(WBDT) – Ớ xa̱ Iên Mông (tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh), ngăi bên bang kuốc lô̱ 70, khươ ba̱i rố xanh múch mă̱t nối lêênh mải ngỏi dó kuố Zi tích diê̱ diếm Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng Thanh niên Law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh. Khu Zi tích rô̱ng 3.335m2 ản xâi zư̱ng thew vong kách nha̒ ớ chiêln thôổng hưởng ngỏ thắng tha khôông Da̒

Nh hiê̱w bô̱ tloong khwôn viên zi tích tlươ̒ng Thanh niên Law đô̱ng XHCN Wa̒ Bnh tlưng bă̒i nhê̒w hnh nh, tư liê̱w kwỉ, ti hiê̱n xinh dô̱ng lch sứ, wa̱t dô̱ng ră̱i v hc kuố nhà tlươ̒ng.

Năm 2008, diê̱ diếm Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng Thanh niên Law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh ản UBND tính kấp Bă̒ng xếp ha̱ng zi tích li̱ch xứ văn wả kấp tính ta̱i Kwiết di̱nh xổ 1990/QĐ-UBND ngă̒i 17/9/2008. Twi nhiên, zo thơ̒i zan, rẩw vết nha̒ tlươ̒ng hâ̒w nhơ ó ko̒n. Vi̒ thiể, dớ báw tô̒n va̒ vát wi zả tli̱ kuố zi tích, lan twá ỉ ngiê̱ thiểng ră̱i kuố Bác Hô̒ tloong ngă̒i wơ̒l thăm tlươ̒ng va̒ dáp ửng kẳi mong mỏnh kuố nhân zân kác zân tô̱c tloong tính, bớ năm 2012, UBND tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh chiến khai tu bố, tôn ta̱w zi tích với kẳi tôống mức dâ̒w tư hơn 15 tí dô̒ng. Dểnh ni, kông chi̒nh da̒ wa̒n tha̒nh baw gô̒m kác ha̱ng mu̱c: nha̒ hiê̱w bô̱, nha̒ ớ zảw viên, bức vu̒ diêw, biê khu̱ ngwiên khổi khắc thiểng ră̱i kuố Bác, dâ̒m rác… Kông chi̒nh dám báw kwi chấn tloong kwả chi̒nh thi kông va̒ da̱t kỉ thwâ̱t, chất lươ̱ng, thấm mi̱ thew iêw kâ̒w

Ngăi bớ kướ chỉnh baw, tlung tâm kuố zi tích la̒ dâ̒m rác rô̱ng hơn 320m2 ta̱w kánh kwan tloong le̒nh, maách meé, iên bi̒nh. Tlêênh khwáng xân rô̱ng, diếm zư̒ng chân dâ̒w tiên khi̒ dêểnh thăm la̒ biê dả ngwiên khổi kaw 2,55m. Tlêênh biê dả tlang tloo̱ng cha̱m khác bút tích thiểng Bác ră̱i "Vái: Ho̱c tâ̱t tốt, law dô̱ng tốt, kổ gẳng mải, tiển bô̱ mải”. Nét chư wa̒ng nối bâ̱t tlêênh nê̒n khu̱ xảm ta̱w ẩn tươ̱ng dă̱c biê̱t cho mo̱l do̱c. Ku̒ng mân biê khu̱, nối bâ̱t tloong khwôn viên zi tích lal bức vu̒ diêw hi̒nh kẻnh kung za̒i 24 m, kaw 2,7m chất liê̱w bă̒ng khu̱ xenh ál ba̱c. Bức vu̒ diêw tải hiê̱n hi̒nh ánh Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng, kác wa̱t dô̱ng záng, ră̱i, law dô̱ng kuố nha̒ tlươ̒ng, mô̱ch xổ nét dă̱c chưng nê̒n Văn wả Wa̒ Bi̒nh.

Diếm nhẩn dă̠c biê̠t kuố zi tích, chỉnh la̒ nha̒ Hiê̠w bô̠ với ziê̠n tích 176m2 ản xâi thew dủng hi̒nh zảng, kích thước thơ̒i ki̒ 1962. Tloong nha̒ hiê̠w bô̠ tlưng bă̒i nhê̒w hi̒nh ánh, tư liê̠ kwỉ, tải hiê̠n xinh dô̠ng li̠ch xứ wa̠t dô̠ng ră̠i va̒ ho̠c kuố nha̒ tlươ̒ng. Nối bâ̠t la̒ hi̒nh ánh kác dô̒ng chỉ lảnh da̠w Dáng, Nha̒ nước nhơ: Tống Bỉ thư Dô̠ Mươ̒l, Thú tưởng Pha̠m Văn Dô̒ng... wơ̒l thăm, zư̠ lê̠ khai záng va̒ la̒ wiê̠c ta̠i tlươ̒ng. Tiếp rỉ la̒ hi̒nh ánh wơ̒l mổl kwan hê̠ hửw ngi̠, hơ̠p tác da̒w ta̠w zươ̠ nha̒ tlươ̒ng va̒ Tlươ̒ng Hửw ngi̠ Viê̠t Nam - Ku Ba. Dô̠c dảw la̒ kác wa̠t dô̠ng kuố nha̒ tlươ̒ng nhơ: zơ̒ záng wơ̒l kỉ thwâ̠t tlôông kú kảw 1966; xán xuất mi̒ khươ̠i năm 1965; ho̠c xinh thư̠c ha̒nh tlêênh mẳi muôl rố, mẳi zố kú kảw zo tlươ̒ng chể ta̠w; zổng tlu Mura zo Thú tưởng Pha̠m Văn Dô̒ng tă̠ng nha̒ tlươ̒ng... ản tải hiê̠n xinh dô̠ng kwa ánh.

Xúc dô̠ng hơn ká tloong khwôn viên nha̒ hiê̠w bô̠ la̒ nhửng hi̒nh ánh Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng ku̒ng kác kí vâ̠t nhơ: bô̠ kwâ̒n ảw nu, mu kổl tlẳng. Ngăi bên bang ban thơ̒ chân dung Chú ti̠ch Hô̒ Chỉ Minh, kơ̒ Tố kuốc la̒ tỏm tắt ba̒i nỏi chuyê̠n kuố Bác tloong bâ̠n wơ̒l thăm tlươ̒ng ngă̒i 17-8-1962. Nhửng kí vâ̠y kwỉ zả mê hết khức zán zi̠, thân kwen la̒ cho bâ̠w mê̒nh kỏ kám zác nhơ Bác vẩn ko̒n dang ớ ni. Vú boỏng maách thuổng to̒n bô̠ zi tích lal nhửng kâl zan kố thu̠ ản tlôông tloong khwôn viên tlươ̒ng Thanh niên Law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh bớ nhửng năm 1960

Chiê̠n tlo̒ mân mu̠ tôi, ông Ba̠ch Kông Ngân (xỏm Chươ̒ng Iên, xa̠ Iên Mông, tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh) hiê̠n dang tlôông koi zi tích cho mắt: Tôi la̒ ho̠c xinh kuố nha̒ tlươ̒ng 1966 - 1969. Dâ̒n tôi rất vẩn khới va̒ tư̠ ha̒w khi diê̠ diếm Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng ản tôn ta̠w, xâi zư̠ng khang chang, thốch rêênh ni̒. Tloong zi tích kỏ rất nhê̒w tư liê̠w kwỉ, tải hiê̠n chỉnh xác kác wa̠t dô̠ng kuố nha̒ tlươ̒ng thew tư̒ng zai dwa̠n li̠ch xứ. Mong mo̠l zân, zu khéch dêểnh thăm kwan zi tích nơng kaw ỉ thức, tôn tloo̠ng va̒ báw vê̠ nhửng hiê̠n vâ̠t dang ản tlưng bă̒i ta̠i ni


                                                                                            P.V

KÁC TIN KHÁC


Báw ta̒ng tính – nơi tôn vinh zi xán văn wả kác zân tô̭c tính Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) – Vươ̒ kwa, Báw ta̒ng tính Wa̒ Bi̒nh vinh zư̭ ản Chú ti̭ch nước tă̭ng thướng Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng ba. Ni la̒ xư̭ vinh zanh xửng dảng za̒nh cho nhửng tha̒nh tích nối bâ̭t ma̒ Báw ta̒ng da̒ da̭t ản tloong zai dwa̭n 2012 – 2016. Vươ̭t kwa khỏ khăn dớ hwa̒n tha̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ, dô̭i ngṷ kản bô̭, viên chức nơi ni dang tiếp tṷc kỏ nhửng kôổng hiển thâ̒m lă̭ng, dă̒i ỉ ngiḙ̂, kóp fâ̒n kúng kổ vai tlo̒ kwan tloo̭ng kuố Báw ta̒ng tính – nơi tôn vinh nhửng zi xán văn wả kác zân tô̭c tính Wa̒ Bi̒nh.

Ba̒n zaw bô̭ kó va̒ ta̒i liḙ̂w hoo̭c chư Mươ̒ng

(WBDT) – Khuô̭ng 21/3, Ban Twiên zảw Tính wí va̒ Xớ KH&CN tính tố chức hô̭i ngi̭ ba̒n zaw bô̭ kó va̒ ta̒i liḙ̂w hoo̭c chư Mươ̒ng. Tham za hô̭i ngi̭ kỏ lảnh da̭w Xớ VH-TT&DL, Xớ GD&ĐT, Xớ TT&TT, Bảw Wa̒ Bi̒nh, Da̒i PT&TT tính, Tlươ̒ng Chỉnh tli̭ tính

Vi̭nh tlêênh khṷ Ngo̒i Wa

(WBDT) – Hal chiển, mô̭ch chiển ngô̒i thiê̒n gẳn mẳi. Mô̭ch chiển zu̒ng châm che̒w thiê̒n lêênh tham kwan, vản kánh, ngiên kửw xinh thải tlêênh vi̭ng Ngo̒i Wa. Dâ̒n tôi chứ la̭i nhửng chiển di tham kwan, ngẳm kánh vi̭nh Ha̭ Loong (Rôô̒ng ha̭ kẻnh tlêênh biến) ko̒n vi̭nh Ngo̒i Wa la̒ vi̭nh tlêênh khṷ kaw. Vi̭nh rôô̭ng mênh mang, dác tloong xenh biếc. Chung kwenh la̒ khṷ kaw, dáw xenh, dáw hôô̒ng ma̒ vấn zư̭, vấn mang biḙ̂t zanh la̒ "Vi̭nh Ngo̒i Wa”.

Nha̒ zảw Fa̭m Hu̒ng – Ngươ̒i nă̭ng loo̒ng vởi kôông tác khwiển hoo̭c

(WBDT) – 70 thuối dơ̒i, 40 thuối Dáng va̒ hơn 40 năm kôổng hiển cho xư̭ ngiḙ̂p zảw zṷc, nha̒ zaw Fa̭m Hu̒ng, Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c wiḙ̂n Kaw Fong la̒ ngươ̒i nă̭ng loo̒ng mân kôông tác khwiển hoo̭c. Vởi ôông Hu̒ng vâ̭n dôô̭ng tha̒nh kôông dớ thêm mô̭ch ngươ̒i zân tlêênh diḙ̂ ba̒n ản tiếp kâ̭n mân xư̭ hoo̭c la̒ tlôô̭ng bui rất nhê̒w

Lêênh Hang Kiê ngỏ mo̭l Mông la̒ Homestay

(WBDT) – Lô năi mo̭l Mông ớ xa̭ Hang Kiê (Mai Châw) chí kwen kanh tác la̒ roo̭ng, di bảnh. Kuô̭c khôổng, xinh wa̭t kuố ba̒ kon gẳn bo mân khṷ, rư̒ng. Cho dêểnh mô̭ch ngă̒i va̒i hô̭ zân ớ Hang Kiê ngi̭ dêểnh wiḙ̂c thiết lâ̭p ha̭ thơ̒ng kơ xớ lưw chủ dớ thu hút khéch zu li̭ch. Bớ rỉ ớ ni bắt dâ̒w kỏ kác homestay da̭t tiêw chấn...

Dớ thiểng Mươ̒ng ó mai mô̭t

(WBDT) - Thư̭c hiḙ̂n chú chương kuố tính wơ̒l wiḙ̂c zư̭ zi̒n, fát wi bán xắc văn wả zân tôô̭c Mươ̒ng, khảng 9/2016 UBND tính ban ha̒nh Kwiết di̭nh xổ 2295 wơ̒l wiḙ̂c "Fê chấn bô̭ chư zân tôô̭c Mươ̒ng tính Wa̒ Bi̒nh”. Tiếp rỉ khảng 10/2016, UBND tính ban ha̒nh Kể wa̭ch xổ 118 wơ̒l wiḙ̂c "Chiến khai ửng zṷng bô̭ chư zân tôô̭c Mươ̒ng ta̭i tính Wa̒ Bi̒nh”. Kỏ nhê̒w luô̒ng ỉ kiển xung kwenh chư Mươ̒ng, dê̒w dảng mư̒ng la̒ "khức nă̭ng” ngiêng wơ̒l khả mo̭l úng hô̭.