(HBDT) - Ngă̒i 20/6, UBND tính da̒ kỏ Kôông diḙ̂n xổ 02 iêw kâ̒w Zảm dôốc Xớ GD&ĐT va̒ kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế kỏ liên kwan, UBND kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chiến khai thư̭c hiḙ̂n môô̭ch xổ nô̭i zung liên kwan dêểnh wiḙ̂c tố chức Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Kôông diḙ̂n iêw kâ̒w Xớ GD&ĐT: chú chi̒, fổi hơ̭p xâi zư̭ng fương ản, kể hwă̭ch chiến khai dớ chấn bi̭ chu dảw kác diê̒w kiḙ̂n kâ̒n thiết dớ tố chức Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Ra̒ xwát ki̭ diê̒w kiḙ̂n kơ xớ vâ̭t chất, thiết bi̭ fṷc vṷ kôông tác chẩm thi va̒ kôông tác koi thi ta̭i kác diếm thi. Kôông tác koi thi ta̭i kác diếm thi, hwa̒n thiḙ̂n kác diê̒w kiḙ̂n thew kwi di̭nh, dám báw an ninh, an twa̒n mo̭i mă̭t dớ tố chức tốt ki̒ thi. Kỏ fơng ản ki̭p thơ̒i dớ khác fṷc khỏ khăn, bất kâ̭p xứ lỉ xư̭ kổ bất thươ̒ng dớ dám báw thwâ̭n lơ̭i nhất ch thỉ xinh zư̭ thi, kản bô̭, zả viên tham za tố chức thi. Xâi zư̭ng kể hwă̭ch thanh tla, kiếm tla kôôngtác chẩm thi, fúc kháw ba̒i thi, zwiḙ̂t kết kwá... Ki̭p thơ̒i fát hiḙ̂n, ngăn chă̭n kác thiết bi̭, vâ̭t zṷng tlải fép zoong baw foo̒ng thi, nhất la̒ kác thiết bi̭ kôông ngḙ̂ kaw xứ zṷng baw mṷc dích zan lâ̭n.

Iêw kâ̒w Kôông an tính fổi hơ̭p Xớ GD&ĐT, UBND kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chiến khai kác biḙ̂n fáp dám báw an twa̒n, an ninh châ̭t tư̭, foo̒ng chổnh chẳl rổ, dă̭c biḙ̂t kôôn tác báw mâ̭t dê̒ thi... fân luô̒n zaw thôông ta̭i kác diḙ̂ diếm tố chức thi, báw vḙ̂ kản bô̭, záng viên, nhân viên la̒ nhiḙ̂m vṷ koi thi tloong thơ̒i zan ziḙ̂n tha ki̒ thi. Xứ lỉ ki̭p thơ̒i mo̭i hă̒nh vi tiêw kư̭c hwă̭ch tung tin thất thiḙ̂t gâi hwang mang zư lwâ̭n, dám báw kí kương, kôông bă̒ng tloong ki̒ thi.

Kôông diḙ̂n ku̒ng iêw kâ̒w UBND kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ kăn kử thew chức năng, nhiḙ̂m vṷ va̒ kể hwă̭ch da̒ xâi zư̭ng, ngiêm túc va̒ tâ̭p chung kaw tloong tham za fổi hơ̭p dớ Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 ziḙ̂n tha an twa̒n, ngiêm túc, kôông bă̒ng, dủng kwi chể, fán ánh dủng chất lươ̭ng ră̭i va̒ hoo̭c, kien kwiết ó dớ xăi tha xai fa̭m.

 

DL (TH)

 


KÁC TIN KHÁC


Biếw zương, khen thướng 201 tâ̭p thế, kả nhân kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i

(HBDT) – Tloong 2 ngă̒i 30 – 31/7, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính da̒ tố chức Da̭i hô̭i biếw zương kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p tiêw biếw tôống kết 5 năm thư̭c hiḙ̂n Kwiết di̭nh xổ 281/QĐ-TTg ngă̒i 20/2/2020 kuố Thú tưởng Chỉnh fú fê zwiḙ̂t dê̒ ản "Dấi meḙnh foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭, kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020”. Zư̭ da̭i hô̭i kỏ kác dôô̒ng chỉ: Dinh Văn Zư̭c, Fỏ Chú ti̭ch HDNZ tính; Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính; Fa̭m Hwa̒ng Be, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c Viḙ̂t Nam; lẳnht da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, diḙ̂ fương.

Kwi hwă̭ch chung xâi zư̭ng Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – kwi hwă̭ch tôống thế Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh (KZLKZHHB) tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030 ản Thú tưởng Chỉnh fú kwi di̭nh ta̭i Kwiết di̭nh xổ 1528/QĐ-TTg ngă̒i 1/8/2016 ản bước dâ̒w dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, la̒ kơ xớ va̒ dôô̭ng lư̭c kwan tloo̭ng dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, va̒ chiến khai lâ̭p kwi hwă̭ch, zư̭ ản thă̒nh fâ̒n nhă̒m mṷc tiêw fát hwi zả tli̭ hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kóp fâ̒n fát chiến zu li̭ch va̒ KT-XH kuố tính.

Zư̭ bán xắc văn hwả kwa chang fṷc mo̭l Môông Hang Kiê – Pà Kò

(HBDT) – Chang fṷc chiê̒n thôổng la̒ nét dḙp văn hwả dă̭c chưng kuố kác zân tôô̭c. Ớ hal xa̭ vu̒ng dôô̒ng ba̒w ngươ̒i Môông Hang Kiê -–Pa̒ Ko̒ (Mai Châw), chang fṷc zân tôô̭c vấn ản ba̒ kon xứ zṷng khânh nhơ thươ̒ng ngă̒i. Kheéch zu li̭ch vi̒ thể kám thẩi thú, kỏ ẩn tươ̭ng dă̭c dêểnh khi dêểnh ni̒.

Dỏn nhâ̭n Bă̒ng Xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ văn hwả kấp tính di̒nh Khêênh

(HBDT) – Ngă̒i 9/7, ta̭i xa̭ Văn Xơn, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ tố chức lḙ̂ dỏn nhâ̭n Bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ – ăn hwả kấp tính di̒nh Khêênh, xa̭ Văn Xơn (La̭c Xơn). Dêểnh zư̭ kỏ lẳng da̭w Xớ VH-TT&ZL va̒ lẳnh da̭w Hwiḙ̂n wí, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn

Hwa̒ Bi̒nh chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂

(HBDT) – Nhâ̭n di̭nh zu li̭ch la̒ môô̭ch tloong nhửng ngă̒nh bi̭ ắnh hướng nă̭ng nê̒ nhất tlước "kơn ba̭w” Covid-19, xoong i la̒ ngă̒nh kỏ khá năng fṷc hô̒i leenh choỏng. Dớ lể la̭i da̒ tăng tlướng, Bô̭ VH-TT&ZL da̒ fát dôô̭ng chương chi̒nh "Mo̭l Viḙ̂t Nam di zu li̭ch Viḙ̂t Nam”. Hướng ửng chương chi̒nh, Hwa̒ Bi̒nh da̒ nhâ̭p kuô̭c kôô̒ng nhê̒w hwa̭t dôô̭ng kṷ thế dớ chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂.