(HBDT) – Ban Chí da̭w (BCD) chiển zi̭ch tiêm chúng vắc xin foo̒ng Covid-19 bươ̒ ban hă̒nh Kôông băn hwá tôốc xổ 1846/CV-BCĐ wê̒l wiḙ̂c tấi nhănh tiển dô̭ tiêm Vắc xin dơ̭t 40 pơ̭i tiêm vắc xin foo̒ng Covid-19 liê̒w nhắc la̭i (mṷi 3) cho dét kon pớ 12 - 17 thuối.


Thew di̭, tí tấi nhănh tiển dô̭ tiêm vắc xin foo̒ng Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính thew chí da̭w kuố Chính fú, Thú tưởng Chính fú pơ̭i BCD tính, dôô̒ng thơ̒i tleẻnh tí xắi tha ti̒nh tlaa̭ng vắc xin hết ha̭n zâ̭n têểnh fái xwất hwí gâi laa̭ng fỉ. BCD chiển zi̭ch tiêm chúng vắc xin foo̒ng Covid-19 tính dê̒ ngi̭ WBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ kwan tâm, chí da̭w: 

Tiếp tṷc tấi nhănh xứ zṷng xổ vắc xin ản fân bổ dơ̭t 40 tí tiêm mṷi 3, mṷi 4 cho kác dổi tươ̭ng pớ 18 thuối tlớ lêênh tlêênh diḙ̂ ba̒n. Kỏ thế xứ zṷng xổ vắc xin Pfizer ản kấp dơ̭t 40 hiḙ̂n ko̒n tô̒n tí chiến khai tiêm mṷi 1, mṷi 2 (nểw kỏ) pơ̭i thư̭c hiḙ̂n tiêm mṷi 3 cho kác dổi tươ̭ng la̒ dét kon pớ 12 - 17 thuối tú diê̒w kiḙ̂n tiêm tlêênh diḙ̂ ba̒n thew hưởng zâ̭n ta̭i kôông băn xổ 31181/BYT-DP, ngă̒i 17/6/2022 kuố Bô̭ I tể. Kṷ thế, xứ zṷng vắc xin Pfizer, liê̒w 0,3ml, tương tư̭ liê̒w kơ bán kuố mo̭l 12 thuối tlớ lêênh; khwáng kắch ít nhất la̒ 5 khaảng khăw mṷi tiêm kuổi ku̒ng kuố liê̒w kơ bán ít nhất 5 khaảng. 

BCD dê̒ ngi̭ thơ̒i zan hwa̒n thă̒nh tiêm vắc xin dơ̭t 40 tlước ngă̒i 26/6/2022 

Kác diḙ̂ fương tí xắi tha ti̒nh tlaa̭ng tô̒n vắc xin fái xwất hwí zo hết ha̭n thi̒ lă̭nh da̭w diḙ̂ fương di̭ fái chi̭w tlắch nhiḙ̂m tlước Thươ̒ng tlư̭c Tính wí pơ̭i WBNZ tính.

KÁC TIN KHÁC


Mô hi̒nh zẩi mơ̒i tiêm vắc xin foo̒ng Covid-19 ớ hwiḙ̂n Iên Thwí

(HBDT) - Thew thôổng kê kuố tluung tâm i tể hwiḙ̂n Iên Thwí, pớ ngă̒i 8/5/2021-20/7/2022 hwiḙ̂n gi nhâ̭n 13.490 ka F0, kỏ 11 mo̭l chít liên kwan têểnh Covid-19. Kôông tác tiêm vắc xin foo̒ng Covid-19 ản hwiḙ̂n dă̭c biḙ̂t kwan tâm chí da̭w.

Dám báo vḙ̂ xinh an twa̒n thư̭c fấm

(HBDT) - Muô̒ he̒, thơ̒i tiết noỏng, ấm la̒ za tăng xư̭ fát chiến kôn tluu̒ng chiê̒n bêḙ̂nh, gâi ra nhưửng vẩn dê̒ dảng lo nga̭i wê̒l khức khwé. Thơ̒i tiết rẳng noỏng i la̒ tăng ngwi kơ wê̒l ngô̭ dôô̭c thư̭c fấm nhất la̒ thức ăn dươ̒ng fổ, thức ăn baảnh khă̭n.

Kuô̭c khôổng mởi ớ Thănh Hổi

(HBDT) - Tlớ la̭i thăm Thănh Hổi (Tân La̭c) baw ngă̒i tluung twâ̒n khảng 7, kám nhân xư̭ thăi dối ro̭ nét xo kôô̒ng kắch ni va̒i năm. Xỏm Tân Hương kắch kwuốc lô̭ 12B ka̭ ni̒ nhơ fổ tloong laa̒ng, ảng khả zaw thôông ản dố bê t, kơ xớ zi̭ch vṷ fát chiến.

Dối thăi ớ xa̭ Baw La

(HBDT) - Kuổi khảng 5/2022, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Baw La (Mai Châw) hân hwan tố chức lḙ̂ kôông bổ xa̭ da̭t chấn nôông thôn mởi (NTM). Bức chănh nôông thôn ớ ni ngă̒i ka̭ng thươi mởi, ảng khả bê tôông, tlươ̒ng hoo̭c, tla̭m i tể ản xâi zưư̭ng khanh chang. Dơ̒i khôổng ngươ̒i zân ản nơơng lênh, năm 2021 thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w mo̭l kuố xa̭ da̭t 36 tliḙ̂w dôô̒ng.