(HBDT) – Ngă̒i 30/6, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ xơ kết kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho̭c tâ̭p va̒ Dê̒ ản 281/QĐ-TTg luố Thú tưởng Chỉnh fú 6 khảng dâ̒w năm 2020; xơ kết 3 khảng thứ ngiḙ̂m mô hi̒nh "kôông zân hoo̭c tâ̭p” "dơn vi̭ hoo̭c tâ̭p” kấp hwiḙ̂n, kấp tính.


Kác da̭i biếw kă̭p kha̒, tlaw dối ta̭i hô̭i ngi̭. 

6 khảng dâ̒w năm, to̒n tính zwi chi̒ 100% xỏm, bán, tố zân fổ kỏ chi hô̭i khwiển hoo̭c; 1.246 ban khwiển hoo̭c. Xổ hô̭i viên to̒n tính la̒ 212.560 hô̭i viên/862.046 ngươ̒i zân, da̭t tí lḙ̂ 24,65%. Năm 2020, kỏ 77,5% za di̒nh, 60,9 zoo̒ng ho̭, 86,2% kôô̭ng dôô̒ng, 78,1% dơn vi̭ dăng kỉ xâi zư̭ng mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p. Kôông tác vâ̭n dôô̭ng, xâi zư̭ng Kwi̭ khwiển hoo̭c tloong 6 khảng dâ̒w năm twi kă̭p nhê̒w khỏ khăn nhưng i da̭t ản mô̭ch xổ kết kwá dảng gi nhâ̭n, hwi dôô̭ng ản 25,89 tí dôô̒ng. Hô̭i Khwiển hoo̭c kác kấp da̒ tă̭ng 4.184 khất hoo̭c bôống tôống zả tli̭ thiê̒n tlêênh 2 tí dôô̒ng, tă̭ng 16.286 khất fâ̒n thướng tôống xổ thiê̒n tlêênh 1,6 tí dôô̒ng. Kác foong tla̒w ""Ruôi kủi nhươ̭ tiết kiḙ̂m khwiển hoo̭c" ""Ba dơ̭ dâ̒w" tiếp tṷc ản zwi chi̒ va̒ da̭t kết kwá tốt.

Xơ kết 3 khảng thứ ngiḙ̂m mô hi̒nh "kôông zân hoo̭c tâ̭p”, "dơn vi̭ hoo̭c tâ̭p” ta̭i hwiḙ̂n Tân La̭c, Mai Châw, TF Hwa̒ Bi̒nh va̒ kác Ban khwiển hoo̭c: Hô̭i LHFN tính, Tlươ̒ng Kaw dắng Kinh tể – Ki̭ thwâ̭t, Kôông ti diḙ̂ntứ – Viḙ̂n thôông Thă̒nh Biên. Kwa wiḙ̂c chiến khai khích lḙ̂ mối kả nhân tích kư̭c hơn tloong hoo̭c tâ̭p thướng xwiên va̒ áp zṷng kiển thức, ki̭ năng thu nhâ̭n ản baw law dôô̭ng, xán xwất, kôông tác

Ta̭i hô̭i ngi̭ kác da̭i biếw da̒ thôổng nhất wê̒l nhửng chương chi̒nh, fương hưởng, nhiḙ̂m vṷ kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p 6 khảng kuổi năm 2020.


Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Vỉnh Tiển 4 ta̭i chô̭ dớ dám báw an twa̒n cho nhân zân muô̒ ba̭w

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.

Chwiḙ̂n wê̒l ngươ̒i kỏ wi tỉn ớ xỏm Ngew

(HBDT) – Khâw nhê̒w năm ản zaw la̒ kản bô̭ chú chốt UBNZ xa̭, ôông Bu̒i Văn Thu wê̒l ngí chể dô̭ va̒ ản nhân zân xỏm Ngew, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) bâ̒w cho̭n la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn.

Bổ Kha̒ Xu̒ng A Xa va̒ wiḙ̂c xâi zư̭ng nếp khôổng văn văn minh ớ Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Thew foong tṷc chiê̒n thôổng, lḙ̂ tang kuố mo̭l Môông ớ xa̭ Pa̒ Kỏ (Mai Châw) kỏ nhê̒w ngi lḙ̂ khác kha̒, tloong rỉ kỏ nhê̒w hú tṷc la̭c la̭c hâ̭w. Twi nhiên, bă̒ng kẳi lỉ, kẳi ti̒nh kuố ông Xu̒ng A Xa, nhửng foong ti̭c, tâ̭p kwản la̭c hâ̭w da̒ tư̒ng bước bi̭ dấi lu̒i.