(HBDT) – Ôốc bươw wa̒ng (OBW) dang kỏ mâ̭t dô̭ fố biển 1 – 3 kon/m2, dươ̭c kaw 7 – 10 kon/m2. Kan kử ti̒nh hi̒nh chi̒ ni̒, Chi kṷc TT&BVTV zư̭ bảw dổi tươ̭ng ni̒ kỏ xu hưởng tăng meḙnh ká wê̒l mâ̭t dô̭ va̒ ziḙ̂n fân bổ, kaw diếm nhất la̒ thơ̒i zan bớ ka̭ ni̒ cho dêênh dâ̒w khảng 8/2019, gâi ha̭i nhê̒w va nă̭ng nhất tlêênh ziḙ̂n tích lo̭ mởi kẩl – dé nhảnh hwă̭c ziḙ̂n zew xj, nhiê̒w na̒ xḙ fái kẩl ză̭m, kẩl la̭i nểw chăng ngăn chă̭n hiḙ̂w kwá OBWKản bô̭ xớ NN&FCNT, Chi kṷc TT&BVTV kiếm tla ziển biển OBW va̒ chất lươ̭ng ma̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Kim Bi̒nh (hwiḙ̂n Kim Bôi)

Dớ báw vḙ̂ xán xwất, Chi kṷc dê̒ ngi̭ kác kơ kwan chwiên mon kấp hwiḙ̂n fổi hơ̭p chí da̭w kơ xớ va̒ hưởng zâ̭n nôông zân thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp foo̒ng tlư̒ OBW bớ chí ni̒ dêểnh kuổi khảng 7/2019. Zo OBW thươ̒ng xwất hiḙ̂n va̒ gâi ha̭i meḙnh tl lo̭ zai dwa̭n mởi kẩl – dé nhảnh rô̭, cho rêênh ni la̒ thơ̒i diếm tích hơ̭p dớ kác diḙ̂ fương fát dôô̭ng chiển zi̭ch ziḙ̂t chư̒ OBW. Tloong thơ̒i zan chiến khai chiển zi̭ch, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương va̒ kác lư̭c lươ̭ng chwiên nga̒nh kâ̒n chí da̭w tốt wiḙ̂c kiếm tla dôô̒ng ruô̭ng, khwanh vu̒ng kác tṷ diếm kuư chủ OBW. Hwi dôô̭ng ngươ̒i zân thu gom OBW, tloởng, ôốc non tlêênh khắp nơi dớ ngăn chă̭n xư̭ lâi lan tha dôô̒ng na̒, zám xát chă̭t wiḙ̂c tiêw hwí hăi xứ zṷng OBW la̒ thức ăn cho dôô̭ng vâ̭t. Ta̭i kác nơi chú dôô̭ng tác, kỏ thế xứ zṷng môô̭ch xổ lo̭i thuốc chư̒ OBW dă̭c zṷng nhơ: Tob 1.25H, 1.88H, Bolis 6B, 10B; Corona 6G,... Dă̭c biḙ̂t Chi kṷc TT&BVTV khwiển kảw dổi vởi nhửng na̒ mởi kẩl hăi dé nhảnh bi̭ OBW gâi ha̭i vất khwáng, kâ̒n ză̭m bố xung ngăi, dôô̒ng thơ̒i tăng kươ̒ng khâw chăm xoóc, bỏn fân, thúc dấi xư̭ dé nhảnh kuố lo̭.

T.TKÁC TIN KHÁC


Ruôi kả lôô̒ng ta̭w khức hút dớ zu li̭ch ho̒ Hwa̒ Bi̒nh fát chiến

(HBDT) – Hô̒ Hwa̒Bi̒nh la̒ hô̒ nhân ta̭w lởn nhất Dôông Nam Ả, kỏ chiê̒w za̒i 70km, 17 xa̭ thuô̭c 5 hwiḙ̂n tha̒nh fổ záp hô̒. Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ản vỉ nhơ vi̭nh Ha̭ Long tlêênh khṷ kỏ kánh kwan thiên nhiên hwang xơ, hu̒ng vi̭. Hô̒ ko̒n la̒ môi tlươ̒ng tloong kheḙch, nguô̒n thwí xinh foong fủ, thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến ngê̒ ruôi kả lôô̒ng, kỏ nhê̒w lo̭i kả kwỉ hiẻm, kỏ zả tli̭ kinh tể kaw. Nhă̒m khai thác tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch loo̒ng hô̒, kác siḙ̂ fương thuô̭c Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tâ̭p chung dâ̒w tư fát chiến ruôi kả lôô̒ng, dớ kác lo̭i kả kwỉ tlớ thee̒nh xán fấm zu li̭ch fṷc vṷ nhu kâ̒w kuố zu kheéch, nhất la̒ kheéch nước wa̒i.

Xa̭ Vṷ Lâm vớ rôô̭ng ziḙ̂n tích tlôông kó vô̭ bẻw da̒n za xúc

(HBDT) – Dấi meḙnh chăn ruôi za xúc thew hưởng xán xwất ha̒ng hwả, nhửng năm kwa mô hi̒nh tl kó ruôi bo̒ ớ xa̭ Vṷ Lâm (La̭c Xơn) da̒ zoong la̭i nhửng hiḙ̂w kwá kinh tể ro̭ nét, zúp xwả dỏl, zám nge̒w, nơng kaw thu nhâơ̭ cho ba̒ kon nơi ni̒.

Hwiḙ̂n Mai Châw tôống kết 10 năm xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Ngă̒i 14/8, UBNZ hwiḙ̂n Mai châw tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) zai dwa̭n 2010 - 2020

Hwiḙ̂n Kaw Fong: Foo̒ng tlư̒ zi̭ch bêḙ̂nh wa̒ng lả tlêênh kâl kam

(HBDT) – Dâ̒n tôi thi̒m dêểnh wâ̒n kam kuố hô̭ enh Ngwiḙ̂n Xwân Chươ̒ng ớ xa̭ Thu Fong, hwiḙ̂n Kaw Fong, môô̭ch nôông zân kỏ thâm niên tlôông kâl kam tlêênh diḙ̂ ba̒n. Eenh Chươ̒ng cho mắt: Nha̒ tôi kỏ hơn 200 kô̭ kam năm thử 6. Bớ dâ̒w năm tôi thẩi kỏ hiḙ̂n tươ̭ng wa̒ng lả, mắt la̒ kâl kỏ ngwi kơ bi̭ bêḙ̂nh, cho rêênh tôi xứ zṷng nhê̒w thuốc dớ chươ̭. Kam Kanh, am V2, kam Malaixia kơ bán chươ ản, riêng zôổng kam loo̒ng wa̒ng rất khỏ chươ, zo nhiḙ̂m vu rút. Dêểnh ka̭ ni̒ hơn 40 kô̭ kâl kam loo̒ng wa̒ng bi̭ hoóng zo bêḙ̂nh wa̒ng lả gân xeenh. Vṷ kam năm hơ, hơn 40 kâl cho năng xwất khwáng 1 tẩn, năm năi chươ chắc ản va̒i ta̭. Eenh Chươ̒ng cho mắt thêm hâ̒w hết kác hô̭ tlôông kam dê̒w bi̭ bêḙ̂nh wa̒ng lả, hổi rḙt. Twi̒ tư̒ng diê̒w kiḙ̂n chăm xoóc, chon zôổng... ma̒ tí lḙ̂ bi̭ bêḙ̂nh khác kha̒. Kỏ hô̭ kâl bi̭ chiểm dêểnh 70% xổ lươ̭ng kâl.