HBDT) – Tỉnh dêểnh khảng 1/2019 hwiḙ̂n La̭c Thwí kỏ 9/13 xa̭ da̭t tiêw chỉ xổ 5 wê̒l tlươ̒ng hoo̭c, da̭t khânh 70%, 13/13 xa̭ da̭t tiêw chỉ xổ 14 wê̒l zảw zṷc. Kết kwá ni̒ thế hiḙ̂n xư̭ kwan tâm kuố kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, nhân zân diḙ̂ fương ku̒ng nhơ xư̭ fẩn dẩw kuố ngă̒nh GD&ĐT tloong wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n kác tiêw chỉ thuô̭c lỉnh vư̭c GD&ĐT tloong xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM)


Tlươ̒ng Tiếw hoo̭c xa̭ Iên Bô̒ng, La̭c Thwí ản dâ̒w tư kơ xớ, vâ̭t chất tiếp tṷc hwa̒n thiḙ̂n kác tiêw chỉ dê̒ ngi̭ kôông nhâ̭n tlươ̒ng da̭t chwấn kuốc za.

Dươ dâ̒n tôi thi thăm kơ xớ, vâ̭t chất nha̒ tlươ̒ng, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thanh Lwan, Fỏ Hiḙ̂w tlướng tlươ̒n tiếw hoo̭c xa̭ Iên Bôô̒ng cho mắt: Nha̒ tlươ̒ng ka̭ ni̒ kỏ 14 lớp, 364 hoo̭c xinh ản kôông nhâ̭n da̭t chwấn kuốc za lâ̒n 2 baw năm hoo̭c 2012 – 2013. Năm hoo̭c 2016 kơ xớ vâ̭t chất nha̒ tlươ̒ng bi̭ thiḙ̂t ha̭i nă̭ng nê̒ zo lṷ ba̭w. Ản xư̭ kwan tâm kuố kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương, ngă̒nh GD&ĐT, nhất la̒ nhân zân diḙ̂ fương da̒ ki̭p thơ̒i xướ chươ̭, xâi zư̭ng la̭i kơ xớ vâ̭t chất. Nha̒ tlươ̒ng dang tếp tṷc hwa̒n thiḙ̂n kác tiêw chỉ dê̒ ngi̭ kôông nhâ̭n la̭i tlươ̒ng da̭t chwấn kuốc za.

Thew thôổng kê kuố Foo̒ng GD&ĐT hwiḙ̂n, tiển dô̭ xâi zư̭ng kơ xớ vâ̭t chất ta̭i kác xa̭ ko̒n châ̭m, to̒n hwiḙ̂n mởi kỏ 23/25 tlươ̒ng kỏ kơ xớ vâ̭t chất da̭t chwấn kuốc za, chiểm 65%. Kác tlươ̒ng liên kấp khâw kháp nhâ̭p la̒ TH&THCS mới kỏ 2/7 tlươ̒ng. Ka̭ ni̒ 15/15 xa̭, thi̭ chẩn tlêênh to̒n hwiḙ̂n da̭t chwấn fố kâ̭p zảw zṷc tiếw hoo̭c mức dô̭ 3, chwấn xwả mu̒ chư̭ mức dô̭ 2. 100% hoo̭c xinh tốt ngiḙ̂p THCS hoo̭c tiếp THPT, bố túc va̒ tlung kấp da̭t 98%. Tí lḙ̂ law dôô̭ng kwa da̒w ta̭w kỏ wiḙ̂c la̒ da̭t 36%. Kỏ 7/13 xa̭ hwa̒n thă̒nh ká tiêw chỉ xổ 5 va̒ 14 tloong xâi zư̭ng NTM, chiểm 53,84%.

Mṷc tiêw dă̭ch tha tloong năm 2019, to̒n hwiḙ̂n kỏ 28/35 tlươ̒ng da̭t chwấn kuốc za bă̒ng 80%, tloong rỉ 10/13 tlươ̒ng mâ̒m non, 8/8 tlươ̒ng tiếw hoo̭c, 6/7 tlươ̒ng THCS va̒ 4/7 tlươ̒ng TH&THCS. Tiếp tṷc zwi chi̒ da̭ chwấn fố kâ̭p va̒ xwả mu̒ chư̭, zư̭ vưng tí lḙ̂ ho xinh xinh tốt ngiḙ̂p THCS ản tiếp tṷc ho̭c tlung hoo̭c, tí lḙ̂ law dôô̭ng kwa da̒w ta̭w. Ngă̒nh GD&ĐT ku̒ng tâ̭p chung dớ dươ 3 xa̭: An Bi̒nh, An La̭c, Khwan Zṷ wê̒l dích NTM

Dô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thanh Long, Tlướng Foo̒ng GD&ĐT hwiḙ̂n La̭c Thwí cho mắt: Dớ hwa̒n thă̒nh kác mṷc tiêw dê̒ tha, ngă̒nh zảw zṷc tiếp tṷc dấi meḙnh tiên chiê̒n, tố chức kác foong tla̒w thi duô nhă̒m nơng kaw nhâ̭n thức cho kản bô̭, zảw viên, nhân viên, hoo̭c xinh va̒ ngươ̒i zân wê̒l kôông tác xâi zư̭ng NTM kỏ kác tiêw chỉ kuố lỉnh vư̭c GD7&ĐT. Foo̒ng iêw kâ̒w kác nha̒ tlươ̒ng dươ baw chương chi̒nh kôông tác, dôô̒ng thơ̒i tâ̭p chung kinh fỉ dâ̒w tư kơ xớ, vâ̭t chất, thiết bi̭ ră̭i hoo̭c thew kwi hwă̭ch tlươ̒ng chwấn kuốc za. Chiến khai dôô̒ng bô̭ wiḙ̂c fân luô̒ng hoo̭c xinh khâw tốt ngiḙ̂p THCS thew hửng tăng nhanh tí lḙ̂ hoo̭c xinh baw hoo̭c kác tlươ̒ng tlung kấp chwiên ngiḙ̂p, tlung kấp ngê̒

Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


Chiến khai kôông tác văn hwả, thế thaw, zu li̭ch va̒ za di̒nh 6 khảng kuổi năm 2018

(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 15/7, Xớ VH-TT&ZL da̒ tố chức hô̭i ngi̭ xơ kết kôông tác văn hwả – thế thaw, zu li̭ch va̒ za di̒nh 6 khảng dâ̒w năm va̒ chiến khi nhiḙ̂m vṷ 6 khảng kuổi năm 2019.

Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tô̭c Mươ̒ng kóp fâ̒n báw tô̒n va̒ fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c

(HBDT) – Ngă̒i 28/6, UBND tính ban ha̒nh Kiwết di̭nh xổ 1349/QĐ-UBND phê zwiḙ̂t Dê̒ ản ră̭i va̒ hoo̭c thiểng zân tôô̭c Mươ̒ng zai dwa̒n 2018 – 2025, tâ̒m nhi̒n dêểnh năm 2035 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Kôông diḙ̂n kuố UBND tính wê̒l wiḙ̂c chí da̭w tố chức Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 ta̭i tính

(HBDT) - Ngă̒i 20/6, UBND tính da̒ kỏ Kôông diḙ̂n xổ 02 iêw kâ̒w Zảm dôốc Xớ GD&ĐT va̒ kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế kỏ liên kwan, UBND kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chiến khai thư̭c hiḙ̂n môô̭ch xổ nô̭i zung liên kwan dêểnh wiḙ̂c tố chức Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Zaw lưw văn ngḙ̂ cha̒w mư̒ng Khảng hă̒nh dôô̭ng vi̒ tlé em năm 2019

(HBDT) - Thổl 20/6 Ta̭i tiê̒n xắnh Kung Văn hwả tính, Xớ LD-TB&XH fổi hơ̭p vởu Tố chức Childfund va̒ Word Vision da̒ tố chức dêm Zaw lưw văn ngḙ̂ cha̒w mư̒ng Khảng hă̒nh dôô̭ng vi̒ tlé em năm 2019. Dêểnh zư̭ kỏ lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, UB MTTQ Viḙ̂t nam tính, lư̭c lươ̭ng kôông an, ku̒ng hơn 200 ủn hoo̭c xinh da̭i ziḙ̂n cho kác tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ.

Fát chiến zu li̭ch – kơ hô̭i mởi cho Ngo̒i Hwa

(HBDT) – Bán Ngo̒i, xa̭ Ngo̒i Hwa (Tân La̭c) ản kwi hwă̭ch la̒ vu̒ng lo̭i – tlung tâm fát chiến khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Bán Ngo̒i la̒ bán khỏ khăn kuố tính, kỏ khânh 90 hô̭ zân, 300 nhân khấw, ngươ̒i zân chí tlôông baw deẻnh bắt kả, thôm, la̒ roo̭ng, khai thác lâm xán. Kuô̭c khôổng ó ốn di̭nh, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kaw hơn xo ku̒ng mă̭t bă̒ng. Twi nhiên bán Ngo̒i kỏ tiê̒m năng lởn dớ fát chiến kác lo̭i hi̒nh zu li̭ch xinh thải, ngí zươ̭ng, zu li̭ch văn hwả.

Zaw lưw chiê̒n thôổng xâi zư̭ng khu zân kư nôông thôn mởi kiếw mâ̭w va̒ vươ̒n mâ̭w

(HBDT) – Thổl ngă̒i 4/6 ta̭i xa̭ Dô̒ng Tâm (La̭c Thwí), Hô̭i Nôông zân tính fổi hơ̭p ku̒ng Hô̭i Liên hiḙ̂p fṷ nư̭ va̒ Foo̒ng NN&PTNT hwiḙ̂n La̭c Thwí tố chức dêm zaw lưw chiê̒n thôông xâi zư̭ng khu zân kư NTM kiếw mâ̭w va̒ vươ̒n mâ̭w zai dwa̭n 2018 - 2020.