(HBDT) – Chang fṷc chiê̒n thôổng la̒ nét dḙp văn hwả dă̭c chưng kuố kác zân tôô̭c. Ớ hal xa̭ vu̒ng dôô̒ng ba̒w ngươ̒i Môông Hang Kiê -–Pa̒ Ko̒ (Mai Châw), chang fṷc zân tôô̭c vấn ản ba̒ kon xứ zṷng khânh nhơ thươ̒ng ngă̒i. Kheéch zu li̭ch vi̒ thể kám thẩi thú, kỏ ẩn tươ̭ng dă̭c dêểnh khi dêểnh ni̒.Mo̭l Môông ớ 2 xa̭ Hang Kiê – Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) mă̭c chang fṷc khi̒ di zôô̭ng chơ̭. 

Dâ̒n tôi kă̭p chi̭ Xu̒ng I Zuô, bán Hang Kiê, xa̭ Hang Kiê khi̒ chi̭ dang di hải lo̭ tlêênh roo̭ng. Tloong chang fṷc vẳi ảw zân tôô̭c mêê̒nh, chi̭ Zuô chiê xé: Tloong za di̒nh, nểw la̒ fṷ nư̭ thi̒ dê̒w mắt măi mă̭t, thêw thuô̒. Nhơ bán thân tôi, ngăi bớ khi̒ rét ản kác ba̒ mḙ, mḙ̂ kha̒ chiê̒n ră̭i dớ tha̭w wiḙ̂c. Vởi mo̭l Môông, chang fṷc chỉnh la̒ kuố kái, la̒ kuố hô̒i môn tlước khi̒ di lể zẩw. Zu̒ ớ nha̒, di la̒ wiḙ̂c hăi di zôô̭ng. Zu̒ ớ nha̒, di la̒ wiḙ̂c  hăi di zôô̭ng, ủn ma̭ng rất ươ mă̭c nỏ môô̭ch xư̭ hẳnh ziḙ̂n va̒ rất thái mải.

Ó chí môô̭ng za̭, ka̭ ni̒ ká ôông dưở mo̭l Môông mă̭c chang fṷc zân tôôc khả thươ̒ng xwiên. Kỏ nhửng ngươ̒i kaw thuối nhơ ôông Xu̒ng A Tô bán Xa̒ Li̭nh, xa̭ Pa̒ Ko̒ mă̭c chăng fṷc mo̭i khi̒, mo̭i dươ̭c tloong dơ̒i khôổng xinh hwa̭t. Thơ̒i ni̒, lớp thanh niên, kon rét mo̭l Môông ít mă̭ hơn, mê ô ngăi i kỏ ít nhất 1 bô̭ zu̒ng khi̒ kỏ wiḙ̂c di no, zôô̭ng Thết, hô̭i he̒

Kỏ zi̭p dêểnh fiên chơ̭ vu̒ng kaw Pa̒ Ko̒ baw ngă̒i Chú nhâ̭t, ká fiên chơ̭ rư̭c rơ̭ mâ̒w xắc chang fṷc fṷ nư̭ Môông. Ba̒ kon mo̭l Môông thuổng chơ̭ nhơ di hô̭i. Kỏ vé nhơ tlai ma̭i mo̭l Môông ziḙ̂ndớ khwe kẳi thôốch kuố chang fṷc zân tôô̭c Mêê̒nh.

Thew kṷ Fa̒ng I Mải ớ bán Pa̒ Háng, xa̭ Pa̒ Ko̒: Dơ̒i ni̒ nổl dơ̒i khác dôi ba̒n thăi khẻw lẻw kuố ngươ̒i fṷ nư̭ Môông tư̭ la̒ chang fṷc dớ fṷc vṷ cho za di̒nh. Kwâ̒n ảw ôông dưở Môông dă̭ chưng la̒ mâ̒w zâ̒m, ôổng kwâ̒n rất rôô̭ng dớ kỏ thế de̒w dô̒l, lêênh khṷ va̒ muổ khe̒n rḙ̂ ra̒ng hơn. Di ke̒m bô̭ chang fṷc ó thế thiểw thắt lưng, thiểng Môông hôốc la̒ lăng zuô la. Chang fṷc fṷ nư̭ Môông kỏ wẳl va̒ ảw. Wẳl Môông la̒ lo̭i wẳl vớ, kỏ nhê̒w nếp kấp, rôô̭ng khi̒ xwe̒ tha mê̒m ma̭i nhơ keẻnh wa. Fâ̒n ka̭p wẳl ản bả xếp la̭i cho vươ̒ woo̒ng tlôô̭ng va̒ kỏ 2 râi dớ buô̭c. Tlêênh nê̒n wẳl cha̒m, hwa văn ản thêw, in gép tư̒ng tẩm rất ẩn tươ̭ng, dôô̭c dảw.

Tlôông lănh, chuông bái, măi ảw lănh, thêw hwa văn, we xáp oong, nhuô̭m hwa văn da̒ tlớ thee̒nh ngê̒ chiê̒n thôổng kuố fṷ nư̭ Môông. Mối bô̭ cang fṷc chưở dơơ̭ng baw vất vá, nhoo̭c nhă̒n, dớ la̒ tha nỏ vất ká khảng tlơ̒i. Ó chí la̒ chang fṷc ma̒ ớ ni la̒ ngḙ̂ thwâ̭t ta̭w hi̒nh, ki̒ kôông bơ wiḙ̂c xớ zṷng ngwiên liḙ̂w. Ba̒ kon tlôông lănh, kắch lănh wê̒l dái rẳng khwáng 1 twâ̒n rô̒i khoóc khươ̭i, tiếp rỉ dươ baw kổl dâm cho mê̒m tha rô̒i nổl la̭i. Lănh kuô̭n la̭i tư̒ng kuô̭n rơ̒i zoong di chát, luô̭c cho dêểnh khi̒ khươ̭i lănh mê̒m tha, tlẳng he̒ zoong di dái, rơ̒i zu̒ng gôô̒ng chiê khươ̭i tlước khi chuông thee̒nh tẩm bái

Ôông Xu̒ng A ma̒ng, Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Pa̒ Ko̒ cho mắt: Măi ni̒, wiḙ̂c báw tô̒n nét văn hwả kwa chang fṷc zân tôô̭c vấn ản mo̭l Môông 2 xa̭ vu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Môông zư̭ zi̒n gẳn ku̒ng fát chiến zu li̭ch. Xa̭ Pa̒ Ki̒ chi̒ ni̒ kỏ môô̭ch la̒ng ngê̒ zḙ̂t thố kấm chiê̒n thôổng mo̭l Môông gẳn ku̒ng fát chiến zu li̭ch, kóp fâ̒n nơơng kaw đơ̒i khôổng ngươ̒i zân ớ ni


Bu̒i Minh

KÁC TIN KHÁC


Zư̭ zi̒n diḙ̂w muổ chuông kuố mo̭l Zaw Da̒ Bắc

(HBDT) – Hwa̒ Bi̒nh ản mắt dêểnh la̒ vu̒ng dất zâ̒w bán xắc văn hwả zân tôô̭c. Mối zân tôô̭c kỏ bán xắc văn hwả riêng, bớ thiểng khể, chư̭ viết, chang fṷc, ngḙ̂ thwâ̭t chi̒nh ziḙ̂n zân zan, tâ̭p kwản xa̭ hô̭i, lḙ̂ hô̭i chiê̒n thôổng... Tloong rỉ, lo̭i hi̒nh ngḙ̂ thwâ̭t muổ chuông kuố mo̭l Zaw (Da̒ Bắc) ta̭w nét riêng dô̭c dảw, dă̭c xắc tloong kho ta̒ng zi xán văn hwả kác zân tôô̭c.

Dươ hi̒nh ắnh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh kôô̒ng muôn fương

(HBDT) – Tiếp tṷc thôông tin, tiên chiê̒n, xúc tiển kwáng bả hi̒nh ắnh, xán fấm zu li̭ch tlêênh kác fương tiḙ̂n thôông tin da̭i chủng, chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá chang thôông tin diḙ̂n tứ zu li̭ch thôông minh… Dỏ la̒ nhửng fâ̒n wiḙ̂c ản ngă̒nh VH-TT&ZL lêênh kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n tloong thơ̒i zan dêểnh tiển tới nhă̒m thư̭c hiḙ̂n xâi zư̭ng khu zu li̭ch Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch thu hút zu khéeh.

Chung khức zư̭ zi̒n, fát hwi bán xắc văn hwả kác zân tôô̭c

(HBDT) – La̒ hwiḙ̂n vu̒ng kaw kỏ 5 zân tôô̭c ku̒ng kinh khôổng, Da̒ Bắc kỏ kho tă̒ng văn hwả foong fủ, dôô̭c dảw. Nhửng năm kwa, hwiḙ̂n luôn chủ tloo̭ng báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả chiê̒n thôổng, gẳn ku̒ng fát chiến KT-XH, kóp fâ̒n xâi zư̭ng kúng kổ khổi da̭i do̒n kết to̒n zân

Khức hút zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) – Hwiḙ̂n Da̒ Bắc kỏ kắnh kwan thiên nhiên hwang xơ, nối bâ̭t la̒ hô̒ Hwa̒ Bi̒nh thơ môô̭ng kỏ nhê̒w dáw kon, to. Ấn mêênh khươ nủi rư̒ng, khôông rác la̒ nhửng la̒ng, xỏm kuố dôô̒ng ba̒w kác zân tôô̭c: Mươ̒ng, Zaw, Tă̒i. Nỏ la̒ tiê̒m năng, thể meḙnh dớ Da̒ Bắc fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD)

Hwiḙ̂n La̭c Xơn Chủ tloo̭ng kwán lỉ, báw tô̒n va̒ fát hwi zả tli̭ zi tích

(HBDT) – Kỏ nhê̒w zi tích li̭ch xứ, văn hwả va̒ zănh lam thẳng kắnh, wiḙ̂c báw tô̒n, zi̒n zư̭ kác zi tích li̭ch xứ, văn hwả gẳn kôô̒ng fát chiến zu li̭ch, dang ản hwiḙ̂n La̭c Xơn kwan tâm thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n fát hwi kác zả tli̭ văn hwả, dáp ửng nhu kâ̒w dơ̒i khôổng văn hwả, tỉn ngươ̭ng kuố kôô̭ng dôô̒ng. Tloong rỉ nhê̒w zi tích da̒ tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch hấp zâ̭n, ta̭w nguô̒n thu cho ngân xắch diḙ̂ fương.