(HBDT) – Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kỏ kắnh kwan thiên nhiên hu̒ng vi̭, thôốch va̒ hwang xơ, dâ̭m nét văn hwả kuố nhê̒w zân tô̭c khác kha̒. Hiê̒n Lương, Kaw Xơn, Tiê̒n Fong, Ngo̒i Hwa, Ba Khan... la̒ nhửng diḙ̂ zanh twiḙ̂t vơ̒i dớ tố chức kác tour zu li̭ch ma̭w hiếm. Môô̭ch xổ lo̭i hi̒nh zu li̭ch ma̭w hiếm nhơ: di bô̭, lew khṷ, di xe da̭p diḙ̂ hi̒nh kwa choỏng chắn va̒ môô̭ch xổ tlo̒ chơi kám zác meḙnh chơ̒ dác da̒ thu hút ản nhê̒w zu kheéch dêểnh tham kwan, chái ngiḙ̂m tloong khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.
Kheéch zu li̭ch chái ngiḙ̂m de̒w khṷ di rư̒ng ta̭i xỏm Xưng, xa̭ Kaw Xơn (Da̒ Bắc).

Chi̭ Lo̒ Thi̭ Chang, chú Lake View homestay xỏm Dả Biê, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) chiê xé: Kheéch zu li̭ch dêểnh Dả Biê rất ươ thứ khức kác tlo̒ ma̭w hiếm. Kheéch zu li̭ch thươ̒ng xwiên de̒w khṷ Dả Biê, khṷ kaw khwáng 250m, lêênh kaw ngỏ ản xa, khôông zan thôốch.
Ka̭ ni̒ kác diếm zu li̭ch tloong khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kỏ nhê̒w tiê̒m năng, lơ̭i thể dớ fát chiến lo̭i hi̒nh zu li̭ch ma̭w hiếm. Kỏ vi̭ chỉ dắc diḙ̂ kuố khu vư̭c Tâi Bắc, khu zu li̭ch kwuốc ha hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kỏ hḙ̂ thôổng haang dôô̭ng thôốch. Môô̭ch xổ haang dôô̭ng ản Xớ VH-TT&ZL kháw xát va̒ bắt dâ̒w dươ baw khai thác dớ tố chức kác tour chái ngiḙ̂m, khảm fả nhơ hang Dô̒l Xâ̒m, xa̭ Twa̒n Xơn; hang Xông, xa̭ Vâ̒i Nươ thuô̭c hwiḙ̂n Da̒ Bắc; hang Thó, dôô̭ng Hwa Tiên, hang Kổl, hang Nước, xa̭ Ngo̒i Hwa, hwiḙ̂n Tân La̭c.... Dớ khảm fả hḙ̂ thôổng hang dôô̭ng rất ngwi hiếm, zu kheéch kâ̒n tlang bi̭ dâ̒i dú thiết bi̭ ke̒m thew nhơ: râi, dai, dô̒ báw hô̭... dám báw an twa̒n va̒ kâ̒n kỏ ngươ̒i zân bán diḙ̂ dươ khả.
Kác xỏm, bán la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, nhơ xỏm Kẻ, xa̭ Hiê̒n Lương, xỏm Dả Biê, xa̭ Tiê̒n Fong; xỏm Bươ Xen xa̭ Dô̒ng Ngê, hwiḙ̂n Da̒ Bắc; xỏm Khan Ha̭, xa̭ Ba Khan, hwiḙ̂hn Mai Châw... kỏ nhê̒w lơ̭i thể mă̭t dác khôông Da̒, baw muô̒ tích dác kỏ thế fát chiến lo̭i hi̒nh di thiê̒n kaw tôốc kám zác meḙnh, lướt vản, che̒w thiê̒n kayak.
Dôô̒ng chỉ Dă̭ng Twẩn Hu̒ng, Tlướng fươ̒ng Ngiḙ̂p vṷ zu li̭ch (Xớ VH-TT&ZL) deẻnh zả: Bớ khi̒ chiến khai thư̭c hiḙ̂n kwi hwă̭ch tôống thế fát chiến zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, nơi ni̒ da̒ hi̒nh thă̒nh va̒ fát chiến  lo̭i hi̒nh zu li̭ch ma̭w hiếm. Twi nhiên vởi tiê̒m năng khă̭n kỏ, wiḙ̂c ta̭w tha kác xán fấm zu li̭ch ko̒n ha̭n chể, chươ khai thác kác xán fấm nhơ: lướt vản tlêênh hô̒, ca-no kaw tốc, băl zu̒ lươ̭n. Môô̭ch xổ hang dôô̭ng kỏ tiê̒m năng nhưng chươ ản khai thác. Nguyên nhân chú iểw zo chươ thu hút ản kác nha̒ dâ̒w tư, chươ kỉo kwi di̭nh kṷ thế no̒ cho zi̭ch vṷ bui chơi thế thaw ma̭w hiếm. Môô̭ch số diếm zanh thẳng thiên nhiên kỏ tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch ma̭w hiếm, zo zaw thôông di la̭i khỏ khăn, chươ dâ̒w tư ản ảng khả lêênh thuổng, di la̭i cho zu kheéch tham kwan chái ngiḙ̂m

Thu Thwí

KÁC TIN KHÁC


Zaw lưw chiê̒n thôông chú dê̒ “An twa̒n cho fṷ nư̭ va̒ tlé em”

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n chú dê̒ năm 2019 “An twa̒n cho fṷ nư̭ va̒ tlé em”, ngă̒i 30/10, ta̭i xa̭ Xăm Khwe̒, Hô̭i LHFN tính fổi hơ̭p vởi Hô̭i LHFN hwiḙ̂n Mai Châw tố chức zaw lưw chiê̒n thôông chú dê̒ “An twa̒n cho fṷ nư̭ va̒ tlé em” thu hút 365 hoo̭c xnh, fṷ hwinh hoo̭c xinh, hô̭i viên fṷ nư̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ tham za