(WBDT) - Xớ GDĐT vươ̒ bảw kảw kết kwá ki̒ thi THPT kuốc za năm 2017


Thew rỉ kỏ 7.942 thí xinh dăng kỉ zư̠ thi, 7.897 thí xinh zư̠ thi, 45 thỉ xinh dá thi. 7.491 thi xinh dăng kỉ xét tốt ngiê̠p THPT da̒ zư̠ thi va̒ 7.262 thỉ xin ản kông nhâ̠n tốt ngiê̠p THPT da̠t 96,94%. Tloong dỏ khổi THPT 97,71%, khổi GDTX 92,60%, thỉ xinh tư̠ zo 66,08%. Kác dơn vi̠ THPT tlươ̒ng chwiên Hwa̒ng Văn Thu̠, PTDT nô̠i chủ tính, THPT Lủng Vân, THPT Kha̒w Bẳi, PTDTNT THCS va̒ THPT Ngo̠c Xơn, TTGDNN - GDTX Ki̒ Xơn, TTGDNN - GDTX Iên Thwí da̠t tốt ngiê̠p 100%. 

Thew thôổng kê xơ bô̠ ki̒ thi kuốc za năm 2017 to̒n tính kỏ 28 ba̒i thi da̠t diếm 10 va̒ tlêênh 70 thỉ xinh kỏ tôống diếm kác môn tloong mô̠ch tố hơ̠p xét twiến xinh da̠i ho̠c bớ 27 diếm tlớ lêênh (chươ kô̠ng diếm ưw tiên) tloong dỏ khổi A kỏ 26 ho̠c xinh, khổi B kỏ 15 ho̠c xinh, khổi C kỏ 15 ho̠c xinh, khổi D kỏ 6 ho̠c xinh, khổi A1 kỏ 5 ho̠c xinh va̒ tố hơ̠p twản văn xứ kỏ 5 ho̠c xinh. Thỉ xinh Dinh Thi̠ Tháw zân tô̠c Mươ̒ng, kwê xa̠ Xwất Wả, wiê̠n La̠c Xơn, ho̠c xinh tlươ̒ng PTDTNT THPT tính da̠t 2 diếm 10 môn Li̠ch xứ va̒ Diê̠ lỉ. Thỉ xinh Trâ̒n Zwi Linh ho̠c xinh tlươ̒ng THPT La̠c Xơn da̠t 2 diếm 10 môn Wả Ho̠c và Xinh Ho̠c


                                                                                              V.L


KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Dỏn bă̒ng kôông nhâ̭n tlươ̒ng da̭t chwấn kuốc za zai dwa̭n 2017 – 2022

(WBDT) – Ngă̒i 22/1 tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ da̒ tố chức lḙ̂ dỏn bă̒ng kôông nhâ̭n tlươ̒ng da̭t chwấn kuốc za zai dwa̭n 2017 – 2022, xơ kết ho̭c ki̒ I năm ho̭c 2017 - 2018

Tâ̭p chung chăm lo kác dổi tươ̭ng iểw thể dớ za di̒nh no̒ i kỏ Thết

(WBDT) – Dó la̒ ỉ kiển chí da̭w tloo̭ng tâm kuố dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Phỏ Chú ti̭ch UBND tính ta̭i hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác law dôô̭ng, ngươ̒i kỏ kôông va̒ xa̭ hô̭i năm 2017, chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm 2018 zo Xớ LĐ-TB&XH tính tố chức baw ngă̒i 24/1

Ngă̒i hô̭i “Kơm ngon – Kon khwé” ku̒ng Knorr

(WBĐT) - Ta̭i Ngă̒i hô̭i, 10 hô̭i viên thi̭ chẩn (TC) Vṷ Bán da̒ tham za chenh ta̒i ta̭i fâ̒n thi nổ ăn "Kơm ngon – Kon khwé”. Kết kwá chi̭ Dô̭ Thi̭ Hương – Hô̭i viên fổ Thổng Nhất (TC Vṷ Bán) za̒nh zái nhất.

CLB kản bô̭ tleé tính Wa̒ Bi̒nh ản vinh zanh ta̭i Lḙ̂ tlaw zái thướng ti̒nh ngwiḙ̂n Kuốc za năm 2017

(WBDT) – Ngă̒i 2/12 ta̭i Ha̒ Nô̭i, BCH Tlung ương Dwa̒n fổi hơ̭p mân Chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n Liên hơ̭p kuốc ta̭i Viḙ̂t Nam tố chức Lḙ̂ khai ma̭c Ngă̒i hô̭i Ti̒nh ngwiḙ̂n Kuốc za năm 2017 mân Lḙ̂ tlaw zái thướng Ti̒nh ngwiḙ̂n Kuốc gia năn 2017. Ni la̒ xư̭ kiḙ̂n kỏ ỉ ngiḙ̂ kwan tlo̭ng cha̒w mơ̒ng Da̭i hô̭i Dwa̒n to̒n kuốc lâ̒n thử XI, nhiḙ̂m ki̒ 2017 – 2022 xḙ ziḙ̂n tha ta̭i thú dô Ha̒ Nô̭i bớ ngă̒i 10-13/12/2017

4 ho̱c xinh tính ha ản twiên zương ho̱c xinh, xinh viên zân tô̱c thiếw xổ xwất xắc tiêw biếw

(WBDT) – Ta̱i Thú dô Ha̒ Nô̱i, Wí ban Zân tô̱c vươ̒ vổi hơ̱p mân Bô̱ GD&ĐT, T.Ư Dwa̒n Thanh niên kô̱ng xán Hô̒ Chỉ Minh, Da̒i chiê̒n hi̒nh Viê̱t Nam vươ̒ tố chức "Lê̱ twiên zương ho̱c xinh, xinh viên zân tô̱c thiếw xổ xwất xắc tiêw biếw năm 2017”

Viên zaw zi̠ch wiê̠c la̒ online kết nổl 8 tính, tha̒nh vổ

(WBDT) – Ngă̒i 26/10 ta̠i Xa̒n zaw zi̠ch wiê̠c la̒, Chung tâm Zi̠ch vu̠ Wiê̠c la̒ Wa̒ Bi̒nh (Xớ LĐ-TB&XH) vớ Viên zaw zi̠ch wiê̠c la̒ online kết nổl 8 tính, tha̒nh vổ Hái Zương, Hưng Iên, Kaw Bă̒ng, Ha̒ Nô̠i, Bắc Ninh, Bắc Zang, Diê̠n Biên va̒ Wa̒ Bi̒nh