(HBDT) – Hwa̒ Bi̒nh la̒ tính kỏ hḙ̂ thôổng zi xán văn hwả foong fủ, da za̭ng. Dêểnh ka̭ ni̒ tính kỏ 41 zi tích ản xếp ha̭ng kấp kuốc za. Ni la̒ ta̒i ngwiên vô zả, la̒ nê̒n táng tinh thâ̒n, dôô̭ng lư̭c dớ fát chiến diḙ̂ fương. Twi nhiên, thew thơ̒i zan, kác zi tích râ̒n thuổng kấp, wiḙ̂c fát hwi kác zả tli̭ kuố zi tích kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Chung thăi, kóp khức dớ báw tô̒n, fát hwi kác zả tli̭ zi tích văn hwả, i̭ch xứ la̒ wiḙ̂c kâ̒n thiết dớ bắc kâ̒w nổl kwả khử – hiḙ̂n ta̭i – tương lai va̒ ta̭w dôô̭ng lư̭c fát chiến tính ha.

Thew thôổng ke kuố Xớ VH-TT&DL tloong 41 zi tíh kấp kuốc za kỏ 41 zi tích zanh lam thẳng kắnh, 12 zi tích kháw kố hoo̭c, 9 zi tích li̭ch xứ kắch mă̭ng khảng chiển va̒ 2 zi tích li̭ch xứ, văn hwả. Kấp tính da̒ xếp ha̭ng 47 di tích, tloong rỉ kỏ 35 zi tích li̭ch xứ – van hwả, 9 zi tích li̭ch xứ kắch ma̭ng, 3 zi tích zanh lam thẳng kắnh. Nhửng năm khânh ni, kôông tác kwán lỉ, hwu dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c báw tô̒n, tu bố, tôn ta̭w zi tích li̭ch xứ – văn hwả tlêênh diḙ̂ ba̒n da̒ ản kwan tâm dủng mức. Thew rỉ, tloong zai dwa̭n 2016 – 2018 da̒ thư̭c hiḙ̂n 11 zư̭ ản tôn ta̭w, tu bố zi tích. Tloong rỉ kỏ 6 zi tích xứ zṷng nguô̒n vổn Nha̒ nước, 5 zi tích xứ zṷng nguô̒n ta̒i chơ̭, doỏng kóp kuố kác tố chức, kả nhân va̒ kác Ban kwán lỉ zi tích ớ kơ xớ.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Niê̒m, Zảm doốc Xớ VH-TT&DL cho mắt: Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ha ka̭ ni̒ kỏ "Diḙ̂ diếm hwẩn liḙ̂n chỉnh tli̭ va̒ tố chức Da̭i hô̭i chu̒ bi̭ Da̭i hô̭i II Dáng nhân zân kách ma̭ng La̒o ta̭i Hwa̒ Bi̒nh” ản xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kắch ma̭ng kấp kuốc za. Zi tích "Da̒i fát thanh Pha-thét La̒o ta̭i xa̭ An Bi̒nh – La̭c Thwí” ản xếp ha̭ng la̒ zi tích kấp tính. Wiêch hơ̭p tác kuốc tể dớ báw vḙ̂ va̒ fát hwi zả tli̭ zi tích ản kwan tâm. Tloong 3 năm kwa, HĐND, UBND tính da̒ fổi hơ̭p pơ̭i Da̭i xử kwản La̒o tố chứ 2 hô̭i tháw khwa hoo̭c: "Kwan hḙ̂ hơ̭p tác Viḙ̂t – La̒o ziḙ̂n tha ta̭i hwa̒ Bi̒nh” va̒ "Zả tli̭ li̭ch xứ diḙ̂ diếm hwẩn liḙ̂n chỉnh tli̭ va̒ tố chức Da̭i hô̭i II Dáng nhân zân kắck ma̭ng La̒o ta̭i Hwa̒ Bi̒nh”. Tloong 2năm 2015 – 2018, UBND tính da̒ kỏ 2 dwa̒n kôông tác dêểnh nước ba̭n La̒o dớ xưw tâ̒m tư liḙ̂w, thôông tin va̒ hiḙ̂ vâ̭t chwấn bi̭ kôông tác lâ̭p hô̒ xơ, tôn ta̭w diḙ̂ diếm zi tích li̭ch xứ kắch ma̭ng Viḙ̂t Nam – La̒o ta̭i Hwa̒ Bi̒nh.


 Khṷ Zo̭l (Kô̭t kơ̒) ớ Mươ̒ng Pi, hwiḙ̂ Tân La̭c la̒ zi tích li̭ch xứ – văn hwả kấp tính kâ̒n ản tôn tawh va̒ fát hwi zả tli̭ dớ fṷc vṷ fát chiến zu li̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n. 

Wiḙ̂c fát hwi zả tli̭ zi xán i ản kwan tâm. Tloong kác năm kwa Xớ VH-TT&DL da̒ tăng kươ̒ng tiên chiê̒n, fố biển fáp lwâ̭t wê̒l zi xán văn hwả. Biếw zương, tôn vinh nhửng tâ̭p thế, kả nhân kỏ tha̒nh tích tloong wiḙ̂c báw tô̒n, fát hwi zả tli̭ zi tích...

Twi nhiên bên kác mă̭t da̒ da̭t ản, kôông tác báw vḙ̂, tôn ta̭w va̒ fát hwi zả tli̭ zi tích kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Wiḙ̂c dâ̒w tư, tu bố, tôn ta̭w châ̭m ản chiến khai. Wiḙ̂c kwán lỉ, lâ̭p hô̒ xơ tu bố, tôn ta̭w môô̭ch xổ zi tích châ̭m, chươ ản dâ̒w tư dủng mức, chươ dủng tâ̒m. Kác hiḙ̂n vâ̭t, tư liḙ̂w mô̭ch xổ zi tích chươ dâ̒i dú, chươ ản fṷc chể, chươ kỏ dươ̭c lưw zư̭. Môô̭ch xổ zi tích li̭ch xứ kỏ zả tli̭ văn hwả kaw nhơ: Nha̒ tu̒ Hwa̒ Bi̒nh, Dươ̭c Bác Hô̒ wê̒l thăm tlươ̒ng Thanh niên law dôô̭ng xa̭ hô̭i chú ngiḙ̂, khu mô̭ kố Dôổng Thấch...

Dớ thư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂, fát hwi kác zả tli̭ zi tích, kâ̒n kỏ xư̭ chung thăi. Kơ kwan kwán lie nha̒ nước la̒ Xớ VH-TT&DL da̒ dê̒ ngi̭ Bô̭ VN-TT&DL, tính Hwa̒ Bi̒nh tiếp tṷc ză̒nh kinh fỉ cho kôông tác tu bố, tôn ta̭w va̒ fát hwi zả thi̭ kác zi tích tlêênh diḙ̂ ba̒n va̒ dâ̒y tư môô̭ch xổ zi tích tiêw biếw. Kwan tâm, chí da̭w kiếm kê chiến khai wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n kẳm môốc zởi kác khu vư̭c báw vḙ̂ zi tích tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Xem xét chí da̭w wiḙ̂c tham kwan, zu li̭ch khu vư̭c Nha̒ mẳi thwí diḙ̂n va̒ Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒ dám báw fu̒ hơ̭p.

UBND kác hwiḙ̂n, tya̒nh fổ kâ̒n chú dôô̭ng xâi zư̭ng kể hwă̭ch tu bố, tôn ta̭w zi tích bă̒ng fâ̒n nguô̒n vổn Ngân xắch va̒ xư̭ tham za kuố ngươ̒i zân. Chí da̭w thư̭c hiḙ̂n tiên chiê̒n, zảw zṷc chiê̒n thôổng wê̒l zả tli̭ kác zi tích li̭ch xứ tlêênh diḙ̂ ba̒n, UBND kấp xa̭ nơi kỏ zi tích li̭ch xứ zư̭ zi̒n môi tlươ̒ng va̒ kắnh kwan. Tăng kươ̒ng kôông tác kwáng bả, zởi thiḙ̂w kác zi tích li̭ch xứ – văn hwả tlêênh kác fương tiḙ̂n chiê̒n thôông, xâi zư̭ng bán dô̒ diḙ̂ zanh zu li̭ch kuố tính dă̭ch ta̭i kác nha̒ ha̒ng, kheéch xa̭n tl tính. Chí da̭w dê̒ xwất xâi zư̭ng dê̒ ản bố xung wiḙ̂c tlu̒ng tu, tôn ta̭w, tải hiḙ̂n, xưw tâ̒m hiḙ̂ vâ̭t kác zi tích li̭ch xứ dú diê̒w kiḙ̂n dỏn kheéch tham kwan, nhơ:Nha̒ tu̒ Hwa̒ Bi̒nh, Tlươ̒ng Thanh niên law dôô̭ng, dôô̭ng Tiên Fi...Kỏ kể hwă̭ch dê̒ xwất khởm chiến khai khu mô̭ kố Dôổng Thấch, hwiḙ̂n Kim Bôi. Kết nổl, xâi zư̭ng va̒ ban hă̒nh kwi chể fổi hơ̭p pơ̭i kác kơ kwan liên kwan thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác zảw zṷc chiê̒n thôổng wê̒l kác zi tích li̭ch xứ cho thanh thiểw niên, hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n tính... ta̭w nê̒n táng dớ fát hwi zả tli̭ kác zi tích li̭ch xứ, văn hwả tlêênh diḙ̂ ba̒n.


P.V

KÁC TIN KHÁC


Dôô̭c dảw diḙ̂w xwe̒ Thải

(HBDT) – Chi̭ Ha̒ Thi̭ Mai, dô̭i tlướng dô̭i văn ngḙ̂ bán Văn, thi̭ chẩn Mai Châw (Mai Châw) cho mắt: Bớ lô, Mai Châw la̒ xử xớ kuố nhửng diḙ̂w xwe̒. Xwe̒ Thải ản tố chức tloong kác lḙ̂ hô̭i kuố za di̒nh nhơ mư̒ng nha̒ mởi, dảm kuưởi, lḙ̂ hô̭i Chả Chiêng... Wa̒i tha xwe̒ ko̒n ản tố chức ta̭i kác lḙ̂ hô̭i kôô̭ng dôô̒ng nhơ Xên Mươ̒ng, too̭c na̭c Mươ̒ng, dỏn kheéch kwỉ thăm bán... Mo̭l Thải kỏ nhê̒w diḙ̂w xwe̒ nhơ xwe̒ bôống, xwe̒ woo̒ng, xwe̒ tlôổng chiêng.

Xa̭ Pa̒ Ko̒ fát chiến foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng

(HBDT) – Ră̒ng dêểnh Pa̒ Ko̒ (Mai Châw), wa̒i vé dḙp thiên nhiên hu̒ng vi̭ ma̒ ta̭w hwả da̒ ban tă̭ng, ớ ni ko̒n kỏ bán xắc văn hwả dô̭c dảw riêng kỏ kuố zân tô̭c Mông. Tloong rỉ văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng vấn zư̭ ản nét riêng dă̭c xắc nhơ muổ khe̒n be̒, ke̒n lả, khảw... ản kác ủn ma̭i, chaa̒ng tlai biếw ziḙ̂n xăi dẳm loo̒ng ngươ̒i.

Nét riêng tloong tlaang fṷc chiê̒n thôổng kuố fṷ nư̭ Mươ̒ng

(HBDT) - Ku̒ng nét văn hwả "Kơm dô̒, nha̒ kác, dác kwa̭c, kủi hul, ngă̒i lui, khaảng tơ̒i”, tlaang fṷc chiê̒n thôổng kuố ngươ̒i Mươ̒ng kỏ zả tli̭ dă̭c xắc, tinh tể – hiḙ̂n thân kuố tư zwi chiết ho̭c va̒ ngḙ̂ thwâ̭t ta̭w hi̒nh dô̭c dảw riêng kỏ tloong chiê̒w khu li̭ch xứ văn hwả Mươ̒ng.

Zu li̭ch ma̭w hiếm tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kỏ kắnh kwan thiên nhiên hu̒ng vi̭, thôốch va̒ hwang xơ, dâ̭m nét văn hwả kuố nhê̒w zân tô̭c khác kha̒. Hiê̒n Lương, Kaw Xơn, Tiê̒n Fong, Ngo̒i Hwa, Ba Khan... la̒ nhửng diḙ̂ zanh twiḙ̂t vơ̒i dớ tố chức kác tour zu li̭ch ma̭w hiếm. Môô̭ch xổ lo̭i hi̒nh zu li̭ch ma̭w hiếm nhơ: di bô̭, lew khṷ, di xe da̭p diḙ̂ hi̒nh kwa choỏng chắn va̒ môô̭ch xổ tlo̒ chơi kám zác meḙnh chơ̒ dác da̒ thu hút ản nhê̒w zu kheéch dêểnh tham kwan, chái ngiḙ̂m tloong khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.