KÁC TIN KHÁC


Khẳnh thă̒nh xân chơi "Green Playground" ta̭i Tlươ̒ng Fố thôông thư̭c hă̒nh chất lươ̭ng kaw Ngwiḙ̂n Tất Thă̒nh

(HBDT) - Khởm ngă̒i 4/1, Zư̭ ản ACES va̒ Tlươ̒ng Fố thôông thư̭c hă̒nh chất lươ̭ng kaw (FTTHCLK) Ngwiḙ̂n Tất Thă̒nh (TF Hwa̒ Bi̒nh) da̒ tố chức lḙ̂ khẳnh thă̒nh xân chơi "Green Playground". Dêểnh zư̭ kỏ lẳnh da̭w Tlươ̒ng Da̭i hoo̭c Bắch Khwa Ha̒ Nô̭i, Tlướng Zư̭ ản ACES Viḙ̂t Nam.

Rẩw ẩn zân vâ̭n vuu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ

(HBDT) - Hwa̒ Bi̒nh la̒ tính miê̒n nủi kỏ dôông dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ (DBZTTX) khinh khôổng. Zo rỉ, kác kấp wí Daáng, chỉnh kwiê̒n, LLVT tloong tính da̒ tâ̭p chuung la̒ tốt kôông tác chăm lo, nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho nhân zân. Dêênh chi̒ ni̒ bô̭ mă̭t nôông thôn vu̒ng DBZTTX da̒ kỏ nhểw dối khác, la̒ rẩw ẩn dâ̭m nét bớ kôông tác "Zân vâ̭n khẻw" kỏ xư̭ baw kuô̭c kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭.