(HBĐT) - Nhă̒m chiến khai dôô̒ng bô̭ kác zái fáp, hwi dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c xa̭ hô̭i dớ thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấn (OCOP) zai dwa̭n 2019 – 2020, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá nhỏm tiêw hcỉ kinh tể va̒ tố chức xán xwất tloong Bô̭ tiêw chỉ kuốc za wê̒l nôông thôn mởi, hwiḙ̂n La̭c thwí da̒ xâi zư̭ng kể hwă̭ch chiến khai Chương chi̒nh OCOP zai dwa̭n 2019 – 2020 xát vởi ti̒nh hi̒nh thư̭c tể diḙ̂ fương.


Xán fấm che̒ Sông Bôi kuố Kôông ti TNHH MTV Sông Bôi ta̭i thôn A1, xa̭ Kổ Ngiḙ̂ la̒ xán fấm OCOP kuố hwiḙ̂n La̭c Thwí da̒ dăng kỉ thư̭c hiḙ̂n ma̭ xổ, ma̭ vă̭ch

Tloo̭ng tâm kuố Chương chi̒nh OCOP la̒ fát chiến ha̒ng hwả nôông ngiḙ̂p, fi nôông ngiḙ̂p ớ mối diḙ̂ fương thew chuô̭i zả tli̭, tloong rỉ chú thế thư̭c hiḙ̂n la̒ kác thă̒nh fâ̒n kinh tể tư nhân, kinh tể HTX. Kwa ra̒ xwát tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n La̭c Thwí chi̒ ni̒ kỏ 15 xán fấm chú lư̭c, tâ̭p chung baw kác nhỏm xán fấm thư̭c fấm gô̒m: che̒ Sông Bôi, kam La̭c Thwí, mâ̭ch oong La̭c Thwí, thi̭ ka, tlaởng ka La̭c thwí, thi dê khṷ, na Dô̒ng Tâm, zươ kinh hwa̒ng hâ̭w, dươ chuô̭t VietGAP, zo̒ za chiê̒n. Nhỏm xán fấm dô̒ oỏng, tháw zươ̭c, lưw niḙ̂m – nô̭i thất – chang chỉ gô̒m kác xán fấm tư̭ chể tác dả kắnh thôn Xói, xa̭ Fủ Tha̒nh...
Thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh OCOP tính zai dwa̭n 2019 – 2010, Hwien La̭c thwí dăng kỉ 4 xán fấm tham za OCOP năm 2019, chú iểw nhỏm xán fấm thư̭c fâ̒m xán fâ̒m che̒ Sông Bôi kuố Kôông ti TNHH MTV Sông Bôi ta̭i thôn A1, xa̭ kổ Ngiḙ̂, xán fấm Kam La̭c Thwí kuố 4 hô̭; Fa̭m Thi̭ Lan, thôn Tân Fủ, xa̭ Fủ Tha̒nh, Ngô Di̒nh Khới thôn Dô̒ng Huổng... Xán fấm kim chi văng kuố Kôông ti kố fâ̒n nôông xná Kim Bôi, thôn Vai, xa̭ Thanh Nông. Tloong rỉ xán fấm che̒ Sông Bôi va̒ kim chi văng da̒ dang kỉ ma̭ xổ, ma̭ vă̭ch; xán fấm kam va̒ ka da̒ dăng kỉ báw hô̭ nha̭n hiḙ̂w va̒ áp zṷng hḙ̂thôổng chwi xwất nguô̒n kôốc.
Dôô̒ng chỉ Ngô Di̒nh Tâm, Tlươ̒ng foo̒ng  NN&PTNT hwiḙ̂n La̭c Thwí cho mắt: vơie mṷc tiêw thư̭c hiḙ̂n thă̒nh kôông tư̒ 10 xán fấm hiḙ̂n kỏ, 2 la̒ng văn hwả zu li̭ch tlớ lêênh kỏ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n; tâ̭p chung baw chể biển kác xán fấm thew chuô̭i zả tli̭, hwa̒n thiḙ̂n tố chức xan xwast thew hưởng liên kết xán xwất zươ̭  hô̭ xán xwất vởi HTX va̒ zwanh ngiḙ̂p. Ka̭ ni̒, hwiḙ̂n La̭c thwí dang kiên twa̒n hḙ̂ thôổng diê̒w hă̒nh thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh OCOP kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭. Thă̒nh lâ̭p tố chwiên chắch wê̒l lỉnh vư̭c OCOP. Kúng kổ, kiḙ̂n to̒n 6 tố chức kinh tể tham za OCOP gô̒m 1 zwanh ngiḙ̂p, 4 HTX. Dôô̒ng thơ̒i chiến khai kwáng bả, zởi thiḙ̂w xán fấm OCOP kuố hwiḙ̂n ta̭i kướ ha̒ng zởi thiḙ̂w xán fấm OCOP KUỐ hwiḙ̂n ta̭i kác nơi kỏ diê̒w kiḙ̂n tốt wê̒l zaw thương va̒ zu li̭ch nhơ: Khu vư̭c tâm linh xa̭ Fṷ La̭w, khu zi tích Nha̒ mẳi in thiê̒n xa̭ Kổ Ngiḙ̂, xa̭ Fủ Tha̒nh va̒ xúc tiển thương mai wa̒i hwiḙ̂n

Dinh Thẳng

KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Nơng kaw chất lươ̭ng môi tlươ̒ng tloong xâi zư̭ng nôông thôn mởi

Vẩn dê̒ ô nhiḙ̂m rác thái xinh hwa̭t va̒ rác thái chăn ruôi ta̭i vu̒ng nôông thôn dang la̒ thắch thức ớ nhê̒w diḙ̂ fương, tloong ri kỏ thú dô Ha̒ Nô̭i. Kác zái fáp nhă̒m xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) thân thiên môi tlươ̒ng nhơ: thu gom rác thái, báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, xứ zṷng thuốc báw vḙ̂ thư̭c vâ̭t dủng kắch... da̒ ản tha̒nh fổ áp zṷng. Twi nhiên kác diḙ̂ fương chươ hwa̒n tha̒nh tiêw chỉ wê̒l môi tlươ̒ng thi̒ vấn ko̒n kă̭p nhê̒w khỏ khăn.

Lḙ̂ hô̭i kâl ăn tlải kỏ mủi tính Hwa̒ Bi̒nh, Hô̭i chơ̭ nôông ngiḙ̂p va̒ xán fấm OCOP khu vư̭c fiể Bắc ziḙ̂n tha bớ ngă̒i 1 - 5/11

(HBDT) – Ngă̒i 9/10, UBNZ tính ho̭p Ban Tố chức Lḙ̂ hô̭i kâl ăn tlải kỏ mủi tính Hwa̒ Bi̒nh, Hô̭i chơ̭ nôông ngiḙ̂p va̒ xán fấm OCOP khu vư̭c fiể Bắc năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zủng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ kuô̭c ho̭p.