(HBDT) – Thew thôông tin kuố Bô̭ I tể ngă̒i 26/3 cho mắt: Thử tlướng Bô I tể Ngwiḙ̂n Chươ̒ng Xơn, Tlướng Tiếw ban diê̒w tli̭, Ban Chí da̭w Kwuốc za foo̒ng chôổng zi̭ch COVID-19 da̒ kỉ Kwiết di̭nh 1344/QĐ-BYT ban hă̒nh Hưởng zâ̭n chấn dản va̒ diê̒w tli̭ viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus SARS-CoV2 (zi̭ch COVID-19)Ắnh minh hwa̭

 Ban hă̒nh thew Kwiết di̭nh ni̒ la̒ Hưởng zâ̭n chấn dản va̒ diê̒w tli̭ viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus SARS-CoV2 thăi thể Hưởng zâ̭n chấn dản va̒ diê̒w tli̭ diê̒w tli̭ viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus chúng mởi Corona mởi (2019- nCoV) ban hă̒nh ta̭i Kwiết di̭nh xổ 322?QĐ-BYT ngă̒i 6/2/2020 kuố Bô̭ tlướng Bô̭ I tể

Thew rỉ ngươ̒i vắc COVID-19 chết thươ̒ng xắi tha ớ ngươ̒i kaw thuối, ngươ̒i xwi zám miḙ̂n zi̭ch va̒ vắc kác bêḙ̂nh ma̭n tỉnh ke̒m thew. Thơ̒i zan ú bêḙ̂nh bớ 2 – 14 ngă̒i, tlung bi̒nh bớ 5 – 7 ngă̒i. Tliḙ̂w chửng khới fát hăi kă̭p la̒ xốt, hen khan, nho̭c mai ra va̒ dâw kơ. Môô̭ch xổ tlươ̒ng hơ̭p dâw khoo̭ng, ngḙt mui, chắi rác mui, dâw tlôốc, hen kỏ dơ̒m va̒ tiêw chắi. Thơ̒i zan tlung bi̒nhbớ khi̒ kỏ chiḙ̂w chửng dêểnh khi̒ kỏ ziển biển nă̭ng thươ̒ng khwáng 7 – 8 ngă̒i.

Khwáng 80% ngươ̒i bêḙ̂nh chí xốt nhḙl, hen, mai ra nho̭c, ó bi̭ viêm fối va̒ tư̭ hô̒i fṷc khâw khwáng 1 twâ̒n. Tloong rỉ khwáng 14% xổ ka bêḙ̂nh hăi kỏ ziển biển nă̭ng nhơ viêm fối, viêm fối nă̭ng kâ̒n nhâ̭p viḙ̂n. Khwáng 5% ka bêḙ̂nh kâ̒n diê̒w tli̭ ta̭i kác dơn vi̭ hô̒ khức tích kư̭c kỏ kác biếw hiḙ̂n xwi hô hấp, xôốc nhiḙ̂m chu̒ng, xwi chức năng kác kơ kwan baw gô̒m tốn thương thâ̭n, kơ tim, zâ̭n dêểnh chết...

Ớ rét kon kác biếw hiḙ̂n nhḙl hơn dưở ká. Tí lḙ̂ bêḙ̂nh nă̭ng, ngwi ki̭ch ít kă̭p hơn dưở ká

Nươ̒i bêḙ̂nh khâw khi diê̒w tli̭ xḙ ản xwất viḙ̂n nẻw hết xốt ít nhất 3 ngă̒i. Kác chiḙ̂w chửng lâm xa̒ng kái thiḙ̂n tốt, kác zẩw hiḙ̂w xin tô̒n ốn di̭nh, xét ngiḙ̂m mẩw thẩi bi̒nh thươ̒ng, X-kwang fố kái thiḙ̂n. Dă̭c biḙ̂t kỏ ít nhất 2 mâ̭w bêḙ̂nh fấm liên tiếp lể kắch kha̒ ít nhất tloong 24h zơ̒ cho kết kwá xét ngiḙ̂m âm tỉnh kôô̒ng virus SARS-CoV-2. Khâw kho tha viḙ̂n, ngươ̒i bêḙ̂nh xḙtieps tṷc ản kắch li̭ ta̭i nha̒ 14 ngă̒i va̒ fái thew ro̭i thân nhiḙ̂t ta̭i nha̒ 2 lâ̒n/ ngă̒i...

Hưởng zâ̭n chấn dản va̒ diê̒w tli̭ COVID-19 vươ̒ ban hă̒nh kỏ nhê̒w diếm mởi. Thew rỉ, hưởng zâ̭n ni̒ kỏ xư̭ thăi dối di̭nh ngiḙ̂ ka bêḙ̂nh ngi ngơ̒, vi̒ ti̒nh hi̒nh zi̭ch tḙ̂ da̒ thăi dối, kỏ nhê̒w vu̒ng zi̭ch, ố zi̭ch ta̭i kác diḙ̂ fương ớ Viḙ̂t Nam; dá kác di̭nh ngiḙ̂ wê̒l bêḙ̂nh kỏ thế năng lư̭c xét ngiḙ̂m kaw hơn tlước

Wê̒l diê̒w tli̭, hưởng diê̒w tli̭ chỉnh la̒ die̒w tli̭ xwi hô hấp, kâ̭p nhâ̭t nhửng khwiển kảw mởi nhất thew hưởng zâ̭n kuố Tố chức I tể thể zởi wê̒l ôxi liḙ̂w fáp va̒ dích oxi mẩw.

Hưởng zâ̭n dê̒ kâ̭p dêểnh wiḙ̂c thew ro̭i bêḙ̂nh nhân, dă̭c biḙ̂t ngă̒i thử 7-10 kuố bêḙ̂nh nhân, xứ zṷng kác rẩw hiḙ̂w lâm xa̒ng, thang diếm kắnh bảw khởm, thew ro̭i tiển chiến ha̒ng ngă̒i kuố X-kwang fối dớ fát hiḙ̂n va̒ xứ lỉ ki̭p thơ̒i kác biển chửng/ tiển chiến nă̭ng kuố bêḙ̂nh. Vi̒ thew kác bảw kảw tlêênh i văn ku̒ng nhơ thư̭c tể kác ka bêḙ̂nh nă̭ng ớ Viḙ̂t Nam thơ̒i zan kwa, da xổ dê̒w ziển biển nă̭ng leenh tloong khwáng thơ̒i zan ni̒

Kác bêḙ̂nh nhâ̭n xwi hô hấp nă̭ng, rêênh dă̭ch ôổng nô̭i khỉ kwán khởm va̒ thơ̒ mẳi xâm nhâ̭p. Chí kân nhắc kác biḙ̂n fáp hổ chơ̭ hô hấp ó xâm nhâ̭p cho tư̒ng tlươ̒ng hơ̭p kṷ thế chớ ó áp zṷng thươ̒ng kwi va̒ kâ̒n thew ro̭i xát bêḙ̂nh nhân

Wê̒l kác thuốc khảng virus dă̭c hiḙ̂w nhơ Lopinavir/Ritonavir, Cloroquinine, Hydroxychloroquine, Remdesivir... Zo chươ dú bă̒ng chửng wê̒l hiḙ̂w kwá an twa̒n kuố nhửmg lo̭i thuốc ni̒ tloong diê̒w tli̭ COVID-19, cho rêênh chươ khwiển kảw áp zṷng tloong diê̒w tli̭. Bô̭ I tể xḙ tha kác khwiển kảw bố xung zươ̭ tlêênh kác kết kwá ngiên kửw tlêênh thể zởi va̒ Viḙ̂t Nam...


V(TH)


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Vỉnh Tiển 4 ta̭i chô̭ dớ dám báw an twa̒n cho nhân zân muô̒ ba̭w

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.

Chwiḙ̂n wê̒l ngươ̒i kỏ wi tỉn ớ xỏm Ngew

(HBDT) – Khâw nhê̒w năm ản zaw la̒ kản bô̭ chú chốt UBNZ xa̭, ôông Bu̒i Văn Thu wê̒l ngí chể dô̭ va̒ ản nhân zân xỏm Ngew, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) bâ̒w cho̭n la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn.

Bổ Kha̒ Xu̒ng A Xa va̒ wiḙ̂c xâi zư̭ng nếp khôổng văn văn minh ớ Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Thew foong tṷc chiê̒n thôổng, lḙ̂ tang kuố mo̭l Môông ớ xa̭ Pa̒ Kỏ (Mai Châw) kỏ nhê̒w ngi lḙ̂ khác kha̒, tloong rỉ kỏ nhê̒w hú tṷc la̭c la̭c hâ̭w. Twi nhiên, bă̒ng kẳi lỉ, kẳi ti̒nh kuố ông Xu̒ng A Xa, nhửng foong ti̭c, tâ̭p kwản la̭c hâ̭w da̒ tư̒ng bước bi̭ dấi lu̒i.