(WBDT) – Dó la̒ ỉ kiển chí da̭w tloo̭ng tâm kuố dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Phỏ Chú ti̭ch UBND tính ta̭i hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác law dôô̭ng, ngươ̒i kỏ kôông va̒ xa̭ hô̭i năm 2017, chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm 2018 zo Xớ LĐ-TB&XH tính tố chức baw ngă̒i 24/1


Thươ̒ wí kwiê̒n, dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Phỏ Chú ti̭ch UBND tính tlaw Kớ thi duô xwất xắc kuố Bô̭ LĐ-TB&XH cho tâ̭p thế Xớ LĐ-TB&XH tính.

Năm 2017 Xớ ản UBND tính dẻnh zả hwa̒n tha̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ, la̒ 1 tloong 19 tính ản Bô̭ LĐ-TB&XH xếp zẩn dâ̒w phoong tla̒w thi duô khổi 63 tính, tha̒nh phổ. Kác nhiḙ̂m vṷ kôông tác law dôô̭ng, ngươ̒i kỏ kôông va̒ xa̭ hô̭i ản tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ bớ tính dêểnh kơ xớ. Hâ̒w hết kác chí tiêw, nhiḙ̂m vṷ dê̒w da̭t, vươ̭t kế hwa̭ch. To̒n tính zái kwiết wiḙ̂c la̒ tloong nước cho 16.670 mo̭l, da̭t 101% kể hwa̭ch; xwất khấw law dôô̭ng 319 ngươ̒i. Tí lḙ̂ law dôô̭ng nga̒nh nông, lâm, ngư ngiḙ̂p ko̒n 64%; tí lḙ̂ thất ngiḙ̂p kuố laô̭nt ớ khu vư̭c tha̒nh thi̭ ko̒n 3,3%, da̭t chí tiêw HDND tính zaw. Kết kwá tiến xinh da̒w ta̭w da̭t 14.666 law dôô̭ng, da̭t 101,1% kể hwa̭ch. Tí lḙ̂ law dôô̭ng kwa da̒w ta̭w da̭t 51%, tloong rỉ xổ kỏ bă̒ng kấp, chửng chí 18,5%. Tí lḙ̂ hô̭ nge̒w tloong năm zám 2,93% ko̒n 18,01%. Kác phoong tla̒w dê̒n ơn, dáp ngiḙ̂ ản kác kấp thư̭c hiḙ̂n tốt, kóp phâ̒n nơng kaw dơ̒i khôổng, vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố ngươ̒i kỏ kôông. Kác dổi tươ̭ng báw chơ̭ xa̭ hô̭i ản zái kwiết chể dô̭ ki̭p thơ̒i. Kông tác phoo̒ng chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i ó dớ phát xinh mởi diếm noỏng wơ̒l ma twỉ, ma̭i zâm.

Twi nhiên, xổ zwanh ngiḙ̂p chươ tham za BHXH, BHYT, BHTN ko̒n nhê̒w. Kỏ 563 zwanh ngiḙ̂p nơ̭ doo̭ng BHXH bớ 3 khảng tlớ lêênh xổ thiê̒n tlêênh 43 tí dôô̒ng. Tai na̭ law dôô̭ng tloong hwa̭t dôô̭ng khai thác khwảng xán xawí tha nhê̒w. Chươ ta̭w ản xư̭ gẳn kết chă̭t zươ̭ nha̒ tlươ̒ng mân zwanh ngiḙ̂p tloong phổi hơ̭p da̒w ta̭w, xâi zư̭ng chương chi̒nh, zảw chi̒nh ră̭i nghê̒, xứ zṷng law dôô̭ng khâw da̒w ta̭w. Tố chức thư̭c hiḙ̂n kác chỉnh xách, zư̭ ản thuô̭c chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za zám nge̒w bê̒n vưng thew tiêw chỉ nge̒w da chê̒w chưa kṷ thế, dôô̒ng bô̭, ki̭p thơ̒i. Ko̒n nhê̒w vṷ rét bi̭ xâm ha̭i ti̒nh zṷc...

Năm 2018, Xớ dê̒ tha 11 nhiḙ̂m vṷ mân zái pháp tloo̭ng tâm. Tloong rỉ, tâ̭p chung chiến khai nhiḙ̂m vṷ wơ̒l xâi zư̭ng kwan hḙ̂ ha̒i hwa̒, ốn di̭nh tloong zwanh ngiḙ̂p.

Phát biếw ta̭i hô̭i nghi̭, dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Phỏ Chú ti̭ch UBND tính gi nhâ̭n, biếw zương kết kwá nga̒nh da̭t ản. Dô̒ng chỉ dê̒ ngi̭ thơ̒i zan dêểnh, tloong chương chi̒nh ră̭i ngê̒ kâ̒n gẳn kết mân nhu kâ̒w xa̭ hô̭i; chủ ỉ ră̭i ỉ thức chấp ha̒nh kí lwâ̭t, tỉnh kâ̒n ku̒, chi̭w khỏ cho ngươ̒i zân. Kwan tâm hơn dêểnh vẩn dê̒ ta̭i na̭n law dôô̭ng, xâm ha̭i ti̒nh zṷc kon rét. Tloong vẩn dê̒ zám nge̒w kâ̒n chủ ỉ ti̒nh tla̭ng xin baw hô̭ nge̒w kuố ngươ̒i zân.Tâ̭p chung chăm lo cho ngươ̒i nge̒w, za di̒nh chỉnh xách, mo̭l ó dươ̭c nương tươ̭, bi̭ ánh hướng thiên tai. Mṷc tiêw la̒ ó dớ ô ngăi lu̒i la̭i khả khâw, za di̒nh no̒ i kỏ Thết

Ta̭i hô̭i ngi̭, 1 kản bô̭ kuố Xớ ản Thú tưởng Chỉnh phú tă̭ng Bă̒ng khen, Bô̭ LĐ-TB&XH TĂ̭NG Kơ̒ thi duô xwất xắc cho tâ̭p thế Xớ; tăng Bă̒ng khen cho 12 tâ̭p thế, 29 kả nhân, UBND tính tă̭ng Bă̒ng khen cho 3 tâ̭p thế, 3 kả nhân. Zám dốc Xớ tă̭ng Zẩi khen cho 37 tâ̭p thế, 58 kả nhân


                                                                                 Kấm Lḙ̂


KÁC TIN KHÁC


Ban CHQS wiḙ̂n La̭c Thwí: Fát dôô̭ng foong tla̒w thi duô “La̒ thew lơ̒i Bác – thi duô za̒nh 3 nhất”

(WBDT) – Ngă̒i 12/4, Ban CHQS La̭c thwí da̒ tố chức fát dôô̭ng dơ̭t thi duô dă̭c biḙ̂t kỏ chú dê̒: "La̒ thew lơ̒i Bác – thi duô za̒nh 3 nhất” hưởng dêểnh cha̒w mư̒ng kí niḙ̂m 70 năm ngă̒i Bác Hô̒ tha lơ̒i kêw go̭i thi duô ải kuốc.

Xa̭ Hang Kiê thăi dối nhơ̒ Zư̭ ản zám nge̒w

(WBDT) - Ảng khả bê tông rôô̭ng thênh thang, da̒ng baw khu xán xwất tlái rôô̭ng, da̒n bo̒ thoong thá kiểm ăn tlêênh dô̒il, da̒n kủi bán diḙ̂, da̒n ka dang fát chiến fâ̒n no̒ cho thẩi kuô̭c khôổng kuố dôô̒ng ba̒w mo̭l Mông, xa̭ Hang Kiê (Mai Châw) dang tlêênh da̒ fát chiến. Thew dôô̒ng chỉ Kha̒ A Váw, Chú ti̭ch UBND xa̭, nhửng thăi dối ni̒ nhơ̒ kỏ xư̭ hổ chơ̭ kuố kác chương chi̒nh, zư̭ ản, tloong dỏ kỏ Zư̭ ản zám nge̒w.

Twiên zương zảw viên, hoo̭c xinh tham za kuô̭c thi Khwa hoo̭c kỉ thwâ̭t kấp Kuốc za

(WBDT)- Khởm ngă̒i 14/3, ta̭i tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ, Xớ GD&ĐT da̒ tố chức "Twiên zương zảw viên, hoo̭c xinh tha za kuô̭c thi Khwa hoo̭c kỉ thwâ̭t kấp Kuốc za”

Xa̭ Na̒ Me̒w vươ̭t khỏ la̒ khwiển hoo̭c

(WBDT) – La̒ xa̭ thuô̭c vu̒ng dă̭ biḙ̂t khỏ khăn kuố wiḙ̂n vu̒ng kaw Mai Châw, Na̒ Me̒w kỏ dêểnh 337/351 hô̭ kỏ hô̭ viên khwiển hoo̭c. Năm 2017 xa̭ kỏ 127 hô̭ da̭t zanh hiḙw "Za di̒nh hoo̭c tâ̭p”, 174 hô̭ tham za foong tla̒w "Ruôi kủi như̭ tiết kiḙ̂m”. Dă̭c bḙ̂t bớ nguô̒n kwi̭ zo hô̭i viên doỏng kóp, wi dôô̭ng bớ kác tố chức, kả nhân háw tâm, baw dâ̒w môix năm hoo̭c xa̭ kỏ ha̒ng tlăm khất kwa̒, hoo̭c bôống dớ ki̭p thơ̒i hổ chơ̭, dôô̭ng viên hoo̭c xinh, zảw viên kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn vươn lêênh tloong hoo̭c tâ̭p.

Tẩm loo̒ng kuố nhửng thâ̒i zảw la̒ “ngư fú” kái thiḙ̂n bươ ăn cho hoo̭c tlo̒

(WBDT) – Tlươ̒ng THCS Tân Zân (Mai Châw) ản tha̒nh lâ̭p năm 2007 khâw khi xa̭ Tân Zân tách bớ wiḙ̂n Da̒ Bắc. Nha̒ tlươ̒ng kỏ 116 ho̭c xinh, hơn chṷc lớp ho̭c, khu nô̭i chủ cho hơn 60 ho̭c xinh va̒ hơn chṷc kản bô̭, zảw viên. Da fâ̒n zảw viên. Da fâ̒n zảw viên ta̭i tlươ̒ng la̒ mo̭l ớ thi̭ chẩn Mai Châw, mô̭ch xổ ớ wiḙ̂n khác, kuổi twâ̒n, kuổi khảng mḙ̂ wơ̒l thăm nha̒. Mổi bâ̭n kwăi la̭i tlươ̒ng, kác thâ̒i, kô dê̒w fái vươ̭t kwa nhửng chă̭ng khả khỏ khăn dớ zoong kon chư dêểnh ră̭i cho hoo̭c xinh.

Wi dôô̭ng hơn 30 kản bô̭, chiển xi̭ zúp kác za di̒nh bi̭ xỏ lốc la̒ băl mải nha̒

(WBDT) – Ngă̒i 09/3, Ban CHQS wiḙ̂n Kaw Fong da̒ wi dôô̭ng 20 kản bô̭, chiển xi̭ (KBCX) kơ kwan kwân xư̭ wiḙ̂n mân 12 dôô̒ng chỉ lư̭c lươ̭ng zân kwân kơ dôô̭ng ta̭i xa̭ Xwân Fong tham za zúp dơ̭ 2 za di̒nh ớ xỏm Ka̭n 2 kắc fṷc hâ̭w kwá, la̒ la̭i mải nha̒ khâw bi̭ xỏ meḙnh bất ngơ̒ la̒ băl mải ngăi tloong dêm ngă̒i 08/3