Kiê – Pa̒ Ko̒ cho mắt:kủng vởi wiḙ̂c twâ̒n tla, kiếm xwát, lư̭c lươ̭ng kiếm lâm diḙ̂ ba̒n thươ̒ng xwiên fổi hơ̭p vởi kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương la̒ tốt kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zân nêw kaw ỉ thức, chắch nhiḙ̂m tloong kôông tác kwán lỉ, BVR bă̒ng nhê̒w hi̒nh thức foong fủ, da za̭ng nhơ: tiên chiê̒n tl hḙ̂ thôổng lwa chiê̒n thanh xỏm, tơ̒ rơi... kết hơ̭p tố chức hô̭i thi thi̒m hiếw kác kwi di̭nh kuố Nha̒ nước tloong kôông tác kwán lỉ BVR. Mởi ni Ban Kwán lỉ KBTTN Hang Kiê – Pa̒ Ko̒ fổi hơ̭p UBND 8 xa̭ thuô̭c khu vu̒ng dḙ̂m kuố Khu BTTN Hang Kiê – Pa̒ Ko̒ thố chức kuô̭c thi BVR ớ diḙ̂ fương. Nhê̒w vṷ wiḙ̂c khai thác lâm xán ản chính ngươ̒i zân fát hiḙ̂n, thôông bảw cho lư̭c lươ̭ng chức năng va̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương. Nhơ̒ thôông tin pớ kwâ̒n chủng nhân zân, lư̭c lươ̭ng chức năng da̒ bắt kwá tang dổi tươ̭ng Cha̒ng A Zê ớ xỏm Xa̒ Li̭nh, xa̭ Pa̒ Ko̒ dang kỏ hă̒nh vi khai khai thác, vâ̭n chiến tlải fép lâm xán, tang vâ̭t thu zư̭ khânh 40 tẩm gô̭ kác lo̭i. Wiḙ̂c chă̭ch kâl rư̒ng kuố Fa̒ng A Chiê ớ xỏm Kang, xa̭ Pa̒ Ko̒ ản ngươ̒i zân fát hiḙ̂n, ki̭p thơ̒i thôông bảw cho lư̭c lươ̭ng chức năng xứ lỉ...

Zư̭ rư̒ng khi̒ lể zân la̒ kốc

Khu BTTN Hang Kiê – Pa̒ Ko̒ kỏ tôống ziḙ̂n tích 5.252,98ha. To̒n bô̭ ziḙ̂n tích rư̒ng Khu BTTN ớ tlêênh diḙ̂ zởi hă̒nh chỉnh thuô̭c 8 xa̭ kuố hwiḙ̂n Mai Châw. Tloong rỉ ziḙ̂n tích chú iểw nă̒m ớ 3 xa̭: Hang kiê, Pa̒ Ko̒, Tân Xơn; fâ̒n ko̒n la̭i ớ 5 xa̭, gô̒m: Kun Few, Baw La, Piê̒ng Vể, Na̒ Me̒w, Dô̒ng Báng. Khu BTTN ản chiê la̒ 3 fâ̒n: Fân khu báw vḙ̂ ngiêm ngă̭t ziḙ̂n tích 2.251,96ha; fân khu fṷc hô̒i xinh thải 2.953,28 ha; fân khu ha̒nh chỉnh zi̭ch vṷ 47,74ha. Wa̒i tha Khu BTTN Hang Kiê – Pa̒ Ko̒ ko̒nh kỏ khânh 5.000 ha vu̒ng dḙ̂m. Tloong rỉ vu̒ng dḙ̂m wa̒i kỏ tống ziḙ̂n tích 4.413,57ha; vu̒ng dḙ̂m tloong 525,22ha

Thew dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Dwa̒n, Tlướng Ban Kwán lỉ KBTTN Hang Kiê – Pa̒ Ko̒, dớ la̒ tốt kôông tác BVR, dơn vi̭ thươ̒ng xwiên dấi meḙnh tiên chiê̒n wê̒l Lwâ̭t Báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng dêểnh wkâ̒n chủng nhân zân. Tloong kôông tác kwán lỉ, BVR dơn vi̭ luôn xác di̭nh lể zân la̒ kôốc. Thơ̒i zan kwa Ban Kwán lỉ fổi hơ̭p ku̒ng kác diḙ̂ fương, zwi chi̒ hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá 21 tố BVR va̒ FCCCR kỏ 108 thănh fivên ta̭i kác xỏm. Nhở rỉ, năm 2018 va̒ nhửng khảng dâ̒w năm năi ó kỏ vṷ chẳl rư̒ng, fả rư̒ng lởn no̒ xắi tha tloong fa̭m vi̭ Khu BTTN.

Kỏ xư̭ fổi hơ̭p, zúp dơ̭ kuố nhân zân, lư̭c lươ̭ng Kiếm lâm Ban Kwán lỉ KBTTN Hang Kiê – Pa̒ Ko̒ da̒ tố chứcnhê̒w dơ̭t kiếm tla, twâ̒n tla, fổi hơ̭p ngăn chă̭n, xứ lỉ kác vṷ vi fa̭m. Năm 2018 va̒ kác khảng dâ̒w năm năi, kản bô̭ Kiếm lâm diḙ̂ ba̒n kác xa̭ Pa̒ Ko̒, Baw La, Na̒ Me̒w fổi hơ̭p vởi kác ư̭c lươ̭ng chức năng, kác xa̭ tố BVR ớ kác xỏm xứ xỉ, kươ̭ng chể, fả hwí 25 diếm vi fa̭m, khi̒ kác hô̭ kổ ti̒nh fát lú roo̭ng tlôông kâl nôông ngiḙ̂p baw ziḙ̂n tích rư̒ng kuố Khu BTTN; fổi hơ̭p vởi UBND kác xa̭, kác xỏm, tố BVR vâ̭n dôô̭ng hơn 30 hô̭ zân tư̭ ỉ lâ̭p tlang tla̭i, ra̒w râi thép gai dớ chăn thá za xúc tlải fép ta̭i fân khu báw vḙ̂ ngiḙ̂m ngă̭t... Tlước rỉ, kwa kiếm tla, lư̭c lươ̭ng Kiếm lâm diḙ̂ ba̒n va̒ kác tố BVR ớ kác xa̭ da̒fát hiḙ̂n nhê̒w hô̭ zân fát ven rư̒ng dớ la̒ lú, roo̭ng ớ fân khu fṷc ho̒i xinh thải ớ kác xỏm Cha̒ Dẳi va̒ Xa̒ Li̭nh (xa̭ Pa̒ Ko̒). Ngăi khâw khi fát hiḙ̂n, lư̭c lươ̭ng Kiếm lâm diḙ̂ ba̒n fổi hơ̭p vởi UBND xa̭ mơ̒i kác hô̭ dêểnh dớ xứ lỉ, kam kết ó tải fa̭m, ó tlôông kâl baw khu vư̭c da̒ vi fa̭m...

Kỏ thế nỏi, xư̭ baw kuô̭c kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n, nhất la̒ xư̭ tham za hiḙ̂w kwá kuố ngươ̒i zân, ti̒nh tla̭ng fả rư̒ng la̒ lú roo̭ng thuô̭c Khu BTTN Hang Kiê – Pa̒ Ko̒ da̒ zám dảng kế xo vởi tlước ni. Ỉ thức wê̒l kôông tác kwán lỉ, BVR kuố da̭i bô̭ fâ̭n ngươ̒i zân kỏ xư̭ chiến biển tích kư̭c. Zo rỉ, tloong 5 năm tlớ la̭i ni chăng kỏ vṷ fi fa̭m fả rư̒ng lởn xắi tha tloong khu vư̭c kwán lỉ kuố Khu BTTN Hang Kiê – Pa̒ Ko̒.


Ma̭nh Hu̒ng


KÁC TIN KHÁC


Khấp khấl kâ̒w tlew xỏm Ba Zang

(HBDT) – Ản xư̭ kwan tâm kuố Nha̒ nước, năm 2009, kâ̒w bắc kwa khôông Bôi nổl liê̒n xỏm Ba Zang vởi xỏm Mi va̒ kác xỏm lân kâ̭n thuô̭c xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi) chỉnh thức hwa̒n thă̒nh va̒ dươ baw xứ zṷng. Ni hwiết meḙch zaw thôông kwan tloong fṷc vṷ wiḙ̂c di la̭i zân xinh kuố ngươ̒i zân va̒ hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n

Tha̒nh fổ hwa̒ Bi̒nh da̒ xwất hiḙ̂n 3 ố zi̭ch tá kủi châw Fi

(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/5, Dwa̒n kôông tác kuố Xớ NN&PTNT da̒ kiếm tla thư̭c tể, nẳm bắt ti̒nh hi̒nh va̒ dôn dôốc kôông tác foo̒ng – chôổng zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF) tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh.

Báw dám an twa̒n zaw thôông muô̒ mươ lṷ

(HBDT) – Xớ Zaw thông vân tái (ZTVT) dang tâ̭p chung kiếm tla kác fương ản foo̒ng, chôổng thiên tai va̒ thi̒m kiểm, kửw na̭n (FCTT&TKKN) thew fương châm "4 ta̭i chô̭”, nẳm chắc ti̒nh hi̒nh, nơng kaw năng lư̭c xứ lỉ, khác fṷc xư̭ kổ, ách tắc, dám báw zaw thôông an twa̒n va̒ thôông xuốt tloong xuốt muô̒ mươ năm 2019.