KÁC TIN KHÁC


Hắi thướ thăi vi̒ khức khwé kuố ba̭n va̒ kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Thướ thăi bă̒ng xa̒ foo̒ng la̒ biḙ̂n fáp dơn zán, ré thiê̒n vfa hiḙ̂w kwá nhất tloong kiếm xwát zi̭ch bêênh, dó la̒ khwiển kảw kuố Tố chức I tể thể zởi (WHO). Bớ năm 2008 dêểnh chi̒ ni̒, ngă̒nh I tể nước ha da̒ zwi chi̒, thư̭c hiḙ̂n tốt kác hwa̭t dôô̭ng nhă̒m lan twá thôông diḙ̂p "Thướ thăi vi̒ khức khwé kuố ba̭n va̒ kôô̭ng dôô̒ng” dêểnh kôô̒ng kác thơơ̒ng lớp nhân zân.