(HBDT) – Ngă̒i 9/8, ta̭i xa̭ Xăm Khwe̒, BTV Hwiḙ̂n dwa̒n Mai Châw fổi hơ̭p ku̒ng Foo̒ng NN&PTNN wiḙ̂n da̒ tố chức hô̭i thi "Thuối tlé Mai Châw chung khức xâi zư̭ng nôông thôn mởi năm 2018”


Môô̭ch tiết mṷc tham zư̭ hô̭i thi

Tham za hô̭i thi kỏ 6 dô̭i, mối dô̭i fái chái kwa 4 fâ̒n thi: Cha̒w hói "Dâ̒n tôi khể wê̒l dâ̒n tôi”; fâ̒n thi "kiển thức chung” bă̒ng kác kâw hói chắc ngiḙ̂m; fâ̒n thi tiếw fấm "Kâw chiḙ̂n nôông thôn”, fâ̒n thi hu̒ng biḙ̂n "Thuối tlé chung khức xâi zư̭ng NTM”. Nô̭i zung chú iểw tâ̭p chung tiên chiê̒n kác chú chương, chỉnh xách kuố Dáng, Nha̒ nước, kác văn bán kấp kiên kwan dêểnh chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za wê̒l xâi zưng NTM zai dwa̭n bớ ka̭ năi cho dêểnh năm 2020. Hô̭i thi kỏ xư̭ tham za kuố DVTN va̒ kác thơ̒ng lớp nhân zân wê̒l xâi zư̭ng NT, nhửng zia fáp, mô hi̒nh, kách la̒ hăi, xảng ta̭w, hiḙ̂w kwá tloong kwả chi̒nh vâ̭n dôô̭ng, tiên chiê̒n, tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n xâi zư̭ng NTM ớ tư̒ng diḙ̂ fương. Kwa rỉ khơi zâ̭l tiê̒m năng, ỉ tướng xảng ta̭w, ỉ thức chách nhiḙ̂m kuố thanh niên nôông thôn tlong wiḙ̂c xâi zư̭ng NTM. Khắng di̭nh vai tlo̒ xung kích, xảng ta̭w kuố thanh niên tloong fát chiến kinh tể, xa̭ hô̭i, dám báw zư̭ zi̒n an ninh châ̭t tư̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n nôông thôn.

Kết thúc hô̭i thi, BTC da̒ tlaw zái nhất cho Dwa̒n xa̭ Van Mai, zái nhi̒ cho Dwa̒n xa̭ Noong Luông, zái ba cho Dwa̒n xa̭ Na̒ Fo̒n va̒ zái khwiển khích cho kác dwa̒n xa̭: Pa̒ Ko̒, Mai Hi̭ch va̒ Xăm Khwe̒


KÁC TIN KHÁC


Tính ha dăng kai tố chức Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2020

(HBDT) – Ta̭i thă̒nh fổ Iên Bải, Ban chí da̭w (BCD) fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2019, chiến khai hwa̭t dôô̭ng hơ̭p tác năm 2020. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lẳnh da̭w Tôống kṷc Zu li̭ch; lẳnh da̭w UBNZ kác tính Iên Bái, Fủ Tho̭, Xơn La, Lai Châw, La̒w Kai, Diḙ̂n biên, Ha̒ Zang. Wê̒l khả tính ha kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính.