(WBDT) – Ngă̒i 22/1 tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ da̒ tố chức lḙ̂ dỏn bă̒ng kôông nhâ̭n tlươ̒ng da̭t chwấn kuốc za zai dwa̭n 2017 – 2022, xơ kết ho̭c ki̒ I năm ho̭c 2017 - 2018


Thươ̒ wí kwiê̒n kuố Chú ti̭ch UBND tính, dô̒ng chỉ Dă̭ng Kwang Nga̒n, Phỏ zảm dốc Xớ GD&ĐT tlaw Bă̒ng kôông nhâ̭n tlươ̒ng da̭t chwấn kuốc za cho Ban zảm hiḙ̂w nha̒ tlươ̒ng

Năm ho̭c 2017 – 2017 tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ kỏ 1.356 ho̭c xinh (tloong rỉ kỏ 168 ho̭c xinh zân tô̭c thiếw xổ) thuô̭c 43 lớp, 12 hḙ̂ chwiên. Tlươ̒ng hiḙ̂n kỏ 129 kản bô̭, nhân viên, zảw viên, kỏ 1 Tiển xi̭, 2 ngwiên kửw xinh, 52 Tha̭c xi̭. Chi bô̭ Dáng nha̒ tlươ̒ng hiḙ̂n có 3 chi bô̭, 87 dáng viên, nhê̒w năm liê̒n da̭t "tloong khḙch vưng mḙnh”


Ban zảm hiḙ̂w nha̒ tlươ̒ng tlaw zẩi khen cho kác dôô̒ng chỉ zảw viên kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong ho̭c ki̒ I năm ho̭c 2017 - 2018

Kác năm ho̭c kwa nha̒ tlươ̒ng luôn khắng di̭nh vi̭ chỉ zẩn dâ̒w wơ̒l chất lươ̭ng bơ̭c THPT kuố tính, tí lḙ̂ ho̭c xinh dô̭ tốt ngiḙ̂p da̭t 100%, tí lḙ̂ ho̭c xinh chủng tiến baw kác tlươ̒ng Da̭i ho̭c zwi chi̒ ốn di̭nh ớ mức 90%. Hwa̭t dôô̭ng ngiên kửw khwa ho̭c, hơ̭p tác kuốc tể kỏ nhửng bước phát triến mḙnh. Tlung bi̒nh mổi năm nha̒ tlươ̒ng kỏ tlêênh 35 ho̭c xinh da̭t ho̭c xinh zói kuốc za.

Ho̭c ki̒ I năm ho̭c 2017 - 2018 nha̒ tlươ̒ng kỏ 65,12% ho̭c xinh xếp lwa̭i ho̭c lư̭c zói, 34,88% xếp lo̭i khả, ó kỏ ho̭c xinh xếp ho̭c lư̭c tlung bi̒nh. Kỏ dêểnh 97,79% ho̭c xinh ha̭nh kiếm tốt, chí kỏ 2,21% ho̭c xinh kỏ ha̭nh kiếm khả, ó kỏ ho̭c xinh ha̭nh kiếm tlung bi̒nh. Tloong kuô̭c thi ho̭c xinh zói kấp tính bơ̭c THPT vươ̒ rô̒i, nha̒ tlươ̒ng kỏ 287 ho̭c xinh da̭t zái (47 zái nhất, 74 zái nhi̒, 96 zái ba, 70 zái khwiển khích).

Cớ xớ vâ̭t chất nha̒ tlươ̒ng nhơ phoo̒ng ho̭c, phoo̒ng chức năng, thư viḙ̂n, kỉ túc xa̭... da̒ ản xâi zư̭ng, tlang bi̭ dâ̒i dú da̭t chấn, dáp ửng tốt nhu kâ̒w ho̭c tâ̭p mân záng ră̭i


                                                                   Zương Liḙ̂w

KÁC TIN KHÁC


Ban CHQS wiḙ̂n La̭c Thwí: Fát dôô̭ng foong tla̒w thi duô “La̒ thew lơ̒i Bác – thi duô za̒nh 3 nhất”

(WBDT) – Ngă̒i 12/4, Ban CHQS La̭c thwí da̒ tố chức fát dôô̭ng dơ̭t thi duô dă̭c biḙ̂t kỏ chú dê̒: "La̒ thew lơ̒i Bác – thi duô za̒nh 3 nhất” hưởng dêểnh cha̒w mư̒ng kí niḙ̂m 70 năm ngă̒i Bác Hô̒ tha lơ̒i kêw go̭i thi duô ải kuốc.

Xa̭ Hang Kiê thăi dối nhơ̒ Zư̭ ản zám nge̒w

(WBDT) - Ảng khả bê tông rôô̭ng thênh thang, da̒ng baw khu xán xwất tlái rôô̭ng, da̒n bo̒ thoong thá kiểm ăn tlêênh dô̒il, da̒n kủi bán diḙ̂, da̒n ka dang fát chiến fâ̒n no̒ cho thẩi kuô̭c khôổng kuố dôô̒ng ba̒w mo̭l Mông, xa̭ Hang Kiê (Mai Châw) dang tlêênh da̒ fát chiến. Thew dôô̒ng chỉ Kha̒ A Váw, Chú ti̭ch UBND xa̭, nhửng thăi dối ni̒ nhơ̒ kỏ xư̭ hổ chơ̭ kuố kác chương chi̒nh, zư̭ ản, tloong dỏ kỏ Zư̭ ản zám nge̒w.

Twiên zương zảw viên, hoo̭c xinh tham za kuô̭c thi Khwa hoo̭c kỉ thwâ̭t kấp Kuốc za

(WBDT)- Khởm ngă̒i 14/3, ta̭i tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ, Xớ GD&ĐT da̒ tố chức "Twiên zương zảw viên, hoo̭c xinh tha za kuô̭c thi Khwa hoo̭c kỉ thwâ̭t kấp Kuốc za”

Xa̭ Na̒ Me̒w vươ̭t khỏ la̒ khwiển hoo̭c

(WBDT) – La̒ xa̭ thuô̭c vu̒ng dă̭ biḙ̂t khỏ khăn kuố wiḙ̂n vu̒ng kaw Mai Châw, Na̒ Me̒w kỏ dêểnh 337/351 hô̭ kỏ hô̭ viên khwiển hoo̭c. Năm 2017 xa̭ kỏ 127 hô̭ da̭t zanh hiḙw "Za di̒nh hoo̭c tâ̭p”, 174 hô̭ tham za foong tla̒w "Ruôi kủi như̭ tiết kiḙ̂m”. Dă̭c bḙ̂t bớ nguô̒n kwi̭ zo hô̭i viên doỏng kóp, wi dôô̭ng bớ kác tố chức, kả nhân háw tâm, baw dâ̒w môix năm hoo̭c xa̭ kỏ ha̒ng tlăm khất kwa̒, hoo̭c bôống dớ ki̭p thơ̒i hổ chơ̭, dôô̭ng viên hoo̭c xinh, zảw viên kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn vươn lêênh tloong hoo̭c tâ̭p.

Tẩm loo̒ng kuố nhửng thâ̒i zảw la̒ “ngư fú” kái thiḙ̂n bươ ăn cho hoo̭c tlo̒

(WBDT) – Tlươ̒ng THCS Tân Zân (Mai Châw) ản tha̒nh lâ̭p năm 2007 khâw khi xa̭ Tân Zân tách bớ wiḙ̂n Da̒ Bắc. Nha̒ tlươ̒ng kỏ 116 ho̭c xinh, hơn chṷc lớp ho̭c, khu nô̭i chủ cho hơn 60 ho̭c xinh va̒ hơn chṷc kản bô̭, zảw viên. Da fâ̒n zảw viên. Da fâ̒n zảw viên ta̭i tlươ̒ng la̒ mo̭l ớ thi̭ chẩn Mai Châw, mô̭ch xổ ớ wiḙ̂n khác, kuổi twâ̒n, kuổi khảng mḙ̂ wơ̒l thăm nha̒. Mổi bâ̭n kwăi la̭i tlươ̒ng, kác thâ̒i, kô dê̒w fái vươ̭t kwa nhửng chă̭ng khả khỏ khăn dớ zoong kon chư dêểnh ră̭i cho hoo̭c xinh.

Wi dôô̭ng hơn 30 kản bô̭, chiển xi̭ zúp kác za di̒nh bi̭ xỏ lốc la̒ băl mải nha̒

(WBDT) – Ngă̒i 09/3, Ban CHQS wiḙ̂n Kaw Fong da̒ wi dôô̭ng 20 kản bô̭, chiển xi̭ (KBCX) kơ kwan kwân xư̭ wiḙ̂n mân 12 dôô̒ng chỉ lư̭c lươ̭ng zân kwân kơ dôô̭ng ta̭i xa̭ Xwân Fong tham za zúp dơ̭ 2 za di̒nh ớ xỏm Ka̭n 2 kắc fṷc hâ̭w kwá, la̒ la̭i mải nha̒ khâw bi̭ xỏ meḙnh bất ngơ̒ la̒ băl mải ngăi tloong dêm ngă̒i 08/3