(HBDT) – Tloong nhửng năm kwa, chỉnh xắch BHIT ản chiến khai tlêḙ̂nh diḙ̂ ba̒n tính da̒ zoong la̭i hiḙ̂w kwá ro̭ nét, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác an xinh xa̭ hô̭i dổi vởi dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ kuô̭c khôổng ko̒n nhê̒w khỏ khăn


Kản bô̭ BHIT tính fát ta̒i liḙ̂w tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân xa̭ Hơ̭p Tha̒nh (TF Hwa̒ Bi̒nh) tham za báw hiếm.

Tloong khi̒ dang thải dắc cho kủi ăn, ôông Ha̒ Văn Hiê̒m, xỏm Văn, xa̭ Baw La (Mai Châw) bi̭ dấch ngỏn thăi zo bi̭ kuổn baw mẳi. Mo̭l nha̒ dươ ôông dêểnh Tlung tâm I tể hwiḙ̂n Mai Châw diê̒w tli̭. Ôông Hiê̒m chiê xé: Tlước ni, tôi tham za BHIT chí dơ̭ fâ̒n no̒ chi fỉ khảm chươ bêḙ̂nh (KCB). Khi̒ fáu dắi viḙ̂n za̒i mḙ̂ mắt BHIT tlá rất nhê̒w chi fỉ. Nểw ó kỏ BHIT za di̒nh tôi vất va̒i chṷc tliḙ̂w dôô̒ng cho bâ̭n dắi viḙ̂n ni̒. Dắi khânh ông Hiê̒m la̒ chi̭ Fa̭m Thi̭ Thiê̒m ớ xỏm Xảng, xa̭ Tlung Tha̒nh, hwiḙ̂n kwan Hwả (Thanh Hwả) bi̭ tai na̭n law dôô̭ng. Zo nha̒ ớ xa Tlung tâ I tể hwiḙ̂n Kwan hwả cho rêênh chi̭ dêểnh Tlung tâm I tể hwiḙ̂n Mai Châw diê̒w tli̭. Khâw hơn 1 twâ̒n chi̭ chấn bi̭ xwất viḙ̂n. Ó chí za di̒nh tôi, BHIT la̒ kẳi faw kưw xinh kuố nhê̒w ngươ̒i nge̒w vu̒ng xâw, vu̒ng xa. Nểw ó kỏ BHIT mối khi dâw ổm la̒ dam nă̭ng cho za di̒nh. Bớ khi̒ thôông tiển khảm diê̒w tli̭, dâ̒n tôi ka̭ng thwâ̭n lơ̭i hơn khi̒ lươ̭ cho̭n kơ xớ KCB va̒ diê̒w tli̭.

Ôông Bu̒i Văn Ngwa̭n, thôn Dôô̒ng Zṷ 2, xa̭ Khwan Zṷ (La̭c Thwí) kỏ kon dưở la̒ Bu̒i Kwang Thiê̒w, 26 thuối bi̭ bêḙ̂nh mâ̒w tlẳng. Eenh Thiê̒w diê̒w tli̭ liên tṷc bớ tiển tínhủ tiển T.Ư. Ka̭ ni eenh diê̒w tli̭ ta̭i Bêḙ̂nh viḙ̂n Hwiết hoo̭c chiê̒n mâ̒w T.Ư. Zo la̒ ngươ̒i ZTTX, eenh ản kấp thé BHIT mức hướng 100%. Wa̒i chi fỉ BHIT chi tlá, zo bêḙ̂nh nă̭ng fái muô thêm thuốc wa̒i va̒ kác chi fri khác, nểw ó kỏ BHIT chi tlá thi̒ za di̒nh eenh ó dú khá năng cho kon di chươ bêḙ̂nh.

Tlước ni, nhê̒w za di̒nh mối khi dâw ổm thươ̒ng tư̭ chươ bêḙ̂nh bă̒ng kác ba̒i thuốc zân zan, ít dêểnh bêḙ̂nh viḙ̂n. Bớ khi̒ ản kấp thé BHIT, dôô̒ng ba̒w da̒ mắt ản lơ̭i ích khi̒ di KCB. Mối khi dâw ổm dê̒w dêểnh bêḙ̂nh viḙ̂n dớ ản thăm khảm, diê̒w tli̭ môô̭ch kắch tốt nhất. Tỉnh hết khảng 5/2020, xổ ngươ̒i tham za BHIT to̒n tính la̒ 810.658 ngươ̒i, da̭t tí lḙ̂ baw fú 94,2% zân xổ. Bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, ngă̒nh BHXH da̒ chi tlá tlêênh 316 tí dôô̒ng cho KCB BHIT cho tlêênh 410 ngi̒n lươ̭t mo̭l

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Ngo̭c Xơn, Fỏ Zảm dôốc BHXH tính cho mắt: BHIT la kắch tốt nhất dớ mo̭i ngươ̒i chiê xé kẳi thúi khi̒ bi̭ ổm dâw, bêḙ̂nh tâ̭t. Zo rỉ doỏng thiê̒n muô BHIT la̒ "doỏng kóp khi̒ lee̒nh, dớ ză̒nh khi̒ ổm”. BHIT chi tlá fâ̒n lởn chi fỉ khảm bêḙ̂nh, xét ngiḙ̂m, thuốc va̒ chăm xoóc ngươ̒i bêḙ̂nh. Wiḙ̂c tham za BHIT la̒ dám báw cho mối za di̒nh ó lâm baw kắnh nge̒w tủng khi̒ kỏ ngươ̒i bêḙ̂nh tâ̭t, doỏng kóp kwan tloo̭ng baw fát chiến KT-XH, xwả dỏl zám nge̒w, báw vḙ̂ khức khwé nhân zân, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i khwé meḙnh, chỉ twḙ̂.

Viḙ̂t Lâm


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Iên Thwí Kwiết tâm tloong kuô̭c chiển foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Tloong thơ̒i zan kwa, thư̭chiḙ̂n kác văn bán chí da̭w kuố tính, hwiḙ̂n, Ban Chí da̭w (BCD) foo̒ng chôổng zi̭ch (FCZ) Covid-29 hwiḙ̂n Iên Thwí da̒ chiến khai kwiết liḙ̂t kác biḙ̂n fáp FCZ Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n; lẳnh da̭w, chí da̭w xát xaw, kwiết lwiḙ̂t tloong kôông tác FCZ. Twi nhiên, ngă̒i 10/5, tlêênh diḙ̂ ba̒n da̒ gi nhâ̭n 1 tlươ̒ng hơ̭p ta̭i xỏm Thươ̭ng, xa̭ La̭c Xi̭ zương tỉnh kôô̒ng Covid-19 (bêḙ̂nh nhân 3433) ản vơ̭ dươ di khảm ở Bêḙ̂nh viḙ̂n K Tan Chiêừ. Bêḙ̂nh nhân 3433 da̒ ản dươa si kắch li, diê̒w tli̭ ta̭i Bêḙ̂nh viên Da khwa tính.

Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh Thâ̒n tôốc chwi dổ vết, khấn chương kách li

(HBDT) – Tloong ngă̒i 9/5 TF Hwa̒ Bi̒nh gi nhâ̭n liên tiếp 4 tlươ̒ng hơ̭p zương tỉnh kôông SARS-CoV-2 tloong 1 za di̒nh ta̭i fươ̒ng Dôô̒ng Tiển. Daảng lo nga̭i, kác ka zương tỉnh ni̒ liên kwan dêểnh nhửng diḙ̂ diếm dôông mo̭l kwa la̭i nhơ chơ̭ ngiḙ̂ Fương, ngân ha̒ng, kơ xớ mâ̒m non… Ngăi khâw khi fát hiḙ̂n ka bêḙ̂nh xâm nhâ̭p baw kôô̭ng dôô̒ng, thă̒nh fổ da̒ kấn chương, thâ̒n tôốc thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c chwi vết, kách li kuu̒ng như nhê̒w biḙ̂n fáp meḙnh khác dớ foo̒ng, chôổng zi̭ch. Oh ngă̒i 15/5, TF Hwa̒ Bi̒nh chỉnh thức thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c za̭n kắch xa̭ hô̭i thew Chí thi̭ xổ 15 kuố Thú tưởng Chỉnh fú

Kiếm xwát chă̭t dớ ngăn chă̭n ngwi kơ buu̒ng fát zi̭ch Covid-19

(HBDT) – LTX: Ka̭ ni̒ ngwi kơ zi̭ch Covid-19 buu̒ng fát ở mức dô̭ rất kaw, ó chí bớ nguô̒n thâm nhâ̭p ngăi ká ớ tloong nước. Kuu̒ng vởi kác diḙ̂ fương, tính tích kư̭c, khấn chương thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp kiếm xwát, foo̒ng ngươ̒, zám thiếw ngwi kơ zi̭ch bêḙ̂nh. Foỏng viên Bảw Hwa̒ Bi̒nh da̒ kỏ kuô̭c tlaw dối kôô̒ng dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Thu Hă̒ng, Zảm dôốc Xớ I tể xuung kweenh vẩn dê̒ ni̒. Khâw ni la̒ nô̭i zuung: