(WBDT) – Ớ xa̱ Iên Mông (tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh), ngăi bên bang kuốc lô̱ 70, khươ ba̱i rố xanh múch mă̱t nối lêênh mải ngỏi dó kuố Zi tích diê̱ diếm Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng Thanh niên Law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh. Khu Zi tích rô̱ng 3.335m2 ản xâi zư̱ng thew vong kách nha̒ ớ chiêln thôổng hưởng ngỏ thắng tha khôông Da̒

Nh hiê̱w bô̱ tloong khwôn viên zi tích tlươ̒ng Thanh niên Law đô̱ng XHCN Wa̒ Bnh tlưng bă̒i nhê̒w hnh nh, tư liê̱w kwỉ, ti hiê̱n xinh dô̱ng lch sứ, wa̱t dô̱ng ră̱i v hc kuố nhà tlươ̒ng.

Năm 2008, diê̱ diếm Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng Thanh niên Law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh ản UBND tính kấp Bă̒ng xếp ha̱ng zi tích li̱ch xứ văn wả kấp tính ta̱i Kwiết di̱nh xổ 1990/QĐ-UBND ngă̒i 17/9/2008. Twi nhiên, zo thơ̒i zan, rẩw vết nha̒ tlươ̒ng hâ̒w nhơ ó ko̒n. Vi̒ thiể, dớ báw tô̒n va̒ vát wi zả tli̱ kuố zi tích, lan twá ỉ ngiê̱ thiểng ră̱i kuố Bác Hô̒ tloong ngă̒i wơ̒l thăm tlươ̒ng va̒ dáp ửng kẳi mong mỏnh kuố nhân zân kác zân tô̱c tloong tính, bớ năm 2012, UBND tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh chiến khai tu bố, tôn ta̱w zi tích với kẳi tôống mức dâ̒w tư hơn 15 tí dô̒ng. Dểnh ni, kông chi̒nh da̒ wa̒n tha̒nh baw gô̒m kác ha̱ng mu̱c: nha̒ hiê̱w bô̱, nha̒ ớ zảw viên, bức vu̒ diêw, biê khu̱ ngwiên khổi khắc thiểng ră̱i kuố Bác, dâ̒m rác… Kông chi̒nh dám báw kwi chấn tloong kwả chi̒nh thi kông va̒ da̱t kỉ thwâ̱t, chất lươ̱ng, thấm mi̱ thew iêw kâ̒w

Ngăi bớ kướ chỉnh baw, tlung tâm kuố zi tích la̒ dâ̒m rác rô̱ng hơn 320m2 ta̱w kánh kwan tloong le̒nh, maách meé, iên bi̒nh. Tlêênh khwáng xân rô̱ng, diếm zư̒ng chân dâ̒w tiên khi̒ dêểnh thăm la̒ biê dả ngwiên khổi kaw 2,55m. Tlêênh biê dả tlang tloo̱ng cha̱m khác bút tích thiểng Bác ră̱i "Vái: Ho̱c tâ̱t tốt, law dô̱ng tốt, kổ gẳng mải, tiển bô̱ mải”. Nét chư wa̒ng nối bâ̱t tlêênh nê̒n khu̱ xảm ta̱w ẩn tươ̱ng dă̱c biê̱t cho mo̱l do̱c. Ku̒ng mân biê khu̱, nối bâ̱t tloong khwôn viên zi tích lal bức vu̒ diêw hi̒nh kẻnh kung za̒i 24 m, kaw 2,7m chất liê̱w bă̒ng khu̱ xenh ál ba̱c. Bức vu̒ diêw tải hiê̱n hi̒nh ánh Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng, kác wa̱t dô̱ng záng, ră̱i, law dô̱ng kuố nha̒ tlươ̒ng, mô̱ch xổ nét dă̱c chưng nê̒n Văn wả Wa̒ Bi̒nh.

Diếm nhẩn dă̠c biê̠t kuố zi tích, chỉnh la̒ nha̒ Hiê̠w bô̠ với ziê̠n tích 176m2 ản xâi thew dủng hi̒nh zảng, kích thước thơ̒i ki̒ 1962. Tloong nha̒ hiê̠w bô̠ tlưng bă̒i nhê̒w hi̒nh ánh, tư liê̠ kwỉ, tải hiê̠n xinh dô̠ng li̠ch xứ wa̠t dô̠ng ră̠i va̒ ho̠c kuố nha̒ tlươ̒ng. Nối bâ̠t la̒ hi̒nh ánh kác dô̒ng chỉ lảnh da̠w Dáng, Nha̒ nước nhơ: Tống Bỉ thư Dô̠ Mươ̒l, Thú tưởng Pha̠m Văn Dô̒ng... wơ̒l thăm, zư̠ lê̠ khai záng va̒ la̒ wiê̠c ta̠i tlươ̒ng. Tiếp rỉ la̒ hi̒nh ánh wơ̒l mổl kwan hê̠ hửw ngi̠, hơ̠p tác da̒w ta̠w zươ̠ nha̒ tlươ̒ng va̒ Tlươ̒ng Hửw ngi̠ Viê̠t Nam - Ku Ba. Dô̠c dảw la̒ kác wa̠t dô̠ng kuố nha̒ tlươ̒ng nhơ: zơ̒ záng wơ̒l kỉ thwâ̠t tlôông kú kảw 1966; xán xuất mi̒ khươ̠i năm 1965; ho̠c xinh thư̠c ha̒nh tlêênh mẳi muôl rố, mẳi zố kú kảw zo tlươ̒ng chể ta̠w; zổng tlu Mura zo Thú tưởng Pha̠m Văn Dô̒ng tă̠ng nha̒ tlươ̒ng... ản tải hiê̠n xinh dô̠ng kwa ánh.

Xúc dô̠ng hơn ká tloong khwôn viên nha̒ hiê̠w bô̠ la̒ nhửng hi̒nh ánh Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng ku̒ng kác kí vâ̠t nhơ: bô̠ kwâ̒n ảw nu, mu kổl tlẳng. Ngăi bên bang ban thơ̒ chân dung Chú ti̠ch Hô̒ Chỉ Minh, kơ̒ Tố kuốc la̒ tỏm tắt ba̒i nỏi chuyê̠n kuố Bác tloong bâ̠n wơ̒l thăm tlươ̒ng ngă̒i 17-8-1962. Nhửng kí vâ̠y kwỉ zả mê hết khức zán zi̠, thân kwen la̒ cho bâ̠w mê̒nh kỏ kám zác nhơ Bác vẩn ko̒n dang ớ ni. Vú boỏng maách thuổng to̒n bô̠ zi tích lal nhửng kâl zan kố thu̠ ản tlôông tloong khwôn viên tlươ̒ng Thanh niên Law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh bớ nhửng năm 1960

Chiê̠n tlo̒ mân mu̠ tôi, ông Ba̠ch Kông Ngân (xỏm Chươ̒ng Iên, xa̠ Iên Mông, tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh) hiê̠n dang tlôông koi zi tích cho mắt: Tôi la̒ ho̠c xinh kuố nha̒ tlươ̒ng 1966 - 1969. Dâ̒n tôi rất vẩn khới va̒ tư̠ ha̒w khi diê̠ diếm Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng ản tôn ta̠w, xâi zư̠ng khang chang, thốch rêênh ni̒. Tloong zi tích kỏ rất nhê̒w tư liê̠w kwỉ, tải hiê̠n chỉnh xác kác wa̠t dô̠ng kuố nha̒ tlươ̒ng thew tư̒ng zai dwa̠n li̠ch xứ. Mong mo̠l zân, zu khéch dêểnh thăm kwan zi tích nơng kaw ỉ thức, tôn tloo̠ng va̒ báw vê̠ nhửng hiê̠n vâ̠t dang ản tlưng bă̒i ta̠i ni


                                                                                            P.V

KÁC TIN KHÁC


Khai chương tlưng bă̒i hiê̱n vâ̱t, tư liê̱w bảw ta̒ng, tlưng bă̒i khéch, bảw chú dê̒ wơ̒l “Văn wả Wa̒ Bi̒nh”

(WBDT) – Ngă̒i 17/10, UBND tính tố chức khai chương tlưng bă̒i hiê̱n vâ̱t, tư liê̱w bảw ta̒ng, tlưng bă̒i khéch, bảw chú dê̒ wơ̒l "Văn wả Wa̒ Bi̒nh” va̒ chiến la̱m ánh de̱p zu li̱ch Wa̒ Bi̒nh năm 2017. Dêểnh zư̱ kỏ kác dô̒ng chỉ lảnh da̱w: Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̱ch HĐND tính; Hwa̒ng Văn Tử, Vỏ Chú ti̱ch HĐND tính; Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̱ch UBND tính, kác dô̒ng chỉ lảnh da̱w kác Xớ, Ban. nga̒nh, dwa̒n thế tính va̒ dông dáw kác ủn ho̱c xinh tlêênh diê̱ ba̒n.

Khai ma̱c Liên wan la̒ng zu li̱ch kô̱ng dô̒ng kác tính Tâi Bắc vớ rôô̱ng năm 2017

(WBDT) – Thổl ngă̒i 7-10, tai xân vâ̱n dô̱ng wiê̱n Mai Châw, Bô̱ VH-TT&DL da̒ vổi hơ̱p mân UBND tính tố chức Liên wan la̒ng zu li̱ch kô̱ng dô̒ng kác tính Tâi Bắc vớ rôô̱ng năm 2017

Tưng bư̒ng Dêm hô̠i Tlăng ră̒m tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh năm 2017

(WBĐT) – Thổl 3/10, Tha̒nh dwa̒n Wa̒ Bi̒nh, Vo̒ng Zảw zu̠c – Da̒w ta̠w Tha̒nh vổ, Nha̒ hát Thiểw nhi tính da̒ vổi hơ̠p tố chức "Dêm hô̠i Tlăng ră̒m” tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh năm 2017. Tham zư̠ chương chi̒nh kỏ da̠i ziê̠n lảnh da̠w Tính dwa̒n Wa̒ Bi̒nh; lảnh da̠w Tha̒nh wí, UBND; kác ban, nga̒nh dwa̒n thế kuố Tha̒nh vổ va̒ tlêênh 3.000 thiểw nhi tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh

Ngiê̠m thu ba̒n zaw zư̠ ản tôn ta̠w zi tích li̠ch xứ nha̒ tu̒ Wa̒ Bi̒nh

(WBĐT) - Ngă̒i 27/9 Xớ VH&DL tính da̒ tố chức Hô̠i nghi̠ ngiê̠m thu, ba̒n zaw zư̠ ản zi tích li̠ch xứ nha̒ tu̒ Wa̒ Bi̒nh nă̒m tlêênh diê̠ ba̒n Vươ̒ng Tân Thi̠nh (tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh). Dểnh zư̠ kỏ lảnh da̠w Ban Twiên zảw tính wí, Xớ VH,TT&DL

Homestay – diếm nhẩn zu li̱ch Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) – La̒ ngươ̒i di zu li̱ch nhê̒w đươ̱c, dểnh nhê̒w tính, tha̒nh vổ tloong ká nước, tlái ngiê̱m lo̱i hi̒nh zu li̱ch homestay ớ Wa̒ Bi̒nh, enh Vủ Hô̒ng Kwân (tha̒nh vổ Hô̒ Chỉ Minh) kỏ nhê̒w kám nhâ̱n.

Lă̱ng ngỏ tlước kẳi thốch la̒ng bích wa̱ zu li̱ch kô̱ng dô̒ng Hái Xơn

(WBDT) – Dwa̱n khả za̒i 800m kuố 15 hô̱ zân thuô̱c tố liên za xổ 7, thông Hái Xơn, xa̱ Mai Hi̱ch (Mai Châw) tlước ni dâ̒i lôô̒ng dít mân kó mo̱c. Zưởi nhửng ba̒n thăi kuố 27 xinh viên ti̒nh ngwiê̱n dêểnh bớ Da̱i ho̱c Mỉ thwâ̱t Kông nghiê̱p Ha̒ Nô̱i, bán la̒ng da̒ đối mâ̒w bă̒ng nhửng bức chanh dâ̒i mâ̒w xắc kuô̱c khôổng, văn wả dă̱c chưng kuố ngươ̒i Thải, vui tươi va̒ xinh dô̱ng.