(WBDT) – Khởm 17/8 ta̱i tlươ̒ng PTDT Nội chủ tính Wa̒ Bi̒nh, Tính wí, HĐND, UBND, Wí Ban MTTQ tính da̒ tố chức tloo̱ng thế Lê̱ kí niê̱m 55 năm ngă̒i Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng Thanh niên Law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh


Tham zư̱ kỏ kác dô̒ng chỉ Vỏ Văn Thướng, Wí viên Bô̱ chỉnh tli̱, Bỉ thư T.Ư Dáng, Tlướng Ban Twiên zảw T.Ư; Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư tính wí; Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̱ch HĐND tính; Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̱ch UBND tính; Bu̒i Thi̱ Thanh, Vỏ Chú ti̱ch Wí ban T.Ư MTTQ Viê̱t Nam; Dinh Kwể Hái, Thử tlướng, Vỏ Chú nhiê̱m Wí ban Zân tô̱c; Ngwiển Lâm Tha̒nh, Vỏ Chú ti̱ch Hô̱i dô̒ng Zân tô̱c QH; Ngwiển Ma̱nh Zủng, Bỉ thư TT BCH T.Ư Dwa̒n TNCS Hô̒ Chỉ Minh; kác dô̒ng chỉ ngwiên lảnh da̱w tính kwa kác thơ̒i ki̒; kác dô̒ng chỉ Wí viên BTV Tính wí, lảnh da̱w kác xớ, ban, nga̒nh, do̒n thế kuố tính, kác wiê̱n, tha̒nh vổ; kác dô̒ng chỉ CBGV, ngwiên CBGV – CNVC, ho̱c xinh tlươ̒ng Thanh niên Law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh


Thăi mă̱t lảnh da̱w Dáng, Nha̒ nước dô̒ng chỉ Vỏ Văn Thướng, Wí viên Bô̱ Chỉnh tli̱, Bỉ thư T.Ư Dáng, Tlướng Ban Twiên zảw T.Ư tlaw tă̱ng Wân chương Law dô̱ng ha̱ng ba cho tlươ̒ng PTDT Nô̱i chủ THPT Hòa Bình.

Ziê̱n văn Lê̱ kí niê̱m zo dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Vỏ Chủ ti̱ch UBND tính chi̒nh bă̒i nêw ro̱: kí niê̱m 55 năm ngă̒i Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng Thanh niên Law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh la̒ zi̱p dớ Dáng bô̱, chỉnh kwiê̒n, MTTQ, do̒n thế va̒ nhân zân kác zân tô̱c tính nha̒ ku̒ng CBGV, ho̱c xinh tlươ̒ng Thanh niên Law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh, Tlươ̒ng PTDT Nô̱i chủ THPT Wa̒ Bi̒nh nhở la̱i nhửng năm khảng ó thế no̒ kwê̒nh kuố mô̱ch thơ̒i zan khổ mê vô ku̒ng vé vang. Mô̱ch thơ̒i xôi nối kuố mô̱ch thể hê̱ thanh niên la̒ rêênh nhửng ki̒ tích tloong xâi zư̱ng mô̱ch tlươ̒ng ho̱c kiếw mâ̱w, kóp khức mê̒nh baw kông kuô̱c xâi zư̱ng va̒ báw vê̱ tố kuốc Viê̱t Nam XHCN


Dô̒ng chỉ Bu̒i Thi̱ Thanh, Vỏ Chủ ti̱ch Wí ban T.Ư MTTQ Viê̱t Nam tlaw tă̱ng kwa̒ cho thâ̒i, tlo̒ tlươ̒ng PTDT Nô̱i chủ THPT Wa̒ Bi̒nh

Da̱c biê̱t ngă̒i 17/8/1962, Dáng bô̱, nhân zân kác zân tô̱c tính Wa̒ Bi̒nh va̒ CBGV ho̱c xinh nha̒ tlươ̒ng vô ku̒ng vinh zư̱, tư̱ ha̒w ản dỏn Bác Hô̒ wơ̒l thăm. Ngươ̒i da̒ dớ la̱i bút tích tă̱ng nha̒ tlươ̒ng "Vái: Ho̱c tâ̱p tốt, law dô̱ng tốt. Kổ gẳng mải, tiển bô̱ mải”. Thiểng ră̱i kuố Bác da̒ tlớ the̒nh mu̱c tiêw, nhiê̱m vu̱ vẩn dẩw ó nhửng kuố Tlươ̒ng Thanh niên law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh ma̒ ko̒n la̒ mu̱c tiêw vẩn dẩw kuố Dáng bô̱ va̒ nhân zân kác zân tô̱c tloong tính.

Kách ni 59 năm, ngă̒i 1/4/1958 Tlươ̒ng Thanh niên law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh ản tha̒nh lâ̱p tlêênh kơ xớ mô hi̒nh mô hi̒nh tlươ̒ng thanh niên "vươ̒ law dô̱ng, vươ̒ ho̱c văn wả”. Tha dơ̒i tloong bổi kánh khươ khi̒ kuô̱c khảng chiển chôổng Mi̱ kửw nước dang kam go, kwiết liê̱t ớ Miê̒n Nam, kwân va̒ zân miê̒n Bắc dang bắt thăi baw xâi zư̱ng XHCN, vởi tloo̱ng chách to lởn la̒ hâ̱w vương lởn chi viê̱n cho miê̒n nam. Dấi me̱nh kông kuô̱c khôi vu̱c kinh tể, ha̒n gẳn vết thương chiển chanh va̒ bước dâ̒w xâi zư̱ng KT-XH thew thiểng go̱i kuố Dáng va̒ Bác Hô̒ kỉnh iêw. Ngă̒i 1/4/1958 tlươ̒ng mang thên "Tlươ̒ng ho̱c – Kông tlươ̒ng” zo Tính dwa̒n Wa̒ Bi̒nh dê̒ xuất da̒ ản tha̒nh lâ̱p thew Kwiết di̱nh kuố Tính wí Wa̒ Bi̒nh; khâw rỉ tlươ̒ng dối thên hôốc la̒ "Tlươ̒ng Thanh niên law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh”. Zu̒ kă̱p dư̒ khỏ khăn, thứ thách, thâ̒i tlo̒ nha̒ tlươ̒ng da̒ nổ lư̱c vẩn dẩw, vươn lêênh wa̒n tha̒nh xuất xắc mo̱i nhiê̱m vu̱ ản zaw, kóp vâ̒n kwan tloo̱ng baw xư̱ ốn di̱nh va̒ vát chiến kinh tể, văn wả, xa̱ hô̱i kuố tính, tlớ the̒nh mô hi̒nh nha̒ tlươ̒ng diến hi̒nh ản nhân rô̱ng tha to̒n kuốc, ản ba̱n bee̒ kuốc tể gi nhâ̱n


Dô̒ng chỉ Vỏ Văn Thướng, Wí viên Bô̱ chỉnh tli̱, Bỉ thư T.Ư Dáng, Tlướng Ban Twiên zảw T.Ưku̒ng kác dô̒ng chỉ lảnh da̱w tính kắch băng khảnh tha̒nh Zi tích li̱ch xứ văn wả, Diê̱ diểm Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng Thanh niên Law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh.

Kể thươ̒ chiê̒n thôổng Anh hu̒ng kuố Tlươ̒ng Thanh niên law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh, nhửng năm kwa tlươ̒ng PTDT Nô̱i chủ Wa̒ Bi̒nh da̒ za̒nh ảnh nhê̒w tha̒nh tích mởi hết khức kwan tloo̱ng tloong GD&ĐT, tố chức tốt vong tla̒w thi duô "Ră̱i tốt, ho̱c tốt”. Tiếp tu̱c zẩn dâ̒w kác tlươ̒ng THPT to̒n tính va̒ kác tlươ̒ng tloong hê̱ thôổng zân tô̱c tloong to̒n kuốc wơ̒l chất lươ̱ng ră̱i va̒ ho̱c. Vở kác kết kwá va̒ tha̒nh tích da̱t ản nha̒ tlươ̒ng da̒ ản Dáng va̒ Nha̒ nước tă̱ng thướng nhê̒w zanh hiê̱w kaw kwỉ nhơ: Wan chương Law dô̱ng Ha̱ng Nhất, Nhi̒, Ba; Wan chương dô̱c lâ̱p ha̱ng Ba, Kơ̒ Lwân lưw kuố Chỉnh vú, Kơ̒ zẩn dâ̒w vong tla̒w thi duô "Hal tốt”…


Dô̒ng chỉ Vỏ Văn Thướng, Wí viên Bô̱ chỉnh tli̱, Bỉ thư T.Ư Dáng, Tlướng Ban Twiên zảw T.Ưku̒ng kác dô̒ng chỉ lảnh da̱w tính tham kwan kác hiê̱n vâ̱t, hi̒nh ánh ta̱i nha̒ tlưng bă̒i.

Kí niê̱m 55 năm ngă̒i Bác Hô̒ wơ̒l thăm Tlươ̒ng Thanh niên law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh la̒ nguô̒n dô̱ng viên, khích lê̱ dớ CBGV-CNV va̒ ho̱c xinh Tlươ̒ng PTDT nô̱i chủ PTTH Wa̒ Bi̒nh ku̒ng do̒n kết, nổ lư̱c vẩn dẩw zư̱ vưng la̒ dơn vi̱ zẩn dâ̒w nga̒nh GD&ĐT kuố tính va̒ khổi zảw zu̱c zân tô̱c thiếw xổ to̒n kuốc. Dớ dáp ửng iêw kâ̒w rỉ, thơ̒i zan dêểnh, nha̒ tlươ̒ng kâ̒n tâ̱p chung thư̱c hiê̱n mô̱ch xổ nhiê̱m vu̱ tloo̱ng tâm: Xâi zư̱ng dô̱i ngu̱ CBGV – NV dú wơ̒l xổ lươ̱ng, hơ̱p lỉ wơ̒l kơ kẩw, chấn wơ̒l chất lươ̱ng, kỏ vấm chất chỉnh tri̱ vưng, kỏ da̱w dức, lổi khôổng, kỏ năng lư̱c chwiên môn zói, chi̒nh dô̱ ngwa̱i ngư̱, tin ho̱c cơ bán, tác vong xư va̱m mẩw mư̱c. Do̒n kết, tâm hwiết găn bỏ mân nha̒ tlươ̒ng, luôn kỏ khát vo̱ng tiển bô̱ vươn lêênh. Chiến khai hiê̱w kwá kác wa̱t dô̱ng zảw zu̱c to̒n ziê̱n va̒ da̒w ta̱w ho̱c xinh kỏ chất lươ̱ng, kỏ chi̒nh dô̱ ho̱c vẩn vố thông chất lươ̱ng kaw. Dối mởi vương váp ră̱i ho̱c, kiếm tla dẻnh zả chất lươpng ho̱c xinh vu̒ hơ̱p va̒ kác wa̱t dô̱ng zảw zu̱c wa̒i zơ̒ lêênh lớp vu̒ hơ̱p tâm lỉ lưở thuối va̒ dă̱c diếm ho̱c xinh zân tô̱c, zúp ho̱c xinh kỏ ki̱ năng khổng. Tiếp tu̱c dâ̒w tư xâi zư̱ng kơ xớ, vâ̱t chất, chang thiết bi̱ zảw zu̱c thew hưởng chấn wả, hiê̱n da̱i wả. Nơng kaw chi̒nh dô̱ cho zảw viên, nhân viên, tố chức khai thác, xứ zu̱ng hiê̱w kwá vâ̱t chất, thiết bi̱ ră̱i ho̱c, báw kwán va̒ xứ zu̱ng thiết bi̱ ză̱i ho̱c thew dủng kwi di̱nh. Chiến khai rô̱ng ra̱i wiê̱c ửng zu̱ng kông ngê̱ thông tin tloong kwán lỉ, ră̱i ho̱c kóp vâ̒n nơng kaw chất lươ̱ng kwán lỉ, ră̱i ho̱c va̒ ho̱c tâ̱p kuố ho̱c xinh. Ta̱w diê̒w kiê̱n, dô̱ng viên CBGV tư̱ ho̱c va̒ tham za ngiên kửw khwa ho̱c va̒ kác lớp da̒w ta̱w, bô̒i zươ̱ng dớ nơng kaw chi̒nh dô̱ chiên môn, ngiê̱p vu̱, Tăng kươ̒ng hiê̱w kwá kông tác xa̱ hô̱i wả zảw zu̱c dáp ửng iêw kâ̒w dối mởi to̒n ziê̱n GD&ĐT tloong nhửng năm tiếp thew…


Dô̒ng chỉ Vỏ Văn Thướng, Wí viên Bô̱ chỉnh tli̱, Bỉ thư T.Ư Dáng, Tlướng Ban Twiên zảw T.Ưku̒ng kác dô̒ng chỉ lảnh da̱w tính vớ nút tích lơ̒i ră̱i kuố Bác

Nhân zi̱p ni̒, thăi mă̱t lảnh da̱w Dáng, Nha̒ nước, Dô̒ng chỉ Vỏ Văn Thướng, Wí viên Bô̱ chỉnh tli̱, Bỉ thư T.Ư Dáng, Tlướng Ban Twiên zảw T.Ư da̒ tlaw tă̱ng Wân chương Law dô̱ng ha̱ng Ba cho Tlươ̒ng PTDT nô̱i chủ PTTH Wa̒ Bi̒nh vi̒ tha̒nh tích xuất xắc tloong xư̱ nghiê̱p GD&ĐT bớ năm ho̱c 2011 – 2012 dêểnh năm 2015 – 2016. Dô̒ng chỉ Bu̒i Thi̱ Thạnh, Vỏ Chú ti̱ch Wí ban T.Ư MTTQ Viê̱t Nam tlaw tă̱ng kwa̒ kuố Wí ban T.Ư MTTQ Viê̱t Nam cho thâ̒i, tlo̒ tlươ̒ng PTDT Nô̱i chủ THPT Wa̒ Bi̒nh.


Tiết mu̱c ka muổ dă̱c xắc cha̒w mư̒ng Lê̱ kí niê̱m.

Nă̒m tloong khwôn khố lê̱ kí niê̱m, bân khởm ku̒ng ngă̒i dô̒ng chỉ Vỏ Văn Thướng, Wí viên Bô̱ chỉnh tli̱, Bỉ thư T.Ư Dáng, Tlướng Ban Twiên zảw T.Ư ku̒ng kác dô̒ng chỉ lảnh da̱w tính, ngwiên lảnh da̱w tính, lảnh da̱w kác Bô̱, Ban, Nga̒nh T.Ư da̒ zư̱ lê̱ kách băng khảnh tha̒nh kông chi̒nh tu bố, tôn ta̱w Zi tích li̱ch xứ văn wả. Diê̱ diếm Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng Thanh niên Law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh ta̱i xa̱ Iên Mông (TP Wa̒ Bi̒nh) ngă̒i 17/8/1962. Năm 2008, diê̱ diếm Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng Thanh niên Law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh ản UBND tính kấp Bă̒ng xếp ha̱ng zi tích li̱ch xứ văn wả kấp tính. Dớ báw tô̒n va̒ vát wi zả tli̱ kuố zi tích, lan twá lơ̒i ră̱i kuố Bác tloong ngă̒i wơ̒l thăm tlươ̒ng va̒ dáp ửng ngiê̱n vo̱ng kuố nhân zân kác zân tô̱c tloong tính. Zi tích da̒ ản tu bố, tôn ta̱w với tôống mức dâ̒w tư tlêênh 15 tí dô̒ng, gô̒m kác ha̱ng mu̱c: Nha̒ hiê̱w bô̱, nha̒ ớ zảw viên, bức vu̒ diêw tải hiê̱n mô̱ch xổ hi̒nh ánh wa̱t dô̱ng Bác wơ̒l thăm tlươ̒ng va̒ mô̱ch xổ nét dă̱c chưng kuố nê̒n văn wả Wa̒ Bi̒nh, Biê cha̱m khắc bút tích lơ̒i ră̱i kuố Bác khi̒ dêểnh thăm tlươ̒ng, hô̒ rác... Khâw khi kách băng khảnh tha̒nh, dô̒ng chỉ Vỏ Văn Thướng, Wí viên Bô̱ chỉnh tli̱, Bỉ thư T.Ư Dáng, Tlướng Ban Twiên zảw T.Ư ku̒ng kác dô̒ng chỉ lảnh da̱w tính da̒ zơng hương, tham kwan nha̒ chưng bă̒i, gi kám tướng baw kuổn Xố wa̒ng khu zi tích, vớ bút tích lơ̒i ră̱i Bác Hô̒, tlôông kâl lưw niê̱m, thá kả tloong khwôn viên khu lưw niê̱m


                                                                                    P.V

KÁC TIN KHÁC


Báw ta̒ng tính – nơi tôn vinh zi xán văn wả kác zân tô̭c tính Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) – Vươ̒ kwa, Báw ta̒ng tính Wa̒ Bi̒nh vinh zư̭ ản Chú ti̭ch nước tă̭ng thướng Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng ba. Ni la̒ xư̭ vinh zanh xửng dảng za̒nh cho nhửng tha̒nh tích nối bâ̭t ma̒ Báw ta̒ng da̒ da̭t ản tloong zai dwa̭n 2012 – 2016. Vươ̭t kwa khỏ khăn dớ hwa̒n tha̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ, dô̭i ngṷ kản bô̭, viên chức nơi ni dang tiếp tṷc kỏ nhửng kôổng hiển thâ̒m lă̭ng, dă̒i ỉ ngiḙ̂, kóp fâ̒n kúng kổ vai tlo̒ kwan tloo̭ng kuố Báw ta̒ng tính – nơi tôn vinh nhửng zi xán văn wả kác zân tô̭c tính Wa̒ Bi̒nh.

Ba̒n zaw bô̭ kó va̒ ta̒i liḙ̂w hoo̭c chư Mươ̒ng

(WBDT) – Khuô̭ng 21/3, Ban Twiên zảw Tính wí va̒ Xớ KH&CN tính tố chức hô̭i ngi̭ ba̒n zaw bô̭ kó va̒ ta̒i liḙ̂w hoo̭c chư Mươ̒ng. Tham za hô̭i ngi̭ kỏ lảnh da̭w Xớ VH-TT&DL, Xớ GD&ĐT, Xớ TT&TT, Bảw Wa̒ Bi̒nh, Da̒i PT&TT tính, Tlươ̒ng Chỉnh tli̭ tính

Vi̭nh tlêênh khṷ Ngo̒i Wa

(WBDT) – Hal chiển, mô̭ch chiển ngô̒i thiê̒n gẳn mẳi. Mô̭ch chiển zu̒ng châm che̒w thiê̒n lêênh tham kwan, vản kánh, ngiên kửw xinh thải tlêênh vi̭ng Ngo̒i Wa. Dâ̒n tôi chứ la̭i nhửng chiển di tham kwan, ngẳm kánh vi̭nh Ha̭ Loong (Rôô̒ng ha̭ kẻnh tlêênh biến) ko̒n vi̭nh Ngo̒i Wa la̒ vi̭nh tlêênh khṷ kaw. Vi̭nh rôô̭ng mênh mang, dác tloong xenh biếc. Chung kwenh la̒ khṷ kaw, dáw xenh, dáw hôô̒ng ma̒ vấn zư̭, vấn mang biḙ̂t zanh la̒ "Vi̭nh Ngo̒i Wa”.

Nha̒ zảw Fa̭m Hu̒ng – Ngươ̒i nă̭ng loo̒ng vởi kôông tác khwiển hoo̭c

(WBDT) – 70 thuối dơ̒i, 40 thuối Dáng va̒ hơn 40 năm kôổng hiển cho xư̭ ngiḙ̂p zảw zṷc, nha̒ zaw Fa̭m Hu̒ng, Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c wiḙ̂n Kaw Fong la̒ ngươ̒i nă̭ng loo̒ng mân kôông tác khwiển hoo̭c. Vởi ôông Hu̒ng vâ̭n dôô̭ng tha̒nh kôông dớ thêm mô̭ch ngươ̒i zân tlêênh diḙ̂ ba̒n ản tiếp kâ̭n mân xư̭ hoo̭c la̒ tlôô̭ng bui rất nhê̒w

Lêênh Hang Kiê ngỏ mo̭l Mông la̒ Homestay

(WBDT) – Lô năi mo̭l Mông ớ xa̭ Hang Kiê (Mai Châw) chí kwen kanh tác la̒ roo̭ng, di bảnh. Kuô̭c khôổng, xinh wa̭t kuố ba̒ kon gẳn bo mân khṷ, rư̒ng. Cho dêểnh mô̭ch ngă̒i va̒i hô̭ zân ớ Hang Kiê ngi̭ dêểnh wiḙ̂c thiết lâ̭p ha̭ thơ̒ng kơ xớ lưw chủ dớ thu hút khéch zu li̭ch. Bớ rỉ ớ ni bắt dâ̒w kỏ kác homestay da̭t tiêw chấn...

Dớ thiểng Mươ̒ng ó mai mô̭t

(WBDT) - Thư̭c hiḙ̂n chú chương kuố tính wơ̒l wiḙ̂c zư̭ zi̒n, fát wi bán xắc văn wả zân tôô̭c Mươ̒ng, khảng 9/2016 UBND tính ban ha̒nh Kwiết di̭nh xổ 2295 wơ̒l wiḙ̂c "Fê chấn bô̭ chư zân tôô̭c Mươ̒ng tính Wa̒ Bi̒nh”. Tiếp rỉ khảng 10/2016, UBND tính ban ha̒nh Kể wa̭ch xổ 118 wơ̒l wiḙ̂c "Chiến khai ửng zṷng bô̭ chư zân tôô̭c Mươ̒ng ta̭i tính Wa̒ Bi̒nh”. Kỏ nhê̒w luô̒ng ỉ kiển xung kwenh chư Mươ̒ng, dê̒w dảng mư̒ng la̒ "khức nă̭ng” ngiêng wơ̒l khả mo̭l úng hô̭.