(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/5, Dwa̒n kôông tác kuố Xớ NN&PTNT da̒ kiếm tla thư̭c tể, nẳm bắt ti̒nh hi̒nh va̒ dôn dôốc kôông tác foo̒ng – chôổng zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF) tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh.


Dwa̒n kiếm tla nẳm bắt ti̒nh hi̒nh ZTKCF ta̭i hô̭ chăn ruôi.

Ka̭ ni̒, ZTKCF da̒ xwất hiḙ̂n ta̭i TF Hwa̒ Bi̒nh kỏ 3 ố zi̭ch ớ kác fươ̒ng Fương Lâm, xa̭ Xú Ngo̒i va̒ ta̭i tố 14 fươ̒ng Thi̭nh Lang. Da̒n kủi bêḙ̂nh da̒ ản zoong di tiêw hwí to̒n bô̭ va̒ kác xa̭, fươ̒ng kỏ zi̭ch thư̭c hiḙ̂n kwi chi̒nh kiếm xwát, chôổng zi̭ch thew hưởng zâ̭n.

Ta̭i kác diếm kỏ zi̭ch va̒ nẳm bắt thêm ti̒nh hi̒nh kiếm xwát zi̭ch ta̭i Chốt kiếm zi̭ch dôô̭ng vâ̭t ta̭m thơ̒i xa̭ Iên Mông, dwa̒n kôông tác da̒ iêw kâ̒w kác kơ kwan chức năng ta̭i TF Hwa̒ Bi̒nh tâ̭p chung kaw dô̭ tloong chí da̭w kơ xớ chiến khai va̒ kác zái fáp kấp bắch foo̒ng chôổng, ha̭n chể mức dô̭ lây lan ZTKCF. Riêng Chốt kiếm zi̭ch dôô̭ng vâ̭t ta̭m thơ̒i xa̭ Iên Mông, 3 lư̭c lươ̭ng liên ngă̒nh kâ̒n chư̭c chốt 24/24 kiếm xwát chă̭t khâw vâ̭n chiến chăng dớ kủi va̒ xán fấm thi̭t kủi bớ tính kỏ ZTKCF Fủ Tho̭ la̭i nểw ó chửng minh ản nguô̒n kốc xwất xử

BM


KÁC TIN KHÁC