(HBDT) – Ôốc bươw wa̒ng (OBW) dang kỏ mâ̭t dô̭ fố biển 1 – 3 kon/m2, dươ̭c kaw 7 – 10 kon/m2. Kan kử ti̒nh hi̒nh chi̒ ni̒, Chi kṷc TT&BVTV zư̭ bảw dổi tươ̭ng ni̒ kỏ xu hưởng tăng meḙnh ká wê̒l mâ̭t dô̭ va̒ ziḙ̂n fân bổ, kaw diếm nhất la̒ thơ̒i zan bớ ka̭ ni̒ cho dêênh dâ̒w khảng 8/2019, gâi ha̭i nhê̒w va nă̭ng nhất tlêênh ziḙ̂n tích lo̭ mởi kẩl – dé nhảnh hwă̭c ziḙ̂n zew xj, nhiê̒w na̒ xḙ fái kẩl ză̭m, kẩl la̭i nểw chăng ngăn chă̭n hiḙ̂w kwá OBWKản bô̭ xớ NN&FCNT, Chi kṷc TT&BVTV kiếm tla ziển biển OBW va̒ chất lươ̭ng ma̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Kim Bi̒nh (hwiḙ̂n Kim Bôi)

Dớ báw vḙ̂ xán xwất, Chi kṷc dê̒ ngi̭ kác kơ kwan chwiên mon kấp hwiḙ̂n fổi hơ̭p chí da̭w kơ xớ va̒ hưởng zâ̭n nôông zân thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp foo̒ng tlư̒ OBW bớ chí ni̒ dêểnh kuổi khảng 7/2019. Zo OBW thươ̒ng xwất hiḙ̂n va̒ gâi ha̭i meḙnh tl lo̭ zai dwa̭n mởi kẩl – dé nhảnh rô̭, cho rêênh ni la̒ thơ̒i diếm tích hơ̭p dớ kác diḙ̂ fương fát dôô̭ng chiển zi̭ch ziḙ̂t chư̒ OBW. Tloong thơ̒i zan chiến khai chiển zi̭ch, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương va̒ kác lư̭c lươ̭ng chwiên nga̒nh kâ̒n chí da̭w tốt wiḙ̂c kiếm tla dôô̒ng ruô̭ng, khwanh vu̒ng kác tṷ diếm kuư chủ OBW. Hwi dôô̭ng ngươ̒i zân thu gom OBW, tloởng, ôốc non tlêênh khắp nơi dớ ngăn chă̭n xư̭ lâi lan tha dôô̒ng na̒, zám xát chă̭t wiḙ̂c tiêw hwí hăi xứ zṷng OBW la̒ thức ăn cho dôô̭ng vâ̭t. Ta̭i kác nơi chú dôô̭ng tác, kỏ thế xứ zṷng môô̭ch xổ lo̭i thuốc chư̒ OBW dă̭c zṷng nhơ: Tob 1.25H, 1.88H, Bolis 6B, 10B; Corona 6G,... Dă̭c biḙ̂t Chi kṷc TT&BVTV khwiển kảw dổi vởi nhửng na̒ mởi kẩl hăi dé nhảnh bi̭ OBW gâi ha̭i vất khwáng, kâ̒n ză̭m bố xung ngăi, dôô̒ng thơ̒i tăng kươ̒ng khâw chăm xoóc, bỏn fân, thúc dấi xư̭ dé nhảnh kuố lo̭.

T.TKÁC TIN KHÁC


Kết nổl xán fấm tham za Chương chi̒nh OCOP baw kác diếm zởi thiḙ̂w va̒ baảnh xán fấm OCOP khu vư̭c fiể Bắc năm 2019.

(HBDT) - Ngă̒i 1/11, ta̭i TF Hwa̒ Bi̒nh, Vṷ Thi̭ tlươ̒ng tloong nước, Tlung tâm thôông tin kôông ngiḙ̂p va̒ thương ma̭i (Bô̭ Kôông thương), Xớ Kôông thương tính tố chức Hô̭i ngi̭ Kết nổl xán fấm tham za Chương chi̒nh OCOP baw kác diếm zởi thiḙ̂w va̒ baảnh xán fấm OCOP khu vư̭c fiể Bắc năm 2019.

Nơng kaw chất lươ̭ng môi tlươ̒ng tloong xâi zư̭ng nôông thôn mởi

Vẩn dê̒ ô nhiḙ̂m rác thái xinh hwa̭t va̒ rác thái chăn ruôi ta̭i vu̒ng nôông thôn dang la̒ thắch thức ớ nhê̒w diḙ̂ fương, tloong ri kỏ thú dô Ha̒ Nô̭i. Kác zái fáp nhă̒m xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) thân thiên môi tlươ̒ng nhơ: thu gom rác thái, báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, xứ zṷng thuốc báw vḙ̂ thư̭c vâ̭t dủng kắch... da̒ ản tha̒nh fổ áp zṷng. Twi nhiên kác diḙ̂ fương chươ hwa̒n tha̒nh tiêw chỉ wê̒l môi tlươ̒ng thi̒ vấn ko̒n kă̭p nhê̒w khỏ khăn.