(HBDT) - Ngă̒i 9/5, UBNZ tính ban hă̒nh Văn bán xổ 745/UBNZ – KGVX wê̒l Thôông bảw xổ 177/TBVPCP ngă̒i 8/5/2020 kuố Văn foo̒ng Chỉnh fú wê̒l kết lwâ̭n kuố Thú tưởng chỉnh fú ta̭i kuô̭c ho̭p Thươ̒ng chư̭c Chỉnh fú wê̒l foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19


Kác lư̭c lươ̭ng chức năng thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 ta̭i Tlung dwa̒n T74 (Bô̭ CHKX tính)


Thư̭c hiḙ̂n Thôông bảw xổ 177/TBVPCP ngă̒i 8/5/2020 kuố Văn foo̒ng Chỉnh fú wê̒l kết lwâ̭n kuố Thú tưởng chỉnh fú ta̭i kuô̭c ho̭p Thươ̒ng chư̭c Chỉnh fú wê̒l foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19. Kăn kử ti̒nh hi̒nh thư̭c tể ziển biển zi̭ch, Chú ti̭ch UBNZ tính iêw kâ̒w Zảm dôốc kác xớ, Thú tlướng kác ban, ngă̒nh, dwa̒n thế, Chú ti̭ch UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, kác tố chức, kả nhân liên kwan va̒ to̒n thế nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n tính tiếp tṷc thư̭c hiên ngiêm  kác zái fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, fái luôn dê̒ kaw kắnh zác, ó lơ la̒, chú kwan, kiên kwiết chăng dớ zi̭ch tlớ la̭i.


Zảm dôốc kác xớ, Thú tlướng kác ban, ngă̒nh, dwa̒n thế, Chú ti̭ch UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, thew chức năng, nhiḙ̂m vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong fa̭m vi kwán lỉ, tâ̭p chung baw môô̭ch xổ nhiḙ̂m vṷ khâw:


1. Tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n mô̭ch xổ biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch: Kiên kwiết ngăn chă̭n nguô̒n bêḙ̂nh xâm nhâ̭p va̒ xă̭n xa̒ng ửng fỏ kác tlươ̒ng hơ̭p zương tỉnh ta̭i kôô̭ng df. BCD foo̒ng , chôổng zi̭ch Covid-19 kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ fái zwi chi̒ nhỏm fán ửng leenh, ki̭p thơ̒i fát hiḙ̂n, khwănh vu̒ng, kắch li, zâ̭p zi̭ch hiḙ̂w kwá. Ngă̒nh I tể kác diḙ̂ fương fái tố chức ửng chư̭c mức 100% dám báw xứ lỉ ki̭p thơ̒i kác ti̒nh huổng zi̭ch bêḙ̂nh xắi tha. Chăng cho zi̭ch kwăi la̭i la̒ nhiḙ̂m vṷ ha̒ng dâ̒w kuố ngă̒nh i tể va̒ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tloong tính. Tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp dew khấw chang ta̭i nơi kôông kôô̭ng, wa̒i fa̭m vi kôông xớ, tlươ̒ng hoo̭c, tlêênh kác fương tiḙ̂n zaw thôông, thướ thăi xát khwấn... Chấn bi̭ xă̭n xa̒ng kác bêḙ̂nh viḙ̂n, kơ xớ thu zung diê̒w tli̭ va̒ kác diê̒w kiḙ̂n kâ̒n thiết fṷc vṷ cho diê̒w tli̭ bêḙ̂nh nhân Covid-19 va̒ kác zi̭ch bêḙ̂nh kỏ thế xắi tha.


2. Thư̭c hiḙ̂n nởi loóng kác ha̭n chể: Zơ̭ dá za̭n kắch va̒ zởi ha̭n xổ ngươ̒i tlêênh fương tiḙ̂n zaw thôông kôông kôô̭ng. Cho vớ la̭i va̒ dá kác kwi di̭nh za̭n kắch dổi vởi kác kơ xớ kinh zwănh, thương ma̭i, zi̭ch vṷ vởi kác iêw kâ̒w thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp dám báw an twa̒n nhơ dew khấw chang, xát khwấn thăi… Cho fép vớ la̭i lai khá hwa̭t dôô̭ng thế zṷc thế thaw, hwa̭t dôô̭ng kỏ tâ̭p chung dôông mo̭l vởi iêw kâ̒w fái thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp dám báw an twa̒n nhơ dew khấw chang, xát khwấn thăi. Cho fép kác kơ xớ khảm, chươ bêḙ̂nh tlớ la̭i hwa̭t dôô̭ng bi̒nh thươ̒ng báw dám fṷc vṷ nhu kâ̒w khảm, chươ bêḙ̂nh cho nhân zân. Nha̒ tlươ̒ng tăng kươ̒ng thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp vḙ̂ xinh foo̒ng zi̭ch...


3.Tiếp tṷc ta̭m zơ̒ng kác hwa̭t dôô̭ng kác kơ xớ kinh zwănh zi̭ch vṷ vủ tlươ̒ng, karaoke tlêênh diḙ̂ ba̒n tính cho dêểnh khi̒ kỏ thôông bảw mởi kuố Thú tưởng chỉnh fú.


4. Zaw kác Xớ: KHKN, NN&FCNT, ta̒i chỉnh, LD-TB&XH, UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ va̒ kác dơn vi̭ liên kwan thew chức năng, nhiḙ̂m vṷ va̒ tloong fa̭m vi̭ kwán lỉ tố chức chiến khai tốt kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch va̒ nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ ản zaw, tloong rỉ tâ̭p chung baw kác nhiḙ̂m vṷ kwan tloo̭ng: Thảw dá khỏ khăn cho zwănh ngiḙ̂p, thúc dấi fát chiến kác hwa̭t dôô̭ng dâ̒w tư, xán xwất kinh zwănh, tham mưw, chí da̭w thu hút, xúc tiển meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng dâ̒w tư... Dấi meḙnh kác biḙ̂n fáp hổ chơ̭ ngươ̒i zân kă̭p khỏ khăn tloong da̭i zi̭ch Covid-19 thew Ngi̭ kwiết xổ 42/NQ-CP kuố Chỉnh fú, dám báw kôông khai, minh bă̭ch, dủng dổi tươ̭ng...


5. Zaw Xớ VH-TT&ZL ngiên kửw, khấn chương tham mưw chí da̭w, xâi zư̭ng kể hwă̭ch chiê̒n thôông wê̒l kác diếm dêểnh an twa̒n… dấi mḙnh zu li̭ch nô̭i diḙ̂; chú dôô̭ng tố chức thi̭ tlươ̒ng va̒ chấn bi̭ fương ản tải khới dôô̭ng thi̭ tlươ̒ng zu li̭ch kwuốc tể baw thơ̒i diếm tích hơ̭p.


6. Bô̭ CHKX tính chú dôô̭ng fổi hơ̭p vởi kác xớ, ngă̒nh va̒ dơn vi̭ liên kwan ra̒ xwát la̭i năng lư̭c kac khu kắch li tâ̭p chung, kái thiḙ̂n kơ xớ vâ̭t chất kác khu kắch li, xă̭n xa̒ng tiếp nhâ̭n va̒ thư̭c hiḙ̂n kắch li tâ̭p chung kôông zân Viḙ̂t Nam ớ nước wa̒i wê̒l…


7. Zaw Xớ ZZ&DT ngiên kửw, tham mưw xâi zư̭ng kể hwă̭ch va̒ tố chức ki̒ thi tốt ngiḙ̂p THFT báw dám kết kwá chuungthư̭c, kheéch kwan


8. Xớ Ta̒i chỉnh tăng kươ̒ng kwán lỉ kinh fỉ va̒ dám báw bố xung ki̭p thơ̒i kinh fỉ foo̒ng, chổng zi̭ch. Wiḙ̂c xứ zṷng kinh fỉ fái dủng kwi di̭nh, ó dớ ta̒i xán Nha̒ nước thất thwát…


9. Zaw Xớ I tể (Kơ kwan thươ̒ng chức BCD foo̒ng chổng zi̭ch Covid-19 tính): Hưởng zâ̭n thưch hiḙ̂n chi tiết biḙ̂n fáp foo̒ng, chổng zi̭ch tlêênh kớ xớ chí da̭w kuố Thú tưởng Chỉnh fú, kuố BCD kwuốc za foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19 va̒ kác kwi di̭nh kuố Bô̭ I tể fu̒ hơ̭p vởi ti̒nh hi̒nh thư̭c tể diḙ̂ fương.


PH (TH)KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Vỉnh Tiển 4 ta̭i chô̭ dớ dám báw an twa̒n cho nhân zân muô̒ ba̭w

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.

Chwiḙ̂n wê̒l ngươ̒i kỏ wi tỉn ớ xỏm Ngew

(HBDT) – Khâw nhê̒w năm ản zaw la̒ kản bô̭ chú chốt UBNZ xa̭, ôông Bu̒i Văn Thu wê̒l ngí chể dô̭ va̒ ản nhân zân xỏm Ngew, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) bâ̒w cho̭n la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn.

Bổ Kha̒ Xu̒ng A Xa va̒ wiḙ̂c xâi zư̭ng nếp khôổng văn văn minh ớ Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Thew foong tṷc chiê̒n thôổng, lḙ̂ tang kuố mo̭l Môông ớ xa̭ Pa̒ Kỏ (Mai Châw) kỏ nhê̒w ngi lḙ̂ khác kha̒, tloong rỉ kỏ nhê̒w hú tṷc la̭c la̭c hâ̭w. Twi nhiên, bă̒ng kẳi lỉ, kẳi ti̒nh kuố ông Xu̒ng A Xa, nhửng foong ti̭c, tâ̭p kwản la̭c hâ̭w da̒ tư̒ng bước bi̭ dấi lu̒i.