(HBDT) – Khảng 4/2017, HTX xán xwất râw an twa̒n Kwiết Chiển (Tân La̭c) thă̒nh lâ̭p, chi̭ Dinh Thi̭ Kwiết khinh năm 1986 la̒ zảm dôốc chư̭c tiếp diê̒w hă̒nh. Dé tha, ká lêênh ớ vu̒ng kaw nhê̒w zan khỏ, kô gải zân tô̭c Mươ̒ng kỏ boóc zảng kon kon chươ khi̒ no̒ thôi chăn chớ thi̒m hưởng di cho ngươ̒i zân kwê mêê̒nh kỏ kinh tể khả zá, kuô̭c khôổng ro ẩm hơn.



 Zảm dôốc HTX xán xwất râw an twa̒n Kwiết Chiển (thử 2 bớ khả chiêw la̭i) ản tlaw zái nhi̒ kuô̭c thi "Ỉ tướng khới ngiḙ̂p xảng ta̭w fṷ nư̭ tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử nhất”.

Xa̭ Kwiết chiển bớ lô ản mắt dêểnh la̒ vu̒ng xán xwất dắc xu xu kỏ thiểng kuố hwiḙ̂n Tân La̭c. Twi nhiên tlước khi HTX xán xwất râw an twa̒n Kwiết Chiển tha dơ̒i, vẩn dê̒ tiêw thṷ lo̭i dắc ni̒ ớ tloong ti̒nh tla̭ng bấp bêênh, kỏ thhơ̒i diếm thuổng zả chí 1.000 -1.500 dôô̒ng/kg, la̒ cho nhê̒w ba̒ kon hảw fả dá.

Bán thân za di̒nh chi̭ Kwiết ku̒ng la̒ hô̭ xán xwất kă̭p nhê̒w khỏ khăn tloong tiêw thṷ xu xu, bán thân chi̭ luôn thẩw hiếw, dôô̒ng kám, tlước ha̒ng tlăm hô̭ nge̒w châ̭t vâ̭t dớ zái kwiết vẩn dê̒ tiêw thṷ. Xinh hwa̭t tloong tố chức Hô̭i LHFN xa̭, chi̭ meḙnh za̭n tlaw dối, hiển kể kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương, thúc dấi thi̒m dâ̒w tha cho xán fấm

Xư̭ tha dơ̒i kuố HTX xán xwất râw an twa̒n Kwiết Chiển kỏ kôông khức doỏng kóp kuố chi̭ Kwiết, chính chi̭ la̒ ngươ̒i chú dôô̭ng tâ̭p hơ̭p kác za di̒nh tham za. 

Khi̒ mởi thă̒nh lâ̭p, tôống ziḙ̂n tích xán xwất kuố HTX kỏ 6,5ha, 39 hô̭ thă̒nh viên. Hwa̭t dôô̭ng ốn di̭nh, ngă̒i ka̒ng fát chiến, ziḙ̂n tích xán xwất da̒ da̭t tlêênh 20ha, tloong rỉ 17ha tlôông xu xu thew tiêw chấn VietGAP, 3ha dắc, dâ̭w kác lo̭i. Hô̭ thă̒nh viḙ̂n ka̭ ni̒ kỏ 45 hô̭. HTX da̒ tố chức xán xwất kinh zwănh  môô̭ch xổ xán fấm, nhơ ngo̭n xu xu tl ziḙ̂n tích 17ha, năng xwất da̭t 63 tẩn/ha, zả baảnh 15.000 dôô̒ng/kg, kú kái Ha̒n Kwuốc 2,2ha, năng xwất 40 tẩn/ha, zả bảnh 7.000/ kg

Wài tha chi Kwiết ko̒n tích kư̭c tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng kác thă̒nh viên meḙnh za̭n dâ̒w tư fát chiến kinh tể za di̒nh bă̒ng nhê̒w hi̒nh thức nhơ tlôông chểl, dâ̭w kô ve, ruôi kủi kải xinh xán, ka thá vươ̒n dớ tăng thêm thu nhâ̭p. Bi̒nh kwân kác thă̒nh viên tham za HTX kỏ thu nhâ̭p bớ 120 - 200 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm. Tiêw biếw nhơ kác hô̭: Dinh Thi̭ Kwiết, Dinh Thi̭ Nha, Bu̒i Thi̭ Bă̒ng, Bu̒i Thi̭ Bi̒nh, Bu̒i Văn Thiḙ̂n...

Bă̒ng chắch nhiḙ̂m kwán lỉ, chi̭ Kwiết ku̒ng kác thă̒nh viên do̒n kết, vươn lêênh la̒ zâ̒w chỉnh dảng, xâi zư̭ng mô hi̒nh HTX tốt va̒ chiê xé kenh ngiḙ̂m hwa̭t dôô̭ng xán xwất, zúp dơ̭ hổ chơ̭ nôông zân fát chiến. HTX ta̭w wiḙ̂c la̒ thươ̒ng xwiên cho 20 – 25 law dôô̭ng,, thu nhâ̭p bi̒nh kwân bớ 2 -–2,5 tliḙ̂w dôô̒ng/ law dôô̭ng/ khảng, thu nhâ̭p bi̒nh kwân da̭t 15 tliḙ̂w dôô̒ng/hô̭/ khảng. Dă̭c biḙ̂t, năm 2019, ỉ tướng xơ chể va̒ báw kwán dắc xu xu kuố chi̭ Kwiết da̭t zái Nhi̒, ta̭i kuô̭c thi "Ỉ tướng khới ngiḙ̂p, xảng ta̭w fṷ nư̭ tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử nhất”

Vởi xư̭ lẳnh da̭w, diê̒w hă̒nh kuố chi̭ Kwiết, hwa̭t dôô̭ng xán xwất, kinh zwănh kuố  HTX da̭t thă̒nh tích nối bâ̭t, ản kác kấp, kác ngă̒nhgi nhâ̭n, biếw zương. Tloong kác năm 2018 – 2019 kả nhân chi̭ Kwiết ản tă̭ng nhê̒w Bă̒ng khen, zẩi khen kuố tính, hwiḙ̂n. Hwiḙ̂n wí Tân La̭c da̒ lươ̭ cho̭n chi̭ Kwiết la̒ kả nhân diến hi̒nh  tiên tiển tiêw biếw tloong hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng da̭w dư̭c, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh dê̒ ngi̭ biếw zương, khen thướng ta̭i hô̭i ngi̭ kấp tính năm 2020


Bu̒i Minh

KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Vỉnh Tiển 4 ta̭i chô̭ dớ dám báw an twa̒n cho nhân zân muô̒ ba̭w

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.

Chwiḙ̂n wê̒l ngươ̒i kỏ wi tỉn ớ xỏm Ngew

(HBDT) – Khâw nhê̒w năm ản zaw la̒ kản bô̭ chú chốt UBNZ xa̭, ôông Bu̒i Văn Thu wê̒l ngí chể dô̭ va̒ ản nhân zân xỏm Ngew, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) bâ̒w cho̭n la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn.

Bổ Kha̒ Xu̒ng A Xa va̒ wiḙ̂c xâi zư̭ng nếp khôổng văn văn minh ớ Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Thew foong tṷc chiê̒n thôổng, lḙ̂ tang kuố mo̭l Môông ớ xa̭ Pa̒ Kỏ (Mai Châw) kỏ nhê̒w ngi lḙ̂ khác kha̒, tloong rỉ kỏ nhê̒w hú tṷc la̭c la̭c hâ̭w. Twi nhiên, bă̒ng kẳi lỉ, kẳi ti̒nh kuố ông Xu̒ng A Xa, nhửng foong ti̭c, tâ̭p kwản la̭c hâ̭w da̒ tư̒ng bước bi̭ dấi lu̒i.