(HBDT) - Ngă̒i 20/6, UBND tính da̒ kỏ Kôông diḙ̂n xổ 02 iêw kâ̒w Zảm dôốc Xớ GD&ĐT va̒ kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế kỏ liên kwan, UBND kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chiến khai thư̭c hiḙ̂n môô̭ch xổ nô̭i zung liên kwan dêểnh wiḙ̂c tố chức Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Kôông diḙ̂n iêw kâ̒w Xớ GD&ĐT: chú chi̒, fổi hơ̭p xâi zư̭ng fương ản, kể hwă̭ch chiến khai dớ chấn bi̭ chu dảw kác diê̒w kiḙ̂n kâ̒n thiết dớ tố chức Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Ra̒ xwát ki̭ diê̒w kiḙ̂n kơ xớ vâ̭t chất, thiết bi̭ fṷc vṷ kôông tác chẩm thi va̒ kôông tác koi thi ta̭i kác diếm thi. Kôông tác koi thi ta̭i kác diếm thi, hwa̒n thiḙ̂n kác diê̒w kiḙ̂n thew kwi di̭nh, dám báw an ninh, an twa̒n mo̭i mă̭t dớ tố chức tốt ki̒ thi. Kỏ fơng ản ki̭p thơ̒i dớ khác fṷc khỏ khăn, bất kâ̭p xứ lỉ xư̭ kổ bất thươ̒ng dớ dám báw thwâ̭n lơ̭i nhất ch thỉ xinh zư̭ thi, kản bô̭, zả viên tham za tố chức thi. Xâi zư̭ng kể hwă̭ch thanh tla, kiếm tla kôôngtác chẩm thi, fúc kháw ba̒i thi, zwiḙ̂t kết kwá... Ki̭p thơ̒i fát hiḙ̂n, ngăn chă̭n kác thiết bi̭, vâ̭t zṷng tlải fép zoong baw foo̒ng thi, nhất la̒ kác thiết bi̭ kôông ngḙ̂ kaw xứ zṷng baw mṷc dích zan lâ̭n.

Iêw kâ̒w Kôông an tính fổi hơ̭p Xớ GD&ĐT, UBND kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chiến khai kác biḙ̂n fáp dám báw an twa̒n, an ninh châ̭t tư̭, foo̒ng chổnh chẳl rổ, dă̭c biḙ̂t kôôn tác báw mâ̭t dê̒ thi... fân luô̒n zaw thôông ta̭i kác diḙ̂ diếm tố chức thi, báw vḙ̂ kản bô̭, záng viên, nhân viên la̒ nhiḙ̂m vṷ koi thi tloong thơ̒i zan ziḙ̂n tha ki̒ thi. Xứ lỉ ki̭p thơ̒i mo̭i hă̒nh vi tiêw kư̭c hwă̭ch tung tin thất thiḙ̂t gâi hwang mang zư lwâ̭n, dám báw kí kương, kôông bă̒ng tloong ki̒ thi.

Kôông diḙ̂n ku̒ng iêw kâ̒w UBND kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ kăn kử thew chức năng, nhiḙ̂m vṷ va̒ kể hwă̭ch da̒ xâi zư̭ng, ngiêm túc va̒ tâ̭p chung kaw tloong tham za fổi hơ̭p dớ Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 ziḙ̂n tha an twa̒n, ngiêm túc, kôông bă̒ng, dủng kwi chể, fán ánh dủng chất lươ̭ng ră̭i va̒ hoo̭c, kien kwiết ó dớ xăi tha xai fa̭m.

 

DL (TH)

 


KÁC TIN KHÁC


Dôô̭c dảw diḙ̂w xwe̒ Thải

(HBDT) – Chi̭ Ha̒ Thi̭ Mai, dô̭i tlướng dô̭i văn ngḙ̂ bán Văn, thi̭ chẩn Mai Châw (Mai Châw) cho mắt: Bớ lô, Mai Châw la̒ xử xớ kuố nhửng diḙ̂w xwe̒. Xwe̒ Thải ản tố chức tloong kác lḙ̂ hô̭i kuố za di̒nh nhơ mư̒ng nha̒ mởi, dảm kuưởi, lḙ̂ hô̭i Chả Chiêng... Wa̒i tha xwe̒ ko̒n ản tố chức ta̭i kác lḙ̂ hô̭i kôô̭ng dôô̒ng nhơ Xên Mươ̒ng, too̭c na̭c Mươ̒ng, dỏn kheéch kwỉ thăm bán... Mo̭l Thải kỏ nhê̒w diḙ̂w xwe̒ nhơ xwe̒ bôống, xwe̒ woo̒ng, xwe̒ tlôổng chiêng.

Xa̭ Pa̒ Ko̒ fát chiến foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng

(HBDT) – Ră̒ng dêểnh Pa̒ Ko̒ (Mai Châw), wa̒i vé dḙp thiên nhiên hu̒ng vi̭ ma̒ ta̭w hwả da̒ ban tă̭ng, ớ ni ko̒n kỏ bán xắc văn hwả dô̭c dảw riêng kỏ kuố zân tô̭c Mông. Tloong rỉ văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng vấn zư̭ ản nét riêng dă̭c xắc nhơ muổ khe̒n be̒, ke̒n lả, khảw... ản kác ủn ma̭i, chaa̒ng tlai biếw ziḙ̂n xăi dẳm loo̒ng ngươ̒i.

Nét riêng tloong tlaang fṷc chiê̒n thôổng kuố fṷ nư̭ Mươ̒ng

(HBDT) - Ku̒ng nét văn hwả "Kơm dô̒, nha̒ kác, dác kwa̭c, kủi hul, ngă̒i lui, khaảng tơ̒i”, tlaang fṷc chiê̒n thôổng kuố ngươ̒i Mươ̒ng kỏ zả tli̭ dă̭c xắc, tinh tể – hiḙ̂n thân kuố tư zwi chiết ho̭c va̒ ngḙ̂ thwâ̭t ta̭w hi̒nh dô̭c dảw riêng kỏ tloong chiê̒w khu li̭ch xứ văn hwả Mươ̒ng.

Zu li̭ch ma̭w hiếm tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kỏ kắnh kwan thiên nhiên hu̒ng vi̭, thôốch va̒ hwang xơ, dâ̭m nét văn hwả kuố nhê̒w zân tô̭c khác kha̒. Hiê̒n Lương, Kaw Xơn, Tiê̒n Fong, Ngo̒i Hwa, Ba Khan... la̒ nhửng diḙ̂ zanh twiḙ̂t vơ̒i dớ tố chức kác tour zu li̭ch ma̭w hiếm. Môô̭ch xổ lo̭i hi̒nh zu li̭ch ma̭w hiếm nhơ: di bô̭, lew khṷ, di xe da̭p diḙ̂ hi̒nh kwa choỏng chắn va̒ môô̭ch xổ tlo̒ chơi kám zác meḙnh chơ̒ dác da̒ thu hút ản nhê̒w zu kheéch dêểnh tham kwan, chái ngiḙ̂m tloong khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.