(WBDT) - Xớ GDĐT vươ̒ bảw kảw kết kwá ki̒ thi THPT kuốc za năm 2017


Thew rỉ kỏ 7.942 thí xinh dăng kỉ zư̠ thi, 7.897 thí xinh zư̠ thi, 45 thỉ xinh dá thi. 7.491 thi xinh dăng kỉ xét tốt ngiê̠p THPT da̒ zư̠ thi va̒ 7.262 thỉ xin ản kông nhâ̠n tốt ngiê̠p THPT da̠t 96,94%. Tloong dỏ khổi THPT 97,71%, khổi GDTX 92,60%, thỉ xinh tư̠ zo 66,08%. Kác dơn vi̠ THPT tlươ̒ng chwiên Hwa̒ng Văn Thu̠, PTDT nô̠i chủ tính, THPT Lủng Vân, THPT Kha̒w Bẳi, PTDTNT THCS va̒ THPT Ngo̠c Xơn, TTGDNN - GDTX Ki̒ Xơn, TTGDNN - GDTX Iên Thwí da̠t tốt ngiê̠p 100%. 

Thew thôổng kê xơ bô̠ ki̒ thi kuốc za năm 2017 to̒n tính kỏ 28 ba̒i thi da̠t diếm 10 va̒ tlêênh 70 thỉ xinh kỏ tôống diếm kác môn tloong mô̠ch tố hơ̠p xét twiến xinh da̠i ho̠c bớ 27 diếm tlớ lêênh (chươ kô̠ng diếm ưw tiên) tloong dỏ khổi A kỏ 26 ho̠c xinh, khổi B kỏ 15 ho̠c xinh, khổi C kỏ 15 ho̠c xinh, khổi D kỏ 6 ho̠c xinh, khổi A1 kỏ 5 ho̠c xinh va̒ tố hơ̠p twản văn xứ kỏ 5 ho̠c xinh. Thỉ xinh Dinh Thi̠ Tháw zân tô̠c Mươ̒ng, kwê xa̠ Xwất Wả, wiê̠n La̠c Xơn, ho̠c xinh tlươ̒ng PTDTNT THPT tính da̠t 2 diếm 10 môn Li̠ch xứ va̒ Diê̠ lỉ. Thỉ xinh Trâ̒n Zwi Linh ho̠c xinh tlươ̒ng THPT La̠c Xơn da̠t 2 diếm 10 môn Wả Ho̠c và Xinh Ho̠c


                                                                                              V.L


KÁC TIN KHÁC


Báw hiếm i tể - sư̠ an tâm kuố ngươ̒i nge̒w

(WBDT) - Wiê̠n Kim Bôi la̒ 1 tloong 2 dơn vi̠ kuố tính (Kim Bôi va̒ Da̒ Bắc) ản hướng kác chỉnh xách hổ chơ̠ zám nge̒w kuố Nha̒ nước thew Ngi̠ kwiết 30A kuố Chỉnh vú. Tloong dỏ kỏ chỉnh xách hổ chơ̠ 100% thé BHYT cho hô̠ nghe̒w, hô̠ kâ̠n nge̒w va̒ mo̠l zân tô̠c thiếw xổ.

Tôn vinh ngươ̒i hiển mẩw tiêw biếw năm 2017

WBDT - Ngă̒i 13/6, Ban chí da̠w vâ̠n dô̠ng hiển mẩw ti̒nh ngwiê̠n tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh tố chức lê̠ tôn vinh ngươ̒i hiển mẩw va̒ ngă̒i hô̠i hiển mẩw ti̒nh ngwiê̠n năm 2017. Dêểnh zư̠ kỏ lảnh da̠w Ban chí da̠w hiển mẩw ti̒nh ngwiê̠n tính, Hô̠i chư thâ̠p dó tính, Tha̒nh úy, UBND tha̒nh vổ Wa̒ Bình.

Mô̠ch xổ diếm mởi kâ̒n lưu ỉ tloong ki̒ thi THPT kuốc za năm 2017

(HBOM)-Vẩn dê̒ dâ̒w tiên kâ̒n vái dớ ỉ so mân mo̠i năm, ki̒ thi năm năi ản tố chức khởm hơn khwáng 10 ngă̒i. Bớ khởm ngă̒i 21/6 hô̠i dôô̒ng thi bắt dâ̒w la̒ viê̠c; khuô̠ng ku̒ng ngă̒i bắt dâ̒w tố chức cho thỉ sinh la̒ thú tu̠c zư̠ thi. Ngă̒i 22/6 thi bô̠ môn ngử văn, toản; ngă̒i 22/6 thi tố hơ̠p ba̒i thi KHTN, ngoa̠i ngư̠ va̒ khởm ngă̒i 24/6 thi tố hơ̠p ba̒i thi KHXH.