(HBDT) – Xớ VH-TT&ZL da̒ ban hă̒nh Văn bán xổ 1396/SVHTTDL-QLVH, ngă̒i 13/9/2019 wê̒l wiḙ̂c za ha̭n thơ̒i zan xớ kháw Kuô̭c thi Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng năm 2019. Thew kể hwă̭ch, woo̒ng xơ kháw ziḙ̂n tha dêểnh hết ngă̒i 16/9/2019. Twi nhiên, dớ thu hút dôông nhê̒w hơn nươ̭ kác thỉ xinh tham zư̭ kuô̭c thi, Xớ VH-TT&ZL za ha̭n thơ̒i zan xớ kháw kuô̭c thi dêểnh ngă̒i 30/9/2019


Ban zảm kháw nhâ̭n xét wê̒l thỉ xinh ta̭i woo̒ng Xxơ kháw Kuô̭c thi Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng năm 2019.

Xớ VH-TT&ZL dê̒ ngi̭ UBNZ kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ fổi hơ̭p tiên chiê̒n va̒ chí da̭w Foo̒ng VH&TT, Tluung tâm VH-TT&CT; Hwiḙ̂n Dwa̒n, UBNZ kác xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn tlêênh diḙ̂ ba̒n tiếp tṷc tiên chiê̒n khu rôô̭ng Kuô̭c thi Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng năm 2019. Thơ̒i zan xớ kháw baw 2 dơ̭t ngă̒i 21/9 va̒ 28/9/2019 ta̭i Kung Văn hwả tính. Thôông tin liên hḙ̂ kwa Foo̒ng Kwán lỉ văn hwả – Xớ VH-TT&ZL. Diḙ̂n thwa̭i 0218.3853856; liên hḙ̂ dôô̒ng chỉ Ha̒, diḙ̂n thwa̭i: 038.2600688.

Kuô̭c thi Kuô̭c thi Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng năm 2019 nhă̒m thi̒m kiểm nhửng gương mă̭t xwất xắc da̭i ziḙ̂n cho nét dḙp chiê̒n thôổng kuố ngươ̒i môô̭ng za xử xử Mươ̒ng, la̒ da̭i xử thương hiḙ̂w, fṷc vṷ cho fát chiến zu li̭ch, văn hwả kuố tính. Kuô̭c thi xḙ ziḙ̂n tha 4 woo̒ng thi: xơ tiến, xơ khaw, chung kháw va̒ chung kết. Dêm thi chung kết xḙ ziḙ̂n tha khi̒ 20h ngă̒i 3/11/2019 vởi hi̒nh thức thi: chi̒nh ziḙ̂ chang fṷc zân tôô̭c Mươ̒ng; chi̒nh ziḙ̂n chang fṷc foong kắch; chi̒nh ziḙ̂n chăng fṷc za̭ hô̭i; chi̒nh ziḙ̂n ta̒i năng. Thew Ban Tố chức, 5 thỉ xinh kaw diếm nhấtxḙ thi thêm 2 fâ̒n thi: thwiết chi̒nh va̒ ửng xứ dớ lươ̭ cho̭n tha zái nhất Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng năm 2019, Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng thử hal, thử ba va̒ môô̭ch xổ zái fṷ.

PV (TH)


KÁC TIN KHÁC


Zaw lưw chiê̒n thôông chú dê̒ “An twa̒n cho fṷ nư̭ va̒ tlé em”

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n chú dê̒ năm 2019 “An twa̒n cho fṷ nư̭ va̒ tlé em”, ngă̒i 30/10, ta̭i xa̭ Xăm Khwe̒, Hô̭i LHFN tính fổi hơ̭p vởi Hô̭i LHFN hwiḙ̂n Mai Châw tố chức zaw lưw chiê̒n thôông chú dê̒ “An twa̒n cho fṷ nư̭ va̒ tlé em” thu hút 365 hoo̭c xnh, fṷ hwinh hoo̭c xinh, hô̭i viên fṷ nư̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ tham za