(HBDT) – Ngă̒i 13/6/2014, BTV Tính wí ban ha̒nh Ngi̭kwiết (NQ) xổ 10-NQ/TU wê̒l fát chiến xám xwất môô̭ch xổ xán fấm tlôô̒ng tlo̭t tlêênh diḙ̂ ba̒n tính zai dwa̭n 2014 – 2020. Tlêênh kơ xớ NQ, Ban kản xư̭ Dáng UBND tính da̒ lảnh da̭w UBND tính chí da̭w kác kơ kwan chwiên môn kṷ thế hwả kác nô̭i zung NQ, ban ha̒nh chỉnh xách hổ chơ̭ fát chiến môô̭ch xổ xán fấm tlôô̒ng tlo̭t chú lư̭c. Kác diḙ̂ fương xăiư̭ng chương chi̒nh, kể hwa̭ch kṷ thế fu̒ hơ̭p vởi tư̒ng dă̭c diếm, lơ̭i thể kuố tư̒ng vu̒ng dớ thư̭c hiḙ̂n.


Khwiển khích xán xwất dám báw an twa̒n thư̭c fấm

Nhửng năm kwa, wiḙ̂c xâi zư̭ng chỉnh xách hổ chơ̭, khwiển khích zanh ngiḙ̂p (ZN) liên kết hổ chơ̭ xán xwất ản kác kấp wí, chỉnh kwiê̒n tloong tính ta̭p chung  chí da̭w kwiết liḙ̂t. Kác hwiḙ̂n dê̒w ra̒ xwát, bố xung nô̭i zung hwa̭t dôô̭ng nhă̒m thúc dấi fát chiến kác xná fấm chú lư̭c kúô diḙ̂ fương nhơ: khwiển khích ZN chiến zaw tiển bô̭ ki̭ thwâ̭t, dâ̒w tư zôổng, fân bỏn hổ chơ̭ nôông zân tham za xán xwất, tiêw thṷ xán fấm va̒ liê kết xán xwất kác mă̭t ha̒ng buô̭p dẳng, bỉl dó lể hô̭t, hee̒nh, xán fấm hủng kwể chiết xwất tinh zâ̒w, zươ chuô̭t Nhâ̭t, văng tâi... Ớ nhê̒w diḙ̂ fương, kác hô̭ da̒ liên kết hi̒nhtha̒nh tố hơ̭p tác, nhỏm xớ tích, hơ̭p tác xa̭ (HTX),  tham za baw khâw xán xwất, tiêw thṷ kác xán fấm kỏ lơ̭i thể.

Tỉnh dêểnh khảng 5/2019, to̒n tính kỏ 210 HTX nôông ngiḙ̂p ản tha̒nh lâ̭p va̒ chiến dối thew Lwâ̭t HTX. 2.005 tố hơ̭p tác – nhỏm liên kết xán xwất, 14 tlang tla̭i thâw an twa̒n (TAT). Wiḙ̂c hi̒nh tha̒nh kác HTX, nhome liên kết va̒ tiêw thṷ xán fấm tô̒n doo̭ng, zám nhê̒w hiḙ̂n tươ̭ng thương lải ép zả zúp khwiển khích fát chiến thương hiḙ̂w mổi vu̒ng.

Thew Xớ NN&FTNT, nhă̒m hi̒nh tha̒nh vu̒ng xán xwất tâ̭p chung, UBND tính da̒ ra̒ xwát, diê̒w chính, bố xung thee̒nh Kwi hwa̭ch kâl kỏ mủi dêểnh năm 2020 la̒ 12.145 ha, di̭nh hưởng dêểnh năm 2025 la̒ 17.531 ha, tloong rỉ 70% ziḙ̂n tích xna sán xwất kâl kỏ mủi kuố vu̒ng kwi hwă̭ch dám báw kác tiêw chấn an twa̒n, dáp ửng thew tiêw chấn VietGAP. Thew kwi hwa̭ch vu̒ng dú diê̒w kiḙ̂n xán xwất TAT tâ̭p cung da̒ ản ngiên kửw wê̒l dất va̒ dác.Nhửng năm kwa, ngươ̒i zân xa̭ Fủ Tha̒nh (La̭c Thwí) dâ̒w tư tlôông kam  dám báw ATTF cho thu nhâ̭p kaw.

Tỉnh dêênh khảng 5/2019 tlêênh to̒n tính da̒ hửng zâ̭n, hổ chơ̭ kác tố chức, kả nhân xán xwất, tlôô̒ng tltoo̭t hwa̒n thiḙ̂n thú tṷc kấp zẩi chửng nhâ̭n dú diê̒w kiḙ̂n ATTF, VietGAP, hư̭w kơ co 41 kơ xớ. Ziḙ̂n ích ản chửng nhâ̭n dú diê̒w kiḙ̂n ATTF, VietGAP, hư̭w kơ dat 1.312 ha.

Hưởng dêểnh kác xán fấm dă̭c thu̒, kỏ lơ̭i thể:

Nhửg năm kwa vươ̒ ngiên kửw khwa hoo̭c, chiến zaw tiển bô̭ KH-KT tloong xán xwẩ, tlôô̒ng tho̭t, kóp fâ̒n nơng kaw năng xwất, xán lươ̭ng va̒ chất lươ̭ng kác xán fấm. kác kấp kác nga̒nh chức năng da̒ dấi meḙnh thi̒m hiéw thi̭ tlươ̒ng, xúc tiển thương mai dổi vởi kác xán fấm tlôô̒ng tlo̭t, dă̭c biḙ̂t la̒ fát chiếnthương hiḙ̂w chú lư̭c, zư̭ vưng zả tli̭ xán fấm kâl kỏ mủi.

Diếm nhẩn thư̭c hiḙ̂n NQ xổ 10 – NQ/TU gẳn vởi dê̒ ản tải kơ kâ̒w nga̒nh nôông ngiḙ̂p, tư̒ng bước chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng thew hưởng nơng kaw zả tli̭ za tăng va̒ fát cgiến be̒n vưng, chiến dối ziḙ̂n tích tlôông lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá xang tlôông kâl ăn tlải kỏ mủi (KĂTKM), kâl thâw ớ kác vu̒ng thích hơ̭p.
Dôô̒ng chỉ Châ̒n Văn Tiḙ̂p, Zảm dốc Xớ NN&FTNT cho mắt: Bớ wiḙ̂c xác di̭nh xán fấm dă̭c thu̒, kỏ lơ̭i thể kuố kác diḙ̂ fương dớ dâ̒w tư nguô̒n lư̭c fát chiến tloong tính va̒ hi̒nh tha̒nh vu̒ng xán xwất tâ̭p chung nhơ tlôông kam ta̭i kác hwiḙ̂n: Kaw Fong, la̭c Thwí, Kim Bôi. Vu̒ng tlôông bưới ta̭i Tân La̭c, Iên Thwí, Lương Xơn. Thâw xu xu Tâ La̭c, tói tiể Mai Châw, thâw hư̭w kơ Lương Xơn... thư̭c hiḙ̂n xán xwất thew chuô̭i da̒ kóp fâ̒n nơng kaw hiḙ̂w kwá kinh tể cho ngươ̒i nôông zân.

Zo nguô̒n vổn ngân xách ha̭n chể, wiḙ̂c hổ chơ̭ xán xwất kâl kỏ mủi, kâw thâw ko̒n thấp xo nhu kâ̒w kuố kác diḙ̂ fương, mởi dáp ửng khwáng 10% vởi kâl kỏ mủi, 30% vởi kâl thâw. Twi nhiên, môô̭ch xổ diḙ̂ fương da̒ tích kư̭c lôông gép, hwi dj kác nguô̒n lư̭c hổ chơ̭ nôông zân xán xwất. Khâw 5 năm thư̭c hiḙ̂n NQ xổ 10 – NQ/TU, tôống kinh fỉ fát chiến xán xwất, tlôô̒ng tlo̭t da̭t tlêênh 1.260 tí dôô̒ng, tloong ri nguô̒n ngân xách tính hổ chơ̭ 34,86 tí dôô̒ng. Ngân xách hwiḙ̂n, tha̒nh fổ hổ chơ̭ tlêênh 17,9 tí dôô̒ng; lôô̒ng gép kác nguô̒n vổn khác tlêênh 60 tí dôô̒ng, nguô̒n vổn zo ngươ̒i zân va̒ zanh ngiḙ̂p doỏng kóp khwáng 1.150 tí dôô̒ng.

Tỉnh dêểnh 5/2019, ziḙ̂n tích KĂTKM tlêênh to̒n tính da̭t 10.200 ha, vươ̭t 5.200 ha xo vỉ chí tiêw NQ dê̒ tha dêểnh năm 2020. Tính zwi chi̒ ốn di̭nh tlung bi̒nh 11 – 12.000 ha zew tlôô̒ng thâw ha̒ng năm.
Ziḙ̂n tích KĂTKM va̒ RAT ản vớ rôô̭ng da̒ kóp fâ̒n baw kơ kẩw zả tli̭ kuố nga̒nh tlôô̒ng tlo̭t. Năm 2018  zả tli̭ xán xwất lỉnh vư̭c tlôô̒ng tlo̭t da̭t 5,4%, chiểm 67% zả tli̭ xán xwất nga̒nh nôông ngiḙ̂p. Tỉnh dêểnh năm 2018, dổi vởi nhỏm kâl tlôô̒ng chú lư̭c như KĂTKM zả tli̭ thu nhâ̭p da̭t tlêênh 500 tliḙ̂w dôô̒ng/năm, kâl thâw da̭t 270 tliḙ̂w dôô̒ng/ha

Vớ hưởng thúc dấi xán xwất bê̒n vưng

Mă̭c zu̒ da̭t ản kết kwá dảng kế wê̒l ziḙ̂n tích, xán lươ̭ng nỏi chung, twi nhiên, thew dôô̒ng chỉ Châ̒n Văn Tiḙ̂p, Zảm dôốc Xớ NN&FTNT, dêểnh ka̭ ni̒ ziḙ̂n tích KĂTKM, kâi thâw ản chửng nhâ̭n ATTF, hư̭w kơ, VietGAP ko̒n thấp chươ da̭t mṷc tiêw NQ xổ 10 dê̒ tha. Thố chức liên kết thew chuô̭i zả tli̭ ko̒n ít, hơ̭p dôô̒ng, liên kết zươ̭ ngươ̒i xán xwất va̒ zanh ngiḙ̂p chươ chă̭t, ánh hướng dêểnh xúc tiển thương ma̭i va̒ tiêw thṷ xán fấm. Chươ hi̒nh tha̒nh ản nhê̒w vu̒ng thâw xán xwất tâ̭p chung, kwi mô lởn. Wiḙ̂c fát chiến KĂTKM môô̭ch xổ nơi tư̭ fát, ziḙ̂n tích cha̒n lan, dáng lo cho dâ̒w tha xán fấm ni̒. 

Wa̒i tha kôông tác tiên chiê̒n, thôông tin, chiến khai NQ xỏ 10-NQ/TU ớ môô̭ch xổ nơi chươ xâw xát. Kôông tác rái ngân nguô̒n vổn hổ chơ̭ ko̒n châm xo vởi iêw kâ̒w. Wiḙ̂c lôô̒ng gép, kwi dôô̭ng kác nguô̒n vổn hổ chơ̭ xán xwất tlôông tlo̭t ha̭n chể cho rêênh chươ fát hwi dủng tiê̒m năng, lơ̭i thể kuố vu̒ng.

Dớ thcú dấi xán xwất tlôô̒ng tlo̭t, nhất la̒ kác xán fấm chú lư̭c, thể mḙnh fát chiến bê̒n vưng, dú diê̒w kiḙ̂n ATTF, VietGAP, kỉ kết ản hơ̭p dôô̒ng thiêw thṷ, liên kết xán xwất thew chuô̭i zả tli̭. Thơ̒i zan tiếp thew, kác kấp wí chỉnh wkiê̒n lảnh da̭w, chí da̭w dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n, thôông tin, kwáng bả khu, rôô̭ng xán fấm, iếp xúc thương ma̭i. Ửng zṷng chiến zaw tiển bô̭ KHKT, kôông ngḙ̂ nhân zôổng, xớ chể, chể biển... baw xán xwất tâ̭p chung kwi mô lởn. Tâ̭p chung nơng kaw chất lươ̭ng, zả tli̭  xán fấm, tloong rỉ thư̭c hiḙ̂n dủng kwi chi̒nh kỉ thwâ̭t dớ dám báw ản chửng nhân ATTF, VietGAP, kỏ dâ̒i dú thôông tin chwi xwất nguô̒n kốc.

Chủ tloo̭ng vớ rôô̭ng dổi tươ̭ng kâl tlôô̒ng kỏ thể meḙnh tư̒ng diḙ̂ fương, tloong rỉ chủ tloo̭ng fát chiến kâl tlôô̒ng dáp ửng tiêw chỉ kảnh dôô̒ng lởn thṷ hướng chỉnh xách khiển khích xán xwất nhơ áp zṷng vởi kâl kỏ mủi, kâl thâw, kóp fâ̒n thúc dấi, tăng hiḙ̂w kwá chương chi̒nh. Mối xa̭ môô̭ch xán fấm. Dấi meḙnh zô̒n diê̒n dối thướ, tích tṷ dất na̒, ta̭w diê̒w kiḙ̂n fát chiến vu̒ng xán xwất lởn, chwiên. Hwi dôô̭ng va̒ da za̭ng hwả kác nguô̒n lư̭c dấi meḙnh liên kết xán xwất gẳn vởi tiêw thṷ nôông xán, thu hút, khwiển khích zanh ngiḙ̂p dâ̒w tư fát chiến tlôông, chể biển dớ za tăng zả tli̭ xán fấm va̒ tiê thṷ.


Ba̒i va̒ ánh Bi̒nh Zang


KÁC TIN KHÁC


Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân, do̒n nuô̒ng zúp nôông zân thwát nge̒w

(HBDT) – La̒ môô̭ch tloong nhửng nguô̒n tỉn zṷng hổ chơ̭ zúp nôông zân fát chiến xán xwất, nơơng kaw thu nhâ̭p. Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân (HCNZ) ản kác kấp Hô̭i Nôông zân chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá, xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh xán xwất bê̒n vưng, kóp fâ̒n zám nge̒w ớ diḙ̂ fương.

Chắp keẻnh cho hô̭t tlói băl xa

(HBDT) – Baw dơ̒i kwa, hô̭t tlói la̒ dă̭c xán tư̭ ha̒w kuố vu̒ng dất La̭c Xơn. Ớ ni nha̒ no̒ ki kỏ kâl tlói, hô̭t tlói la̒ za vi̭ ăn kweenh năm. Dớ dươ hô̭t tlói dêểnh ngươ̒i tiêw zu̒ng tiḙ̂n lơ̭i, an twa̒n, chi̭ bu̒i thi̭ Lơ̭i ớ xỏm Be tlêênh, xa̭ Chỉ Da̭w da̒ tứ ngiḙ̂m, chể biển thee̒nh xán fấm za vi̭ vỏi tlói Mươ̒ng Be.

Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p hổ chơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưng

(HBDT) – Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Én, Chú ti̭c Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p (La̭c Xơn) cho mắt: Hô̭i LHFN xa̭ chi̒ ni̒ kỏ 1.358 hô̭i viên, xinh hwa̭t ớ 14 chi hô̭i. Tloong nhửng năm kwa, Hô̭i LHFN xa̭ luôn xác di̭nh wiḙ̂c hổ chơ̭, zúp dơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám bê̒n vưng la̒ môô̭ch tloong nhửng nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm. Kwa rỉ, tư̒ng bước kóp fâ̒n nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n hô̭i viên, dôô̒ng thơ̒i, khắng di̭nh vai tlo̒, vi̭ chỉ kuố tố chức Hô̭i tloong kác foong tla̒w kuố diḙ̂ fương.

Ngân ha̒ng bo̒ tlaw kơ hô̭i cho ngươ̒i nge̒w

(HBDT) – Chương chi̒nh "Ngân ha̒ng bo̒” ản T.Ư Hô̭i Chư thâ̭p dó (CTD) Viḙ̂t Nam chiến khai bớ năm 2010, vởi mṷc tiêw zúp kác za di̒nh hwa̒n kắnh khỏ khăn th kwa hi̒nh thức chơ̭ zúp bo̒ xinh xán. Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, chương chi̒nh da̒ tlaw ha̒ng tlăm kon bo̒ zôổng cho ngươ̒i nge̒w, hwa̒n kắnh khỏ khăn, zúp ba̒ kon fát chiến kinh tể, vươn lêênh la̒ zâ̒w.