(HBDT) - Hướng ưửng lơ̒i kêw zo̭i uúng hô Kwi̭ foo̒ng, chôổng zi̭ch (FCZ) Covid-19 kuố UB T.Ư MTTK Viḙ̂t Nam, năm 2021, UB MTTK tính za̒ fát zôô̭ng 2 dơ̭t uúng hô̭ Kwi̭ FCZ Covid-19 (zơ̭t 1 ngă̒i 27/5, zơ̭t 2 ngă̒i 30/9).


WB MTTK TF Hwa̒ Bi̒nh tiếp nhâ̭n uúng hô̭ Kwi̭ foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 zơ̭t 2 năm 2021.

Tỉnh bớ ngă̒i 27/5 - 22/11, za̒ kỏ 265 kơ kwan, zơn vi̭, kả nhân tloong va̒ wa̒i tính tham za uúng hô̭ Kwi̭ FCZ Covid-19 14,567 tí zôô̒ng. Xôổ zư dâ̒w ki̒ chiến la̭i 851,71 tliḙ̂w dôô̒ng, tôống kỏ 15,509 tí dôô̒ng.Bơớ nguô̒n lư̭c uúng hô̭ za̒ chi 10,66 zôô̒ng hổ chơ̭ kôông tác FCZ tloong tính va̒ hổ chơ̭ kác tính, thă̒nh fổ tlong nước.

Waa̒i tha UB MTTK tính za̒ tiếp nhâ̭n haa̒ng hwả, nhu iểw fấm, tlaang thiết bi̭ uúng hô̭ kôông tác FCZ Covid-19 tli̭ zả tlêênh 20 tí zôô̒ng nhơ: Khấw chaang, bô̭ báw hô̭, kỉnh chẳn zo̭t bẳnh, zuung zi̭ch xát khwấn, mẳi zo thân nhiḙ̂t, xe kửw thương... Thư̭c hiḙ̂n fân bố ki̭p thơ̒i zêểnh kác dơn vi̭ tham za chôổng zi̭ch va̒ ngươ̒i khỏ khăn tloong zi̭ch bêḙ̂nh.

Ka̭ ni̒ xổ zư Kwi̭ FCZ kấp tính 4,84 tí dôô̒ngKÁC TIN KHÁC


Khẳnh thă̒nh xân chơi "Green Playground" ta̭i Tlươ̒ng Fố thôông thư̭c hă̒nh chất lươ̭ng kaw Ngwiḙ̂n Tất Thă̒nh

(HBDT) - Khởm ngă̒i 4/1, Zư̭ ản ACES va̒ Tlươ̒ng Fố thôông thư̭c hă̒nh chất lươ̭ng kaw (FTTHCLK) Ngwiḙ̂n Tất Thă̒nh (TF Hwa̒ Bi̒nh) da̒ tố chức lḙ̂ khẳnh thă̒nh xân chơi "Green Playground". Dêểnh zư̭ kỏ lẳnh da̭w Tlươ̒ng Da̭i hoo̭c Bắch Khwa Ha̒ Nô̭i, Tlướng Zư̭ ản ACES Viḙ̂t Nam.

Rẩw ẩn zân vâ̭n vuu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ

(HBDT) - Hwa̒ Bi̒nh la̒ tính miê̒n nủi kỏ dôông dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ (DBZTTX) khinh khôổng. Zo rỉ, kác kấp wí Daáng, chỉnh kwiê̒n, LLVT tloong tính da̒ tâ̭p chuung la̒ tốt kôông tác chăm lo, nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho nhân zân. Dêênh chi̒ ni̒ bô̭ mă̭t nôông thôn vu̒ng DBZTTX da̒ kỏ nhểw dối khác, la̒ rẩw ẩn dâ̭m nét bớ kôông tác "Zân vâ̭n khẻw" kỏ xư̭ baw kuô̭c kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭.