(HBDT) – Kuổi khaảng 8/2021, UBNZ tính kôông bổ fê zwiḙ̂t kwi hwăch chuung xâi zư̭ng khu zu li̭ch (HZL) kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2035. Kwi hwă̭ch ản kwi hwă̭ch ản fê zwiḙ̂t la̒ kôông kṷ fáp lỉ, nê̒n taáng dă̭c biḙ̂t kwan tloo̭ng cho fát chiến vuu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.


Vuu̒ng hô̒ kác xa̭ Hiê̒n Lương, Vâ̒i Nươ (Da̒ Bắc) ản kwi hwă̭ch fân khu 2 kỏ kắnh kwan lỉ tưởng, fu̒ hơ̭p fát chiến zu li̭ch ngí zươ̭ng xinh thải, bui chơi zái chỉ, thế thaw.

Vởi kwi mô 52.200 ha, KZL kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kỏ fa̭m vi rănh zởi thuô̭c 5 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, tloong ri ko 4 fươ̒ng, xa̭ kuố TF Hwa̒ Bi̒nh, 7 xa̭ kuố hwiḙ̂n Da̒ Bắc, 2 xa̭ kuố hwiḙ̂n Kaw Foong, 2 xa̭ kuố hwiḙ̂n Tân La̭c va̒ 3 xa̭ kuố hwiḙ̂n Mai Châw. Tính xác di̭nh KZL kấp kwuốc za tloo̭ng diếm kuố vu̒ng tl zu va̒ miê̒n nủi fiể Bắc.

Wê̒l kôông zan tôống thế, KZL ản hi̒nh thă̒nh tlêênh kơ xớ kác khôông zan kắnh dô̒l khṷ, hḙ̂ xinh thải tư̭ nhiên, kác zả tli̭ văn hwả, tâm linh gẳn kuu̒ng vuu̒ng lo̒ng hô̒. Dă̭c biḙ̂t KZL ản tố chức thew kôông zan kác fân khu chức năng. Fân khu 1 la̒ kướ ngo̭ gẳn kôô̒ng hḙ̂ thôổng kaáng Bích Ha̭, Ba Kấp (TF Hwa̒ Bi̒nh); fân khu 2 fát chiến KZL tâ̭p chuung Hiê̒n Lương – Thănh Bi̒nh – Vâ̒i Nươ (Da̒ Bắc); fân khu 4 zu li̭ch Ngo̒i Hwa – Thuung Nai – Xuổi Hwa (Kaw Foong, Tân La̭c) koi la̒ tluung tâm zi̭ch vṷ zu li̭ch, tluung tâm văn hwả, lḙ̂ hô̭i, báw tô̒n fát hwi kác zả tli̭ văn hwả zân tôô̭c. Fân khu 5 ớ xa̭ Fúc Xa̭n (Mai Châw) la̒ tluung tâm zi̭ch vṷ hâ̭w kâ̒n kaáng Ba̭i Xaang, khu ngí zươ̭ng xinh thải văn hwả zân tô̭c Mươ̒ng… Fân khu 6 la̒ fân khu zu li̭ch thiên nhiên hwang za̭ xinh thải gẳn khu báw tô̒n thiên nhiên Fu̒ Kănh (Da̒ Bắc).

 

Thew dôô̒ng chỉ Bu̒i Xwân Chươ̒ng, Fỏ Zảm dôốc Xớ VH-TT&ZL, tính daang dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n kẳm môốc kwi hă̭ch thư̭c diḙ̂, dăng tái thôông tin, lâ̭p kwi hwă̭ch fân khu, kwi hwă̭ch chi tiết va̒ tiên chiê̒n dêểnh ngươ̒i zân nhă̒m dám báw twân thú kwi hwă̭ch. Zai dwa̭n 2020 -–2025 KZL tâ̭p chuung dâ̒w tư xâi zưư̭ng kác kôông chi̒nh ha̭ thơơ̒ng ki̭ thwâ̭t zi̭ch vṷ nhă̒m thu hút kheéch zu li̭ch, xâi zưư̭ng thương hiḙ̂w zu li̭ch. Zai dwa̭n tiếp thew tư̒ 2020 -–2035, dâ̒w tư dươ ba wxứ zuṷng kác khu chức năng vfa kwán lỉ thew kwi hwă̭ch xâi zư̭ng ản fê zwiḙ̂t, zúp thu hút dâ̒w tư kác zư̭ ản zu li̭ch thew hưởng thân thiḙ̂n môi tlươ̒ng xeenh va̒ xeenh hơn nươ̭KÁC TIN KHÁC


Réw hơm hương vi̭ beẻnh uôi

(HBDT) – Ngwiên liḙ̂w dơn zán, kăch la̒ chăng kâ̒w ki̒, nhưng kỏ nhê̒w ỉ ngiḙ̂. Beẻnh uôi kuu̒ng nhửng nét dôô̭c dảw tloong ấm thư̭c ngươ̒i mươ̒ng bớ lô da̒ tlớ thee̒nh niê̒m tư̭ ha̒w kuố ngươ̒i zân.

Hwiḙ̂n Mai Châw zư̭ “thương hiḙ̂w” zu li̭ch vuu̒ng xeenh

(HBDT) – Kwa môô̭ch htơ̒i zan za̒i chi̭w ắnh hướng kuố da̭i zi̭ch Covid-19, kác kơ xớ lưw chủ zu li̭ch tl diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mia Châw bước baw zai dwa̭n tải fṷc hô̒i. Vởi mṷc dích kích kâ̒w zu li̭ch nôin diḙ̂, hwiḙ̂n tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n zái fáp zư vưưng vuu̒ng xeenh, zư̭ ""thương hiḙ̂w" diếm dêểnh an twa̒n.

Khảm fả Thuung Nai

(HBDT) – Tưư̒ng la̒ xa̭ dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, Thuung Nai (Kaw Foong) da̒ kỏ bước fát chiến mởi va̒ ngă̒i ka̭ng tlớ rêênh nối thiểng nhơ̒ khai thác lơ̭i thể zu li̭ch vuu̒ng hô̒

Zư̭ tinh hwa văn hwả zân tôô̭c

(HBDT) – Baw dơ̒i năi, chuông mă̭t fa̒ tlớ thee̒nh nét dḙp văn hwả chăng thế thiểw tloong dơ̒i khôổng dôô̒ng baw zân tô̭c Mươ̒ng, Thải Tloong tính. Dêểnh kác bán Zaw rḙ̂ raa̒ng ngỏ kiế kác mḙ̂, kác bả ngô̒i tí mí thêw nhưửng chi tiết hwa văn. Chuông mă̭t fa̒ - tinh hwa văn hwả zân tôô̭c vấn luôn ản chân tloong, zư̭ zi̒n va̒ báo tô̒n, zu̒ chái kwa nhưng biển dối kuố li̭ch xứ

Khức hút zu li̭ch Mươ̒ng Bi

(HBDT) – Fẩn dẩw dêểnh năm 2025 dỏn khwáng 27 va̭n lươ̭t kheéch, tôống zwănh thu zu li̭ch da̭t khwáng 85 tí dôô̒ng…, dỏ la̒ muc tiêw hwiḙ̂n Tân La̭c hưởng dêểnh, da̒ va̒ daang ản thư̭c hiḙ̂n bă̒ng nhưửng kắch la̒ fu̒ hơ̭p dớ thu hút dâ̒w tư fát chiến zu li̭ch.