HBDT) – Tỉnh dêểnh khảng 1/2019 hwiḙ̂n La̭c Thwí kỏ 9/13 xa̭ da̭t tiêw chỉ xổ 5 wê̒l tlươ̒ng hoo̭c, da̭t khânh 70%, 13/13 xa̭ da̭t tiêw chỉ xổ 14 wê̒l zảw zṷc. Kết kwá ni̒ thế hiḙ̂n xư̭ kwan tâm kuố kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, nhân zân diḙ̂ fương ku̒ng nhơ xư̭ fẩn dẩw kuố ngă̒nh GD&ĐT tloong wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n kác tiêw chỉ thuô̭c lỉnh vư̭c GD&ĐT tloong xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM)


Tlươ̒ng Tiếw hoo̭c xa̭ Iên Bô̒ng, La̭c Thwí ản dâ̒w tư kơ xớ, vâ̭t chất tiếp tṷc hwa̒n thiḙ̂n kác tiêw chỉ dê̒ ngi̭ kôông nhâ̭n tlươ̒ng da̭t chwấn kuốc za.

Dươ dâ̒n tôi thi thăm kơ xớ, vâ̭t chất nha̒ tlươ̒ng, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thanh Lwan, Fỏ Hiḙ̂w tlướng tlươ̒n tiếw hoo̭c xa̭ Iên Bôô̒ng cho mắt: Nha̒ tlươ̒ng ka̭ ni̒ kỏ 14 lớp, 364 hoo̭c xinh ản kôông nhâ̭n da̭t chwấn kuốc za lâ̒n 2 baw năm hoo̭c 2012 – 2013. Năm hoo̭c 2016 kơ xớ vâ̭t chất nha̒ tlươ̒ng bi̭ thiḙ̂t ha̭i nă̭ng nê̒ zo lṷ ba̭w. Ản xư̭ kwan tâm kuố kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương, ngă̒nh GD&ĐT, nhất la̒ nhân zân diḙ̂ fương da̒ ki̭p thơ̒i xướ chươ̭, xâi zư̭ng la̭i kơ xớ vâ̭t chất. Nha̒ tlươ̒ng dang tếp tṷc hwa̒n thiḙ̂n kác tiêw chỉ dê̒ ngi̭ kôông nhâ̭n la̭i tlươ̒ng da̭t chwấn kuốc za.

Thew thôổng kê kuố Foo̒ng GD&ĐT hwiḙ̂n, tiển dô̭ xâi zư̭ng kơ xớ vâ̭t chất ta̭i kác xa̭ ko̒n châ̭m, to̒n hwiḙ̂n mởi kỏ 23/25 tlươ̒ng kỏ kơ xớ vâ̭t chất da̭t chwấn kuốc za, chiểm 65%. Kác tlươ̒ng liên kấp khâw kháp nhâ̭p la̒ TH&THCS mới kỏ 2/7 tlươ̒ng. Ka̭ ni̒ 15/15 xa̭, thi̭ chẩn tlêênh to̒n hwiḙ̂n da̭t chwấn fố kâ̭p zảw zṷc tiếw hoo̭c mức dô̭ 3, chwấn xwả mu̒ chư̭ mức dô̭ 2. 100% hoo̭c xinh tốt ngiḙ̂p THCS hoo̭c tiếp THPT, bố túc va̒ tlung kấp da̭t 98%. Tí lḙ̂ law dôô̭ng kwa da̒w ta̭w kỏ wiḙ̂c la̒ da̭t 36%. Kỏ 7/13 xa̭ hwa̒n thă̒nh ká tiêw chỉ xổ 5 va̒ 14 tloong xâi zư̭ng NTM, chiểm 53,84%.

Mṷc tiêw dă̭ch tha tloong năm 2019, to̒n hwiḙ̂n kỏ 28/35 tlươ̒ng da̭t chwấn kuốc za bă̒ng 80%, tloong rỉ 10/13 tlươ̒ng mâ̒m non, 8/8 tlươ̒ng tiếw hoo̭c, 6/7 tlươ̒ng THCS va̒ 4/7 tlươ̒ng TH&THCS. Tiếp tṷc zwi chi̒ da̭ chwấn fố kâ̭p va̒ xwả mu̒ chư̭, zư̭ vưng tí lḙ̂ ho xinh xinh tốt ngiḙ̂p THCS ản tiếp tṷc ho̭c tlung hoo̭c, tí lḙ̂ law dôô̭ng kwa da̒w ta̭w. Ngă̒nh GD&ĐT ku̒ng tâ̭p chung dớ dươ 3 xa̭: An Bi̒nh, An La̭c, Khwan Zṷ wê̒l dích NTM

Dô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thanh Long, Tlướng Foo̒ng GD&ĐT hwiḙ̂n La̭c Thwí cho mắt: Dớ hwa̒n thă̒nh kác mṷc tiêw dê̒ tha, ngă̒nh zảw zṷc tiếp tṷc dấi meḙnh tiên chiê̒n, tố chức kác foong tla̒w thi duô nhă̒m nơng kaw nhâ̭n thức cho kản bô̭, zảw viên, nhân viên, hoo̭c xinh va̒ ngươ̒i zân wê̒l kôông tác xâi zư̭ng NTM kỏ kác tiêw chỉ kuố lỉnh vư̭c GD7&ĐT. Foo̒ng iêw kâ̒w kác nha̒ tlươ̒ng dươ baw chương chi̒nh kôông tác, dôô̒ng thơ̒i tâ̭p chung kinh fỉ dâ̒w tư kơ xớ, vâ̭t chất, thiết bi̭ ră̭i hoo̭c thew kwi hwă̭ch tlươ̒ng chwấn kuốc za. Chiến khai dôô̒ng bô̭ wiḙ̂c fân luô̒ng hoo̭c xinh khâw tốt ngiḙ̂p THCS thew hửng tăng nhanh tí lḙ̂ hoo̭c xinh baw hoo̭c kác tlươ̒ng tlung kấp chwiên ngiḙ̂p, tlung kấp ngê̒

Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


Thăm kwâ̒n thế zi tích Biê Lê Lơ̭i – dê̒n Chuổ Thác Bơ̒

(HBDT) – Kôông chỉnh báw tô̒n va̒ tôn ta̭w zi tích li̭ch xứ văn hwả dê̒n Chuổ Thác Bơ̒ da̒ chỉnh thức hwa̒n thă̒nh va̒ dươ baw khai thác dang la̒ diếm zu li̭ch li̭ch xứ, van hwả tâm linh tlêênh hô̒ Bwa̒ Bi̒nh, zoong la̭i xư̭ bi̒nh iên va̒ kám nhâ̭n tốt dḙp cho zu kheéch khânh xa. Bớ va̒i năm năi, lương zu kheéch dêểnh thăm kwan zi tích Biê Lê Lơ̭i – dê̒n Chuổ Thác Bơ̒ tăng lêênh ro̭ rḙ̂t, nhất la̒ zi̭p dâ̒w xwân.

Thu hút zư̭ ản dâ̒w tư zu li̭ch ta̭i fân khu Ngo̒i Hwa, hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Thew Kwi hwă̭ch tôống thế fát chiến Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030 fân khu Ngo̒i Hwa thuô̭c xa̭ Ngo̒i Hwa (Tân La̭c). Ni la̒ fân khu tluung tâm kuố Ku zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kỏ kác hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch chỉnh, kỏ khôông zan mang tỉnh bưiếw tươ̭ng dă̭c chưng kuố Khu zu li̭chhô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Fân khu kỏ ziḙ̂n tích 1.200 ha ản kwi hwă̭ch xâi zư̭ng kác khu ngí zươ̭ng xinh thải ven hô̒, kheéch xa̭n, nha̒ ha̒ng, kôông viên chwiên dê̒, khu thế thaw zả ngwa̭i, thế thaw chơ̒ dác, tlang tla̭i xinh thải kết hơ̭p ngí zươ̭ng.

Hang Khṷ Kiển ản xếp ha̭ng zi tích zanh lam thẳng kắnh kấp tính

(HBDT) – Ngă̒i 22/4, UBND hwiḙ̂n Tân La̭c tố chức Lḙ̂ dỏn nhâ̭n Bă̒ng xếp ha̭ng zi tích zanh lam thẳng kắnh kấp tính hang Khṷ Kiển, xa̭ Lṷng Vân

Kwi̭ I, Thư viḙ̂n tính tlưng bă̒i kheéch fṷc vṷ 8.500 lươ̭t ba̭n doo̭c

(HBDT) – Thơ̒i zan kwa, Thư viḙ̂n tính (Xớ VH-TT&DL) kwan tâm nơng kaw văn hwả doo̭c dêểnh kôô̭ng dôô̒ng, zwi chi̒ vớ kước 6 ngă̒i tloong twâ̒n va̒ bố xung nhê̒w dâ̒w kheéch mởi dớ fṷc vṷ nhu kâ̒w ba̭n doo̭c.