(HBDT) – Zư̭ ản "Tăng kươ̒ng vai tlo̒ fṷ nư̭ va̒ tlé em gải tính Hwa̒ Bi̒nh tloong foo̒ng, chôổng ba̭w lư̭c zởi" zo Hô̭i LHFN tính la̒ chú zư̭ ản, ản thư̭c hiḙ̂n ta̭i 16 xa̭ kuố hwiḙ̂n: La̭c Xơn, Mai Châw, Iên Thwí, Da̒ Bắc. Zư̭ ản ản ta̒i chơ̭ bới Kwi̭ Thúc dấi xảng kiển tư fáp (JIFF), tôống xổ vổn hổ chơ̭ lêênh dêểnh 1,9 tí dôô̒ng. Thơ̒i zan thư̭c hiḙ̂n bớ khảng 6/2019 dêểnh hết khảng 10/2020.


Thư̭c hiḙ̂n kể hwă̭ch hwă̒nh dôô̭ng kuố Zư̭ ản, Hô̭i LHFN tính tố chức dêm zaw lưw chiê̒n thôông chú dê̒ "An twa̒n cho fṷ nư̭ va̒ tlé em"” ta̭i xa̭ Xăn Khwe̒ (Mai Châw)

Dôô̒ng chỉ Hwa̒ng Thi̭ Zwiên, Chú ti̭ch Hô̭i LHFN tính cho mắt: Vởi mṷc tiêw tăng kươ̒ng nhâ̭n thức fáp lwâ̭t va̒ thăi dối kwan niḙ̂m wê̒l bi̒nh dắng zởi (BDZ) cho fṷ nư̭ va̒ tlé em gải, dă̭c biḙ̂t la̒ fṷ nư̭ zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX) thôông kwa hwa̭t dôô̭ng tâ̭p hwẩn, chiê̒n thôông, tư vẩn fáp lwâ̭t, hổ chơ̭ zi̭ch vṷ tư fáp va̒ tăng kươ̒ng fổi hơ̭p da ngă̒nh tloong thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch dớ kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n kwiê̒n BDZ va̒ kác kwiê̒n kơ bán kuố fṷ nư̭ va̒ tlé em gải.

Zự ản ản thực hiện bớ khảng 6/2019, khâw hơn 1 năm chiến khai ta̭i 4 hwiḙ̂n da̒ zoong la̭i nhửng kết kwá tích kư̭c, kṷ thế nhơ: kháw xát 320 dổi tươ̭ng la̒ fṷ nư̭ ZTTX tlé em va̒ nam zởi wê̒l nha̭n thức, moong muổn, xư̭ kwan tâm kuố kôô̭ng dôô̒ng, fṷ nư̭ va̒ tlé em tloong vẩn dê̒ ba̭w lư̭c zởi, baw lư̭c za di̒nh, xâm ha̭i ti̒nh zṷc tlé em… Tố chức 4 lớp tâ̭p hwẩn TOT cho 140 kản bô̭ noo̒ng kốt kấp tính, hwiḙ̂n va̒ xa̭ thư̭c hiḙ̂n dê̒ ản kác nô̭i zung chỉnh nhơ: Chỉnh xắch, fáp lwâ̭t wê̒l BDZ; foo̒ng chôổng ba̭w lư̭c tlêênh kơ xớ; ki̭ năng tâ̭p hwẩn kỏ xư̭ tham za va̒ chiê̒n thôông thăi dối ha̒nh vi tloong foo̒ng chôổng ba̭w lư̭c zởi; ki̭ năng tư vẩn, tiếp kâ̭n dổi tươ̭ng bi̭ ba̭w lư̭c, xâm ha̭i...

Tố chức 8 lớp tâ̭p hwẩn cho 280 kác thă̒nh viên la̒ bỉ thư chi bô̭, tlướng thôn, xỏm, chi hô̭i fṷ nư̭, da̭i ziḙ̂n kác do̒n thế, kôông an viên thôn, xỏm ta̭i kác xa̭, thi̭ chẩn kuố 4 hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản, da̭i ziḙ̂n kác dwa̒n thế, kôông an viên thôn, xỏm ta̭i kác xa̭, thi̭ chânt kuố 4 hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản, wê̒l kác kiển thức Lwâ̭t Foo̒ng, chôổng ba̭w lư̭c za di̒nh, ki̭ năng foo̒ng chôổng ba̭w lư̭c, xâm ha̭i ti̒nh zṷc va̒ biḙ̂n fáp báw vḙ̂. Tố chức 8 lớp tâ̭p hwẩn ki̭ năng nhâ̭n ziḙ̂n, ửng fỏ xâm ha̭i ti̒nh zṷc tlé em cho 280 rét ZTTX. Zúp kác ủn hiếw ngwi kơ dổi với bán thân. Tố chức 4 hô̭i tháw kấp hwiḙ̂n cho 1490 da̭i biếw da̭i ziḙ̂n cho kác ngă̒nh kôông an, tư fáp, zảw zṷc, LD-TB&XH, Hô̭i Fṷ Nư̭ wê̒l nô̭i zung ""ăng kươ̒ng fổi hơ̭p thư̭c hiḙ̂n kôông tác tiên chiê̒n, tư vẩn fáp lwâ̭t, chơ̭ zúp fáp lỉ, nơơng kaw năng lư̭c thư̭c hiḙ̂n fáp lwâ̭t, chỉnh xắch wê̒l foo̒ng, chôổng ba̭w lư̭c zởi"

Dôô̒ng chỉ Hwa̒ng Thi̭ Zwiên, Chú ti̭ch Hô̭i LHFN tính cho mắt thêm: Fân biḙ̂t dổi xứ va̒ ba̭w lư̭c zởi la̒ kết kwá kuố BDZ da̒ tô̒n ta̭i bớ lô dơ̒i. Zo rỉ wiḙ̂c kung kấp kiển thức, tăng kươ̒ng nhâ̭n thức, nơơng kaw ki̭ nă̭ng cho cho fṷ nư̭ va ngươ̒i zân hiếw ro̭, nẳm ro̭ hơn kác vấn dê̒ ba̭w lư̭c zởi tloong xa̭ hô̭i, kóp fấn zái kwiết ngwiên nhân kôốc rḙt gâi tha BDZ.

Trong thời gian tới, Ban quản lý dự án tập trung triển khai các nội dung trọng tâm, đề ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả dự án, quyết tâm hoàn thành mục tiêu: nâng cao nhận thức, thay đổi quan niệm của 50% phụ nữ, trẻ em gái, nam giới, trẻ em trai vùng dự án về BĐG; cải thiện việc phối hợp giữa các bên liên quan với 60% cán bộ được tăng cường kiến thức, phối hợp thực hiện luật; 40% cán bộ truyền thông địa phương được nâng cao kỹ năng để thực hiện truyền thông tích cực thay đổi hành vi; 60% thành viên cộng đồng được tiếp cận thông tin kịp thời, dễ hiểu, biết được chức năng, địa chỉ tiếp cận dịch vụ tư pháp; góp phần nhân rộng các sáng kiến phòng, chống BĐG trong và ngoài tỉnh…

Tloong tlơ̒i zan dêểnh, Ban kwán lỉ zư̭ ản tâ̭p chung chiến khai kác nô̭i zung tloo̭ng tâm, dê̒ tha kác zái fáp dớ thư̭c thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá zư̭ ant, kwiết tâm hwa̒n thă̒nh mṷc tiêw: nơơng kaw nhâ̭n thức, thăi dốikwan niḙ̂m kuố 50% fṷ nư̭, tlé em gải, nam zởi, tlé em kải vu̒ng zư̭ ản wê̒l BDZ, kái thiḙ̂n wiḙ̂c fổi hơ̭p zươ̭ kác bên liên kwan… 60% thă̒nh viên kôô̭ng dôô̒ng ản tiếp kâ̭n thôông tin ki̭p thơ̒i, rḙ̂ hiếw, tiếp kâ̭n zi̭ch vṷ tư vẩn fáp lwâ̭t, nhân rôô̭ng kác xảng kiển foo̒ng chôổng BDZ tloong va̒ wa̒i tính...

Hôô̒ng Zwiên


KÁC TIN KHÁC


Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh hưởng di wê̒l di̭ch nôông thôn mởi

(HBDT) - Xác di̭nh Chương chi̒nh Mṷc tiêw kwuốc za xâi zưư̭ng nôông thôn mởi (NTM) la̒ chương chi̒nh fát chiến kinh tể - xa̭ hô̭i tôống thế, to̒n ziḙ̂n va̒ lô za̒i.

Tlêênh 15,5 tí zôô̒ng uúng hô̭ Kwi̭ foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) - Hướng ưửng lơ̒i kêw zo̭i uúng hô Kwi̭ foo̒ng, chôổng zi̭ch (FCZ) Covid-19 kuố UB T.Ư MTTK Viḙ̂t Nam, năm 2021, UB MTTK tính za̒ fát zôô̭ng 2 dơ̭t uúng hô̭ Kwi̭ FCZ Covid-19 (zơ̭t 1 ngă̒i 27/5, zơ̭t 2 ngă̒i 30/9).