6 khảng dâ̒w năm, Xớ VH-TT& DL da̒ la̒ tốt kông tác tham mưw cho Tính úy, UBND tính ki̠p thơ̒i ban ha̒nh kác văn bán chí da̠w, nơng kaw hiê̠w lư̠c kông tác QLNN dổi vởi lỉnh vư̠c VH-TT&DL. Tloong lỉnh vư̠c văn wả, to̒n tính da̒ tố chức 58 lê̠ hô̠i chiê̒n thôổng, vu̠c zư̠ng 4 lê̠ hô̠i, tlaw bă̒ng xếp ha̠ng zi tích li̠ch xứ văn wả kấp tính cho 4 zi tích.Tlêênh lỉnh vư̠c thế thaw, tố chức tha̒nh kông 6 zái thế thaw kấp tính kỏ 1.170 lươ̠t vâ̠n dô̠ng viên tham za, tlaw 134 bô̠ wi chương, vong 276 dắng kấp cho kác VĐV da̠t chwấn; tố chức hwấn lwiê̠n kác dwa̒n VĐV tha za thi dẩw 10 zái thế thaw to̒n kuốc va̒ khu vư̠c, da̠t 6 HCV, 2 HCB va̒ 6 HCĐ

Kông tác zu li̠ch tiếp tu̠c kỏ nhê̒w chiến biển, to̒n tính ước dỏn 1.520.000 lươ̠t khéch tham kwan, tloong dỏ, khéch kuốc tể 135.000 lươ̠t, khéch nô̠i diê̠ 1.385.000 lươ̠t, thu nhâ̠p tâ̒m da̠t tlêênh 500 tí dô̒ng.

Kông tác za di̒nh tiếp tu̠c ản kwan tâm va̒ chiến khai nhê̒w wa̠t dô̠ng tiên chiê̒n, dấi me̠nh vo̒ng, chôổng ba̠w lư̠c za di̒nh va̒ nhân rô̠ng mô hi̒nh CLB vo̒ng chôổng ba̠w lư̠c za di̒nh tlêênh diê̠ ba̒n tính.

6 khảng kuổi năm, nga̒nh VH-TT&DL dê̒ tha kác nhiê̠m vu̠ tloo̠ng tâm: Tiếp tu̠c chí da̠w tố chức kác wa̠t dô̠ng twiên chwiê̒n kố dô̠ng, văn wả - văn ngê̠, TD-TT cha̒w mư̒ng kí niê̠m kác ngă̒i lê̠ lởn kuố zân tô̠c va̒ vu̠c vu̠ nhiê̠m vu̠ chỉnh tli̠ kuố diê̠ vương. Tli̒nh UBND tính ban ha̒nh Dê̒ ản báw tô̒n kác zi xán văn wả vi vâ̠t thế tiêw biếw kuố tính. Chí da̠w, hưởng zâ̠n kác diê̠ vương tố chức Da̠i hô̠u TD-TT kác kấp, vẩn dẩw wa̒n tha̒nh tlước ngă̒i 31/12; dăng kai tố chức tốt mô̠ch xổ zái thế thaw khu vư̠c va̒ to̒n kuốc. Kwáng bả, zởi thiê̠w va̒ zi chi̒ khai thác kác twiển, diếm, xám vấm zu li̠ch da̒ kỏ; kháw xát xâi zư̠ng xan vấm zu li̠ch vu̒ng hô̒ Wa̒ Bi̒nh dớ kết nổl twiển zu li̠ch dươ̒ng thwí tlêênh không Da̒ va̒ xâi zư̠ng diếm zu li̠ch kô̠ng dô̒ng thwô̠c khu zu li̠ch hô̒ Wa̒ Bi̒nh.


KÁC TIN KHÁC


Lă̱ng ngỏ tlước kẳi thốch la̒ng bích wa̱ zu li̱ch kô̱ng dô̒ng Hái Xơn

(WBDT) – Dwa̱n khả za̒i 800m kuố 15 hô̱ zân thuô̱c tố liên za xổ 7, thông Hái Xơn, xa̱ Mai Hi̱ch (Mai Châw) tlước ni dâ̒i lôô̒ng dít mân kó mo̱c. Zưởi nhửng ba̒n thăi kuố 27 xinh viên ti̒nh ngwiê̱n dêểnh bớ Da̱i ho̱c Mỉ thwâ̱t Kông nghiê̱p Ha̒ Nô̱i, bán la̒ng da̒ đối mâ̒w bă̒ng nhửng bức chanh dâ̒i mâ̒w xắc kuô̱c khôổng, văn wả dă̱c chưng kuố ngươ̒i Thải, vui tươi va̒ xinh dô̱ng.

Liên wan la̒ng zu li̠ch kô̠ng dô̒ng tiêw biếw xe̠ tố chức ta̠i wiê̠n Mai Châw

(HBĐT) - Liên wan xe̠ kỏ mô̠ch xổ wa̠t dô̠ng chỉnh la̒: liên wan kác dô̠i văn ngê̠ va̒ chi̒nh ziê̠n chang vu̠c zân tô̠c; thi thwiết minh zu li̠ch zởi thiê̠w wơ̒l la̒ng zu li̠ch kô̠ng dô̒ng tiêw biếw; tlưng bă̒i zan ha̒ng zởi thiê̠w xán vấm văn wả zu li̠ch, kwa̒ lưw niê̠m va̒ tli̒nh ziê̠n thaw tác ngê̒ thú kông; tlưng bă̒i chiến la̠m ánh zu li̠ch Wa̒ Bi̒nh va̒ kác tính khu vư̠c Tâi Bắc vớ rô̠ng; thi nổ kác mỏn ăn zởi thiê̠w ấm thư̠c diê̠ vương; hô̠i tháw khwa ho̠c wơ̒l di̠nh hưởng, zái váp xâi zư̠ng vát chiến bê̒n vưng lo̠i hi̒nh zu li̠ch kô̠ng dô̒ng vu̒ng Tâi Bắc

Thăm Zi tích diê̱ diếm Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng Thanh niên Law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) – Ớ xa̱ Iên Mông (tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh), ngăi bên bang kuốc lô̱ 70, khươ ba̱i rố xanh múch mă̱t nối lêênh mải ngỏi dó kuố Zi tích diê̱ diếm Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng Thanh niên Law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh. Khu Zi tích rô̱ng 3.335m2 ản xâi zư̱ng thew vong kách nha̒ ớ chiêln thôổng hưởng ngỏ thắng tha khôông Da̒

Tố chức tloo̱ng thế lê̱ kí niê̱m 55 ngă̒i Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng Thanh niên law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) – Khởm 17/8 ta̱i tlươ̒ng PTDT Nội chủ tính Wa̒ Bi̒nh, Tính wí, HĐND, UBND, Wí Ban MTTQ tính da̒ tố chức tloo̱ng thế Lê̱ kí niê̱m 55 năm ngă̒i Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng Thanh niên Law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh

Tlôông wa kánh - Tla̒w lưw mởi kuố ủn ma̠ng kông xớ

Chi̠ Vủ Thi̠ Zung vổn la̒ zảw viên ớ tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh, nha̒ ớ vươ̒ng Tân Thi̠nh mê chi̠ Zung la̒ khéch kwen ta̠i kướ ha̒ng wa khu vư̠c vươ̒ng Thải Bi̒nh. Dê̒w dê̒w nhửng ngă̒i ngí kuổi twâ̒n, chị Zung thi̒m dêểnh ha̒ng wa ni̒ dớ ngẳm, lươ̠ cho̠n nhửng zôổng wa mởi wơ̒l tlôông. Chi̠ Zung bô̠: Nha̒ ó kỏ nhê̒w dất nhưng vi̒ ươ wa, kâl kánh, ngăi bớ khi̒ xâi nha̒, za di̒nh da̒ thiết kêể dớ to̒n bô̠ xân thươ̠ng tlớ the̒nh khu wâ̒l tlêênh kaw. Wa̒i tha, ta̠i kác ban kông, nha̒ chi̠ tâ̠n zu̠ng dớ tlôông wa. Ni la̒ kông wiê̠c iêw thích mổi ngă̒i kuổi twâ̒n la̒ chăm, ngoỏ nhửng châ̠w wa kánh

Di kwa Dả Biê

(WBDT) - Dả Biê - xa̠ Tiê̒n Vong, wiê̠n Da̒ Bắc la̒ la̒nh nhó ớ kwenh nâ̠m hô̒ Wa̒ Bi̒nh thốch tloong lee̒nh zoong la̠i kám nhâ̠n thủ vi̠ cho nhửng người mô̠ch bâ̠n di zôô̠ng kwa