(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh mối xa̭ mô̭ch xán fấm (OCOP), hwiḙ̂n Mai Châw da̒ thă̒nh lâ̭p Ban chí da̭w, tố chwiên chắch va̒ xâi zư̭ng kể hwă̭ch, tiên chiê̒n, khwiển khích kác tố chức kinh tể tl diḙ̂ ba̒n kác xa̭, thi̭ chẩn tham za. Hwiḙ̂n chsi da̭w kác xa̭, thi̭ chẩn xâi zư̭ng xâi zư̭ng xán fấm dă̭c chưng dám báw kác tiêw chỉ nhơ lơ̭i thể wê̒l dươ̭c kốc, thể meḙnh kuố diḙ̂ fương va̒ xán fấm fái kỏ tỉnh bê̒n vưng.


Xán fấm zḙ̂t thố lấm kuố hơ̭p tác xa̭ Chiê̒ng Châw (Mai Châw) ản zu kheéch nước wa̒i ươ thích cho̭n la̒ kwa̒ tă̭ng

Zai dwa̭n 2019 – 2020, hwiḙ̂n dăng kỉ 7 xán fấm thuô̭c 3nhỏm xán fấm, gô̒m: nhỏm thư̭c fấm kỏ 5 xán fấm: dắc kú tlải kuố HTX nôông lâm ngiḙ̂p va̒ zi̭ch vṷ Tam Hwa̒, xỏm Tam Hwa̒, xa̭ Tân Xơn; ra̭w Mai Ha̭, khwai xo̭ Fúc Xa̭n, tói tiể Pu̒ Bin va̒ Noong Luông zo kác hô̭ dê̒w tlôông; kả khôông Da̒ ớ xa̭ Fúc Xa̭n. Thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ kác xán fấm ớ tloong va̒ wa̒i tính. Nhỏm dô̒ lưw niḙ̂m kỏ xán fấm zḙ̂t thố kấm kuố HTX zḙ̂t thố kấm va̒ zi̭ch vṷ zu li̭ch Chiê̒ng Châw. Nhỏm zi̭ch vṷ zu li̭ch nôông thôn kỏ xán fấm zu li̭ch homestay bán Lác.

Wa̒i 7 xán fấm tlêênh, UBNZ hwiḙ̂n hưởng zâ̭n kác xa̭, thi̭ chẩn lươ̭ cho̭n kác xán fấm tiêw biếw chi̒nh kác kấp kỏ thấm kwiê̒n deẻnh zả va̒ xếp ha̭ng baw kác năm tiếp thew. Thơ̒i zan vươ̒ rô̒i, hwiḙ̂n tiên chiê̒n kác chỉnh xắch kuố T.Ư, diḙ̂ fương wê̒l Chương chi̒nh OCOP cho ngươ̒i zân thẩi ản lơ̭i ích, zả tli̭ kinh tể, văn hwả va̒ zả tli̭ nhân văn.

Tlêênh kơ xớ xăn fấm dăng kỉ, hwiḙ̂n Mai Châw kỏ 4 xán fấm tloong zănh mṷc kác xán fấm tham za Chương chi̒nh OCOP năm 2019, gô̒m xán fấm zḙ̂t thố kấm kuố HTX Chiê̒ng Châw, xán fấm ra̭w Mai Ha̭ kuố ba̒ Ha̒ Thi̭ Tôn, xỏm Chiê̒ng Ha̭, xa̭ Mai Ha̭; xán fấm thâw hư̭w kơ kuố HTX zi̭ch vṷ nôông nghiḙ̂p Tam Hwa̒, xa̭ Tân Xơn; xán fấm zu li̭ch homestay bán Lác kuố HTX zi̭ch vṷ nôông lâm va̒ zu li̭ch bán Lác. Tloong rỉ, 2 xán fấm ản hổ hcơ̭ tham za thư̭c hiḙ̂n chwấn hwả diếm xán fấm OCOP năm 2019 la̒ zḙ̂t thố kấm va̒ zu li̭ch homestay bán Lác, xa̭ Chiê̒ng Châw.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Kwang Thẳng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt: La̒ chương chi̒nh mởi, lâ̒n dâ̒w ản chiến khai tlêênh diḙ̂ ba̒n, mă̭c zu̒ ko̒n nhê̒w khỏ khăn, nhưng vỉ ưu diếm vươ̭t chô̭i, Chương chi̒nh OCOP ản deẻnh la̒ la̒ di dủng hưởng, la̒ zái fáp chiến zi̭ch kơ kẩw nôông thôn mởi. Năm 2019, hwiḙ̂n da̒ xâi zư̭ng kể hwă̭ch dớ tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n tăng kươ̒ng tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n dê̒ ản OCOP tloong nhửng năm tiếp thew.

Hwiḙ̂n Lương Xơn kỏ 9 xán fấm OCOP deẻnh zả xếp ha̭ng

Dớ hwa̒n thă̒nh deẻnh zả va̒ xếp ha̭ng xán fấm OCOP kấp hwiḙ̂n, tiển dêểnh lươ̭ cho̭n xán fấm tham za xếp ha̭ng kấp tính, hwiḙ̂n Lương Xơn lươ̭ cho̭n 9 xán fâ,s OCOP dăc chưng kuố 8 chú thế dớ tham za deẻnh zả, xếp ha̭ng gô̒m: xán fấm thâw hư̭w kơ kuố HTX Dô̒ng Xương, xa̭ Tha̒nh Lâ̭p; xán fấm ka̒ gai lew va̒ kaw xa̭ den kuố hô̭ Ngwiḙ̂n Thi̭ twiết, thôn Dô̒ng Bon, xa̭ Kaw Zương; xán fấm tlơởng wi̭t Hu̒ng Tiển kuố HTX Hu̒ng Tiển; xán fấm ka hư̭w kơ kuố HTX Thwâ̭t Fáp, xak Thă̒nh Lâ̭p; xán fấm mâ̭ch oong hwa za̭n Lâm Xơn kuố tố hơ̭p tác Lâm Xơn; xán fấm bưới Ziḙ̂n kuố HTX Tân Tha̒nh; xán fấm chuổi VietGAP Viba kuố HTX Tlung Xơn

Hwiḙ̂n da̒ thă̒nh lâ̭p Hô̭i dôô̒ng deẻnh zả, xếp ha̭ng xán fấ, zư̭ kiển thư̭c hiḙ̂n chẩm diếm xếp ha̭ng kác xán fấm OCOP kuố hwiḙ̂n baw dâ̒w khảng 10 dêểnh.

Dinh Thẳng


KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Lḙ̂ hô̭i kâl ăn tlải kỏ mủi tính Hwa̒ Bi̒nh, Hô̭i chơ̭ nôông ngiḙ̂p va̒ xán fấm OCOP khu vư̭c fiể Bắc ziḙ̂n tha bớ ngă̒i 1 - 5/11

(HBDT) – Ngă̒i 9/10, UBNZ tính ho̭p Ban Tố chức Lḙ̂ hô̭i kâl ăn tlải kỏ mủi tính Hwa̒ Bi̒nh, Hô̭i chơ̭ nôông ngiḙ̂p va̒ xán fấm OCOP khu vư̭c fiể Bắc năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zủng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ kuô̭c ho̭p.

Dấi meḙnh tiên chiê̒n, fố biẻn fáp lwâ̭t tloong dô̒ng ba̒w thiếw xổ

(HBDT) – Xác di̭nh kôông tác tiên chiê̒n, fố biển, zảw zṷc fáp lwâ̭t (TCFNZZFL) la̒ nhiḙ̂m vṷ kwan tloo̭ng nhă̒m nơng kaw nhâ̭n thức, ỉ thức chấp ha̒nh fáp lwâ̭t tloong kản bô̭, kôông chức, viên chức va̒ dôô̒ng ba̒w zân tô̭c thiếw xổ (ZTTX), ha̒ng năm, Ban Zân tôô̭c tính fổi hơ̭p vởi ngă̒nh chức năng, UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chiến khai thư̭c hiḙ̂ ngiêm túc, kỏ hiḙ̂w kwá kể hwă̭ch TCFBNFL, nhất la̒ chủ tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n kể hwă̭ch xổ 149, ngă̒i 14/11/2017 kuố UBNZ tính wê̒l thư̭c hiḙ̂n dê̒ ản "Dấi meḙnh tiên chiê̒n, fố biẻn fáp lwâ̭t tloong dô̒ng ba̒w thiếw xổ ZT va̒ miê̒n nủi zai dwa̭n 2017 - 2021” tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Bớ rỉ zúp dôô̒ng ba̒w ZTTX nơng kaw nhâ̭n thư̭c nhă̒m xwả dỏl, zám nge̒w, fát chiến kinh tể, zư̭ vưng ANCT, dám báw ATXH.