KÁC TIN KHÁC


Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh hưởng di wê̒l di̭ch nôông thôn mởi

(HBDT) - Xác di̭nh Chương chi̒nh Mṷc tiêw kwuốc za xâi zưư̭ng nôông thôn mởi (NTM) la̒ chương chi̒nh fát chiến kinh tể - xa̭ hô̭i tôống thế, to̒n ziḙ̂n va̒ lô za̒i.

Tlêênh 15,5 tí zôô̒ng uúng hô̭ Kwi̭ foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) - Hướng ưửng lơ̒i kêw zo̭i uúng hô Kwi̭ foo̒ng, chôổng zi̭ch (FCZ) Covid-19 kuố UB T.Ư MTTK Viḙ̂t Nam, năm 2021, UB MTTK tính za̒ fát zôô̭ng 2 dơ̭t uúng hô̭ Kwi̭ FCZ Covid-19 (zơ̭t 1 ngă̒i 27/5, zơ̭t 2 ngă̒i 30/9).