(HBDT) – Ớ 2 Hang Kiên, Pa̒ Ko̒ thuô̭c wiḙ̂n Mai Châw, ngê̒ chuông thố kấm kuố mo̭l Mông kỏ nét dă̭c chưng, ản lưw zư̭ chiê̒n la̭i rất lô dơ̒i. Mởi ni ớ Pa̒ Ko̒ Kon thuô̭c xa̭ Pa̒ Ko̒ da̒ ản kấp Bă̒ng kôông nhâ̭n la̒ng ngê̒ zḙ̂t thố kấm chiê̒n thôổng, tlớ thee̒nh 1 tloong 4 la̒ng nghê̒ tlêênh to̒n wiḙ̂n Ma̭i Châw ản kôông nhâ̭n.

Kṷ ba̒ Xu̒ng I Ziê kế la̭i: Thew kố tích, kâl lanh va̒ kâl cha̒m, lanh la̒ chẩw, cha̒m la̒ vơ̭. Bái lanh nhuô̭m bă̒ng bô̭c cha̒m la̒ cho mâ̒w ăn baw tẩm bái ó fai mâ̒w. Thew thơ̒i zan, zu̒ bái lanh da̒ ku vẩn ko̒n mâ̒w cha̒m zâ̒m. Ni chính la̒ 2 lo̭i ngwiên liḙ̂w la̒ rêênh wẳl ảw zân tô̭c Mông

 


Fṷ nư̭ xỏm Pa̒ Ko̒ Kon, xa̭ Pa̒ Ko̒, Mai Châw zởi thiḙ̂w xán fấm dô̭c dảw kuố zân tô̭c Mông la̒ bớ khươ̭i lanh tư̭ nhiên. 

Tlước ni wiḙ̂c zḙ̂t, thêw kuố ngươ̒i Mông zu̒ng dơ măi chang fṷc, baw wiḙ̂c kưởi, wiḙ̂c tang. Năi thi̭ tlươ̒ng fát chiến, nhê̒w xán fấm da̒ thee̒nh ha̒ng hwả. Bớ năm 2015 dêểnh ka̭ ni̒ ngươ̒i zân tloong xỏm da̒ ỉ thức ản wiḙ̂c báw tô̒n, fát hwi bán xắc zân tô̭c mêê̒nh, lươ̭ cho̭n xâi zư̭ng la̒ng ngê̒ la̒ hưởng dủng, bê̒n vưng. Ká xỏm kỏ 44 hô̭, kỏ 39 hô̭ la̒ ngê̒. Wiêch hưởng zẩn chiê̒n ngê̒ cho kon chẩw ản koi tloo̭ng. Nhửng ngươ̒i mắt ngê̒, kác ngḙ̂ nhân chiê̒n ngê̒ tlư̭c tiếp cho kon chẩw. Thể hḙ̂ tiếp nổl chi̒ ni̒ tiêw biếw la̒ kác eenh chi̭ Muô̒ I Gảnh dé năm 1967, Xu̒ng A Khiê dé năm 1971, Muô̒ I Khô dé năm 1963, Xu̒ng I Vảng dé năm 1982, Muô̒ I Zai dé năm 1971 ku̒ng nhê̒w ủn ma̭ng tloong xỏm dang chung thăi fát chiến ngê̒ zḙ̂t kwê hương mêê̒nh.

Kỏ 20 khung kứi hwa̭t dôô̭ng thươ̒ng xwiên, kác xán fấm dê̒w ản zḙ̂t bă̒ng khươ̭i lanh, hwa văn thêw măi kỏ nhê̒w hwa̭ tiết, hi̒nh ánh dă̭c xắc mang dă̭c chưng văn hwả Mông. Xán fấm chú iểw kuố la̒ng ngê̒ la̒ wẳl, ảw Mông va̒ môô̭ch xố xa̒n fấm kác. Xán fấm kuố la̒ng ngê̒ ản thi̭ tlươ̒ng tloong va̒ wa̒i nước ươ chuô̭ng, dă̭c biḙ̂t la̒ Châw Âw. Xán fấm kuố la̒ng da̒ tham za hô̭i chơ̭ ha̒ng thố kấm chiê̒n thôổng kác tính fiể Bắc za̒nh cho ngươ̒i nước wa̒i ta̭i tha̒nh fổ Ha̒ Nô̭i, Hô̒ Chỉ Minh, Ngḙ̂ an, Da̒ Nă̭ng nhă̒m kwáng bả xán fấm, kết nổl thi̭ tlươ̒ng

Thew dôô̒ng chỉ Xu̒ng A Máng, Chú ti̭ch UBND xa̭ Pa̒ Ko̒: Ka̭ ni̒ kác ngḙ̂ nhân, thơ̭ zói tloong la̒ dang tiép tṷc thi̒m hiếw, xảng ta̭w va̒ kái tiển kác mâ̭w hwa văn kỏ dă̭ chưng zân tô̭c Mông cho kác chang fṷc, dô̒ zu̒ng xán fấm zḙ̂t. Bớ năm 2015 dêểnh ka̭ ni̒ , bi̒nh kwân zả tli̭ zwanh dổi vởi nga̒nh ngê̒ nôông thôn, tloong dỏ kỏ ngê̒ zḙ̂t thố kấm da̭t 560 – 650 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm, thu nhâ̭p 210 – 250 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm. Tí lḙ̂ nga̒nh ngê̒ nôông thôn chiểm khwáng 41,4% zả tli̭ xán xwất, zwanh thu. 31% tôống thu nhâ̭p la̒ kác nga̒nh ngê̒. Kác xán fấm kuố ngê̒ zḙ̂t thố kấm zoong la̭i thu nhâ̭p dảng kế cho ngươ̒i zân, thu hút kheéch zu li̭ch dêểnh xỏm, nơng kaw dơ̒i khôông nhân zân.

P.V


KÁC TIN KHÁC


Khấn chương dươ dê̒ ản “Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tôô̭c Mươ̒ng” di baw khuô̭c khôổng

(HBDT) – Tính ha ka̭i ni̒ kỏ tlêênh 63% zân xổ la̒ mo̭l Mươ̒ng, twi nhiên bán xắc văn hwả, nhất la̒ thiêng Mươ̒ng da̒ bi̭ fai nha̭t khả nhê̒w. Lơ̭i thể wê̒l văn hwả kác zân tô̭c nỏi chung, zân tô̭c Mươ̒ng nỏi riêng chươ ản khai thác, fát hwi hiḙ̂w kwá dớ la̒ dôô̭ng lư̭c cho fát chiến KT-XH kuố tính. Khâw môô̭ch thơ̒i zan ngiên kửw, chấn bi̭ ki̭, dê̒ ản "Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tôô̭c Mươ̒ng” da̒ ản ban ha̒nh da̒ zoong la̭i nhê̒w ki̒ voo̭ng cho wiḙ̂c zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả diḙ̂ fương ku̒ng nhơ fát hwi tiê̒m năng, lơ̭i thể nô̭i thư̭c bán xắc văn hwả zân tô̭c Mươ̒ng.

Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt.

(HBDT) – Ngă̒I 14/8 Chi kṷc Zân xổ – Kể hwă̭ch hwả za di̒nh (ZX/KHHZD) tính fổi hơ̭p vởi Ban chí da̭w ZX/KHHZD hwiḙ̂n Kaw Fong tố chức Chương chi̒nh "Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt” Tham zư̭ kỏ 40 za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Fong.

Káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch

(HBDT) – Ta̭i káng Thung Nai thuô̭c xa̭ Thung Nai, hwiḙ̂n Kaw Fong ó dớ xắi tha ti̒nh tla̭ng che̒w kẻw kheéch. Thew chí zâ̭n kuố tố báw vḙ̂, kheéch ha̒ng muô vẻ va̒ thuổng tâ̒w. Chú tâ̭w tlang bi̭ dâ̒i dú ảw faw, hưởng zâ̭n kheéch zu li̭ch nhửng ki̭ năng an twa̒n khi tlêênh tâ̒w. Dêểnh tla̭m kiếm tla Kánh xát dươ̒ng thwí nô̭i diḙ̂ xḙ kiếm tla xổ lươ̭ng kheéch, lâ̭nh xwất bển... Chất lươ̭ng zi̭ch vṷ káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch

Bô̭ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w Chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 – 2020

(HBDT) – Khởm 6/8, Bô̭ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w (ZZ&DT) tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển tôống kết năm hoo̭c 2018 – 2019, chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 – 2020. Zư̭ va̒ chí da̭w hô̭i ngi̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngwiḙ̂n Xwân Fúc, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Thú tưởng Chỉnh fú; Vṷ Dức Dam, Wi viên BCH T.Ư Dáng, Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú. Zư̭ hô̭i ngi̭ ta̭i diếm kâ̒w kuố tính kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bui̒ Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ban, nga̒nh.

Nhửng diếm dêểnh hấp zâ̭n tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh la̒ hô̒ chưở dác nhân ta̭w lởn nhất Viḙ̂t Nam, ziḙ̂n tác mă̭t dác la̒ 8.000 ha. Hô̒ kỏ nhê̒w dáw kon, to, kánh kwan thiên nhiên hấp zâ̭n gẳn vởi kác diếm zu li̭ch tâm linh. Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tlớ thee̒nh diếm thăm kwan zu li̭ch nối thiểng, thu hút nhê̒w zu keéch tloong va̒ wa̒i nước khi̒ dêểnh thăm Hwa̒ Bi̒nh

Xa̭ Tân Vinh zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng

(HBDT) – Xa̭ Tân Vinh (Lương Xơn) la̒ môô̭ch tloong nhửng diḙ̂ fương kỏ foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng fát chiến meḙnh kuố hwiḙ̂n. Thôông kwa kác thiểng hát, diḙ̂w muổ da̒ kóp fâ̒n zư̭ zi̒n va̒ fát hwi bán xắc zân tôô̭c Mươ̒ng. Nhửng zả tli̭ van hwả dă̭c xắc kuố mo̭l Mươ̒ng zoong la̭i khức khôổng mởi tloong dơ̒i khôổng tinh thâ̒n cho ngươ̒i zân, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng tloong foong tla̒w xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả mởi.